Publikační činnost: 2007
BDD - odborné články v domácích recenzovaných časopisech

Věk v sociologické teorii: Perspektiva životního běhu. / Jana Havlíková - In: Sociální studia. - ISSN 1214-813X - č. 1-2 (2007), s. 179-200. lit.

[ Havlíková, Jana ]

Anotace:  Hlavním cílem článku je seznámit českou odbornou veřejnost s teorií životního běhu a poskytnout případným zájemcům o ni základ pro další studium.
Klíčová slova: Mezinárodní; společnost; věda; sociologie; teorie; stárnutí; procesy sociální; výzkum; dráhy životní

Klíčová slova v angličtině: International; society; science; sociology; theory; ageing; social processes; research; life cycle
Klasifikace: T02 - stárnutí, staří, demografie
Poznámka:  angl. résumé
Pracoviště: VUPSVBOOSP Typ: Článek z periodika

Publikační činnost: 2008
BHG – odborné práce zveřejněné na internetu - domácí (v elektronických informačních zdrojích na internetu, např. příspěvky ve sbornících nebo elektronických časopisech, které nemají tištěný ekvivalent)

Výběrová šetření jako zdroj dat ke sledování životních drah. / Anna Šťastná - 2008. - ()

[ Šťastná, Anna ]

Externí odkaz
Anotace:  Studium reprodukčního a rodinného chování je do značné míry determinováno tím, jak přesné a obsahově bohaté informace o chování jednotlivců jsou k dispozici. Vedle sledování přirozené měny jsou jedním z důležitých zdrojů informací výběrová šetření, která si často kladou za cíl studium biografie jedinců a postihnutí vztahů mezi klíčovými životními událostmi. Přehled a charakteristika typů výzkumu.
Klíčová slova: dráhy životní; chování rodinné; chování demografické; výzkum; metody

Klíčová slova v angličtině: life cycle; demographic behaviour; family behaviour; research methods
Klasifikace: T04 - rodina, rodinná politika, gender
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Poznámka:  Do 1466; published 29.6.2008
Pracoviště: VUPSVPRP Typ: Elektronický dokument

Publikační činnost: 2010
ADD - odborné články v domácích impaktovaných časopisech

Přechod do dospělosti dlouhodobě nezaměstnaných absolventů učebních oborů z Brna a okolí. [The Transition to Adulthood as Experienced by Long-Term Unemployed Graduates of Vocational Programmes in Brno and Surrounding Areas.]. / Jana Havlíková - In: Sociologický časopis/Czech Sociological Review. - ISSN 0038-0288 - Roč. 46, č. 1 (2010), s. 73-99 (27 s.).

[ Havlíková, Jana ]

Anotace:  Cílem tohoto článku je poskytnout vhled do životní situace dlouhodobě nezaměstnaných absolventů z hlediska jejich přechodu do dospělosti. Analytický rámec použitý pro tento výzkum je teorie životního běhu, podle které je možné přistupovat k přechodu z mládí do dospělosti jako k vícenásobnému přechodu. To odpovídá i s realitě, protože mladí lidé sledují nejméně tři trajektorie na své cestě k dospělosti: ze školy do práce, z původní rodiny k založení vlastní rodiny a od závislosti k nezávislosti
 
Anotace v angličtině:  The aim of this article is to provide insight into the circumstances of long-term unemployed graduates from the perspective of their transition to adulthood. The analytical framework used for this research is life course theory, according to which it is possible to approach the transition from youth to adulthood as a multiple transition. This point corresponds well with reality because young people follow at least three trajectories on their way to adulthood: from school to work, from family of origin to family of procreation, and from dependence to independence.
Klíčová slova: ČR; nezaměstnanost dlouhodobá; absolventi; učni; nezaměstnaní; dráhy životní; přechod do dospělosti

Klíčová slova v angličtině: CR; long-term unemployment; long-term unemployed; graduates of vocational programmes; transition to adulthood; graduates of vocational programmes; life course theory
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVBOOSP Typ: Článek z periodika

Publikační činnost: 2010
BDD - odborné články v domácích recenzovaných časopisech

Změny reprodukčních vzorců a individuální souvislosti rodičovství [Changes in reproductive patterns and individual determinants of parenthood]. / Anna Šťastná - In: Demografie. - ISSN 0011-8265 - Roč. 52, č. 4 (2010), s. 77-88 (12 s.).

[ Šťastná, Anna ]

Externí odkaz
Anotace:  V posledních 20 letech dochází v ČR k významným změnám reprodukčního chování. Fáze zakládání rodiny byla posunuta do vyššího věku a transverzální ukazatele charakterizující úroveň plodnosti zaznamenaly pokles na jednu z nejnižších úrovní. V příspěvku se autorka zaměřuje na zkoumání individuálních souvislostí rodičovství spojených s intenzitou narození prvního a druhého dítěte. Analýzy vycházejí z obecného teoretického rámce studia životní dráhy a zkoumají vybrané proměnné, které mohou ovlivňovat úroveň plodnosti nebo její časování. Vychází přitom z dat reprezentativního výběrového šetření Muži a ženy v ČR: životní dráhy a mezigenerační vztahy (2005). Analýzy jsou doplněny o výsledky analýz evidence přirozené změny.
 
Anotace v angličtině:  The period since 1990 has witnessed rapid changes in demographic trends and in the occurrence and timing of family life transitions among young adults in the Czech Republic. Family formation was postponed and fertility rates declined sharply below the "lowest-lowö threshold during the 1990s. Fertility rates have increased substantially however since 2006. This study investigates the determinants of having a first and second child in Czech society and focuses on discovering the relationship between the risk of a first and second birth and different micro-level covariates. The author applied the event-history approach and Czech Generations and Gender Survey (2005) data is used. Analyses are completed with the results of analysis of natural change records.
Klíčová slova: demografie; porodnost; chování demografické; chování reprodukční; dráhy životní; rodičovství

Klíčová slova v angličtině: demographic behaviour; fertility; parenthood; first and second child; transition; event history analysis
Klasifikace: T02 - stárnutí, staří, demografie
T04 - rodina, rodinná politika, gender
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Poznámka:  viz Do 1575
Pracoviště: VUPSVPRP Typ: Článek z periodika

Publikační činnost: 2011
BDD - odborné články v domácích recenzovaných časopisech

Analýza historie událostí (event history analýza) - možnosti a základní principy při studiu životních drah [Event history analysis - possibilities and the basic principles for study life-courses]. / Anna Šťastná - In: Data a výzkum - SDA Info. - ISSN 1802-8152 - Roč. 5, č. 1 (2011), s. 59-83 (25 s.).

[ Šťastná, Anna ]

Externí odkaz
Anotace:  V posledních desetiletích je ve společenských vědách stále rozšířenější technika modelování historie událostí. Okruh aplikací zahrnuje demografické a sociologické analýzy, studie trhu práce, mobility a migrace i analýzy v rámci politických věd. Cílem analýzy životních drah je popsat, vysvětlit a předpovědět hlavní události, které lidé prožívají. Tento článek se zaměřuje na koncepci analýzy historie událostí, její základní principy, metody a nezbytná data včetně ukázky základních typů výstupů a jejich interpretačních možností. Autorka použila tento přístup pro analýzu procesu opouštění domova rodičů s využitím dat z výběrového šetření Muži a ženy v ČR: životní dráhy a mezigenerační vztahy (2005). Závěrečná část studie diskutuje některé klíčové otázky spojené s použitím přístupu historie události při analyzování socio-demografických témat v českém kontextu.
 
Anotace v angličtině:  Event history modelling techniques have become increasingly widespread in the social sciences over the last few decades and the range of applications includes demographic and sociological analyses, labour market studies, mobility and migration studies, as well as analyses within political science. This article devotes attention to the concept of event history analysis in terms of data considerations, basic principles and methods of analysis. In order to discuss the basic methods and their potential to interpret results, the author applied the event-history approach to an analysis of the process of leaving the parental home using data from the Czech Generations and Gender Survey [2005]. The final part of this study discusses some key issues involved in using the event history modelling within analyzing socio-demographic topics in Czech context.
Klíčová slova: dráhy životní; statistika; metody; analýza historie událostí; přechod do dospělosti

Klíčová slova v angličtině: life course; event history analysis; life-history data; transition to adulthood
Klasifikace: T04 - rodina, rodinná politika, gender
Návaznost: 2D06004 Aktivní stárnutí, rodina a mezigenerační solidarita
Poznámka:  viz Do 1581
Pracoviště: VUPSVPRP Typ: Článek z periodika

Publikační činnost: 2011
BHG – odborné práce zveřejněné na internetu - domácí (v elektronických informačních zdrojích na internetu, např. příspěvky ve sbornících nebo elektronických časopisech, které nemají tištěný ekvivalent)

Konference věnovaná životním drahám. / Anna Šťastná - 2011. - (Demografie.info)

[ Šťastná, Anna ]

Externí odkaz
Anotace:  Ve dnech 20. a 21. října 2011 se v Praze konala konference Životní dráhy z kvantitativní a kvalitativní perspektivy. Konferenci pořádal Sociologický ústav Akademie věd ČR a v tento text přináší informace o této konferenci i o vybraných tématech, autorkách a autorech a jejich příspěvcích.
Klíčová slova: dráhy životní; kariéra pracovní; migrace; chování demografické; konference

Klíčová slova v angličtině: life course; professional development; migration; demographic behaviour; conference
Klasifikace: T04 - rodina, rodinná politika, gender
Pracoviště: VUPSVPRP Typ: Elektronický dokument

Publikační činnost: 2010
ABD - kapitoly v odborných recenzovaných monografiích vydaných v zahraničních vydavatelstvích

Changing Life Trajectories and the Composition of Households [Měnící se životní trajektorie a složení domácností]. / Olga Nešporová - In: Individuals and Households in the Czech Republic and CEE Countries / Jiří Večerník. - Praha : Sociologický ústav AV ČR, 2010. - ISBN 978-80-7330-186-6. - s. 21-46 (26 s.).

[ Nešporová, Olga ]

Klíčová slova: domácnosti; dráhy životní

Klíčová slova v angličtině: households; life trajectories
Klasifikace: T04 - rodina, rodinná politika, gender
Poznámka:  celkem 218 s.
Pracoviště: VUPSVPRP Typ: Článek ze sborníku

Publikační činnost: 2012
BDD - odborné články v domácích recenzovaných časopisech

Mezinárodní jednání o dopadech odlišných životních drah mužů a žen. / Věra Kuchařová - In: FÓRUM sociální politiky. - ISSN 1802-5854 - Roč. 6, č. 2 (2012), s. 27-28.

[ Kuchařová, Věra ]

Anotace:  Poznatky z berlínské konference (3.-4.listopadu 2011) zaměřené na řešení a přístupy při zmírňování dopadů genderových diferencí v profesních biografiích a rodinných rolích na nerovnosti v oblasti důchodů. Setkání je součástí dlouhodobého projektu sub-programu Evropské komise "Peer Review in Social Protection and Social Inclusion" realizovaného v rámci programu PROGRESS.
Klíčová slova: gender; dráhy životní; muži; ženy; EU; důchody; diferenciace; rovnost; konference; projekty

Klíčová slova v angličtině: gender; life cycle; men; women; EU; pensions; differentials; equity; conference; projects
Klasifikace: T04 - rodina, rodinná politika, gender
T03 - migrace, cizinci
Pracoviště: VUPSVPRP Typ: Článek z periodika

Publikační činnost: 2009
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Partnerství, rodina a mezigenerační vztahy v české společnosti. / Věra Kuchařová, Anna Šťastná, eds. - Vyd. 1. - Praha: VÚPSV, v.v.i., 2009. - 154 s. - ISBN 978-80-87007-76-1

[ Kuchařová, Věra - Šťastná, Anna - eds. ]

Soubory ke ztažení:
obálka

Anotace:  V posledních desetiletích probíhají v Evropě i v zemích dalších kontinentů demografické změny, které zásadně mění životy lidí z hlediska jejich životních drah, partnerských a mezigeneračních vztahů i forem rodinného soužití, což se odráží v jejich životních podmínkách. Tyto změny nesou řadu společných rysů v zemích různé geografické polohy, kulturních tradic a s různým politicko-ekonomickým uspořádáním, avšak časování těchto změn a jejich průběh jsou pro každou zemi ve velké míře specifické. Poznání národních charakteristik demografických jevů a jejich sociálních souvislostí je stále trvajícím procesem s praktickými dopady na koncipování veřejných politik, zejména politiky rodinné. Česká republika se proto účastní od roku 2004 mezinárodního projektu Generations and Gender Programme (GGP). Jeho hlavní součástí je reprezentativní panelové šetření, zaměřené zejména na rodinné dráhy v širokém kontextu a z genderové a generační perspektivy. V roce 2008 vydaly řešitelské týmy tohoto projektu za ČR, Přírodovědecká f
akulta UK a Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, v.v.i., publikaci "Rodina, partnerství a demografické stárnutí" shrnující základní poznatky z první vlny tohoto šetření. Tato kniha na ni navazuje souborem analytických statí, věnovaných zásadním etapám životních drah ľ osamostatňování mladých lidí, formování partnerství a rodičovství, rozpadu manželství a životu ve stáří. Kniha se věnuje i vybraným důležitým jevům, charakterizujícím soudobé demografické změny, jako je často se vyskytující život v neúplné rodině, stále rozšířenější nesezdané soužití a proměny hodnotového základu partnerských vztahů, zde se zaměřením na roli náboženství. Z provedených analýz jsou vyvozeny náměty pro rodinnou politiku.
Klíčová slova: rodina; manželství; soužití nesezdané; rodina neúplná; sociologie rodiny; děti; chování demografické; rozvody; staří; situace sociální; situace ekonomická; dráhy životní

Klíčová slova v angličtině: family; marriage; cohabitation; one parent family; sociology of a family; children; demographic behaviour; divorces; elderly / aged; social situation; economic situation; life cycle
Klasifikace: T04 - rodina, rodinná politika, gender
Pracoviště: VUPSVPRP Typ: Kniha

Publikační činnost: 2015
BDF - odborné články v ostatních domácích (nerecenzovaných) časopisech

O proměnách partnerství a rodiny v dnešní české společnosti. / Kristýna Peychlová - In: FÓRUM sociální politiky. - ISSN 1802-5854 - Roč. 9, č. 5 (2015), s. 31.

[ Peychlová, Kristýna ]

Anotace:  Recenze na publikaci autorů Hana Hašková (ed.), Marta Vohlídalová, Hana Maříková, Radka Dudová, Zuzana Uhde, Alena Křížková, Lenka Formánková: Vlastní cestou? Životní dráhy v pozdně moderní společnosti. Praha: SLON, 2014, ISBN 978-80-7419-178-7, která představuje v patnácti kapitolách výsledky několikaletého výzkumu rodinných a partnerských životních drah v České republice.
Klíčová slova: sociologie; dráhy životní; sladění pracovního a rodinného života; rodina

Klíčová slova v angličtině: sociology; life course; reconciliation of family and work life; family
Klasifikace: T04 - rodina, rodinná politika, gender
Pracoviště: VUPSVPRP Typ: Článek z periodika


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT