Publikační činnost: 2011
BDF - odborné články v ostatních domácích (nerecenzovaných) časopisech

Ke změnám v zákoně o důchodovém pojištění účinným po 30. září 2011. / Martin Holub - In: FÓRUM sociální politiky. - ISSN 1802-5854 - Roč. 5, č. 4 (2011), s. 27-28 (2 s.).

[ Holub, Martin ]

Anotace:  22.7. 2011 byl ve Sbírce zákonů jako reakce na nález Ústavního soudu z března 2010, který zrušil § 15 zákona o důchodovém pojištění, zveřejněn dlouho očekávaný a diskutovaný zákon č. 220/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění. Tento článek detailně analyzuje, jak se zákonodárci s rozhodnutím Ústavního soudu vypořádali a jaké další významné změny zákon č. 220/2011 Sb. přináší.
Klíčová slova: ČR; zab. důchodové; proces legislativní; základ vyměřovací; důchody; důchody-výše; výpočet; doba započitatelná; doba pojištění; odchod do důchodu; hranice věková; důchod předčasný

Klíčová slova v angličtině: Czech Republic; pension insurance; legislation process; assessment basis; pensions; pensions-amount; calculation; countable period; duration of insurance; retirement; retirement age; early pension
Klasifikace: T05 - důchodové, nemocenské a zdravotní pojištění, zabezpečení v nezaměstnanosti, státní sociální podpora
Pracoviště: VUPSVPSO Typ: Článek z periodika

Publikační činnost: 2017
BDD - odborné články v domácích recenzovaných časopisech

Determinanty odchodu do předčasného důchodu [Early retirement decision determinants]. / Milan Šlapák, Martin Holub, Ladislav Průša - In: FÓRUM sociální politiky. - ISSN 1802-5854 - Roč. 11, (2017), s. 10-14 (4 s.).

[ Šlapák, Milan - Holub, Martin - Průša, Ladislav ]

Anotace:  Článek identifikuje faktory, které determinují rozhodnutí odchodu do předčasného starobního důchodu v podmínkách České republiky. Dále autoři analyzují relativní význam těchto faktorů ve srovnání s faktory determinujícími odchod do důchodu k věkové hranici odchodu do důchodu a po ní. V tomto kontextu se ukazuje, že ekonomický status osoby a faktor zdraví hrají zásadní roli, analýza však zároveň zdůraznila vazby skupiny faktorů týkající se pracovní situace osoby. Závěry tedy podporují komplexní přístupy důchodové politiky ke zvyšování reálného věku odchodu do důchodu.
 
Anotace v angličtině:  The article identifies early retirement decision determinants in the Czech Republic. Furthermore, the authors analyze the relative importance of these factors as compared to the factors determining retirement decision generally. In this context, it appears that the economic status of a person and a health play a crucial role, but the analysis also stresses the role of a group of factors related to work. Conclusions therefore support complex approaches of pension policy to increasing the real retirement age.
Klíčová slova: zab. důchodové; systém; odchod do důchodu; důchod předčasný

Klíčová slova v angličtině: pension system; retirement; early retirement
Klasifikace: T05 - důchodové, nemocenské a zdravotní pojištění, zabezpečení v nezaměstnanosti, státní sociální podpora
Návaznost: TD03000339 Faktory určující rozhodnutí o odchodu do důchodu
Pracoviště: VUPSVPSO Typ: Článek z periodika

Publikační činnost: 2017
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Faktory ovlivňující rozhodnutí o odchodu do starobního důchodu [Factors influencing the retirement decision]. / Milan Šlapák, Martin Holub, Ladislav Průša - Praha: VÚPSV, v.v.i., 2017. - 80 s. - ISBN 978-80-7416-320-3

[ Šlapák, Milan - Holub, Martin - Průša, Ladislav ]

Externí odkaz
Anotace:  Cílem práce je analyzovat problematiku rozhodnutí o odchodu do starobního důchodu v podmínkách České republiky. Jádrem projektu je zmapovat interakci mezi faktory významnými pro žadatele o důchod při rozhodování o odchodu do důchodu a chováním těchto jedinců při rozhodování o odchodu do důchodu. Výstup projektu bude mít formu certifikované metodiky umožňující tvorbu důchodové politiky, aby zohledňovala: - identifikované faktory ovlivňujících rozhodnutí jedinců o odchodu do důchodu, - relativní význam těchto faktorů, - existenci různých segmentů účastníků systému se specifickými charakteristikami.
 
Anotace v angličtině:  The aim of the project is to find the way how different factors are employed regarding retirement decision and to provide this know-how to the Ministry of Labour and Social Affairs. The core of the project mission is to map the interplay between identified retirement decision determinants and retirement behaviour. The output of the project will have a form of method suitable for MPSV to improve pension politics newly also taking in consideration: - factors influencing retirement decision, - weight of such factors (identified on basis of survey conducted), - segments of people with specific behavioural retirement decision patterns.
Klíčová slova: systém důchodový; odchod do důchodu; determinanty odchodu do důchodu; věk důchodový; důchod předčasný; důchod odložený

Klíčová slova v angličtině: pension system; retirement; factors determining retirement decision; retirement age; early retirement; deferred retirement
Klasifikace: T05 - důchodové, nemocenské a zdravotní pojištění, zabezpečení v nezaměstnanosti, státní sociální podpora
Návaznost: TD03000339 Faktory určující rozhodnutí o odchodu do důchodu
Pracoviště: VUPSVPSO Typ: Kniha


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT