Publikační činnost: 2002
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Analýza nově zaváděných systémů NDC. [Analysis of Recently Introduced NDC Pension Systems.]. / Štěpánka Pollnerová - Praha: VÚPSV, 2002. - 62 s.

[ Pollnerová, Štěpánka ]

Externí odkaz
Anotace:  Zavedení příspěvkově definovaného systému s pomyslnými individuálními účty (NDC- Notional Defined Contribution) představuje jednu z možných cest reformy průběžně financovaného systému důchodového zabezpečení. Studie podává rozbor důchodových reforem v těch evropských zemích, které tento systém zavedly: Švédsku, Itálii, Lotyšsku a Polsku. Obsahuje detailní popis jednotlivých prvků systému NDC, pozornost je věnována rovněž problematice implementace tohoto systému a otázce jeho finanční stability; uvedeny jsou hlavní body z národních analýz a diskuzí o důchodové reformě. Souhrnné závěry vyplývají zejména ze srovnání konkrétní podoby systému NDC v praxi jednotlivých zemí a obsahují přehled hlavních problémů, které je třeba řešit při přechodu z dávkově definovaného na příspěvkově definovaný průběžně financovaný model důchodového zabezpečení.
 
Anotace v angličtině:  The introduction of a defined-contribution system with notional accounts (NDC) is a new way of the reform of pay-as-you-go pension systems. The aim of the report is to analyse pension system reforms in four European countries with NDC system: Sweden, Italy, Poland and Latvia. It includes detailed description of essential elements of their NDC systems, comments to their implementation and financial stability and some evaluations of reforms. Final conclusions result from the comparison of pension reforms in these countries. They show the main problems associated with the transition from a defined- benefit to a NDC pay-as-you-go system.
Klíčová slova: zab. důchodové; financování; financování průběžné; NDC systém

Klíčová slova v angličtině: pension insurance; financing; pay-as-you-go pension system; NDC system
Klasifikace: T05 - důchodové, nemocenské a zdravotní pojištění, zabezpečení v nezaměstnanosti, státní sociální podpora
Návaznost: MPS0000000001
Pracoviště: VUPSVP Typ: Kniha

Publikační činnost: 2004
BDC - odborné články v zahraničních recenzovaných časopisech

Možnosti dalšího vývoje penzijního systému ČR. [Possibilities of the future development of Czech pension system.]. / Robert Jahoda - In: Acta Facultatis Aerarii Publici. - ISSN 1336-5797 - Roč. 1, č. 1 (2004), s. 36-45.

[ Jahoda, Robert ]

Anotace:  Článek analyzuje možnosti dalšího vývoje penzijního systému v ČR. Rozebírá, jaké možnosti systémových a parametrických změn zbývají vládě 2 roky před parlamentními volbami.
 
Anotace v angličtině:  The article analyses possibilities of the future development of Czech pension system. It deals with parametric changes of present systems and options for system changes of present government, which has been in midterm of the voting cycle
Klíčová slova: finance veřejné; rozpočet státní; systém penzijní; financování průběžné; fiskální nerovnováha

Klíčová slova v angličtině: public finance; state budget; pension system; PAYG; fully funded system; implicit pension debt; fiscal imbalance
Klasifikace: T05 - důchodové, nemocenské a zdravotní pojištění, zabezpečení v nezaměstnanosti, státní sociální podpora
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVBOOSP Typ: Článek z periodika

Publikační činnost: 2009
ADD - odborné články v domácích impaktovaných časopisech

Pension Reform through Voluntary Opt-Out: The Czech Case. [Penzijní reforma prostřednictvím dobrovolného opt-outu (převod části prostředků ze státního systému do komerční sféry): český případ.]. / Robert Jahoda, Jiří Špalek - In: Finance a úvěr. - ISSN 0015-1920 - Roč. 59, č. 4 (2009), s. 309-333 (25 s.).

[ Jahoda, Robert - Špalek, Jiří ]

Anotace:  Význam dlouhodobé udržitelnosti veřejných financí v kontextu současné finanční krize je jedním ze základních faktorů ekonomické stability. Existuje rostoucí tlak výdaje systémů spojených se stářím. Proto jsou reformy penzijních schémat ve vyspělých zemích otázkou zásadního významu. Tento příspěvek prezentuje mikro-simulační model pro ČR, který umožňuje modelovat individuální rozhodnutí přechodu při využití několika ekonomických a behaviorálních faktorů v rámci starého (PAYG DB) a nového (FDC) systému. Dovoluje provést odhad podílu lidí, kteří by se rozhodli pro opt-out do fondového pilíře.
 
Anotace v angličtině:  The importance of long-term public finance sustainability in the context of current financial crisis is still seen as one of the basic factors of economic stability. There is a growing pressure on expenditures of age-related systems. For this reason the pension scheme reforms are major issue in advanced countries. The paper presents a micro-based simulation model for the Czech Republic that allows to model the individuals switching decision using several economic and behavioural factors within an old (PAYG DB) and new (FDC) systems. It allows to estimate the proportion of people who would opt-out to a funded pillar.
Klíčová slova: zab. důchodové; reforma důchodová; financování; financování průběžné; financování fondové; modelování rozhodování

Klíčová slova v angličtině: pension insurance; pension reform; PAYG DB system; FDC system; voluntary opt-out
Klasifikace: T05 - důchodové, nemocenské a zdravotní pojištění, zabezpečení v nezaměstnanosti, státní sociální podpora
Pracoviště: VUPSVBOOSP Typ: Článek z periodika


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT