Publikační činnost: 2009
BED - odborné příspěvky v recenzovaných domácích sbornících (konferenční i nekonferenční)

Stárnutí populace a efektivnost sociálních služeb. [Population ageing and the effectiveness of social services.]. / Ladislav Průša - In: Reprodukce lidského kapitálu ľ vzájemné vazby a souvislosti ľ II. ročník : Sborník z konference konané v rámci projektu 2D06026, financovaného MŠMT v rámci Národního programu výzkumu II. - Praha : VŠE v Praze, Nakladatelství Oeconomica, 2009. - ISBN 978-80-245-1434-5. - 11 s..

[ Průša, Ladislav ]

Akce: Praha, VŠE, 15.-16.12.2008
Anotace:  Stárnutí populace klade před naši společnost množství výzev nejenom v oblasti důchodového pojištění, ale i v oblasti zdravotních a sociálních služeb. Zavedení nového systému financování sociálních služeb vytváří předpoklady pro nalezení optimální formy zabezpečení potřeb člověka v nepříznivé sociální situaci, což by mělo přispět ke zvýšení efektivnosti vynakládaných finančních prostředků. Cílem příspěvku je analyzovat efektivitu financování služeb sociální péče pro seniory, které jsou nejrozšířenějším typem sociálních služeb a ukázat možné varianty úprav současného systému financování tak, aby potřeby seniorů v budoucnosti mohli být uspokojeny alespoň na současné úrovni.
 
Anotace v angličtině:  Population ageing presents our society with a number of challenges, not just in pension insurance but in healthcare and social services as well. The introduction of the new social services funding system paves the way for finding the optimum form of providing for the needs of people in adverse social situations; that should help improve the effectiveness of spending. The paper aims to analyse the effectiveness of the funding of social care services for seniors, which are the most widespread type of social services, and to show possible alternative rules for the financing system so that the needs of seniors can in future be satisfied at least to the present standard.
Klíčová slova: služby sociální; stárnutí populace; financování; příspěvek na péči; efektivnost financování

Klíčová slova v angličtině: social services; ageing of population; care allowance; financing of social services; efficiency
Klasifikace: T06 - sociální pomoc, sociální služby
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Poznámka:  viz Do 1522/4
Pracoviště: VUPSVPSO Typ: Článek ze sborníku

Publikační činnost: 2010
BDF - odborné články v ostatních domácích (nerecenzovaných) časopisech

Příspěvek na péči - nový nástroj financování sociálních služeb. [Care allowance - a new tool of social services financing.]. / Ladislav Průša - In: Rezidenční péče. - ISSN 1801-8718 - Roč. 6, č. 2 (2010), 4 s. (příl.).

[ Průša, Ladislav ]

Anotace:  Příspěvek na péči je jednou z nejvýznamnějších změn, kterou přinesl nový zákon o sociálních službách. Cíle zavedení příspěvku na péči jako nového nástroje financování sociálních služeb. Neefektivnost stávajícího systému financování sociálních služeb. Navrhovaná řešení. Obr.: Struktura příjemců příspěvku na péči podle míry závislosti a podle typu poskytované péče, podíl mužů a žen (2007-2009).
Klíčová slova: služby sociální; financování; příspěvek na péči; příjemci; efektivnost financování

Klíčová slova v angličtině: social services; financing; care allowance; recipients; effectiveness of financing
Klasifikace: T06 - sociální pomoc, sociální služby
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVPSO Typ: Článek z periodika

Publikační činnost: 2010
ABD - kapitoly v odborných recenzovaných monografiích vydaných v zahraničních vydavatelstvích

Vývoj výdajů na pečovatelskou službu v letech 1990 ľ 2008 a jejich efektivnost. [Development of care services expenditure in 1990 ľ 2008 and their effectiveness.]. / Ladislav Průša - In: Pečovatelská služba v České republice. - Tábor : Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR, 2010. - ISBN 978-80-904668-0-7. - s. 51-76 (26 s.).

[ Průša, Ladislav ]

Anotace:  Základní makroekonomické charakteristiky pečovatelské služby v letech 1990 ľ 2008. Změny systému financování pečovatelské služby po r. 1991. Příspěvek na péči a pečovatelská služby. Státní dotace na pečovatelskou službu. Vybavenost regionů pečovatelskou službou. Východiska hodnocení efektivnosti financování sociálních služeb. Hodnocení efektivnosti financování a poskytování pečovatelské služby. Možnosti zvýšení efektivnosti financování a poskytování pečovatelské služby.
 
Anotace v angličtině:  Basic macro-economic characteristics of care services in 1990 - 2008. Changes in the financing system of care services after 1991. Care allowance and care services provision. State subsidies for care services. Care services facilities of regions. Basis for assessing the effectiveness of the social services financing. Evaluation of the effectiveness of financing and provision of care services. Possibilities of increasing the effectiveness of financing and provision of care services.
Klíčová slova: služby pečovatelská; služby sociální; postižení; staří; výdaje; výdaje sociální; příjemci; financování; příspěvek na péči; vybavenost regionů; poskytování pečovatelské služby; efektivnost financování

Klíčová slova v angličtině: care services; nursing care; social services; disabled people; elderly; EXPENDITURE; social expenditure; recipients; financing; effectiveness of financing; care allowance; facilities of regions; provision of care services
Klasifikace: T06 - sociální pomoc, sociální služby
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Poznámka:  celkem: 432 s.
Pracoviště: VUPSVPSO Typ: Článek ze sborníku


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT