Publikační činnost: 2003
BDD - odborné články v domácích recenzovaných časopisech

Předčasné odchody do důchodu v ČR. / Štěpánka Pollnerová - In: Demografie. - ISSN 0011-8265 - Roč. 45, č. 1 (2003), s. 62-63.

[ Pollnerová, Štěpánka ]

Anotace:  Poznatky obsažené ve výzkumné zprávě "Problém předčasných odchodů do starobního důchodu a pracovní aktivity v důchodovém věku s ohledem na očekávaný vývoj důchodového systému a vývoj nezaměstnanosti", zpracované v r. 2000 konsorciem STEM - VÚPSV. Doporučení obsažená v závěrech zprávy. První krok, který váda na základě zprávy učinila - přijetí novely zákona o důchodovém pojištění účinné od 1.7.2001, která zvýšila redukci důchodu při předčasném odchodu do důchodu a naopak, zvýhodnila odklad odchodu do důchodu.
Klíčová slova: ČR; odchod do důchodu; odchod do důchodu předčasný; pojištění v nezaměstnanosti; důchod odložený

Klíčová slova v angličtině: CR; retirement; early retirement; unemployment insurance; deferred retirement
Klasifikace: T05 - důchodové, nemocenské a zdravotní pojištění, zabezpečení v nezaměstnanosti, státní sociální podpora
Návaznost: MPS0000000001
Pracoviště: VUPSVP Typ: Článek z periodika

Publikační činnost: 2017
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Faktory ovlivňující rozhodnutí o odchodu do starobního důchodu [Factors influencing the retirement decision]. / Milan Šlapák, Martin Holub, Ladislav Průša - Praha: VÚPSV, v.v.i., 2017. - 80 s. - ISBN 978-80-7416-320-3

[ Šlapák, Milan - Holub, Martin - Průša, Ladislav ]

Externí odkaz
Anotace:  Cílem práce je analyzovat problematiku rozhodnutí o odchodu do starobního důchodu v podmínkách České republiky. Jádrem projektu je zmapovat interakci mezi faktory významnými pro žadatele o důchod při rozhodování o odchodu do důchodu a chováním těchto jedinců při rozhodování o odchodu do důchodu. Výstup projektu bude mít formu certifikované metodiky umožňující tvorbu důchodové politiky, aby zohledňovala: - identifikované faktory ovlivňujících rozhodnutí jedinců o odchodu do důchodu, - relativní význam těchto faktorů, - existenci různých segmentů účastníků systému se specifickými charakteristikami.
 
Anotace v angličtině:  The aim of the project is to find the way how different factors are employed regarding retirement decision and to provide this know-how to the Ministry of Labour and Social Affairs. The core of the project mission is to map the interplay between identified retirement decision determinants and retirement behaviour. The output of the project will have a form of method suitable for MPSV to improve pension politics newly also taking in consideration: - factors influencing retirement decision, - weight of such factors (identified on basis of survey conducted), - segments of people with specific behavioural retirement decision patterns.
Klíčová slova: systém důchodový; odchod do důchodu; determinanty odchodu do důchodu; věk důchodový; důchod předčasný; důchod odložený

Klíčová slova v angličtině: pension system; retirement; factors determining retirement decision; retirement age; early retirement; deferred retirement
Klasifikace: T05 - důchodové, nemocenské a zdravotní pojištění, zabezpečení v nezaměstnanosti, státní sociální podpora
Návaznost: TD03000339 Faktory určující rozhodnutí o odchodu do důchodu
Pracoviště: VUPSVPSO Typ: Kniha


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT