Publikační činnost: 2005
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Srovnávací analýza systémů NDC II. [Analysis of NDC Systems II.]. / Štěpánka Pollnerová - Praha: VÚPSV, 2005. - 45 s.

[ Pollnerová, Štěpánka ]

Externí odkaz
Anotace:  Zpráva navazuje na publikaci äAnalýza nově zaváděných systémů NDCô vydanou v roce 2002. Zaměřuje se vývoj důchodových systémů Švédska, Itálie, Lotyšska a Polska v posledních letech. V souladu s otázkami, které vyplynuly při přípravě návrhu zavedení systému NDC v ČR, popisuje zpráva podrobněji řešení invalidních a pozůstalostních důchodů a řešení garance minimálních důchodů či jiných speciálních dávek zajišťujících minimální příjem ve stáří s ohledem na stanovení výše životního minima v uvedených čtyřech zemích. Obsahuje také základní charakteristiku systémů NDC zaváděných v dalších zemích a popis alternativního finského a německého řešení.
 
Anotace v angličtině:  The second report on NDC pension systems describes the recent developments in the pension systems of Swe-den, Italy, Latvia and Poland. It presents detailed information on disability and survivorĺs pensions, minimum pensions and other benefits guaranteeing the minimum income of the elderly in relation with the level of the subsistence minimum in the four countries studied. The report also contains brief descriptions of the NDC sys-tems in other countries and of the Finn and German pension reforms.
Klíčová slova: komparace mezinárodní; systém penzijní; důchod invalidní; důchod pozůstalostní; důchod minimální; příjem zaručený; reforma

Klíčová slova v angličtině: international; Sweden; Italy; Poland; Latvia; pension systems; disabilitypension; survivor´s pension; minimum pension; guaranteed income; reforms
Klasifikace: T05 - důchodové, nemocenské a zdravotní pojištění, zabezpečení v nezaměstnanosti, státní sociální podpora
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: Typ: Kniha

Publikační činnost: 2010
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Možnost převodu ("přenechání") částí získaných individuálních důchodových nároků rodinnému příslušníku nebo jiné fyzické osobě, případně možnost získávání společných důchodových nároků [The potential for individual pension rights to be transferred by the insured to a family member or other person and the potential for the joint acquisition of pension rights.]. / Martin Holub, Milan Šlapák - Praha: VÚPSV, v.v.i., 2010. - 80 s. - ISBN 978-80-7416-061-5

[ Holub, Martin - Šlapák, Milan ]

Externí odkaz
Anotace:  Monografie přináší přehled o možnostech převodu části individuálních důchodových práv získaných pojištěncem ve prospěch rodinného příslušníka nebo i jiné osoby a o možnosti získávání společných důchodových práv více osob a jejich následném dělení v právních úpravách důchodového pojištění vybraných členských států EU, ve Švýcarsku, USA a Kanadě. Dalším výstupem projektu je předložení variantních návrhů na zavedení těchto možností v českém základním důchodovém pojištění a provedení analýzy mikroekoČnomických a makroekonomických dopadů takových změn. Projekt přináší 5 variantních řešení pro možnost aplikace identifikovaných opatření v podmínkách ČR. Jsou formulována doporučení o vhodnosti či nevhodnosti uplatnění konceptu sdílení důchodových práv získaných v manželství či možnosti převodu důchodových práv získaných v manželství v případě rozvodu v základním důchodovém systému České republiky.
 
Anotace v angličtině:  This monograph provides an overview of the potential for individual pension rights to be transferred by the insured to a family member or other person and the potential for the joint acquisition of pension rights of a number of people and their subsequent division in the pension legislation of selected EU Member States, Switzerland, the USA and Canada. The subsequent outcomes of the project consist of the presentation of various proposals for the introduction of such options into the Czech pension insurance system as well as an analysis of the micro- and macro-economic impact of such changes. The project offers five alternative solutions to the application of these measures in the Czech context. Recommendations are formulated on the suitability or unsuitability of applying the concept of sharing pension rights acquired through marriage and the possibility of transferring pension rights acquired through marriage in case of divorce in the basic pension system of the CR.
Klíčová slova: pojištění důchodové; důchod pozůstalostní; převod důchodových práv; sdílení předdůchodových příjmů; rozdělení důchodových práv; důchodová práva; srovnání mezinárodní

Klíčová slova v angličtině: pension insurance; survivor pension; pension rights transferability; sharing of pensionable incomes; splitting of pension rights; pension rights; international comparison
Klasifikace: T05 - důchodové, nemocenské a zdravotní pojištění, zabezpečení v nezaměstnanosti, státní sociální podpora
Návaznost: HR171/08 - Možnost převodu (přenechání) částí získaných individuálních důchodových nároků rodinnému příslušníku nebo jiné fyzické osobě, případně možnost získávání společných důchodových nároků
Pracoviště: VUPSVPSO Typ: Kniha

Publikační činnost: 2010
BED - odborné příspěvky v recenzovaných domácích sbornících (konferenční i nekonferenční)

Institut pozůstalostních důchodů a jeho budoucnost v souvislosti s demografickými trendy. [Institute of survivor pensions and its future in the context of demographic trends.]. / Milan Šlapák, Martin Holub - In: Reprodukce lidského kapitálu. : Vzájemné vazby a souvislosti. III. ročník. Sborník z konference.. - Praha : VŠE, Nakladatelství Oeconomica, 2010. - ISBN 978-80-245-1697-4. - 12 s. .

[ Šlapák, Milan - Holub, Martin ]

Akce: Praha, 13.-14.12.2010, CST
Anotace:  Pozůstalostní důchody historicky vychází ze společenských podmínek, kdy muž byl živitelem rodiny a žena zůstávala v domácnosti. Podoba tohoto institutu v České republice je dána pozdějšími úpravami sledujícími především genderovou rovnoprávnost, neodráží se v ní však nutnost reagovat na vývoj demografických ukazatelů - zejména úhrnné rozvodovosti a sňatečnosti. Tento příspěvek se zaměřil na možné úpravy institutu vdovských a vdoveckých důchodů, případně možnost jejich zrušení a dopad takových úprav na důchodové nároky žen a mužů a na celkovou bilanci důchodového systému. Přináší rovněž kvantifikaci dopadů variant řešení vycházejících z konceptu individualizace důchodových práv, který ve své čisté formě předpokládá zrušení vdovských a vdoveckých důchodů a jejich nahrazení dělením důchodových práv získaných za dobu manželství a případně i jiné formy partnerského soužití.
 
Anotace v angličtině:  Survivor pensions are based on the historical social conditions in which man was a breadwinner and a woman stayed at home. The current form of the institute in the Czech Republic reflect a number of legislative changes following gender equality, but it needs to respond to changes in demographic trends. The paper focuses possible modifications of the institute of widow and widower pensions, or the possibility of its cancellation and the impact of such changes on the pension entitlements of women and men and balance of the pension system. It also provides the quantification of the impact of the alternative solution based on the abolition of widow and widower pension and replacing them with the institute of splitting the pension rights acquired during marriage.
Klíčová slova: důchod pozůstalostní; důchod vdovský; důchod vdovecký; reforma důchodová; individualizace důchodových práv

Klíčová slova v angličtině: survivor benefits; pension reform; individual pension rights
Klasifikace: T05 - důchodové, nemocenské a zdravotní pojištění, zabezpečení v nezaměstnanosti, státní sociální podpora
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Poznámka:  viz Do 1558c
Pracoviště: VUPSVPSO Typ: Článek ze sborníku

Publikační činnost: 2015
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Přehodnocení podoby institutu pozůstalostních důchodů ve světle demografických změn [Reassessment of the form of the institute of survivor pensions in the light of demographic changes]. / Martin Holub, Milan Šlapák - Praha: VÚPSV, v.v.i., 2015. - 75 s. - ISBN 978-80-7416-219-0

[ Holub, Martin - Šlapák, Milan ]

Externí odkaz
Anotace:  Pozůstalostní důchody historicky vychází ze společenských podmínek, kdy muž byl živitelem rodiny a žena zůstávala v domácnosti. Podoba tohoto institutu v České republice je dána pozdějšími úpravami sledujícími především genderovou rovnoČprávnost, neodráží se v ní však nutnost reagovat na vývoj demografických ukazatelů - zejména úhrnné rozvodovosti a sňatečnosti. Tato monografie přináší identifikaci současných trendů v členských zemích EU a dalších vyspělých zemích světa a na základě výsledků komparace prezentuje cesty možných úprav institutu vdovských a vdoveckých důchodů v České republice v souladu s těmito trendy a přináší kvantifikaci možných dopadů takových úprav na důchodové nároky žen a mužů a na celkovou bilanci důchodového systému.
 
Anotace v angličtině:  Survivor pensions are based on the historical social conditions in which man was a breadwinner and a woman stayed at home. The current form of the institute in the Czech Republic reflect a number of legislative changes following gender equality, but it needs to respond to changes in demographic trends. The paper focuses possible modifications of the institute of widow and widower pensions and the impact of such changes on the pension entitlements of women and men and balance of the pension system.
Klíčová slova: důchod pozůstalostní; důchod vdovecký; důchod vdovský; práva důchodová; reforma důchodová

Klíčová slova v angličtině: survivor benefits; survivor pension; pension rights; pension reform
Klasifikace: T05 - důchodové, nemocenské a zdravotní pojištění, zabezpečení v nezaměstnanosti, státní sociální podpora
Návaznost: DC104/2012 Přehodnocení podoby institutu pozůstalostních důchodů ve světle demografických změn
Pracoviště: VUPSVPSO Typ: Kniha

Publikační činnost: 2015
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Možnost zavedení sdílení vyměřovacích základů pro stanovení důchodových práv a zohlednění mimomanželských forem soužití při stanovení důchodových práv [Sharing pension assessment bases between spouses and partners living in non-marital forms of cohabitation]. / Martin Holub, Milan Šlapák - Praha: VÚPSV, v.v.i., 2015. - 101 s. - ISBN 978-80-7416-218-3

[ Holub, Martin - Šlapák, Milan ]

Externí odkaz
Anotace:  Monografie přináší přehled o možnostech převodu části individuálních důchodových práv získaných pojištěncem ve prospěch rodinného příslušníka nebo i jiné osoby a o možnosti získávání společných důchodových práv více osob a jejich následném dělení v právních úpravách důchodového pojištění ve Švýcarsku a Německu. Dalším výstupem projektu je předložení variantních návrhů na zavedení těchto možností v českém základním důchodovém pojištění a provedení rozboru mikroekoČnomických a makroekonomických dopadů takových změn. V závěru projektu jsou formulována doporučení o vhodnosti či nevhodnosti uplatnění konceptu sdílení důchodových práv získaných v manželství či možnosti převodu důchodových práv získaných v manželství v případě rozvodu v základním důchodovém systému České republiky, zejména s ohledem na charakter českého důchodového systému a na konstrukci výpočtové formule pro stanovení důchodové dávky.
 
Anotace v angličtině:  This monograph provides an overview of the potential for individual pension rights to be transferred by the insured to a family member or other person and the potential for the joint acquisition of pension rights of a number of people and their subsequent division in the pension legislation of Switzerland and Germany. The subsequent outcomes of the project consist of the presentation of various proposals for the introduction of such options into the Czech pension insurance system as well as an analysis of the micro- and macro-economic impact of such changes. Recommendations will be made at the end of the project on the suitability or unsuitability of applying the concept of sharing pension rights acquired through marriage and the possibility of transferring pension rights acquired through marriage in case of divorce in the basic pension system of the Czech Republic, especially with regard to the nature of the Czech pension system and the calculation formulae employed for the determination of pension benefits.
Klíčová slova: pojištění důchodové; důchod pozůstalostní; převod důchodových práv; sdílení předdůchodových příjmů; rozdělení důchodových práv; práva důchodová; srovnání mezinárodní

Klíčová slova v angličtině: pension insurance; survivor pension; pension rights; pension rights transferability; sharing of pensionable incomes; splitting of pension rights; international comparison
Klasifikace: T05 - důchodové, nemocenské a zdravotní pojištění, zabezpečení v nezaměstnanosti, státní sociální podpora
Návaznost: DC105/2012 Možnost zavedení sdílení vyměřovacích základů pro stanovení důchodových práv mezi manžely a zohlednění mimomanželských forem soužití při stanovení důchodových práv
Pracoviště: VUPSVPSO Typ: Kniha

Publikační činnost: 2018
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Socioekonomické dopady úmrtí na české domácnosti [The socio-economic impact of a death on Czech households]. / Sylva Höhne, Olga Nešporová, Kamila Svobodová - Praha: VÚPSV, v.v.i., 2018. - 94 s. - ISBN 978-80-7416-315-9

[ Höhne, Sylva - Nešporová, Olga - Svobodová, Kamila ]

Externí odkaz
Anotace:  Monografie popisuje dopady úmrtí do socioekonomické situace různých typů domácČností. Předně byly zjišťovány náklady bezprostředně související s úmrtím blízkého, to znamená výdaje, které pozůstalým vznikají v návaznosti na vypravení pohřbu, a vydání spojená s dědickým řízením a vypořádáním pozůstalosti. Celkové náklady se pohybují v řádech desetitisíců Kč. Liší se přitom v závislosti na hodnotě pozůstalosti a složitosti pozůstalostního řízení, na způsobu pohřbení a také regionálně. Samostatnou část studie představuje modelové srovnání dopadů úmrtí člena rodiny na příjmovou situaci této rodiny. Konkrétně byla sledována změna příjmové situace v případě úmrtí starobního důchodce ze seniorského páru, hlavního živitele v úplných rodinách s dětmi, jednoho z bezdětných partnerů v produktivním věku a dítěte vychovávaného samožiČvitelem. V prvních čtyřech měsících po úmrtí osoby, než se vyřídí žádosti o pozůstalostní důchody a další sociální dávky a také než proběhne dědické řízení, lze očekávat okamžitý propad příjmů
domácnosti. Nemají-li pozůstalí vlastní finanční rezervy, dostávají se do finančně velmi složité situace.
 
Anotace v angličtině:  The monograph describes the impact of the death of a household member on the socio-economic situation of different types of households. The first part identifies the costs directly related to the death, i.e. the costs incurred by survivors associated with the funeral arrangements and issues connected with inheritance proceedings and the settlement of the estate. While total costs typically amount to tens of thousands of Czech crowns, they differ substantially depending on the value of the estate, the complexity of the inheritance proceedings, the type of funeral and with respect to the region of the Czech Republic. A separate part of the study presents a model comparison of the effects of the death of a family member on the overall family income situation. Changes in the income situation were observed with respect to the death of an old-age pensioner in a senior couple, the death of the main breadwinner in a complete family with children, that of a childless partner of productive age and that of a child raise
d by a single parent. It was determined that an immediate drop in household income can be expected in the first four months following the death of a household member, i.e. prior to the granting of the survivorsĺ pension and other social benefits and the conclusion of inheritance proceedings. If the survivors do not have an adequate financial reserve, they may find themselves facing substantial financial difficulties.
Klíčová slova: úmrtí; phřebné; důchod pozůstalostní; náklady na pohřeb; dědické řízení; ztráta příjmu

Klíčová slova v angličtině: death; funeral grant; survivorsĺ pensions; funeral costs; inheritance proceedings; loss of income
Klasifikace: T04 - rodina, rodinná politika, gender
Návaznost: 531 Dopad úmrtí do socioekonomické situace domácnosti
Pracoviště: VUPSVPRP Typ: Kniha


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT