Publikační činnost: 2017
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Spolupráce mezi sociálními pracovníky a lékaři: příklad řízení o příspěvku na péči [Cooperation between social workers and doctors: an example of assessment process of the care allowance]. / Jana Havlíková, Olga Hubíková - Praha: VÚPSV, v.v.i., 2017. - 75 s. - ISBN 978-80-7416-308-1

[ Havlíková, Jana - Hubíková, Olga ]

Externí odkaz
Anotace:  V současné době se v českém prostředí spolupráce mezi lékařem a sociálním pracovníkem v největším rozsahu, co do počtu zapojených odborníků, uplatňuje v rámci agendy příspěvku na péči (PnP). Spolupráce mezi posudkovými lékaři a sociálními pracovníky při řízení o PnP započala v roce 2007. Cílem monografie je po sedmi letech této spolupráce, neboť monografie vychází z kvalitativních dat sesbíraných v roce 2014 v rámci projektu Využívání poznatků sociálního šetření v sociální práci se žadateli o příspěvek na péči (TD020037), z perspektivy sociální práce jednak zanalyzovat, jaký typ víceoborové spolupráce byl v této agendě postupně ustaven, a dále rozpoznat faktory, které tuto spolupráci ovlivňují a alespoň částečně porozumět jejich (vzájemnému) působení. Výsledky provedených rozborů naznačují, že typ interakcí, které probíhají mezi oběma obory a odborníky v rámci řízení o PnP má nejblíže k multidisciplinárnímu modelu s prvky interdisciplinarity. Současně je zřejmé, že spolupráci mezi posudkovými lékaři a sociáln
ími pracovníky ovlivňuje řada faktorů, přičemž jedním z nejvýraznějších se jeví být nereflektovaná profesní socializace a odborná perspektiva zapojených odborníků. V závěru navrhujeme postup, kterým by bylo možné vliv tohoto faktoru usměrnit.
 
Anotace v angličtině:  Currently in the Czech environment cooperation between doctor and social worker has been realised to the greatest extent, in the number of participating experts, in the context of agenda on Care Allowance (CA). Cooperation between the doctors of Medical Assessment Service and social workers at the local branches of the Czech Employment Office in the eligibility assessment process of the CA began in 2007. The study is embedded in social work perspective. The aim of this study is after seven years of this cooperation, as the study is based on qualitative data collected in 2014 during research project "Utilisation of information gathered via social investigation for the purpose of comprehensive social work with the Care Allowance claimantsö (TD020037), to analyse what type of multidisciplinary cooperation has been established in this agenda, and simultaneously to recognize the factors that affect this cooperation. The results of the analyses indicate that the type of interactions that take place between the two
disciplines and experts under the CA eligibility assessment has the closest to a multidisciplinary model with elements of interdisciplinarity. At the same time it is clear that collaboration between the assessing doctors and social workers, is influenced by many factors, one of the most important seems to be the unreflected professional socialization and professional perspectives of involved experts. In Conclusion, we propose a procedure by which it would be possible to regulate the influence of this factor.
Klíčová slova: práce sociální; pracovníci sociální; lékařství posudkové; příspěvek na péči; spolupráce víceoborová; faktory ovlivňující; metodologie kvalitativní; ČR

Klíčová slova v angličtině: social work; social workers; care allowance; multidisciplinary collaboration; Medical Assessment Service; affecting factors; qualitative methodology; Czech Republic
Klasifikace: T06 - sociální pomoc, sociální služby
Návaznost: TD020037 Využívání poznatků sociálního šetření v sociální práci se žadateli o příspěvek na péči
Pracoviště: VUPSVBOOSP Typ: Kniha

Publikační činnost: 2017
BED - odborné příspěvky v recenzovaných domácích sbornících (konferenční i nekonferenční)

Vývoj GPG a jeho determinanty v ČR - empirická evidence [Development of GPG and its determinants in the Czech Republic - empirical evidence]. / Drahomíra Zajíčková, Miroslav Zajíček - In: Reprodukce lidského kapitálu ľ vzájemné vazby a souvislosti (RELIK 2017) / Jitka Langhamrová. - Praha : VŠE, 2017. - ISBN 978-80-245-2238-8. - s. 503-512 (10 s.).

[ Zajíčková, Drahomíra - Zajíček, Miroslav ]

Akce: Reprodukce lidského kapitálu - vzájemné vazby a souvislosti (RELIK 2017) : mezinárodní konference, Praha, 9.-10.11.2017, Externí odkaz
Anotace:  Otázka příčin a povaha přetrvávajícího rozdílu v odměňování žen a mužů (Gender Pay Gap - GPG) je hlavní a má dlouhodobé důsledky pro jednotlivce i společnost jako celek. V ČR neexistuje žádný právní základ pro jakýkoli druh diskriminace, nicméně empirické údaje ukazují podstatné rozdíly v průměrném příjmu mezi muži a ženami. Tento rozdíl trvale dosahuje více než 20 % v neprospěch žen jako znevýhodněné skupiny. Mzdové rozdíly se liší podle konkrétní části trhu práce. Základní kategorie, které lze vysledovat při analýze GPG, jsou: vzdělání, typ zaměstnání, věk a počet dětí. GPG je řízen mnoha faktory, mezi kterými dominuje přerušení zaměstnání v důsledku mateřské dovolené nebo péče o starší rodinné příslušníky, výběr profesí s nízkými příjmy samotnými ženami, vyšší averze k riziku u žen a upřednostňování jistoty na nižší úrovni hierarchie.
 
Anotace v angličtině:  A question of causes and a nature of persistent Gender Pay Gap (GPG) is a major one having long-term consequences for individuals and for the society as a whole. In the Czech Republic there is no legal basis for any kind of discrimination, however, empirical data show substantial differences in average income between men and women. The gap persistently amounts to more than 20 % with women as a disadvantageous group. Wage gap differs according to a particular part of a labor market. Basic categories that can be traced when analyzing GPG are: education, type of employment, age and number of children. GPG is driven by many factor of which a dominant ones are the interruption of employment due to maternal leave or due to care for elder family members, self-selection of women to low ľ income professions dominated by them, a higher risk aversion of women and preference for certainty at lower level of hierarchy.
Klíčová slova: příjmy; ženy; muži; gender mzdové rozdíly; faktory ovlivňující; vývoj

Klíčová slova v angličtině: pay gap; gender gap; wages; development; determinants
Klasifikace: T10 - příjmy a mzdy
Poznámka:  celkem 512 s.
Pracoviště: VUPSVPPAMP Typ: Článek ze sborníku


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT