Publikační činnost: 2001
ABC - kapitoly v odborných recenzovaných monografiích vydaných v zahraničních vydavatelstvích

The Adequacy of the Social Security System in Transition. The Czech Case. [Adekvátnost systému sociálního zabezpečení v transformaci. Český případ.]. / Tomáš Sirovátka - In: Ten Years of Transition: Prospects and Challenges for the Future of Public Administration. / J. Jabes, (ed.). - Budapest : NISPA, 2001. - ISBN 80- 89013-03-1. - ISBN 89013. - ISBN 03. - ISBN 1. - s. 278-299.

[ Sirovátka, Tomáš ]

Anotace:  Zpráva se zaměřuje na analýzu českého sociálního zabezpečení a jeho efektivnost jak z hlediska eliminiace chudoby, tak z hlediska jeho legitimnosti. Ačkoliv je základních cílů systému dosaženo, poukazuje autor na několik objevujících se problémů (menší reciprocita, menší legitomnost atd.).
 
Anotace v angličtině:  The paper focuses on analysis of Czech social security and its effectiveness in terms of poverty elimination as well as in terms of its legitimacy. Although the basic goal of the system has been achieved we show several emerging problems (less reciprocity, less legitimacy etc.).
Klíčová slova: ČR; systém sociálního zabezpečení; eliminace chudoby

Klíčová slova v angličtině: CR; social security system; legitimacy; poverty elimination
Klasifikace: T07 - chudoba, sociální vyloučení, životní úroveň
Návaznost: Není přiřazeno VÚPSV
Pracoviště: VUPSVBOOSP Typ: Článek ze sborníku

Publikační činnost: 2005
ABC - kapitoly v odborných recenzovaných monografiích vydaných v zahraničních vydavatelstvích

Poverty in the Czech Republic and the Policies to Combat It. [Chudoba v České republice a strategie její eliminace.]. / Tomáš Sirovátka, Petr Mareš - In: Ubóstwo i wykluczenie spolczne / Stanislava Golinowska, Elzbieta Tarkowska, Irena Topinska. - Warszawa : IPISS, 2005. - ISBN 83-87890-65-0. - s. 252-277 (25 s.).

[ Sirovátka, Tomáš - Mareš, Petr ]

Klíčová slova: chudoba; deprivace materiální; eliminace chudoby

Klíčová slova v angličtině: poverty; materiál deprivation; policies to alleviate poverty
Klasifikace: T07 - chudoba, sociální vyloučení, životní úroveň
Návaznost: Není přiřazeno VÚPSV
Pracoviště: VUPSVBOOSP Typ: Článek ze sborníku

Publikační činnost: 2008
ABD - kapitoly v odborných recenzovaných monografiích vydaných v zahraničních vydavatelstvích

Sociální ochrana [Social protection.]. / Martin Holub, Pavel Bareš, Robert Jahoda - In: Důstojná práce v ČR? Národní zpráva pro ILO.. - Praha : VÚPSV, v.v.i., 2008. - ISBN 978-80-7416-005-9. - s. 50-58.

[ Holub, Martin - Bareš, Pavel - Jahoda, Robert ]

Anotace:  Kapitola mapuje systém sociální ochrany v ČR. Nejprve shrnuje nejdůležitější charakteristiky jednotlivých pilířů systému sociálního zabezpečení, tj. sociálního pojištění, sociální podpory a sociální pomoci. Pro úplnost je uvedena také informace o systému zdravotního pojištění. Dále se kapitola věnuje vývoji příjmů a výdajů na sociální zabezpečení od roku 1995 (respektive u některých údajů od roku 1999) a přibližuje aktuální vývojové trendy. V závěru kapitoly jsou diskutovány dopady tohoto systému na riziko chudoby a na trh práce. Za hlavní pozitivní dopad lze považovat nejnižší míru chudoby ve srovnání s dalšími evropskými zeměmi. Významnými negativními dopady jsou především vysoké nároky na státní rozpočet a riziko pasti chudoby a neaktivity pro české domácnosti.
 
Anotace v angličtině:  The chapter summarises the most important information currently available on the social protection system in the Czech Republic. The first part provides an outline of the three pillars of the social security system (social insurance, social protection and social aid) accompanied by a brief summary of the health insurance system. The chapter begins with an investigation of the development of income and expenditure since 1995 (or since 1999 where older figures are not available) followed by a description of the current situation and trends. Finally, impacts both on the risk of poverty and the labour market are scrutinised. The most important positive impact identified by the research is the low percentage of people threatened by the risk of poverty in European countries while the most significant negative aspects consist of the high financial demands put upon the state budget, the risk of falling into the poverty trap and the potential inactivity of certain Czech households.
Klíčová slova: ochrana sociální; pojištění sociální; zab. důchodové; zab. nemocenské; podpora sociální; pomoc sociální; pojištění zdravotní; financování; výdaje sociální; eliminace chudoby

Klíčová slova v angličtině: social protection; SOCIAL INSURANCE; pension insurance; social support; sickness insurance; health insurance; social assistance; financing; social expenditure; poverty elimination
Klasifikace: T05 - důchodové, nemocenské a zdravotní pojištění, zabezpečení v nezaměstnanosti, státní sociální podpora
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVPSO Typ: Článek ze sborníku


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT