Publikační činnost: 2003
BBA - kapitoly v odborných (nerecenzovaných) monografiích vydaných v zahraničních vydavatelstvích

The Gender Dimension of Social Security Reform in the Czech Republic. [Gender dimenze reformy sociálního zabezpečení v České republice.]. / Věra Kuchařová - In: The Gender Dimensions of Social Security Reform in Central and Eastern Europe: Case Studies of the Czech Republic, Hungary and Poland. / Magdalena Kotýnková, Ladislav Průša. - Budapešť : International Labour Organization, 2003. - ISBN 92-2-113701-5. - s. 109-186.

[ Kuchařová, Věra ]

Anotace:  Text je součásti mezinárodní komparativní studie genderových aspektů reformy rodinných dávek a penzijního systému ve třech středoevropských zemích - ČR, Polsku a Maďarsku. Kapitole o ČR vychází z popisu situace žen na trhu práce a slaďování rodiny a zaměstnání. Dále analyzuje změny rodinných dávek z hlediska rovných příležitostí mužů a žen a hlediska dopadů reformy na strukturu příjmů domácností různého složení. Poslední část je věnována penzijní reformě a jejím dopadům na rovnost příležitostí.
 
Anotace v angličtině:  The text is a part of an international comparative study on gender aspects of social benefits and pension reforms in three central European countries - Czech Republic, Poland and Hungary. An introductory part of a chapter about the Czech Republic describes womenĺs position on the labour market and harmonization of work and family. A second part is devoted to an analysis of changes in family benefits scheme from the point of view of equal opportunities for men and women and of impacts on income structures in different household types. The last part deals with pension reform and its impacts on equal opportunities.
Klíčová slova: ochrana sociální; systém penzijní; rovné příležitosti; gender; trh práce; přídavky rodinné; pomoc sociální; pojištění zdravotní; dovolená mateřská; dovolená rodičovská

Klíčová slova v angličtině: social protection; pension scheme; equal opportunities; gender; labour market; family benefits; state social assistance; health insurance; maternity leave; parental leave
Klasifikace: T04 - rodina, rodinná politika, gender
Návaznost: MPS0000000001
Pracoviště: VUPSVPRP Typ: Článek ze sborníku

Publikační činnost: 2004
GII – publikace a dokumenty, které nelze zařadit do předchozích kategorií

Rodina a zaměstnání. [Family and employment.]. / Barbora Matějková - In: Národní zpráva o rodině.. - Praha : MPSV, 2004. - s. 144 - 158.

[ Matějková, Barbora ]

Anotace:  Kapitola se zabývá vztahem rodiny a zaměstnání a možnostmi slaďování obou sfér. Analyzuje podmínky pro uplatnění matek a otců na trhu práce a systém sociálního zabezpečení ve prospěch rodin s dětmi, zejména se zaměřením na mateřskou a rodičovskou dovolenou a služby péče o děti zaměstnaných rodičů.
 
Anotace v angličtině:  This chapter concerns the relationships between the family and employment and ways to reconcile the two spheres. It analyses the conditions of mothers and fathers on the labour market and the social security system for families with children, particularly it is aimed at maternity and parental leave and care services for children of parents who are employed.
Klíčová slova: rodina; dovolená mateřská; dovolená rodičovská; péče o děti; sladění rodinného a prac. života

Klíčová slova v angličtině: family; maternity leave; parental leave; care for children; reconciliation of work and family life
Klasifikace: T04 - rodina, rodinná politika, gender
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVP Typ: Článek ze sborníku

Publikační činnost: 2006
BDD - odborné články v domácích recenzovaných časopisech

Otcové pečující o děti formou rodičovské dovolené. [Fathers caring for children in the form of parental leave.]. / Olga Nešporová - In: Demografie. - ISSN 0011-8265 - Roč. 48, č. 3 (2006), s. 179-193 (15 s.).

[ Nešporová, Olga ]

Anotace:  Článek uvádí informace o rodičovské dovolené čerpané otci v ČR ve srovnání se situací v jiných evropských zemích, přičemž podrobněji popisuje situaci českých rodin, kde otcové čerpají rodičovskou dovolenou, na základě údajů získaných kvalitativním výzkumem. Hlavní důraz je přitom kladen na stanoviska mužů, kteří celodenně pečovali o dítě, která jsou prezentována v širším sociálním kontextu, zejména v oblasti gender rolí a sladění pracovního a rodinného života. - Evropský kontext. Zkušenosti z České republiky: Postoje českých rodičů k možnosti využití rodičovské dovolené muži. Kvalitativní výzkum a výzkumný vzorek. Motivy mužů pečujících o malé děti. Celkové rozvržení a role. Příloha: Legislativní úpravy - mateřská a rodičovská dovolená v ČR.
 
Anotace v angličtině:  This article contains information on parental leave taken by fathers in the CR compared with the situation in other European countries. It describes in detail the situation in Czech families where the fathers take parental leave based on information obtained from qualitative research. The main emphasis is placed on the attitudes of the men who care for children throughout the day, who are presented in the wider social context, particularly in terms of gender roles and harmonising work and family life - the European context. Experiences in the Czech Republic: the attitudes of Czech families to options for men of using parental leave. Qualitative research and research samples. The motivation for men caring for children. The overall lay-out and roles. Annex - Legislation - maternity and parental leave in the CR.
Klíčová slova: dovolená rodičovská; otcové; sociologie rodiny; sladění rodinného a prac. života; zákonodárství; dovolená mateřská; příspěvek rodičovský; dovolená otcovská

Klíčová slova v angličtině: parental leave; fathers; sociology of a family; reconciliation of work and family life; legislation; maternity leave; parental benefit; paternity leave
Klasifikace: T04 - rodina, rodinná politika, gender
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV; 1J051/05-DP2 Rodina, zaměstnání, vzdělání
Pracoviště: VUPSVPRP Typ: Článek z periodika

Publikační činnost: 2006
ABD - kapitoly v odborných recenzovaných monografiích vydaných v zahraničních vydavatelstvích

Zaměstnání a péče o malé děti z perspektivy rodičů a zaměstnavatelů. [Employment and child care from the perspective of parents and employers.]. / Věra Kuchařová, Sylva Ettlerová, Olga Nešporová, Kamila Svobodová - In: Kariéra, rodina, rovné příležitosti. - Praha : Gender Studies, 2006. - ISBN 80-86520-12-9. - s. 7-12 (6 s.).

[ Kuchařová, Věra - Ettlerová, Sylva - Nešporová, Olga - Svobodová, Kamila ]

Anotace:  Shrnutí kvantitativní i kvalitativní studie týmu VÚPSV, která se zaměřila na zjišťování možností rodičů sladit péči o děti s uplatněním v zaměstnání a na případné limity či diskriminaci, které mohou situaci rodičů komplikovat. Byl zkoumán jak pohled matek, tak i přístup zaměstnavatelů. Ohniskem zájmu bylo hlavně čerpání podpory při ošetřování člena rodiny a uplatňování nároku na mateřskou/rodičovskou dovolenou.
 
Anotace v angličtině:  A summary of the RILSA teamĺs quantitive and qualitative studies focused on finding the possibilities parents have of harmonising their caring of their children with their work and any possible limits or discrimination which could complicate their situation. The viewpoint of mothers and attitudes of employers where investigated. The centre-point of interest was mainly drawing benefits whilst caring for a member of the family and applying rights to maternity/parental leave.
Klíčová slova: sladění rodinného a prac. života; zaměstnanost matek; diskriminace pracovní; rovné příležitosti; dovolená mateřská; dovolená rodičovská

Klíčová slova v angličtině: reconciliation of work and family life; employment of mothers; labour discrimination; equal opportunities; maternity leave; parental leave
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
T04 - rodina, rodinná politika, gender
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV; 104-Equal - Půl na půl - rovné příležitosti žen a mužů
Pracoviště: VUPSVPRP Typ: Článek ze sborníku

Publikační činnost: 2006
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Postoje a zkušenosti s harmonizací rodiny a zaměstnání rodičů dětí předškolního a mladšího školního věku. [Attitudes and experiences with harmonisation of family and employment of parents with pre-school and school-age children.]. / Sylva Ettlerová, Věra Kuchařová, Barbora Matějková, Kamila Svobodová, Anna Šťastná - Praha: VÚPSV, 2006. - 108 s. - ISBN 80-87007-38-7

[ Ettlerová, Sylva - Kuchařová, Věra - Matějková, Barbora - Svobodová, Kamila - Šťastná, Anna ]

Externí odkaz
Anotace:  Studie je jedním z výstupů z projektu Harmonizace rodiny a zaměstnání - současné možnosti a jejich reflexe u mladé rodičovské generace; realizovaného v letech 2004-2006. Je zpracována na základě výběrového šetření mezi matkami a otci malých dětí, které se zaměřovalo na vztah rodičovství a zaměstnání..Cílovou populací byli rodiče dětí mladších deseti let. Obsahem zprávy je především současný stav ve využívání vybraných nástrojů slaďování rodinného a pracovního života v rodinách s malými dětmi (v úplné manželské rodině; u nesezdaných párů a v neúplné rodině). Jedná se zejména o zákonné nároky na volno z důvodu péče o děti; nároky na finanční náhrady a sociální dávky spojené s takovým uvolněním ze zaměstnání; nároky na úpravu pracovní doby; nároky na další opatření ze strany zaměstnavatelů a jejich vlastní formy podpory zaměstnanců s malými dětmi a využívání zařízení denní péče o děti předškolního i školního věku.
 
Anotace v angličtině:  The study is one of the outputs of the project ôReconciliation of work and family - contemporary possibilities and their reflection in young parental generationö; carried out between 2004-2006. It is based on a sample survey among mothers and fathers of young children, which dealt with the relation between parenthood and employment on the attitude level as well as in the real behaviour. Parents of children aged ten and less were the target group. The report focuses primarily on the present state of using selected tools of work-life balance in families with young children (in two-parent families of married or unmarried couples and in lone-parent families). It was concerned particularly with statutory entitlements to time off for child-care; to financial compensation and social benefits connected to such time off work; entitlements to adjustment of working hours; claims to further provisions on the side of an employer and their own forms of support of employees with small children and with usage of day-care facilities for pre-school and school-age children.
Klíčová slova: rodina; zaměstnanost; rodičovství; deti; rodina neúplná; soužití nesezdané; péče o děti; pomoc mezigenerační; rozdělelní práce; dovolená mateřská; dovolená rodičovská; zaměstnavatelé; gender; sladění rodinného a prac. života

Klíčová slova v angličtině: family; employment; parenthood; children; one-parent family; two-parent family; cohabitation; work-life balance; child care; intergenerational assistance; division of labour; maternity leave; parental leave; employers; gender
Klasifikace: T04 - rodina, rodinná politika, gender
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVPRP Typ: Kniha

Publikační činnost: 2008
ABD - kapitoly v odborných recenzovaných monografiích vydaných v zahraničních vydavatelstvích

Raná fáze rodičovství - péče o děti ve vybraných evropských zemích. [Early stage of parenthood - care for children in selected European countries.]. / Sylva Höhne - In: Práce a péče : Proměny "rodičovské" v České republice a kontext rodinné politiky Evropské unie. - Praha : Sociologické nakladatelství (SLON), 2008. - ISBN 978-80-86429-94-6. - s. 105-124.

[ Höhne, Sylva ]

Anotace:  V současnosti velmi diskutovaná otázka skloubení pracovního a rodinného života nabývá na významu především v období raného rodičovství. K podpůrným nástrojům se vedle mateřské (příp. otcovské) a rodičovské dovolené řadí institucionální služby zajišťující péči o malé děti. Natavení těchto nástrojů a jejich systémové začlenění se v jednotlivých zemích EU liší, neboť rodinná politika je v kompetenci jednotlivých států. Příspěvek využívá Esping-Andersenovu typologii sociálních států, s níž je úzce spjat i typ rodinné politiky. Srovnání vybraných ekonomických a demografických ukazatelů. Mateřská, otcovská a rodičovská dovolená, institucionální péče o děti v zemích EU.
 
Anotace v angličtině:  Nowadays a highly discussed issue of harmonizing the work and family life increases in significance, particularly at the early parenthood stage. Apart from the maternity (or paternity) leave and the parental leave, the supportive instruments include institutional services providing for a care for young children. The set-up of these instruments and their incorporation into the system differ in EU countries, since the family policy comes under the competence of each member state. The article employs the Esping Andersenĺs typology of social states, having close links also to types of family policy. Comparison of selected economic and demographic indicators. Maternity, paternity and parental leave, institutional care for children in EU countries.
Klíčová slova: EU; politika populační; sladění pracovního a rodinného života; rodičovství; dovolená mateřská; dovolená otcovská; dovolená rodičovská; dávky; zaměstnanost; muži; ženy; práce-matky; zařízení předškolní; politika rodinná

Klíčová slova v angličtině: EU; population policy; reconciliation of work and family life; parenthood; maternity leave; paternity leave; parental leave; benefits; employment; men; women; employment-mothers; preschool facilities; family policy
Klasifikace: T04 - rodina, rodinná politika, gender
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVPRP Typ: Článek ze sborníku

Publikační činnost: 2011
BDD - odborné články v domácích recenzovaných časopisech

K přínosu mateřských center pro děti, matky i společnost [To the benefits of maternity centers for children, mothers and society]. / Jana Paloncyová - In: FÓRUM sociální politiky. - ISSN 1802-5854 - Roč. 5, č. 3 (2011), s. 30-31 (2 s.).

[ Paloncyová, Jana ]

Anotace:  Historie vzniku tzv. "mateřských center" v ČR. Správa a činnost mateřských center (pořádání akcí se zaměřením na děti, matky, celé rodiny apod.). Přínos mateřského centra pro matku, příp. pro otce nebo pro prarodiče. Přínos mateřského centra pro děti. Přínos mateřského centra pro celou společnost. Síť mateřských center v ČR. Jeden příklad z praxe: Mateřské centrum Studánka (Praha 5).
Klíčová slova: ČR; příspěvek rodičovský; zab. v mateřství; dovolená mateřská; historie; svépomoc; matky; činnost dobrovolná; organizace neziskové; péče sociálně zdravotní; financování; politika populační

Klíčová slova v angličtině: Czech Republic; parental benefit; maternity benefits; maternity leave; history; self help; mothers; voluntary activity; nonprofit organizations; social and health care; financing; population policy
Klasifikace: T04 - rodina, rodinná politika, gender
Poznámka:  ?? článek není recenzovaný
Pracoviště: VUPSVPRP Typ: Článek z periodika

Publikační činnost: 2013
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Systém denní péče o děti do 6 let ve Francii a v České republice [Systém denní péče o děti do 6 let ve Francii a v České republice / Systems of day care for children up to the age of 6 in France and the Czech Republic]. / Jana Paloncyová, Jana Barvíková, Anna Šťastná, Kamila Svobodová, Věra Kuchařová - Praha: VÚPSV, v.v.i., 2013. - 208 s. - ISBN 978-80-7416-119-3

[ Paloncyová, Jana - Barvíková, Jana - Šťastná, Anna - Svobodová, Kamila - Kuchařová, Věra ]

Externí odkaz
Anotace:  Předkládaná monografie je jedním z hlavních výstupů projektu "Nové formy denní péče o děti v České republice", jehož cílem jsou návrhy na rozšíření nabídky nerodinné denní péče o děti v ČR na základě příkladů dobré praxe z Francie. V této monografii je detailně popsán systém denní péče o děti do 6 let věku v obou zemích. Pozornost je věnována jak rodičovské péči v kontextu nastavení rodinné politiky, tak nerodinné individuální péči poskytované za úplatu a nerodinné kolektivní péči v různých formách. Samotná charakteristika systémů denní péče o předškolní děti je doplněna rozborem poptávky a nabídky dle dostupných zdrojů v obou zemích.
 
Anotace v angličtině:  The current monograph is one of the main outcomes of the project "New forms of child day care in the Czech Republic," which aims to generate proposals for a broadening of the offer of non-family day care services in the Czech Republic on the basis of good practice examples from France. The monograph describes the systems of day care for children up to the age of 6 in both the countries in detail. The focus is on parental care in the context of family policy provisions, payment-based non-family individual care, as well as non-family collective care in its various forms. The characterisation of the two pre-school day care systems as such is complemented by an analysis of the supply and demand for various forms of day care services and provisions deriving from available resources in both the studied countries.
Klíčová slova: ČR; Francie; politika rodinná; dovolená mateřská; dovolená rodičovská; jesle; chůva; školy mateřské; nerodinné formy péče o děti

Klíčová slova v angličtině: Czech Republic; France; family policy; maternal leave; parental leave; non-family individual care; creche; kindergarten
Klasifikace: T04 - rodina, rodinná politika, gender
Návaznost: ESF_6911/12 Nové formy denní péče o děti v České republice
Poznámka:  Studie vznikla v rámci projektu Nové formy denní péče o děti v České republice
CZ.1.04/5.1.01/77.00038. Projekt je financován z ESF prostřednictvím OP LZZ a ze státního rozpočtu ČR.
Pracoviště: VUPSVPRP Typ: Kniha

Publikační činnost: 2015
BAA - odborné monografie vydané v zahraničních vydavatelstvích

Maternity leave provisions in the EU Member States: Duration and allowances [Opatření mateřské dovolené ve členských státech EU: Doba trvání a příspěvky]. / Peychlová, Kristýna - národní přispěvatel za ČR. / Peychlová, Kristýna - národní přispěvatel za ČR - Luxembourg: Publications Office of the European Union, 2015. - 54 s. - ISBN 978-92-897-1382-5

[ Peychlová, Kristýna ]

Externí odkaz
Anotace:  Směrnice o mateřské dovolené (92/85/EEC) se zabývá zlepšením bezpečnosti a ochrany zdraví při práci žen, které jsou těhotné, krátce po porodu nebo kojí. Tato zpráva konstatuje, že téměř všechny členské státy jsou v souladu s ustanovením směrnice o poskytnutí povinné mateřské dovolené alespoň dva týdny před a/nebo po porodu; většina tento požadavek překračuje. A ve většině členských států jsou náhradové poměry na 100 % dřívějšího platu - přinejmenším po určitou dobu.
Klíčová slova: zab. v mateřství; dovolená mateřská; dávky; podmínky pracovní; EU

Klíčová slova v angličtině: maternity insurance; maternity benefits; maternal leave; working conditions
Klasifikace: T04 - rodina, rodinná politika, gender
Poznámka:  nezadávat do RIV
Pracoviště: VUPSVPRP Typ: Kniha

Publikační činnost: 2016
ABC - kapitoly v odborných recenzovaných monografiích vydaných v zahraničních vydavatelstvích

Constructions of parenthood in the Czech Republic: maternal care and paternal help [Konstrukce rodičovství v České republice: mateřská péče a otcovská pomoc]. / Olga Nešporová, Růžena Horňáková Stuchlá - In: Couples' transitions to parenthood: Analysing gender and work in Europe. - Cheltenham : Edward Elgar Publishing, 2016. - ISBN 978-1-78536-599-7. - s. 243-265 (23 s.).

[ Nešporová, Olga - Horňáková Stuchlá, Růžena ]

Anotace:  Tato kapitola je založena na analýze rozhovorů s českými rodiči. Autorky se pokoušejí ilustrovat
způsoby, jakými tito rodiče interpretují a přijímají mateřství a otcovství. Kapitola se zaměřuje na jejich
plány pro sladění rodičovství se svým životem, a to zejména v pracovní oblasti. Nejprve diskutuje plány
rodičů na využití mateřské a rodičovské dovolené. Dále popisuje plány matek a otců na sladění
rodinného a pracovního života. Jako souvisejícím téma autorky posuzují normy týkající se věku, kdy
mohou být děti svěřeny do péče jiné osoby či instituce. Nakonec prezentují koncepci hlavní rodičovské
role matek a otců, jak byla rodiči naplánována.
 
Anotace v angličtině:  The chapter is based on the analysis of interviews with Czech parents-to-be. Authors attempt to illustrate the ways in which these parents interpret and enact motherhood and fatherhood. The chapter focuses on their plans for reconciling parenthood with their lives so far, and especially within the work sphere. First, it discusses their plans for utilizing maternity and parental leave. Second, it describes mothers' and fathers' plans to reconcile family and work life. As related topic, the authors consider norms regarding the age at which children can be entrusted to the care of another person or institution. Finally, they present a general conceptualization of mothers' and fathers' main parental role as planned by the parents-to-be.
Klíčová slova: rodičovství; dovolená mateřská; dovolená rodičovská; sladění rodinného a prac. života; péče o děti

Klíčová slova v angličtině: parenthood; motherhood; fatherhood; maternity leave; parental leave; reconciliation of family and work life; care for children
Klasifikace: T04 - rodina, rodinná politika, gender
Poznámka:  sig: 6361, celkem 320 s.
nezadávat do RIV
DOI:10.4337/9781785366000
Pracoviště: VUPSVPRP Typ: Článek ze sborníku


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT