Publikační činnost: 2019
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Analýza vhodných přístupů k určování etnické příslušnosti osob a sběru etnicky senzitivních dat v prostředí ČR [Analysis of suitable approaches to the determination of ethnicity and collecting ethnically sensitive data in the Czech Republic]. / Ivana Šimíková, Matouš Jelínek, Lucie Obrovská - Praha: VÚPSV, v. v. i., 2019. - 91 s. - ISBN 978-80-7416-364-7

[ Šimíková, Ivana - Jelínek, Matouš - Obrovská, Lucie ]

Soubory ke ztažení:
Fulltext

Anotace:  Studie se zabývá možnostmi sběru etnicky senzitivních dat ve vztahu k romské menšině v kontextu České republiky z hlediska teoretického, praktického i epistemologického. Vznikla na základě zadání Ministerstva práce a sociálních věcí ČR a analyzuje různé praxe sběru etnicky senzitivních dat v členských státech EU a jejich relevanci pro specifické podmínky České republiky. Zabývá se problematikou definice základní populace na základě etnicity a způsobů identifikace příslušníků této populace pro potřeby kvantitativního šetření. Identifikace etnické příslušnosti je konceptualizována jako epistemologický spíše než technický problém. Studie identifikuje tři přístupy k určování etnické příslušnosti a popisuje jejich vztah k epistemologickým aspektům sběru etnicky senzitivních dat. Jde o přístup esencialistický, který etnicitu konceptualiČzuje jako objektivní stav, jenž je třeba zjistit; přístup konstruktivistický, který etnicitu konceptualizuje jako multidimenzionální a dynamický proces; a přístup externí identifiČk
ace, který klade důraz na připsaný aspekt etnicity. Dále studie analyzuje výhody a nevýhody a s tím spojená metodologická dilemata všech tří přístupů v kontextu podmínek statistických šetření a analýz. V závěru se pak studie věnuje etickému aspektu sběru etnicky senzitivních dat. Přílohy pak obsahují konceptualizaci etnicity z pohledu sociálních věd, která se kloní k sociálně konstruktivistickému paradigmatu, legislativní analýzu sběru etnických dat, jež zkoumá různé aspekty etnicky senzitivních dat z hlediska zákonných norem a přehled evropských statistických šetření zaměřených na sběr etnicky senzitivních dat od roku 2000.
 
Anotace v angličtině:  The study explores the possibilities of collection of ethnic data related to the Roma minority in the context of the Czech Republic from theoretical, practical, and epistemological perspective. The study was realized on the basis of the Czech Ministry of Work and Social AffairsĹ assignment and it analyses various practices of collection of ethnic data in the member states of the EU and their relevance to the specific conditions in the Czech Republic. The study explores the issues of definition of a population based on ethnicity and ways of identification of this populationĺs members for the purposes of quantitative survey. The identification of ethnicity is conceptualized as epistemological rather than technical problem. The study identifies three approaches in identification of ethnicity and describes their relation to the epistemological aspects of the collection of ethnic data. It is essentialist approach, which conceptualizes ethnicity as an objective condition, that is to be found out; the constructivist
approach, which conceptualizes ethnicity as a multidimensional and dynamic process; and the external identification, which emphasizes the ascribed aspects of ethnic identity. Further, the study analyses methodological dilemmas as well as advantages and disadvantages of the three presented approaches in the context of statistical survey and analysis. Finally, the study discuses ethical aspect of the collection of ethnic data. The attachments consist of three parts: conceptualization of the ethnicity from the perspective of social sciences, that follows the social constructivist paradigm; legislative analysis of the collection of ethnic data, that examine various aspects of ethnic data from the legal perspective; and an overview of European statistic survey focused on the collection of ethnic data since 2000.
Klíčová slova: etnicita; etnická data; etnická menšina; Romové; indikátor (proxy); statistické šetření; sociální konstruktivismus; esencialismus; externí identifikace

Klíčová slova v angličtině: ethnicity; ethnic data; ethnic minority; Roma; proxy; survey; social constructivism; essentialism; external identification
Klasifikace: T07 - chudoba, sociální vyloučení, životní úroveň
Návaznost: IP70202 Vyhodnocení vhodných přístupů sběru etnicky senzitivních dat v prostředí ČR
Pracoviště: VUPSVBOOSP Typ: Kniha

Publikační činnost: 2020
GII – publikace a dokumenty, které nelze zařadit do předchozích kategorií

Kvalifikované odhady pracovníků obcí s rozšířenou působností a krajských úřadů počtů zprostředkování náhradní rodinné péče s ohledem na etnickou příslušnost dětí v roce 2018 [Qualified Estimates of Employees of Municipalities with Extended Powers and Regional Authorities of the Number of Mediation of Substitute Family Care with Regard to the Ethnicity of Children in 2018]. / Jana PALONCOYVÁ, Jana BARVÍKOVÁ - Praha: VÚPSV, v. v. i., 2020. - 57 stran

[ PALONCOYVÁ, Jana - BARVÍKOVÁ, Jana ]

Soubory ke ztažení:

Externí odkaz
Anotace:  Studie shrnuje dostupné statistické údaje o romském etniku v České republice a zejména výsledky první části pilotního dotazníkového šetření, která byla zaměřena na kvalifikované odhady pracovníků obcí s rozšířenou působností a krajských úřadů počtů zprostředkování náhradní rodinné péče s ohledem na etnickou příslušnost dětí v roce 2018.
 
Anotace v angličtině:  The study summarizes the available statistical data on the Roma ethnic group in the Czech Republic and especially the results of the first part of the pilot questionnaire survey, which focused on qualified estimates of employees of municipalities with extended powers and regional authorities.
Klíčová slova: péče rodinná náhradní; péče pěstounská; adopce; etnicita; Romové; statistika

Klíčová slova v angličtině: substitute family care; foster care; adoption; Romani people; statistics; ethnicity
Klasifikace: T04 - rodina, rodinná politika, gender
Návaznost: IP70608 Identifikace bariér v přístupu romských dětí ke zprostředkování náhradní rodinné péče
Pracoviště: VUPSVPRP Typ: Kniha

Publikační činnost: 2020
GII – publikace a dokumenty, které nelze zařadit do předchozích kategorií

Zkušenosti obcí s rozšířenou působností a krajských úřadů se zprostředkováním náhradní rodinné péče 2018 [Experience of Municipalities with Extended Powers and Regional Authorities with Experience in Mediating of Substitute Family Care in 2018]. / Jana BARVÍKOVÁ, Jana PALONCYOVÁ - Praha: VÚPSV, v. v. i., 2020. - 64 stran

[ BARVÍKOVÁ, Jana - PALONCYOVÁ, Jana ]

Soubory ke ztažení:

Externí odkaz
Anotace:  Studie představuje výsledky druhé části pilotního dotazníkového šetření zaměřeného na situaci romských dětí v procesu zprostředkování náhradní rodinné péče, která zjišťovala postoje pracovníků orgánů sociálně-právní ochrany dětí na úrovni obcí s rozšířenou působností a krajských úřadů, majících zkušenost se zprostředkováváním NRP.
 
Anotace v angličtině:  The study presents the results of the second part of a pilot questionnaire survey focused on the situation of Roma children in the process of mediation of substitute family care, which examined the attitudes of social workers of social and legal protection of children at the level of municipalities with extended powers and regional authorities with experience in mediating NRP.
Klíčová slova: péče rodinná náhradní; péče pěstounská; adopce; etnicita; Romové

Klíčová slova v angličtině: substitute family care; foster care; adoption; ethnicity; Romani people
Klasifikace: T04 - rodina, rodinná politika, gender
Návaznost: IP70608 Identifikace bariér v přístupu romských dětí ke zprostředkování náhradní rodinné péče
Pracoviště: VUPSVPRP Typ: Kniha

Publikační činnost: 2021
GII – publikace a dokumenty, které nelze zařadit do předchozích kategorií

Legislativní analýza sběru etnicky senzitivních dat z hlediska ochrany osobních údajů [Legislative analysis of ethnically sensitive data collection in terms of personal data protection]. / Veronika GABRIŠOVÁ - Praha: VÚPSV, v. v. i. - Výzkumné centrum Brno, 2021. - 28 stran

[ GABRIŠOVÁ, Veronika ]

Soubory ke ztažení:

Externí odkaz
Anotace:  Legislativní analýza se věnuje právní úpravě ochrany osobních údajů, právům příslušníků národnostních menšin, specifikům tzv. zvláštní kategorie osobních údajů a jejich zpracování v kontextu sběru etnicky senzitivních dat. Zpracování osobních údajů se zvláštním zřetelem na údaje o etnickém původu respondenta text zkoumá v souvislosti se zásadami zákonnosti. Dále pak mapuje právní tituly, na jejichž základě lze sběr provádět (souhlas, významný veřejný zájem atd.). Analýza se specificky zaměřuje na problematické aspekty sběru etnicky senzitivních dat a s oporou v relevantních právních dokumentech přináší návrhy možných způsobů řešení. Analýza zdůrazňuje zásadní roli účelu sběru osobních údajů a právní důsledky, jež má v případě adresného či neadresného sběru dat.
Text vznikl v rámci projektu Vytvoření systému sběru kvantitativních dat pro vyhodnocování situace Romů v české společnosti, realizovaném VÚPSV, v. v. i.
 
Anotace v angličtině:  The legislative analysis pursues legal adjustment of personal data protection, national minoritiesĹ rights, specifics of the so called special category data and their processing in the context of ethnically sensitive data collection. The paper examines personal data processing with a special regard to respondentĺs ethnic origin data in connection with the principles of legality. Further it surveys legal titles enabling the realization of collection (consent, significant public interest etc.). The analysis focuses specifically on problematic aspects of ethnically sensitive data collection and brings possible solution proposals with a support in relevant legal documents. The analysis emphasizes the fundamental role of purpose of personal data collection and its legal consequences for both personalized and non-personalized data collection.
The paper was created within the project Creating a system for quantitative data collection to evaluate the situation of Roma in Czech society, realized by Research Institute for Labour and Social Affairs.
Klíčová slova: ČR; GDPR; osobní údaje; etnicita; Romové

Klíčová slova v angličtině: Czech Republic; GDPR; Personal data; ethnicity; Roma people
Návaznost: NF691620 Vytvoření systému sběru kvantitativních dat pro vyhodnocování situace Romů v české společnosti
Pracoviště: Typ: Kniha

Publikační činnost: 2022
BDD - odborné články v domácích recenzovaných časopisech

Role romské etnicity v procesu zprostředkování náhradní rodinné péče [The Role of Roma Ethnicity in the Process]. / Jana BARVÍKOVÁ, Jana PALONCYOVÁ - In: FÓRUM sociální politiky. - ISSN 1802-5854 - Roč. 16, č. 1 (2022), s. 2-10 (9 stran).

[ BARVÍKOVÁ, Jana - PALONCYOVÁ, Jana ]

Soubory ke ztažení:

Externí odkaz
Anotace:  Článek přináší dílčí výsledky výzkumu zaměřeného na proces zprostředkování náhradní rodinné péče v České republice, se zvláštním zřetelem k dětem romského etnika. Pracovníci orgánů sociálně-právní ochrany dětí krajských úřadů a obecních úřadů obcí s rozšířenou působností byli požádáni o kvalifikované odhady počtu dětí (celkově i zvlášť pro romské děti), kterým byla v roce 2020 nalezena náhradní rodina, a o sdílení svých zkušeností ohledně procesu zprostředkování náhradní rodinné péče. Z výsledků šetření vyplývá, že v roce 2020 byly přibližně dvě pětiny dětí v příslušné evidenci romského etnika. Podle kvalifikovaných odhadů pracovníků uvedených úřadů je podíl romských dětí, kterým je zprostředkována nějaká forma náhradní rodinné péče, nižší než u dětí většinového etnika. Důvodem je obecně nedostatek žadatelů, kteří by chtěli přijmout dítě do péče, z nich je navíc jen nepatrný podíl ochotný přijmout romské dítě.
Důvodem jsou obavy žadatelů z nepřijetí romského dítěte nejbližším okolím a obecně většinovou společností, ale také obavy z reakcí jeho biologické rodiny a z kulturních odlišností.
 
Anotace v angličtině:  The article presents the partial results of research that focused on the process governing the arrangement of substitute family care in the Czech Republic, with special regard to Roma children. Employees of the social and legal child protection institutions of regional authorities and so-called municipal authorities with extended powers were asked for their qualified estimates of the number of children (overall and especially Roma children) for whom substitute families were secured in 2020, and to share their experiences regarding the substitute family arrangement process. The results of the survey revealed that in 2020, approximately two-fifths of such children related to the Roma ethnic group. According to qualified estimates by the staff of the respective authorities, the proportion of Roma children who are provided with some form of substitute family care is lower than for the children of the majority population.
The reason is, generally, the lack of applicants who wish to provide substitute care and, moreover, the very small proportion of them who are willing to accept a Roma child. This is usually because of applicants' concerns about the non-acceptance of Roma children in their immediate environment and in the majority society in general, the potential reaction of the biological family and cultural differences.
Klíčová slova: Romové; etnicita; náhradní rodinná péče; sociálně-právní ochrana dětí; orgán sociálně-právní ochrany dětí; deti

Klíčová slova v angličtině: Roma population; Surrogate family care; socio-legal protection of children; child care
Klasifikace: T04 - rodina, rodinná politika, gender
Návaznost: IP70608 Identifikace bariér v přístupu romských dětí ke zprostředkování náhradní rodinné péče
Pracoviště: VUPSVPRP Typ: Článek z periodika

Publikační činnost: 2022
GII – publikace a dokumenty, které nelze zařadit do předchozích kategorií

Analytická zpráva o územní distribuci romské populace podle dat z cenzu 2001 a 2011. / Ivana ŠIMÍKOVÁ, Laura FÓNADOVÁ, Tomáš KATRŇÁK - Praha: VÚPSV, v. v. i. - Výzkumné centrum Brno, 2022. - 34 stran

[ ŠIMÍKOVÁ, Ivana - FÓNADOVÁ, Laura - KATRŇÁK, Tomáš ]

Soubory ke ztažení:

Externí odkaz
Anotace:  Pracovní výstup, který se věnuje územní distribuci romské populace vymezené romskou národností a romským mateřským jazykem identifikované v cenzech 2001 a 2011.
 
Anotace v angličtině:  Working output targeted on the spatial distribution of the Roma population defined through nationality and language captured in the Czech censuses in 2001 a 2011.
Klíčová slova: ČR; Romové; etnicita; sběr informací; statistická analýza

Klíčová slova v angličtině: Czech Republic; Roma population; ethnicity; census; statistical analysis
Návaznost: NF691620 Vytvoření systému sběru kvantitativních dat pro vyhodnocování situace Romů v české společnosti
Pracoviště: VUPSVBOOSP Typ: Kniha

Publikační činnost: 2022
BAV

Zprostředkování náhradní rodinné péče u dětí romského etnika [Mediation of Substitute Family Care for Children of the Roma Ethnicity]. / Jana BARVÍKOVÁ, Jana PALONCYOVÁ - Praha: VÚPSV, v. v. i., 2022. - 100 stran

[ BARVÍKOVÁ, Jana - PALONCYOVÁ, Jana ]

Soubory ke ztažení:

Externí odkaz
Anotace:  Studie představuje výsledky druhé vlny šetření zaměřeného na proces zprostředkování náhradní rodinné péče v České republice, se zvláštním zřetelem k dětem romského etnika. Pracovníci orgánů sociálně-právní ochrany dětí krajských úřadů a obecních úřadů obcí s rozšířenou působností byli požádáni o kvalifikované odhady počtu dětí (celkově i zvlášť pro romské děti), kterým byla v roce 2020 nalezena náhradní rodina, a o sdílení svých zkušeností ohledně procesu zprostředkování náhradní rodinné péče.
Z výsledků tohoto výzkumu realizovaného pro potřeby Ministerstva práce a sociálních věcí vyplývá, že v roce 2020 byly přibližně dvě pětiny dětí v příslušné evidenci romského etnika. Podle kvalifikovaných odhadů pracovníků uvedených úřadů je podíl romských dětí, kterým je zprostředko-vána nějaká forma náhradní rodinné péče, nižší než u dětí většinového etnika. Příčinu spatřují především v nedostatku žadatelů o osvojení nebo o svěření dítěte do pěstounské péče a v tom, že jen nepatrný podíl z nich je ochotný přijmout romské dítě. Důvodem jsou obavy žadatelů z nepřijetí romského dítěte nejbližším okolím a obecně většinovou společností, ale také obavy z reakcí jeho biologické rodiny a z kulturních odlišností.
 
Anotace v angličtině:  The study presents the partial results of the second wave of research that focused on the process governing the arrangement of substitute family care in the Czech Republic, with special regard to Roma children. Employees of the social and legal child protection institutions of regional authorities and so-called municipal authorities with extended powers were asked for their qualified estimates of the number of children (overall and especially Roma children) for whom substitute families were secured in 2020, and to share their experiences regarding the substitute family arrangement process.
The results of the survey carried out for the needs of the Ministry of Labour and Social Affairs revealed that in 2020 approximately two-fifths of such children related to the Roma ethnic group. According to qualified estimates by the staff of the respective authorities, the proportion of Roma children who are provided with some form of substitute family care is lower than for the children of the majority population. In their opinion the reason is the lack of applicants who wish to provide substitute care and the very small proportion of them who are willing to accept a Roma child. This is usually because of applicantsĺ concerns about the non-acceptance of Roma children in their immediate environment and in the majority society in general, the potential reaction of the biological family and cultural differences.
Klíčová slova: ČR; rodina; náhradní rodinná péče; péče pěstounská; adopce; etnicita; Romové

Klíčová slova v angličtině: Czech Republic; family; substitute family care; foster care; adoption; ethnicity; Roma people
Klasifikace: T04 - rodina, rodinná politika, gender
Návaznost: IP70608 Identifikace bariér v přístupu romských dětí ke zprostředkování náhradní rodinné péče
Pracoviště: VUPSVRP Typ: Kniha


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT