Publikační činnost: 2016
BDF - odborné články v ostatních domácích (nerecenzovaných) časopisech

Senioři - sociální skupina ohrožená exekucemi [Senior citizens as a social group threatened with debt foreclosure]. / Jana Vrabcová - In: FÓRUM sociální politiky. - ISSN 1802-5854 - Roč. 10, č. 4 (2016), s.19-23 (5 s.).

[ Vrabcová, Jana ]

Anotace:  V posledních letech roste zadlužení celé populace České republiky a nevyhýbá se ani seniorům. Senioři jsou specifickou skupinou, která je také ohrožena exekucemi. Mnoho z nich má se svými dluhy problém a dostává se do fáze předlužení, kdy již nejsou schopni hradit své závazky. V tom případě nastupuje instituce exekuce, která je uvalena na starobní důchod. Cílem této práce je ověřit, zda jsou senioři skutečně skupinou ohroženou exekucemi, případně identifikovat důvody, které k takovému stavu vedou, analyzovat tyto důvody a navrhnout, jakým způsobem vzniklou situaci řešit.
 
Anotace v angličtině:  In recent years there has been an increase in the level of indebtedness across all sections of the Czech population, which has also affected the elderly. Senior citizens make up a specific group that is also often at risk of debt foreclosure. Many of them have problems with their debts and have entered such a stage of over-indebtedness that they are no longer able to meet their repayment obligations. In such cases debt foreclosure proceedings are implemented with respect to old-age pension income. The aim of this study is to verify that senior citizens really do make up a group at risk of debt foreclosure, to identify the reasons that lead to such a situation, to present an analysis of the various reasons and to suggest how the situation might be resolved.
Klíčová slova: staří; zadlužení; exekuce

Klíčová slova v angličtině: elderly; indebtedness; debt foreclosure
Klasifikace: T02 - stárnutí, staří, demografie
T07 - chudoba, sociální vyloučení, životní úroveň
Pracoviště: VUPSVPSO Typ: Článek z periodika

Publikační činnost: 2017
BDE - odborné články v ostatních (nerecenzovaných) zahraničních časopisech

Počet exekucí na starobní důchody se od roku 2004 ztrojnásobil. / Jana Vrabcová - In: Statistika a my. - ISSN 1804-7149 - Roč. 7, č. 1 (2017), s. 32-33 (2 s.).

[ Vrabcová, Jana ]

Externí odkaz
Anotace:  Zadlužení se nevyhýbá ani českým seniorům. Ve fázi, kdy již nejsou schopni hradit své závazky, nastupuje exekuce na starobní důchod. Počet exekučních srážek na důchod se zvyšuje. Jejich podíl je nejvyšší v krajích Ústeckém a Moravskoslezském.
Klíčová slova: důchodci; situace sociální; důchody; exekuce; zadlužení

Klíčová slova v angličtině: pensioners; pensions; social situation; executions; debt
Klasifikace: T07 - chudoba, sociální vyloučení, životní úroveň
Pracoviště: VUPSVPSO Typ: Článek z periodika

Publikační činnost: 2017
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Dostupnost dat mezi zainteresovanými institucemi v oblasti exekucí [Data availability among the concerned institutions in the area of executions]. / Vlastimil Beran, Lenka Říhová - Praha: VÚPSV, v.v.i., 2017. - 42 s. - ISBN 978-80-7416-321-0

[ Beran, Vlastimil - Říhová, Lenka ]

Externí odkaz
Anotace:  Exekuce se odráží v mnoha rovinách života exekuovaného. Ovlivňuje jeho život v oblasti psychologické, sociální i ekonomické. Při znalosti možných důsledků exekuce je nezbytné, aby zainteresované instituce měly dostatečné informace z této oblasti. Informační základna jim umožní efektivně konat a zmírňovat tak dopady exekuce. Výzkumný tým proto v rámci prvotní výzkumné sondy oslovil vybrané veřejné instituce, svazy, komory a sdružení. Hlavní výstupy výzkumné sondy odhalily, že žádná z oslovených zainteresovaných institucí nedisponuje ucelenou databází o jedincích v exekuci. Následně výzkumný tým provedl kvantitativní šetření u 261 pracovišť zainteresovaných institucí. Při analýze odpovědí z tohoto šetření vyšlo najevo, že stěžejním problém v této oblasti je nedostupnost dat (datové základny) pro jakékoliv analýzy, které by měli podpořit rozhodovací procesy institucí zabývající se touto problematikou. Byly proto navrženy klíčové otázky v oblasti exekucí. Znalost odpovědí na každou z těchto otázek u každého přípa
du exekuce poskytne odpovědi, které v celku zajistí ústředním orgánům státní správy informace nezbytné pro efektivní řešení problémů spojených s exekucí v České republice.
 
Anotace v angličtině:  Execution is reflected in many levels of life executed one. It affects his life in the psychological, social and economic spheres. Knowing the possible consequences of the execution, it is essential for the institutions concerned to have sufficient information in this area. The information base will enable them to act effectively and to mitigate the impacts of the execution. Within the framework of the initial research probe the research team therefore addressed selected public institutions, unions, chambers and associations. The main outcomes of the research probe revealed that none of the concerned institutions had a comprehensive database on individuals in execution. Subsequently, the research team carried out a quantitative survey at 261 concerned institutes' workplaces. In analyzing the answers from this survey, it became clear that the key issue in this area is the unavailability of data (data bases) for any analysis that should support the decision-making processes of institutions dealing with this pro
blematics. Therefore, key questions in the area of executions were proposed. Knowledge of the answers to each of these questions in each case of execution will provide answers that will, in the whole, provide the central government bodies with the information necessary for effective solution of the problems associated with the execution in the Czech Republic.
Klíčová slova: exekuce; předlužení; řízení exekuční; instituce veřejné

Klíčová slova v angličtině: executions; overindebtedness; execution proceedings; public institutions
Klasifikace: T07 - chudoba, sociální vyloučení, životní úroveň
Pracoviště: VUPSVPPAMP Typ: Kniha


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT