Publikační činnost: 2003
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Senioři a sociální opatření v oblasti stárnutí v pohledu české veřejnosti. Zpráva z empirického výzkumu. [Elderly and social policy measures in the field of ageing - public opinion view. The empirical study report.]. / Lucie Vidovićová, Ladislav Rabušic - Praha: VÚPSV - výzkumné centrum Brno, 2003. - 67 s.

[ Vidovićová, Lucie - Rabušic, Ladislav ]

Externí odkaz
Anotace:  Zpráva zpracovává výstupy z české databáze mezinárodního šetření "Second European Comparative Survey on the Acceptance of Population-related Policies" (Druhý evropský srovnávací výzkum akceptace populačních politik) pro Českou republiku a oblast stárnutí. Sběr analyzovaných dat se uskutečnil koncem roku 2001 rozho-vorem "tváří v tvář" u téměř 1100 respondentů mezi 18 a 75 lety na základě stratifikovaného pravděpodobnost-ního výběru. Zpráva se zabývá především následujícími oblastmi: Postoje ke stárnutí společnosti. Definice stáří. Percepce seniorů ve společnosti. Senioři v primární sociální struktuře. Péče o seniory. Problematika důchodu a práce. Preference v sociální politice stárnutí.
 
Anotace v angličtině:  This study reports about outputs of Czech database of Second European Comparative Survey on the Acceptance of Population-related Policies (PPA II - CR 2001), module Ageing. Data were collected by the end of the year 2001 by face-to-face interviews between nearly 1100 respondents aged from 18 to 75 years on the basis of strati-fied random data sampling design. Data-set is representative for the Czech population. Report is dealing mainly with following topics: Attitudes towards process of ageing of Czech society. Definitions of old age. Perception of the elderly people within the society. The elderly within the primary social structures. Preferences in the field of social care. Pension strategies and work in advanced age. Preferences of the social policy measures for ageing society.
Klíčová slova: senioři; stárnutí; stárnutí populace; společnost; struktura sociální; péče o seniory; důchodci pracující

Klíčová slova v angličtině: seniors; ageing; ageing of population; society; social structure; care for seniors; retired workers
Klasifikace: T02 - stárnutí, staří, demografie
Návaznost: MPS0000000001
Ohlasy:
 (2x)
Pracoviště: VUPSVBOOSP Typ: Kniha

Publikační činnost: 2005
BHG – odborné práce zveřejněné na internetu - domácí (v elektronických informačních zdrojích na internetu, např. příspěvky ve sbornících nebo elektronických časopisech, které nemají tištěný ekvivalent)

Služby zaměstnanosti pro klienty-starobní důchodce v zemích EU a vybrané problémy v kontextu ČR. [Employment services for clients-retired persons in the EU countries and selected problems in context of the Czech Republic.]. / Mirjam Suchomelová, Lucie Vidovićová - Praha: VÚPSV, 2005. - 18 s.

[ Suchomelová, Mirjam - Vidovićová, Lucie ]

Externí odkaz
Anotace:  Zpráva se skládá ze tří částí. První část tvoří diskuse nad obecnými problémy přístupu k problematice podpory zaměstnávání důchodců ze strany státních služeb pro podporu zaměstnanosti. Tato část vychází z celkového přehledu opatření a politik, které se podařilo shromáždit. Druhou část tvoří popis politik zaměstnanosti zaměřujících se na důchodce ve vybraných zemích EU. Třetí částí je tabulková příloha obsahující přehled odpovědí námi oslovených expertů výzkumných institucí k dané problematice, doplněný o informace z druhé části této zprávy, z publikace MISSOC Social protection in the Member States of the European Union, of the European Economic Area and in Switzerland 2004 a ze zprávy Výboru sociální ochrany EU Promoting Longer Working Lives Through Better Social Protection Systems.
 
Anotace v angličtině:  The report consists of three sections. The first section discusses general issues of approach to the promotion of pensioners' employment from the point of view of state services for employment promotion. The section is based on the overview of measures and policies collected. The second section describes the employment policies with regard to pensioners in selected EU countries. The third section consists of tables providing overviews of responses of experts of research facilities regarding the above issues, supplemented by information from the second part of this report, from MISSOC Social protection in the Member States of the European Union, of the European Economic Area and in Switzerland 2004 and from the report of the EU Social Protection Committee, Promoting Longer Working Lives Through Better Social Protection Systems.
Klíčová slova: EU; služby zaměstnanosti; důchodci; zaměstnanost; důchodci pracující; vyplata; souběh

Klíčová slova v angličtině: EU; employment services; retired persons; employment of retired persons; retired workers; parallel payments
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVPOKIS Typ: Elektronický dokument

Publikační činnost: 2012
BDD - odborné články v domácích recenzovaných časopisech

Kdo jsou a kde pracují čeští pracující důchodci [Who are Czech working pensioners and where do they work?]. / Lucie Vidovićová - In: FÓRUM sociální politiky. - ISSN 1802-5854 - Roč. 6, č. 3 (2012), s. 8-14 (7 s.).

[ Vidovićová, Lucie ]

Anotace:  V příspěvku se zabýváme problematikou souběhu placeného zaměstnání a starobního důchodu. Debata je zahájena základním přehledem specifik této pracovní činnosti ve vyšším věku v kontextu rostoucích požadavků na aktivní stárnutí a aktuálně probíhající Evropský rok aktivního stárnutí a mezigenerační solidarity. Pracující důchodci tvoří nezanedbatelnou část celkové pracovní síly a jejich přínos je zřejmý především v terciárním sektoru. Text se dále zabývá aktuální veřejnou diskusí ohledně pracujících důchodců a na příkladech je ukázáno, že je téma prezentováno jako sociálně kontroverzní a potenciálně politicky konfliktní. Pokud jde o typ vykonávané práce, muži převážně pokračují ve svém předdůchodovém zaměstnání, zatímco u žen je změna povolání častější.
 
Anotace v angličtině:  In this paper we look at the issue of the concurrence of paid employment and old-age pension. We open the debate with a basic overview of the specific features of this work activity in advanced age in the context of the increasing requirements for active ageing and the ongoing European Year for Active Ageing and Solidarity between Generation. Working pensioners constitute a significant portion of the workforce as a whole and their contribution is mainly evident in the tertiary sector. The text also deals with the current public debate on working pensioners, and we give examples to show that this topic is presented as socially controversial and the potential source of political conflict. As regards the type of work done, among men it is often a continuation of their pre-retirement employment, whereas women are more likely to change their occupation.
Klíčová slova: důchodci pracující; souběh; stárnutí aktivní; sekundární anylýza

Klíčová slova v angličtině: working pensioners; active ageing; secondary analysis
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
Návaznost: DC5a/2011 Starší spotřebitelé a spotřeba ve vyšším věku
Pracoviště: VUPSVBOOSP Typ: Článek z periodika

Publikační činnost: 2013
BDD - odborné články v domácích recenzovaných časopisech

Představy o starobním důchodu a jeho časování - vliv legislativy, práce a rodiny [Ideas about old-age pension and its timing - influence of legislation, work and family]. / Lucie Vidovićová - In: FÓRUM sociální politiky. - ISSN 1802-5854 - Roč. 7, č. 2 (2013), s. 2-9 (8 s.).

[ Vidovićová, Lucie ]

Anotace:  Text se zabývá problematikou starobního důchodu, jeho časování a percepce jako příspěvku k diskusi o aktivním stárnutí a prodlužování pracovní aktivity ve vyšším věku. V úvodu argumentujeme, že přechod mezi ekonomickou aktivitou a starobním důchodem je charakterizován rostoucí variabilitou strategií a aspektů, které tyto strategie ovlivňují co do typu i časování. Na příkladu kohorty ve věku 55ľ65 let ukazujeme, jak představy o starobním důchodu, jako životním období se specifickou náplní, ovlivňují časování odchodu do starobního důchodu. Sledujeme odděleně podskupinu lidí v období před důchodem, tzv. "nedůchodce", a osoby, které již pobírají důchodovou dávku a mají tedy se životem v důchodu již nějakou zkušenost. Přehled faktorů, které ovlivňují časování odchodu do starobního důchodu, se přitom liší pro různé sociálně-demografické skupiny. Sociální a důchodová politika by na základě těchto výsledků měla směřovat ke komplexnímu hodnocení faktorů, které se na plánování časování odchodu do starobního důchodu pod
ílí, a reflektovat jejich variabilní význam pro různé skupiny budoucích důchodců.
 
Anotace v angličtině:  The paper deals with the issue of old-age pension and the timing and perception thereof as a contribution to the debate on active ageing and the prolonging of work activity in advanced age. We begin by arguing that the transition between economic activity and old-age pension is characterised by a growing variability of strategies and factors influencing these strategies in terms of both type of pension and timing. Using a cohort aged 55-65 we show how ideas about old-age pension as a time of life with a specific content influence the timing of taking retirement. We identify a separate subgroup of people in the pre-retirement period, referred to as "non-pensioners", and people who are already receiving pension benefits and therefore have some experience of life in retirement. The list of factors influencing the timing of retirement is different for different socio-demographic groups. Based on these results, social and pension policy should undertake a comprehensive assessment of the factors that play a role in
the planning of retirement timing and should reflect their variable significance for different groups of future pensioners.
Klíčová slova: odchod do důchodu; stárnutí aktivní; důchodci pracující; důchodci; důchod starobní; strategie

Klíčová slova v angličtině: retirement; active ageing; retired workers; age limit; old age pension; decision making; ideas
Klasifikace: T02 - stárnutí, staří, demografie
T05 - důchodové, nemocenské a zdravotní pojištění, zabezpečení v nezaměstnanosti, státní sociální podpora
Pracoviště: VUPSVBOOSP Typ: Článek z periodika

Publikační činnost: 2014
BAA - odborné monografie vydané v zahraničních vydavatelstvích

Conceptual Framework for an Active Ageing Policy on Employment in the Czech Republic [Koncepční rámec pro politiku aktivního stárnutí pro zaměstnanost v České republice]. / Lucie Vidovićová - Warsaw: Center for Social and Economic Research CASE, 2014. - 55 s. - (Studies and Analyses No.469)

[ Vidovićová, Lucie ]

Externí odkaz
Anotace:  Autorka prezentuje obecné posouzení situace starších pracovníků na trhu práce v České republice, začínající obecnějším přehledem demografické situace a zdůrazňujícím generační rozdíly mezi mladými a starými a staršími kohortami a řadu různých problémů i jejich řešení. Dále se zabývá dopadem nedávné ekonomické situace na úrovně zaměstnanosti a ukazuje, že oživení v oblasti zaměstnanosti ještě nezačalo a že dopad na starší pracovníky je (nejméně) dvojí: za prvé, pro starší pracovníky je velmi obtížné najít nové zaměstnání, jakmile jsou jednou nezaměstnaní; Za druhé, pokud jsou zaměstnáni, může pro ně být těžší zvládnout tlak na pracovní funkčnost a zvyšující se nároky na pracovišti. Popisuje Národní akční plán na podporu pozitivního stárnutí (2013-2017) a další příklady dobrých a převoditelných praxí, které řeší některé otázky aktivního stárnutí inovativním způsobem. Druhá část zkoumá problematiku zaměstnatelnosti, funkčnosti a managementu věku, jak ji vnímají někteří z klíčových aktérů. Zpráva se podrobněji vě
nuje tématu placené práce po odchodu do důchodu, která je považována za důležitou součást české ekonomiky, a to navzdory skutečnosti, že zaměstnávání značné skupiny starších pracovníků po odchodu do důchodu je nedeklarované. Samostatné podnikání a samostatná práce v pozdějším věku jsou další oblastí zaměstnanosti, jejíž význam v české ekonomice roste, i když to podle odborníků nelze považovat za bezproblémové řešení kariér v pozdějším věku. Poslední kapitola obrací pozornost na celoživotní vzdělávání starších pracovníků a jejich zvyšování kvalifikace/rekvalifikace. V závěrečné poznámce autorka zdůrazňuje potřebu řešit různorodost starší pracovní síly ve smyslu věku/generační příslušnosti, zdraví, socio-ekonomických a dalších charakteristik.
 
Anotace v angličtině:  The author presents a general assessment of the labour market situation of older workers in the Czech Republic, starting with a more general overview of the demographic situation and emphasizing the generational differences among the young-old and older cohorts, underlying a number of different problems as well as solutions. Further in the paper she addresses the impact of the recent economic situation on employment levels, showing that the recovery in terms of employment has not yet begun and that the impact on older workers is (at least) two-fold: firstly, for older workers it is very difficult to find a new job once unemployed; secondly, if employed, the pressure on workability and the increasing demands of workplaces may be harder to bear for the older the worker. She describes a National Action Plan Supporting Positive Ageing (2013-2017) and other examples of good and transferable praxes which address some of the active ageing issues in an innovative way. The second part of this report examines the issue
s of employability, workability and age-management as perceived by some of the key actors. The report goes into greater detail on the topic of paid work after retirement, which is considered an important part of the Czech economy, despite the fact that the employment of sizable groups of older workers after retirement is undeclared. Self-entrepreneurship and independent work in later life are another realm of employment that is increasing in importance in the Czech economy; however, as consulted experts argue, it is not to be taken as an unproblematic solution to late-life careers. In the last chapter the author turns her attention to the lifelong learning of older workers and to their up-skilling/retraining. In the concluding remarks, she reemphasizes the need to address the heterogeneity of the older workforce, in the sense of age/generational affiliation, health, socio-economic and other characteristics.
Klíčová slova: pracovníci starší; trh práce; vzdělávání celoživotní; stárnutí aktivní; důchodci pracující; odbory; podnikání soukromé; dobré praxe; placená práce po odchodu do důchodu; cílové skupiny

Klíčová slova v angličtině: older workers; labour market; lifelong learning; active ageing; self-entrepreneurship; trade unions; good practice; paid work after retirement; focus groups
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
T02 - stárnutí, staří, demografie
Poznámka:  EAN 9788371786020
Pracoviště: VUPSVBOOSP Typ: Kniha

Publikační činnost: 2015
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Možnosti souběhu výplaty starobního důchodu a příjmu z výdělečné činnosti [Possibilities of combination of old-age pension and income from employment]. / Milan Šlapák, Martin Holub - Praha: VÚPSV, v.v.i., 2015. - 55 s. - ISBN 978-80-7416-223-7

[ Šlapák, Milan - Holub, Martin ]

Externí odkaz
Anotace:  Monografie přináší podrobné informace o regulaci souběhu výdělečné činnosti a výplaty starobního důchodu v zemích jihovýchodní Asie a Latinské Ameriky ve srovnání se zeměmi pokrytými databází MISSOC. V zemích, kde je základní důchodové zabezpečení poskytováno v rámci příspěvkově definovaného schématu, je režim souběhu výdělečné činnosti a pobírání dávky starobního důchodu zcela uvolněn. To platí i pro pobírání předčasného důchodu. U některých zemí, kde je důchodová dávka poskytována z dávkově definovaných schémat, je výplata důchodu v případě souběžné výdělečné činnosti omezena nejrůznějšími podmínkami vztahujícími se nejčastěji k výši příjmu z výdělečné činnosti či k podmínce věku. Obecně lze konstatovat, že přísnější režim platí ve sledovaných zemích s dávkově definovaným základním schématem důchodového zabezpečení s ohledem na pobírání předčasných důchodů. V některých státech platí s ohledem na regulaci souběhu výdělečné činnosti a starobního důchodu zvláštní režim pro zaměstnance ve veřejném sektoru.
 
Anotace v angličtině:  The report brings detailed information on legal regulation of combination of work and old-age pension in countries of South-East Asia and Latin America in comparison to Missoc Tables information on the area focused with respect to European Union countries. The research concludes that in all DC schemes, combination of work and pension payment is possible even during early retirement period. In some DB schemes, regulation of pension payment combined with work is applied. In such countries pension is paid out under condition based mostly on limit connected to income or age limit and stricter regime is applied to early retirement period in general. In some countries, special legal rules are defined with respect to combination of work and old-age pension for public sector employees.
Klíčová slova: důchod starobní; důchodci pracující; souběh; politika sociální; trh práce

Klíčová slova v angličtině: old age pension; social policy; labour market; combination of work and old-age pension
Klasifikace: T05 - důchodové, nemocenské a zdravotní pojištění, zabezpečení v nezaměstnanosti, státní sociální podpora
Návaznost: DC412/2014 Analýza možnosti souběhu výplaty starobního důchodu a příjmu z výdělečné činnosti v zemích nepokrytých standardizovaným sběrem informací v rámci databází MISSOC a MISSCEO
Pracoviště: VUPSVPSO Typ: Kniha

Publikační činnost: 2015
BAB - odborné monografie vydané v domácích vydavatelstvích

Politika přípravy na stárnutí v České republice 2015 [Ageing Policy in the Czech Republic 2015]. / Lucie Vidovićová, Veronika Khýrová - Praha: Ministerstvo práce a sociálních věcí, 2015. - s. - ISBN 978-80-7421-117-1

[ Vidovićová, Lucie - Khýrová, Veronika ]

Anotace:  Ministerstvo práce a sociálních věcí vydalo publikaci Politika přípravy na stárnutí v České republice, která se ve stručnosti věnuje všem hlavním tématům a opatřením. Podkapitoly v části 3 Hlavní opatření přijatá v rámci politiky přípravy na stárnutí v ČR se věnují i celoživotnímu učení a zaměstnávání starších pracovníků a seniorů. Zmíněny jsou i příklady dobré praxe jako projekty Generační tandem nebo Implementace age managementu v České republice.
Klíčová slova: stárnutí; stárnutí aktivní; staří; práva lidská; vzdělávání celoživotní; pracovníci starší; důchodci pracující; služby sociální; stav zdravotní; bezmocnost; koncepce budoucí

Klíčová slova v angličtině: ageing; active ageing; seniors; human rights; lifelong learning; older workers; employment of retired persons; social services; health status; helplessness; future conception
Klasifikace: T02 - stárnutí, staří, demografie
Poznámka:  Dostupné z: http://www.mpsv.cz/files/clanky/24024/Brozura_starnuti_screen.pdf
Pracoviště: VUPSVBOOSP Typ: Kniha


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT