Publikační činnost: 2006
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Early assessment a profiling ve službách zaměstnanosti. Zahraniční zkušenosti a spolehlivost odhadu v ČR. [Early assessment and profiling. Foreign experience and the reliability of the assessment in the Czech Republic.]. / Tomáš Soukup - Praha: VÚPSV, 2006. - 43 s.

[ Soukup, Tomáš ]

Externí odkaz
Anotace:  Včasná identifikace (early assessment) představuje soubor technik, jak v praxi relativně spolehlivě a efektivně třídit uchazeče krátce po registraci na úřad práce. Zvyšuje se tak cílenost programů, jejich efektivita a v neposlední řadě přináší včasná identifikace finanční úspory. První část studie presentuje koncept včasné identifikace (early assessment) a jejích jednotlivých variant. Jednotlivé kapitoly pojednávají o pozadí a předpokladech včasné identifikace, o provádění včasné identifikace a o zkušenostech ze zahraničí. V druhé části se testuje spolehlivost selekce uchazečů pomocí profilingu (jeden z konceptů včasné identifikace). Na základě Job search theory je vytvořen statistický model, který je otestován na českých datech z panelového šetření nezaměstnaných.
 
Anotace v angličtině:  Early assessment represents tools, which allow making the selection relatively reliable and effective early after the registration. This helps to improve targeting the programs and save money. Most of OECD countries use or test some of the early assessment tools. Early assessment is rarely known and used in the Czech Republic. First part of the paper presents the concept of early assessment and its huge variety. In the second part there are results of the analysis of profiling reliability (one of the early assessments tools). According to the Job search theory the statistical model was built and tested on the Czech panel data. The models used are able to correctly assess 70 ľ 80% of respondents. The analysis shows that profiling and tools of early assessment are real possibilities for the usage.
Klíčová slova: politika zaměstnanosti aktivní; early assessment; správa; úřady práce; model statistický

Klíčová slova v angličtině: active labor market policy; early assessment; profiling reliability; statistical model; administration; labour offices
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVPTPAZ Typ: Kniha

Publikační činnost: 2008
BED - odborné příspěvky v recenzovaných domácích sbornících (konferenční i nekonferenční)

Efektivita programů APZ a využití informačních technologií v praxi úřadů práce. [Efficiency of ALMP and usage of information technologies in the labour office]. / Tomáš Soukup - In: Veřejné politiky a jejich účinnost - determinanty racionálnosti řízení ve veřejném sektoru : Sborník příspěvků z mezinárodního vědeckého semináře pořádaného Katedrou veřejné ekonomie. Šlapanice, 24.-25. ledna 2008. - Brno : Masarykova univerzita, 2008. - ISBN 978-80-7399-345-0. - nestr., 7 s..

[ Soukup, Tomáš ]

Akce: Šlapanice, 24.-25.1.2008, EUR
Anotace:  Efektivita programů aktivní politiky zaměstnanosti do značné míry závisí na načasování a na vybrání vhodných uchazečů, kteří budou mít z účasti v programu největší přínos. Výběr uchazečů lze v zásadě provádět třemi možnými způsoby, nebo jejich vzájemnou kombinací. Jednou z možností jak efektivně selektovat uchazeče do programů APZ je tzv. Targeting, který je jednou z forem Early assessment (ten využívá či testuje většina zemí OECD).
 
Anotace v angličtině:  The efficiency of active labour market policy depends among others on timing of the interventions and selection of suitable claimants, who will profit most from the participation in the measure. It is possible to select the claimants in three ways or their mutual combination. Targeting is one of possibilities to improve the selection of right claimants for ALM programs. Most of the OECD countries deal with early assessment, which involves also the mentioned Targeitng.
Klíčová slova: ČR; politika zaměstnanosti; politika zaměstnanosti aktivní; cílenost programů APZ; Targeting; Early assessment

Klíčová slova v angličtině: Czech Republic; employment policy; active employment policy; targeting of ALMP interventions; Targeting; Early assessment
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVPTPAZ Typ: Článek ze sborníku


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT