Publikační činnost: 2005
BBB - kapitoly v odborných (nerecenzovaných) monografiích vydaných v domácích vydavatelstvích

Preventivní programy, volnočasové aktivity a výskyt sociálně patologických jevů. [Available Leisure Opportunities, Occurence of Social Pathological Phenomena and Programs for its Prevention.]. / Pavel Bareš - In: Analýza sociálně ekonomických podmínek života rodin s dětmi ve středočeském kraji jako podklad pro koncipování programu rodinné politiky kraje. - Praha : Socioklub, 2005. - s. 185 - 197 (13 s.).

[ Bareš, Pavel ]

Anotace:  Kapitola mapuje situaci města Benešova z hlediska výskytu rizikových jevů na straně jedné a z hlediska dostupnosti možností trávení volného času na straně druhé. Zjištěné výsledky jsou konfrontovány s údaji o výskytu tendencí k návykovému chování mezi dotazovanými osobami. Kromě informací o situaci v samotné sledované lokalitě kapitola poskytuje některé důležité informace o vzájemných vztazích mezi charakteristikami sociálního prostředí a výskytem jevů souvisejících s návykovým chováním. Výzkum proběhl mezi studenty druhých ročníků na vybraných středních školách ve městě Benešov.
 
Anotace v angličtině:  This chapter describes the occurence of risk factors and the availability of leisure activities for youngsters in Benesov. Tendencies to risk behaviour are subsequently analyzed according to this background. A description of the situation in the selected locality as well as important information on the relationship between social environment and drug behaviour is provided. The data was collected from secondary school students in Benesov.
Klíčová slova: narkomanie; aktivity volnočasové; hodnoty životní; faktory rizikové; prostředí sociální

Klíčová slova v angličtině: drug behaviour; leisure activities; preferred interests; risk factors; social environment
Klasifikace: T06 - sociální pomoc, sociální služby
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVPSO Typ: Článek ze sborníku

Publikační činnost: 2005
BED - odborné příspěvky v recenzovaných domácích sbornících (konferenční i nekonferenční)

Vlivy vybraných sociálně psychologických charakteristik na postavení drogové problematiky v životě dospívajících. [Effects of Interests, Opinions and Social Environment Characteristics on the Importance of the Drug Issue in the Lives of Young People.]. / Pavel Bareš - In: Osobnost člověka a jeho socializace v evropské společnosti. Recenzovaný sborník příspěvků z mezinárodního sympozia. - Brno : Institut mezioborových studií Brno, 2005. - ISBN 80-902936-7-0. - s. 98 - 113 (16 s.).

[ Bareš, Pavel ]

Akce: Brno, 22. 9. 2005, CST
Anotace:  Článek sleduje souvislosti mezi zájmovou orientací, hodnotovými preferencemi a charakteristikami sociálního prostředí na straně jedné a významem drogové problematiky ve volném čase, v sociálním prostředí a v hodnotové orientaci na straně druhé. U některých aspektů vztahu jedince k problematice je pozornost věnována skutečnostem, které charakter drogové problematiky spíše naznačují, místo aby se k němu vztahovaly přímo. Důvodem tohoto přístupu byla snaha zamezit jednostranné koncentraci otázek na sledovanou oblast. Prezentované údaje byly získány dotazníkovým šetřením mezi středoškolskými studenty v Benešově.
 
Anotace v angličtině:  The article analyzes correlations between interests, opinions and social environment characteristics on the one side and importance of the drug issue in young peoplesĺ lives on the other (tendencies to drug behaviour, the importance of this issue in the subjectĺs social environment and within the value structures). The attention is occasionaly devoted to closely related indicators (e.g. restaurant visits) rather than to ôhardô descriptors (frequency of drug use etc.). The reason being an attempt to avoid one sided concentration on the issue.The importance of the drug issue is disscused. The presented data was collected among secondary school students in Benesov.
Klíčová slova: narkomanie; hodnoty životní; faktory rizikové; prostředí sociální

Klíčová slova v angličtině: drug behaviour; drug issue; preferred interests; preferred values; risk factors; social environment
Klasifikace: T07 - chudoba, sociální vyloučení, životní úroveň
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVPSO Typ: Článek ze sborníku

Publikační činnost: 2005
BED - odborné příspěvky v recenzovaných domácích sbornících (konferenční i nekonferenční)

Postavení drogové problematiky v zájmové a hodnotové orientaci dospívajících a v jejich sociálním prostředí. [On the Importance of the Drug Issue within Opinions, Interests and Social Environment Characteristics.]. / Pavel Bareš - In: Vybrané problémy sociální patologie. Sborník příspěvků ze semináře sociální patologie MČSS.. - Praha : Masarykova česká sociologická společnost, 2005. - ISBN 80-903541-1-4. - s. 240 - 249 (10 s.).

[ Bareš, Pavel ]

Akce: Slovice, 20. 4. 2005, CST
Anotace:  Článek prezentuje výsledky výzkumného šetření, jehož smyslem bylo zachytit postavení drogové problematiky v životě dospívajících. Předkládaná zjištění se vztahují k významu drogové problematiky ve volném čase, v sociálním prostředí a v hodnotové orientaci respondentů. Výzkum proběhl mezi studenty druhých ročníků na vybraných středních školách ve městě Benešov.
 
Anotace v angličtině:  The article presents the results of a questionnaire survey concerning the context of the drug issue in youngstersĺs lives. The occurrence of drug related indicators or their comparison with other characteristics is provided in the following areas: opinions, interests and social environment.The data was collected from secondary school students in Benesov.
Klíčová slova: narkomanie; hodnoty životní; faktory rizikové; prostředí sociální

Klíčová slova v angličtině: drug behaviour; drug issue; preferred interests; preferred values; risk factors; social environment
Klasifikace: T07 - chudoba, sociální vyloučení, životní úroveň
Pracoviště: VUPSVPSO Typ: Článek ze sborníku

Publikační činnost: 2006
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Měnící se rizika a šance na trhu práce. Analýza postavení a šancí vybraných rizikových skupin na trhu práce. [Changing risks and chances on the labour market. An analysis of position and chances of threatened groups on the labour market.]. / Jiří Vyhlídal, Petr Mareš - Praha: VÚPSV - výzkumné centrum Brno, 2006. - 67 s. - ISBN 80-87007-07-7

[ Vyhlídal, Jiří - Mareš, Petr ]

Externí odkaz
Anotace:  Předkládaná zpráva si především klade za cíl na datech VŠPS testovat nakolik vybrané faktory (vyšší věk, nízké vzdělání, neúplná rodina, zdravotní postižení a absence pracovních zkušeností) a jejich případné kumulace zvyšují riziko nezaměstnanosti. Zpráva ukazuje, že významným rizikovým faktorem je především nízké dosažené vzdělání (definované jako nejvýše dosažené základní vzdělání) a také počátek pracovní kariéry je obdobím, kdy je míra rizika být nezaměstnaný vyšší než u zbytku ekonomicky aktivní populace. Naopak vyšší věk (50+) není sám o sobě rizikovým faktorem, pokud není doprovázen jiným rizikovým faktorem (například nižším vzděláním nebo zdravotním postižením). Závěrečná kapitola je věnována problému numerické flexibility pracovní síly v ČR a analýza naznačuje i jednu z cest ke zlepšení pozice ohrožených skupin na trhu práce. Zvýšení podílu částečných úvazků by mohlo vést k vyšší míře participace alespoň u příslušníků některých rizikových skupin.
 
Anotace v angličtině:  The main aim of the report is testing the effect of the selected risk factors (higher age, low education, lonely parenthood, health handicap, and missing work experience) and their accumulation on the unemployment risk. As the report shows, an important risk factor is the low education (only the basic education attained) and also people on the start of their working career are in a higher risk of unemployment. On the contrary, the higher age (50+) is not a risk factor, insofar as no other risk factor (e.g. low education or health handicap) is present. The last chapter analyses the problem of numeric flexibility in the CR. It indicates a possible way how to improve chances of the threatened groups on the labour market. To increase the share of the part-time jobs could improve chances of the threatened groups on the labour market.
Klíčová slova: trh práce; skupiny ohrožené; faktory rizikové; flexibilita pracovní

Klíčová slova v angličtině: labour market; position of threatened groups; chances of threatened groups; risk factors; labour flexibility
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVBOOSP Typ: Kniha

Publikační činnost: 2006
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Přiměřenost sociálních služeb aktuálním potřebám. [The adequacy of social services to meet contemporary needs.]. / Pavel Bareš - Praha: VÚPSV, 2006. - 333 s. - ISBN 80-87007-24-7

[ Bareš, Pavel ]

Externí odkaz
Anotace:  Studie seznamuje s výsledky výzkumného šetření, jež bylo realizováno mezi pracovníky referátů sociálních věcí pověřených obecních úřadů v celé ČR v roce 2005. Cílem tohoto výzkumu bylo zachytit rozsah realizace, vnímání přiměřenosti, zapojení neziskových organizací a hodnocení finančních prostředků u 26 různých typů sociálních služeb. Sledovány byly rovněž dvě další klíčové oblasti, které s problematikou sociálních služeb úzce souvisejí, totiž výskyt 21 vybraných problémových a rizikových jevů (zároveň s výskytem byla hodnocena také přiměřenost opatření realizovaných za účelem jejich řešení) a odhad velikosti 15 vybraných cílových skupin, jimž byly poskytnuty sociální služby nebo péče a vnímání možnosti uspokojení jejich potřeb. Ve studii jsou prezentována základní zjištěná data, analyzovány vybrané klíčové vztahy mezi jednotlivými proměnnými a formulována doporučení.
 
Anotace v angličtině:  The study presents the results of a questionnaire survey carried out among 114 employees of social services departments in selected municipal authorities located across the whole of the Czech Republic. The core issues of the study consisted of the extent of the provision of a total of 26 individual social services, their ability to meet contemporary needs, the activity of NGOs and an assessment of the financial resources available. In addition, the study investigated the position of 15 categories of marginalised persons or persons considered to be at risk (an assessment of the number of people within each group and the extent to which it is possible to meet their needs). A further area of investigation consisted of a set of 21 selected risk factors or problems which were subjected to a study of both their occurrence and the adequacy of policies currently in place. The study covers primary statistics based on the data collected, an analysis of the relationships between selected characteristics and recommendations. The data was collected in 2005.
Klíčová slova: služby sociální; šetření; osoby marginalizované; faktory rizikové

Klíčová slova v angličtině: social services; contemporary needs of social services; questionnaire survey; marginalised persons; risk factors
Klasifikace: T06 - sociální pomoc, sociální služby
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVPSO Typ: Kniha

Publikační činnost: 2007
BED - odborné příspěvky v recenzovaných domácích sbornících (konferenční i nekonferenční)

Realizace sociálních služeb na úrovni obce s pověřeným obecním úřadem. [Implementation of social services on the level of municipalities with authorized municipal office.]. / Pavel Bareš - In: Územní samospráva v České republice a Evropě. : Sborník příspěvků z mezinárodní konference "Územní samospráva v České republice a Evropě. Její problémy a perspektivy v XXI. století." / Jiří Grospič, Tomáš Louda, Lenka Vostrá, (eds.). - Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o., 2007. - ISBN 978-80-7380-028-4. - s. 403-413 (11 s.).

[ Bareš, Pavel ]

Akce: Třešť, 21.- 22.11.2006 EUR
Anotace:  Příspěvek prezentuje výsledky šetření realizovaného VÚPSV v r. 2005, jehož hlavním cílem bylo srovnání základních informací o různých typech sociálních služeb. Výzkum sledoval 3 hlavní oblasti: situaci cílových skupin; problémové a rizikové jevy; vybrané charakteristiky o sociálních službách.
 
Anotace v angličtině:  The paper presents results of the RILSA survey (2005). The general aim of the survey was a comparison of basic types of social services. The research observed three main areas: situation of target groups; problem and risk features; selected characteristics of social services.
Klíčová slova: služby sociální; kvalita sociálních služeb; faktory rizikové; zdroje financování; organizace nevládní; šetření

Klíčová slova v angličtině: social services; quality of social services; risk factors; financial resources; non-governmental organizations; survey
Klasifikace: T06 - sociální pomoc, sociální služby
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVPSO Typ: Článek ze sborníku

Publikační činnost: 2009
BDD - odborné články v domácích recenzovaných časopisech

Kardiovaskulární revoluce. [The Cardiovascular Revolution.]. / Jan Bruthans, Daniela Bruthansová - In: Demografie. - ISSN 0011-8265 - Roč. 51, č. 3 (2009), s. 182-189 (8 s.).

[ Bruthans, Jan - Bruthansová, Daniela ]

Anotace:  Kardiovaskulární úmrtnost se v ČR v průběhu posledních 30 let významně snížila, mění se i kardiovaskulární morbidita obvykle v důsledku lepšího monitorování rizikových faktorů a lepší léčby těchto onemocnění. Kardiovaskulární choroby postihují převážně lidi ve středním a vyšším věku a se stárnutím české populace budou mít stále větší významnější dopad na zdraví a kvalitu života populace.
 
Anotace v angličtině:  In the Czech Republic cardiovascular mortality has decreased significantly in the past 30 years and cardiovascular morbidity is changing, obviously as a result of the improved screening of risk factors and advances in the treatment of cardiovascular disease. Cardiovascular disease predominantly affects people of middle age and older and with the ageing of the Czech population it will continue to have a significant impact on the health of the population and quality of life.
Klíčová slova: kardiovaskulární úmrtnost; kardiovaskulární morbidita; faktory rizikové; kardiovaskulární léčba; primární a sekundární prevence; stárnutí populace; kvalita života

Klíčová slova v angličtině: cardiovascular mortality; cardiovascular morbidity; risk factors; cardiovascular treatment; primary and secondary prevention; population ageing; quality of life
Klasifikace: T02 - stárnutí, staří, demografie
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: Typ: Článek z periodika


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT