Publikační činnost: 2011
BDD - odborné články v domácích recenzovaných časopisech

Dotace ze státního rozpočtu brání rozvoji sociálních služeb [Grants from the state budget obstructs development of social services]. / Ladislav Průša - In: Kontakt. - ISSN 1212-4117 - Roč. 13, č. 4 (2011), s. 460-468 (9 s.).

[ Průša, Ladislav ]

Anotace:  Jedním ze stěžejních zdrojů pro financování sociálních služeb jsou dotace poskytované MPSV ze státního rozpočtu. Dříve provedené analýzy prokázaly, že v uplynulých letech byly opakovaně zjištěny výrazné rozdíly mezi výší těchto poskytovaných dotací v závislosti jak na formě organizace poskytující sociální služby, tak i podle jednotlivých krajů. Cílem provedeného šetření proto bylo analyzovat výsledky prvního kola dotačního řízení pro r. 2011. Pozornost byla soustředěna na analýzu výsledků u 6 nejvýznamnějších služeb sociální péče, kde byly pozornost věnována výši přiznané dotace v závislosti na typu organizace poskytující tyto sociální služby. Poznatky identifikovaly významné rozdíly ve výši dotace pro různé právní formy poskytovatelů, proto byl původní cíl rozšířen o podrobnou analýzu výše dotace přiznané domovům pro seniory v jednotlivých krajích v závislosti na tom, zda jejich zřizovatelem je kraj či jednotlivá města, popř. obce. Ukazuje se, že poskytování dotací ze státního rozpočtu je významným limitujíc
ím prvkem rozvoje sociálních služeb.
 
Anotace v angličtině:  Principal sources of financing of social services include grants provided by the MLSA from the state budget. Formerly performed analyses demonstrated that over the last years, considerable differences have been repeatedly found between the amounts of these grants depending on the form of organization providing the social services as well as on particular regions. The target of the examination implemented was to analyze results of the first round of the grant procedure for 2011. Attention was focused on the analysis of results in six most important social care services, where the level of the grant was considered depending on the type of the organization providing these social services. The obtained knowledge identified considerable differences between the levels of the grant for different legal forms of social services providers and thus, the original target was extended by a detailed analysis of the grant level provided for seniorĺs homes in particular regions depending on whether they were established by th
e region or by particular cities or possibly villages.
Klíčová slova: služby sociální; financování; dotace ze státního rozpočtu

Klíčová slova v angličtině: social services; social services financing; grants from state budget
Klasifikace: T06 - sociální pomoc, sociální služby
Návaznost: HR181/09 - Analýza a prognóza potřeb poskytování sociálních služeb pro seniory a osoby se zdravotním postižením
Pracoviště: VUPSVPSO Typ: Článek z periodika

Publikační činnost: 2012: 2012
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Optimalizace sociálních služeb [Optimization of social services]. / Ladislav Průša, Petr Víšek - Praha: VÚPSV, v.v.i., 2012; Praha: Národní centrum sociálních studií, o.p.s., 2012. - 130 s. - ISBN 978-80-7416-099-8

[ Průša, Ladislav - Víšek, Petr ]

Externí odkaz
Anotace:  Cílem předložené monografie je zpracovat návrh optimalizace sociálních služeb, navrhnout koncepci databáze této oblasti vytvoření komunikační platformy. Jejím cílem není kritika nebo konfrontace praktických kroků MPSV a jeho legislativních návrhů v oblasti sociálních služeb, ale pokus o nezávislý rozbor procesů, jevů a situací s ambicí vytvořit pro MPSV zdroj podnětů a informací pro vlastní řídící, metodickou i koncepční činnost.
 
Anotace v angličtině:  The aim of this monograph is to carry out the draft of the social services optimization and to propose the concept of the database of this area by creating a communication platform. The study attempts to independent analysis of processes, phenomena and matters with the ambition to create a source of ideas and information for managerial, methodological and conceptual activity of the MLSA, rather than criticism or confrontation of practical steps of the MLSA and its legislative proposals in the field of social services.
Klíčová slova: služby sociální; financování sociálních služeb; příspěvek na péči; dotace ze státního rozpočtu; sociálně-demografická analýza; statistická sledování

Klíčová slova v angličtině: social services; social services financing; care allowance; subsidy from state budget; socio-demographic analysis; statistical monitoring
Klasifikace: T06 - sociální pomoc, sociální služby
Návaznost: 6257/11 Analýza optimalizace sociálních služeb a vytvoření komunikační platformy reformy sociálních služeb
Ohlasy:
 (2x)
Pracoviště: VUPSVPSO Typ: Kniha

Publikační činnost: 2013
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Význam standardizace sociálních služeb v době jejich liberalizace [The importance of standardization of social services at the time of liberalization]. / Renáta Halásková - Praha: VÚPSV, v.v.i., 2013. - 137 s. - ISBN 978-80-7416-118-6

[ Halásková, Renáta ]

Externí odkaz
Anotace:  Cílem monografie je vymezit sociální služby v ČR jako významný segment služeb veřejných v období, kdy u řady těchto služeb dochází k liberalizaci a privatizaci. Pozornost je věnována standardizaci služeb všeobecně i standardizaci sociálních služeb z kvalitativního a kvantitativního hlediska. Jedním z výstupů je návrh nového finančČního standardu služeb sociální péče. Aplikační část monografie vychází ze statistických údajů za období 2007-2011. Formou časových řad je analyzována vybavenost území sociálními službami dle krajů ČR a srovnávána s doporučenými standardy pro vybrané služby sociální péče určené seniorům, jako jsou domovy pro seniory, týdenní a denní stacionáře, pečovatelská služba, centra denních služeb a další.
 
Anotace v angličtině:  The monograph aims to define social services in the Czech Republic as an important segment of public services at a time when a number of these services are in the process of liberalization and privatization. Attention is paid to the standardization of services in general and standardization of social services from the qualitative and quantitative view. One of the outputs is a proposal of a new financial standard of services of social care. The section of application in the monograph is based on statistical data for the period of 2007-2011. The level of availability of social services facilities on the territory of the Czech Republic according to regions was analysed in the form of time series and then confronted with the recommended standards for selected social care services intended for the elderly such as homes for the elderly, weekly and daily social welfare institutions, domiciliary service, centres of daily services and other.
Klíčová slova: služby sociální; služby sociální péče; liberalizace; standardizace; vybavenost regionů; příspěvek na péči; dotace ze státního rozpočtu

Klíčová slova v angličtině: social services; services of social care; liberalization; standardization; level of availability of facilities of social services in the region; care allowance; subsidies from the state budget
Klasifikace: T06 - sociální pomoc, sociální služby
Pracoviště: Typ: Kniha

Publikační činnost: 2013
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Ekonomická efektivita zajišťování péče o příjemce příspěvku na péči [The economic efficiency of providing care for a care allowance recipients]. / Ladislav Průša - Praha: VÚPSV, v.v.i., 2013. - 63 s. - ISBN 978-80-7416-120-9

[ Průša, Ladislav ]

Externí odkaz
Anotace:  Cílem této monografie je charakterizovat ekonomickou efektivnost poskytování péče příjemČcům příspěvku na péči. Na základě teoretických východisek budou identifikována kritéria pro toto hodnocení a následně bude vyhodnocena ekonomická efektivnost poskytování péče příjemcům této sociální dávky. V závěru bude věnována pozornost možnostem využívání údajů o struktuře příjemců příspěvku na péči pro potřeby plánování služeb sociální péče jak na celostátní, tak i na regionální úrovni.
 
Anotace v angličtině:  The aim of this monograph is to characterize the economic efficiency of providing care for the recipients of the care allowance. Based on the characteristics of the basic theoretical background will be identified criteria for this evaluation, and subsequently will be evaluated the economic efficiency of provision care for the recipients of this social benefit. At the end of the monograph attention will be paid to the possibility of using data on the structure of recipients of care allowance for the needs of social care service planning at both national and regional levels.
Klíčová slova: služby sociální; financování sociálních služeb; příspěvek na péči; dotace ze státního rozpočtu; péče ošetřovatelská; plánování sociálních služeb

Klíčová slova v angličtině: social services; financing of social services; care allowance; subsidy from state budget; nursing care; social services planning
Klasifikace: T06 - sociální pomoc, sociální služby
Návaznost: 6253/11 Analýza a výzkum způsobů zajištění dlouhodobé sociálně zdravotní péče o příjemce příspěvku na péči
Poznámka:  Zpracování publikace bylo podpořeno ze zdrojů OPLZZ v rámci Individuálního projektu
MPSV "Podpora procesů v sociálních službách".
Pracoviště: VUPSVPSO Typ: Kniha

Publikační činnost: 2013
BDD - odborné články v domácích recenzovaných časopisech

Ekonomická efektivita zajišťování péče o příjemce příspěvku na péči. / Ladislav Průša - In: Scientia et Societas. - ISSN 1801-7118 - Roč. 9, č. 4 (2013), s. 161-183 (23 s.).

[ Průša, Ladislav ]

Anotace:  Cílem příspěvku je analyzovat ekonomickou efektivitu poskytování péče příjemcům příspěvku na péči. Na základě charakteristik teoretického podkladu identifikuje kritéria pro hodnocení a poskytuje hodnocení ekonomické efektivnosti poskytování péče příjemcům příspěvku na péči.
 
Anotace v angličtině:  The aim of this paper is to analyze the economic efficiency of providing care for the recipient of the care allowance. Based on the characteristics of the basic theretical background will be identified criteria for evaluation and will be providing the evaluation of economic efficiency of provision care for the recipient of care allowance.
Klíčová slova: služby sociální; příspěvek na péči; financování sociálních služeb; dotace ze státního rozpočtu; péče ošetřovatelská

Klíčová slova v angličtině: social services; care allowance; nursing care; financing of social services; subsidy from the state budget
Klasifikace: T06 - sociální pomoc, sociální služby
Pracoviště: VUPSVPSO Typ: Článek z periodika

Publikační činnost: 2014
BDC - odborné články v zahraničních recenzovaných časopisech

Financování sociálních služeb v ČR ve světle legislativy EU [The Funding of Social Services in the Czech Republic in the Light of EU Legislation]. / Ladislav Průša, Mirka Wildmannová - In: Ekonomické rozhľady. - ISSN 0323-262X - Roč. 43, č. 4 (2014), s. 507-515 (9 s.).

[ Průša, Ladislav - Wildmannová, Mirka ]

Externí odkaz
Anotace:  Česká republika vstoupila do EU v květnu 2004 a jednou z podmínek členství bylo sladit právní prostředí v ČR tak, aby bylo v součinnosti s jednotným trhem EU. Od té doby se právní prostředí vyvíjelo v reakci na nové změny. V roce 2006 byla přijata Směrnice o službách na vnitřním trhu (Directive on services in the internal market), která mimo jiné specifikuje pravidla pro spravedlivou soutěž. Tato pravidla státní podpory limitují schémata financování, které mají zakladatelé organizací poskytujících sociální služby k dispozici na financování těchto organizací. Pozornost je věnována překážkám, které právní předpisy EU způsobily dostupným schématům financování sociálních služeb v České republice a případným rozporům, které přináší rozdílnost v nastavení financování sociálních služeb dle národní legislativy ČR a EU.
 
Anotace v angličtině:  The Czech Republic joined the European Union in May 2004 and one of the conditions for membership was to reconcile the legal environment in the Czech Republic so that it would be in synergy with the single market of the EU. Since then, the legal environment has evolved in response to newly arising changes. In 2006, the Directive on services in the internal market was adopted, which among other things specifies the rules governing fair competition. These state aid rules limit the funding schemes that founders of organisations providing social services have available for the financing of these organisations. Attention will be paid to obstacles created by EU legislation to the schemes available for social services funding in the Czech Republic and possible discrepancy with implementing EU law making into the requirements of the Czech Republic.
Klíčová slova: ČR; EU; služby sociální; financování sociálních služeb; příspěvek na péči; zákonodárství; sluzby veřejné; podpora veřejná; dotace ze státního rozpočtu

Klíčová slova v angličtině: CR; EU; social services; social services funding; subsidies from the state budget; care allowance; public services; public support
Klasifikace: T06 - sociální pomoc, sociální služby
Poznámka:  viz Do 1588
Pracoviště: VUPSVPSO Typ: Článek z periodika

Publikační činnost: 2019
BED - odborné příspěvky v recenzovaných domácích sbornících (konferenční i nekonferenční)

Sociální služby na historické křižovatce [SOCIAL SERVICES AT A HISTORICAL CROSSROADS]. / Ladislav Průša - In: Proceedings of the International Scientific Conference ECONOMIC AND SOCIAL POLICY: Economic and Social Challenges for European Economy. - Ostrava : Vysoká škola PRIGO, 2019. - ISBN 978-80-87291-25-2. - s. 469-484 (15 s.).

[ Průša, Ladislav ]

Akce: September 3ľ5, 2019 Čeladná, Czech Republic Externí odkaz
Anotace:  Ministerstvo práce a sociálních věcí v současné době připravuje novelu zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, která by měla reagovat na aktuální problémy tohoto sociálního systému. Navrhovaná novela posiluje administrativní direktivní systém organizace a managementu sociálních služeb, zaměřuje se na problematiku financování sociálních služeb jen okrajově. Cílem tohoto příspěvku je identifikovat hlavní nedostatky ve financování sociálních služeb a předložit návrhy na jejich odstranění. Na základě analýzy zdrojových dat týkajících se rozdělování státních dotací a dalších zdrojů financování byly charakterizovány hlavní problémy, které neumožňují efektivní rozvoj systému sociálních služeb v následujících letech. Na základě sekundární analýzy zjištění týkajících se financování sociálních služeb ve vybraných evropských zemích byla navržena řešení, která poskytovatelům sociálních služeb umožní pružně reagovat na rostoucí potřebu sociálních služeb, zejména pro seniory.
 
Anotace v angličtině:  The Ministry of Labor and Social Affairs is currently preparing an amendment to Act No. 108/2006 Coll., On Social Services, which should respond to current problems of this social system. The proposed amendment strengthens the administrative directive system of organization and management of social services, he focuses on the issue of financing social services only marginally. The aim of this paper is to identify the main lacks in the funding of social services and to put forward proposals to remove these lacks. Based on an analysis of source data concerning the distribution of state subsidies and other sources of financing, the main problems were characterized that do not allow the social services system to develop effectively in the coming years. Based on a secondary analysis of the findings concerning t he financing of social services in selected European countries, solutions have been proposed that will enable social service providers to respond flexibly to the growing need for social services, espec
ially for the elderly.
Klíčová slova: služby sociální; financování sociálních služeb; dotace ze státního rozpočtu; příspěvek na péči; péče ošetřovatelská

Klíčová slova v angličtině: social services; social services financing; subsidies from the state budget; care allowance; nursing care
Klasifikace: T06 - sociální pomoc, sociální služby
Pracoviště: VUPSVPSS Typ: Článek ze sborníku


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT