Publikační činnost: 1999
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Sociální ochrana nízkopříjmových domácností starobních důchodců. / Anna Červenková, Magdalena Kotýnková - Praha: VÚPSV, 1999. - 63 s.

[ Červenková, Anna - Kotýnková, Magdalena ]

Anotace:  Výzkumný úkol byl zpracován při příležitosti Mezinárodního roku seniorů (rok 1999), který byl vyhlášen Valným shromážděním OSN. Stárnutí populace je klíčový problém. V druhém desetiletí třetího tisíciletí bude více než 2 miliony Čechů starších 60 let, což bude tvořit téměř 26 % populace. Z toho vyplývá, že demografické změny vytváří velký tlak na výdaje ze sociálního zabezpečení. Výzkumná zpráva je především zaměřena na české domácnosti, které se nachází příjmově pod průměrnými hodnotami. Mezi tyto domácnosti patří hlavně domácnosti , kde je přednostou starobní důchodce, a to zejména osaměle žijící důchodce. Tuto skupinu tvoří převážně osamělé ženy.
Klíčová slova: ČR; staří; důchodci; příjmy nízké; pomoc sociální; domácnosti

Klíčová slova v angličtině: Czech Republic; elderly people; pensioners; low - income households; social assistance
Klasifikace: T07 - chudoba, sociální vyloučení, životní úroveň
Návaznost: MPS0000000001
Pracoviště: VUPSVPSO Typ: Kniha

Publikační činnost: 2004
ABD - kapitoly v odborných recenzovaných monografiích vydaných v zahraničních vydavatelstvích

Ekonomicky aktivní a neaktivní. [The Economically Active and Non-active.]. / Věra Kuchařová - In: Mechanismy sociální soudržnosti, stratifikace a role sociálního státu. / Miroslav Hiršl. - Praha : MPSV, 2004. - ISBN 80-86552-86-1. - s. 31-48.

[ Kuchařová, Věra ]

Anotace:  Kapitola je součástí monografie äMechanismy sociální soudržnosti, stratifikace a role sociálního státuô. Příčiny sociálních nerovností mezi ekonomicky aktivními a neaktivními sociálními kategoriemi, a tím i případné zdroje napětí mezi nimi, mají společný základ v existenci, či neexistenci přístupu k pracovním příjmům. To se odráží v té či oné míře v jejich sociálním postavení a míře závislosti. Jinak mají kategorie ekonomicky neaktivních mnoho odlišných charakteristik již jen proto, že důvody neexistence přímého přístupu k pracovním příjmům jsou rozdílné. Kapitola se proto zabývá zvlášť vztahem ekonomicky aktivních a neaktivních u kategorií äproduktivní a poproduktivní věkô a zvlášť u kategorií äpředproduktivní a produktivní věkô. Zmiňuje se i o problematice důchodců invalidních.
 
Anotace v angličtině:  The chapter is a part of a monograph äMechanisms of Social Cohesion, Stratification and the Role of Social Welfare Stateö. Causes of social inequalities between the economically active and non-active people as well as possible tensions between them have their common basis in an existence or non-existence of access to earned incomes. Both their social status and an extent of their dependence reflect these differences. Besides, within a category of the non-active there are different groups which follows from their different reasons for non-existence of direct access to earned incomes. The chapter is therefore devoted separately to relations of those in ôproductiveö and ôpost-productiveö age and those in ôpre-productiveö and ôproductiveö age. Problems of people with disability pensions are dealt with, too.
Klíčová slova: populace ekonomicky aktivní; deti; staří; důchodci; nerovnost sociální; soudržnost sociální

Klíčová slova v angličtině: economical activity; children; elderly people; pensioners; social inequality; social cohesion
Klasifikace: T07 - chudoba, sociální vyloučení, životní úroveň
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVPRP Typ: Článek ze sborníku

Publikační činnost: 2005
BHG – odborné práce zveřejněné na internetu - domácí (v elektronických informačních zdrojích na internetu, např. příspěvky ve sbornících nebo elektronických časopisech, které nemají tištěný ekvivalent)

Služby zaměstnanosti pro klienty-starobní důchodce v zemích EU a vybrané problémy v kontextu ČR. [Employment services for clients-retired persons in the EU countries and selected problems in context of the Czech Republic.]. / Mirjam Suchomelová, Lucie Vidovićová - Praha: VÚPSV, 2005. - 18 s.

[ Suchomelová, Mirjam - Vidovićová, Lucie ]

Externí odkaz
Anotace:  Zpráva se skládá ze tří částí. První část tvoří diskuse nad obecnými problémy přístupu k problematice podpory zaměstnávání důchodců ze strany státních služeb pro podporu zaměstnanosti. Tato část vychází z celkového přehledu opatření a politik, které se podařilo shromáždit. Druhou část tvoří popis politik zaměstnanosti zaměřujících se na důchodce ve vybraných zemích EU. Třetí částí je tabulková příloha obsahující přehled odpovědí námi oslovených expertů výzkumných institucí k dané problematice, doplněný o informace z druhé části této zprávy, z publikace MISSOC Social protection in the Member States of the European Union, of the European Economic Area and in Switzerland 2004 a ze zprávy Výboru sociální ochrany EU Promoting Longer Working Lives Through Better Social Protection Systems.
 
Anotace v angličtině:  The report consists of three sections. The first section discusses general issues of approach to the promotion of pensioners' employment from the point of view of state services for employment promotion. The section is based on the overview of measures and policies collected. The second section describes the employment policies with regard to pensioners in selected EU countries. The third section consists of tables providing overviews of responses of experts of research facilities regarding the above issues, supplemented by information from the second part of this report, from MISSOC Social protection in the Member States of the European Union, of the European Economic Area and in Switzerland 2004 and from the report of the EU Social Protection Committee, Promoting Longer Working Lives Through Better Social Protection Systems.
Klíčová slova: EU; služby zaměstnanosti; důchodci; zaměstnanost; důchodci pracující; vyplata; souběh

Klíčová slova v angličtině: EU; employment services; retired persons; employment of retired persons; retired workers; parallel payments
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVPOKIS Typ: Elektronický dokument

Publikační činnost: 2006
ABD - kapitoly v odborných recenzovaných monografiích vydaných v zahraničních vydavatelstvích

Změny v počtu a struktuře důchodců a jejich důchodových příjmů po roce 1989. [Changes in the number and structure of pensioners and their pension incomes after 1989.]. / Štěpánka Pollnerová - In: Životní cyklus - sociologické a demografické perspektivy. - Praha : Sociologický ústav Akademie věd České republiky, 2006. - ISBN 80-7330-082-6. - s. 226-238 (13 s.).

[ Pollnerová, Štěpánka ]

Anotace:  Kapitola se zabývá změnami počtu a struktury důchodců a jejich důchodových příjmů podle věku a druhu důchodu po roce 1989.
 
Anotace v angličtině:  The chapter examines the changes in number, structure and pension income of pensioners divided by age and the type of pension in the Czech Republic after the year 1989.
Klíčová slova: důchodci; důchody

Klíčová slova v angličtině: pensioners; pensions
Klasifikace: T05 - důchodové, nemocenské a zdravotní pojištění, zabezpečení v nezaměstnanosti, státní sociální podpora
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: Typ: Článek ze sborníku

Publikační činnost: 2006
BDF - odborné články v ostatních domácích (nerecenzovaných) časopisech

Vybavenost regionů vybranými typy sociálních služeb v ČR v r. 2005. [The availability of selected types of social services in CR regions in 2005.]. / Ladislav Průša - In: Rezidenční péče. - ISSN 1801-8718 - Roč. 2, č. 4 (2006), příl. S. 1-4 (4 s.).

[ Průša, Ladislav ]

Anotace:  Hlediska pro hodnocení rozsahu poskytovaných sociálních a zdravotních služeb. Stěžejní závěry vyplývající z podrobného rozboru oficiálních dat MPSV a ÚZIS o rozsahu poskytovaných sociálních a navazujících zdravotních služeb za r. 2005. Grafy znázorňující vybavenost krajů/okresů sociálními službami pro staré občany/místy v domovech důchodcův v relaci na 1000 osob starších 65 /80 let v r. 2005 a vybavenost místy v léčebnách pro dlouhodobě nemocné v relaci na 1000 osob celkem v r. 2005.
 
Anotace v angličtině:  The viewpoint for assessing the scope of social and health services provided. Fundamental conclusions stemming from detailed analysis of MLSA and IHIS (institute of Health Information and Statistics) data on the extent of social and related health services provided in 2005. Graphs showing the availability in regions and districts of social services for old people, places in retirement homes in per 1000 people older than 65/80 in 2005 and the availability of places in medical institutions for the long-term sick in per 1000 of the total population in 2005.
Klíčová slova: služby sociální; regiony; staří; péče ošetřovatelská; péče ústavní; důchodci; péče dlouhodobá

Klíčová slova v angličtině: social services; regions; the elderly; nursing care; institutional care; retired persons; long term care
Klasifikace: T06 - sociální pomoc, sociální služby
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVPSO Typ: Článek z periodika

Publikační činnost: 2007
BDF - odborné články v ostatních domácích (nerecenzovaných) časopisech

Finanční gramotnost jako součást přípravy na stáří. [Financial Literacy as Part of the Preparation for Old Age.]. / Milan Šlapák, Tomáš Soukup - In: FÓRUM sociální politiky. - ISSN 1802-5854 - Roč. 1, č. 3 (2007), s. 28-29 (2 s.).

[ Šlapák, Milan - Soukup, Tomáš ]

Anotace:  Cílem článku je krátce představit projekt äFinanční gramotnost jsou součást přípravy na stáříô realizovaný ve VÚPSV, v.v.i., v rámci grantového projektu äAktivní stárnutí, rodina a mezigenerační solidaritaô. Záměrem tohoto výzkumu je analyzovat orientaci populace předdůchodového věku v okruhu otázek spjatých s problematikou individuálního důchodového plánování.
 
Anotace v angličtině:  The aim of the article is to briefly present the project ôFinancial Literacy as Part of the Preparation for Old Ageö, implemented at the Research Institute for Labour and Social Affairs, within the framework of the grant project ôActive Aging: the Family and Intergenerational Solidarity.ö The aim of this research is to analyse the orientation of the population at pre-pension age as regards questions linked to issues concerning individual pension planning.
Klíčová slova: důchodci; odchod do důchodu; informace; stárnutí aktivní; plánování

Klíčová slova v angličtině: pensioners; retirement; information; planning; active ageing
Klasifikace: T02 - stárnutí, staří, demografie
Návaznost: 2D06004 Aktivní stárnutí, rodina a mezigenerační solidarita; MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVPSO Typ: Článek z periodika

Publikační činnost: 2013
BDD - odborné články v domácích recenzovaných časopisech

Představy o starobním důchodu a jeho časování - vliv legislativy, práce a rodiny [Ideas about old-age pension and its timing - influence of legislation, work and family]. / Lucie Vidovićová - In: FÓRUM sociální politiky. - ISSN 1802-5854 - Roč. 7, č. 2 (2013), s. 2-9 (8 s.).

[ Vidovićová, Lucie ]

Anotace:  Text se zabývá problematikou starobního důchodu, jeho časování a percepce jako příspěvku k diskusi o aktivním stárnutí a prodlužování pracovní aktivity ve vyšším věku. V úvodu argumentujeme, že přechod mezi ekonomickou aktivitou a starobním důchodem je charakterizován rostoucí variabilitou strategií a aspektů, které tyto strategie ovlivňují co do typu i časování. Na příkladu kohorty ve věku 55ľ65 let ukazujeme, jak představy o starobním důchodu, jako životním období se specifickou náplní, ovlivňují časování odchodu do starobního důchodu. Sledujeme odděleně podskupinu lidí v období před důchodem, tzv. "nedůchodce", a osoby, které již pobírají důchodovou dávku a mají tedy se životem v důchodu již nějakou zkušenost. Přehled faktorů, které ovlivňují časování odchodu do starobního důchodu, se přitom liší pro různé sociálně-demografické skupiny. Sociální a důchodová politika by na základě těchto výsledků měla směřovat ke komplexnímu hodnocení faktorů, které se na plánování časování odchodu do starobního důchodu pod
ílí, a reflektovat jejich variabilní význam pro různé skupiny budoucích důchodců.
 
Anotace v angličtině:  The paper deals with the issue of old-age pension and the timing and perception thereof as a contribution to the debate on active ageing and the prolonging of work activity in advanced age. We begin by arguing that the transition between economic activity and old-age pension is characterised by a growing variability of strategies and factors influencing these strategies in terms of both type of pension and timing. Using a cohort aged 55-65 we show how ideas about old-age pension as a time of life with a specific content influence the timing of taking retirement. We identify a separate subgroup of people in the pre-retirement period, referred to as "non-pensioners", and people who are already receiving pension benefits and therefore have some experience of life in retirement. The list of factors influencing the timing of retirement is different for different socio-demographic groups. Based on these results, social and pension policy should undertake a comprehensive assessment of the factors that play a role in
the planning of retirement timing and should reflect their variable significance for different groups of future pensioners.
Klíčová slova: odchod do důchodu; stárnutí aktivní; důchodci pracující; důchodci; důchod starobní; strategie

Klíčová slova v angličtině: retirement; active ageing; retired workers; age limit; old age pension; decision making; ideas
Klasifikace: T02 - stárnutí, staří, demografie
T05 - důchodové, nemocenské a zdravotní pojištění, zabezpečení v nezaměstnanosti, státní sociální podpora
Pracoviště: VUPSVBOOSP Typ: Článek z periodika

Publikační činnost: 2017
BDE - odborné články v ostatních (nerecenzovaných) zahraničních časopisech

Počet exekucí na starobní důchody se od roku 2004 ztrojnásobil. / Jana Vrabcová - In: Statistika a my. - ISSN 1804-7149 - Roč. 7, č. 1 (2017), s. 32-33 (2 s.).

[ Vrabcová, Jana ]

Externí odkaz
Anotace:  Zadlužení se nevyhýbá ani českým seniorům. Ve fázi, kdy již nejsou schopni hradit své závazky, nastupuje exekuce na starobní důchod. Počet exekučních srážek na důchod se zvyšuje. Jejich podíl je nejvyšší v krajích Ústeckém a Moravskoslezském.
Klíčová slova: důchodci; situace sociální; důchody; exekuce; zadlužení

Klíčová slova v angličtině: pensioners; pensions; social situation; executions; debt
Klasifikace: T07 - chudoba, sociální vyloučení, životní úroveň
Pracoviště: VUPSVPSO Typ: Článek z periodika

Publikační činnost: 2018
BED - odborné příspěvky v recenzovaných domácích sbornících (konferenční i nekonferenční)

Analysis of Expenditures of Pensioners Households in the Czech Republic and EU [Analýza výdajů domácností důchodců v České republice a EU]. / Vlastimil Beran, Jiří Franek - In: Proceedings of the 4th International Conference on European Integration 2018. - Ostrava : VŠB - Technical University of Ostrava, 2018. - ISBN 978-80-248-4169-4. - 151-160 (10 s.).

[ Beran, Vlastimil - Franek, Jiří ]

Akce: 17.-18.5.2018, Ostrava, WRL
Anotace:  Populace stárne. Tento nepopiratelný fakt je obecně uznáván ve všech rozvinutých zemích světa. V tomto článku demonstrujeme v evropském kontextu, na základě údajů z Eurostatu a Českého statistického úřadu, situaci spotřeby důchodců v České republice a EU. Analýza se zabývá výdaji domácností důchodců na jejich spotřebu. Přechod z ekonomicky aktivní fáze života na stav důchodce je často charakterizován snížením příjmu jednotlivců nebo domácností. Finanční nástroje v České republice, které by zajistily jednotlivce v důchodu, jsou stále nedostatečně rozvinuté. Je to nepochybně v případě osob s nízkými příjmy a domácností s podprůměrným příjmem. Důchodci proto musí snížit svou spotřebu. Tento jev může být zveličován růstem nerovnosti domácností s nižšími a vyššími příjmy.
 
Anotace v angličtině:  The population is aging. This indisputable fact is recognized and challenged by all developed countries in the world. In this paper, we demonstrate in the European context, based on data from the Eurostat and Czech Statistical Office, the situation of pensionerĺs consumption in the Czech Republic and EU. The analysis is concerned with expenditures of pensionersĺ households on their consumption. The transition from the economically active phase of life into the pensionerĺs state is often characterized by the decrease of the individual or household income. The financial instruments in the Czech Republic that would secure the individuals in retirement are still underdeveloped. It is undoubtedly the case for low-income individuals and households with income below average. Thus, the pensioners have to decrease their consumption. This phenomenon can be exaggerated by the growth of inequality of lower and high-income households.
Klíčová slova: důchodci; domácnosti; domácnosti důchodců; příjmy; výdaje-domácnosti; nerovnost; ČR; EU

Klíčová slova v angličtině: CR; EU; pensioners; pensioners´ households; income; householdĺs expenditures; inequality
Klasifikace: T02 - stárnutí, staří, demografie
T07 - chudoba, sociální vyloučení, životní úroveň
Poznámka:  příspěvek je ve WOS
Pracoviště: VUPSVPPAMP Typ: Článek ze sborníku


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT