Publikační činnost: 2010
BED - odborné příspěvky v recenzovaných domácích sbornících (konferenční i nekonferenční)

Institut pozůstalostních důchodů a jeho budoucnost v souvislosti s demografickými trendy. [Institute of survivor pensions and its future in the context of demographic trends.]. / Milan Šlapák, Martin Holub - In: Reprodukce lidského kapitálu. : Vzájemné vazby a souvislosti. III. ročník. Sborník z konference.. - Praha : VŠE, Nakladatelství Oeconomica, 2010. - ISBN 978-80-245-1697-4. - 12 s. .

[ Šlapák, Milan - Holub, Martin ]

Akce: Praha, 13.-14.12.2010, CST
Anotace:  Pozůstalostní důchody historicky vychází ze společenských podmínek, kdy muž byl živitelem rodiny a žena zůstávala v domácnosti. Podoba tohoto institutu v České republice je dána pozdějšími úpravami sledujícími především genderovou rovnoprávnost, neodráží se v ní však nutnost reagovat na vývoj demografických ukazatelů - zejména úhrnné rozvodovosti a sňatečnosti. Tento příspěvek se zaměřil na možné úpravy institutu vdovských a vdoveckých důchodů, případně možnost jejich zrušení a dopad takových úprav na důchodové nároky žen a mužů a na celkovou bilanci důchodového systému. Přináší rovněž kvantifikaci dopadů variant řešení vycházejících z konceptu individualizace důchodových práv, který ve své čisté formě předpokládá zrušení vdovských a vdoveckých důchodů a jejich nahrazení dělením důchodových práv získaných za dobu manželství a případně i jiné formy partnerského soužití.
 
Anotace v angličtině:  Survivor pensions are based on the historical social conditions in which man was a breadwinner and a woman stayed at home. The current form of the institute in the Czech Republic reflect a number of legislative changes following gender equality, but it needs to respond to changes in demographic trends. The paper focuses possible modifications of the institute of widow and widower pensions, or the possibility of its cancellation and the impact of such changes on the pension entitlements of women and men and balance of the pension system. It also provides the quantification of the impact of the alternative solution based on the abolition of widow and widower pension and replacing them with the institute of splitting the pension rights acquired during marriage.
Klíčová slova: důchod pozůstalostní; důchod vdovský; důchod vdovecký; reforma důchodová; individualizace důchodových práv

Klíčová slova v angličtině: survivor benefits; pension reform; individual pension rights
Klasifikace: T05 - důchodové, nemocenské a zdravotní pojištění, zabezpečení v nezaměstnanosti, státní sociální podpora
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Poznámka:  viz Do 1558c
Pracoviště: VUPSVPSO Typ: Článek ze sborníku

Publikační činnost: 2015
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Přehodnocení podoby institutu pozůstalostních důchodů ve světle demografických změn [Reassessment of the form of the institute of survivor pensions in the light of demographic changes]. / Martin Holub, Milan Šlapák - Praha: VÚPSV, v.v.i., 2015. - 75 s. - ISBN 978-80-7416-219-0

[ Holub, Martin - Šlapák, Milan ]

Externí odkaz
Anotace:  Pozůstalostní důchody historicky vychází ze společenských podmínek, kdy muž byl živitelem rodiny a žena zůstávala v domácnosti. Podoba tohoto institutu v České republice je dána pozdějšími úpravami sledujícími především genderovou rovnoČprávnost, neodráží se v ní však nutnost reagovat na vývoj demografických ukazatelů - zejména úhrnné rozvodovosti a sňatečnosti. Tato monografie přináší identifikaci současných trendů v členských zemích EU a dalších vyspělých zemích světa a na základě výsledků komparace prezentuje cesty možných úprav institutu vdovských a vdoveckých důchodů v České republice v souladu s těmito trendy a přináší kvantifikaci možných dopadů takových úprav na důchodové nároky žen a mužů a na celkovou bilanci důchodového systému.
 
Anotace v angličtině:  Survivor pensions are based on the historical social conditions in which man was a breadwinner and a woman stayed at home. The current form of the institute in the Czech Republic reflect a number of legislative changes following gender equality, but it needs to respond to changes in demographic trends. The paper focuses possible modifications of the institute of widow and widower pensions and the impact of such changes on the pension entitlements of women and men and balance of the pension system.
Klíčová slova: důchod pozůstalostní; důchod vdovecký; důchod vdovský; práva důchodová; reforma důchodová

Klíčová slova v angličtině: survivor benefits; survivor pension; pension rights; pension reform
Klasifikace: T05 - důchodové, nemocenské a zdravotní pojištění, zabezpečení v nezaměstnanosti, státní sociální podpora
Návaznost: DC104/2012 Přehodnocení podoby institutu pozůstalostních důchodů ve světle demografických změn
Pracoviště: VUPSVPSO Typ: Kniha


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT