Publikační činnost: 2006
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Analýza politiky zaměstnanosti členských zemí Evropské unie v závislosti na jejich předsednictví se zřetelem na aktualizaci principů politiky zaměstnanosti České republiky. Finsko. [The employment policy analysis of the EU member states in dependance on their presidency with regard to updating of employment policy principles of the Czech republic. Finland.]. / Miriam Kotrusová, Jaroslav Kux - Praha: VÚPSV, 2006. - 28 s. - ISBN 80-87007-45-X

[ Kotrusová, Miriam - Kux, Jaroslav ]

Externí odkaz
Anotace:  Analýza je součástí dlouhodobějšího výzkumného projektu VÚPSV, který se zabýval politikou zaměstnanosti v jednotlivých členských zemích EU. Cílem studie je popis koncepce politiky zaměstnanosti a stěžejných směrů politiky zaměstnanosti Finska a formulace doporučení pro politiku zaměstnanosti České republiky. Studie se zabývá charakteristikou typu sociálního státu, který Finsko představuje, dále popisuje sociální a ekonomické podmínky analyzované země, konkrétní situaci na trhu práce a hlavní problémy, které politika zaměstnanosti v současné době řeší. V závěru studie nabízí stručné srovnání základních rozdílů mezi politikou zaměstnanosti ve Finsku a České republice a formuluje doporučení pro ČR. Součástí studie je tabulková příloha, která nabízí přehled základních ukazatelů trhu práce a politiky zaměstnanosti (pasivní i aktivní) Finska, ČR a 15 původních zemí EU.
 
Anotace v angličtině:  A study is a part of long term research project of the Research Institute of Labour and Social Affairs dealing with employment policy in the individual member states of the European Union. An aim of the study is to describe the employment policy concepts and main principles of employment policy in Finland as well as to draw up recommendations to the employment policy in the Czech Republic. The study is dealing with main characteristics of welfare state in Finland. It further describes social and economic conditions and situation on the labour market in Finland and main problems of the employment policy. Conclusion offers a very brief comparison of main distinctions among employment policies in Finland and the Czech Republic and draws up recommendations for the policy-makers in the Czech Republic. A part of the study is also statistical annex with the main labour market and employment policy indicators of Finland, the Czech Republic and 15 original members of the European Union.
Klíčová slova: politika zaměstnanosti; Finsko; stát sociální; restrukturalizace; ukazatele ekonomické; trh práce; zaměstnanost; nezaměstnanost; postavení žen na trhu práce; flexibilita pracovní

Klíčová slova v angličtině: employment policy; Finland; characteristics of welfare state; structural transformation; economic indicators; labour market; employment; unemployment; position of women on the labour market; labour flexibility
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVPTPAZ Typ: Kniha

Publikační činnost: 2013
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Politika zaměstnanosti osob se zdravotním postižením ve Finsku a ve Španělsku [Employment policy of persons with disabilities in Finland and Spain]. / Lenka Krinesová - Praha: VÚPSV, v.v.i., 2013. - 77 s. - ISBN 978-80-7416-139-1

[ Krinesová, Lenka ]

Externí odkaz
Anotace:  Monografie se zabývá systémy národní politiky v oblasti zaměstnanosti osob se zdravotním postižením ve Finsku a ve Španělsku, popisuje různé formy nástrojů a opatření, které jsou využívány k podpoře zaměstnanosti těchto osob, k usnadnění jejich integrace na trhu práce, popř. k motivování jednotlivých aktérů tohoto procesu. Kromě popisu systému obsahuje publikace vybrané statistické údaje, příklady dobré praxe a výkladový slovník relevantních termínů z dané oblasti.
 
Anotace v angličtině:  This monograph deals with systems of national policy on employment of people with disabilities in Finland and Spain, it describes various forms, tools and measures that are used to support the employment of those persons to facilitate their integration into the labour market, respectively to motivate individual actors in this process. In addition to describing system/systems the paper contains selected statistical data, examples of good practice and an explanatory dictionary of relevant terms from the field.
Klíčová slova: postižení; práce-postižení; politika zaměstnanosti; neschopnost pracovní; rehabilitace pracovní; integrace; zaměstnávání podporované; vzdělávání-výcvik; zákonodárství; Finsko; Španělsko

Klíčová slova v angličtině: disabled people; employment of disabled people; employment policy; incapacity to work; vocational rehabilitation; integration of disabled people; supported employment; education-training; legislation; Finland; Spain
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
T08 - zdravotně postižení občané, zdravotní postižení
Návaznost: 6252/11 Zajištění komplexního řešení systému podpory zaměstnávání osob se zdravotním postižením, návrh metodologie, analytických podkladů, příprava systémových změn a vzdělávacích materiálů v návaznosti na další projekty vzdělávání zaměstnanců
Poznámka:  Monografie byla zpracována v období březen 2011 - červen 2012
Pracoviště: VUPSVPOKIS Typ: Kniha


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT