Publikační činnost: 2008
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Flexicurity - hledání rovnováhy mezi flexibilitou a ochranou trhu práce v České republice. [Flexicurity - searching of the balance between flexibility and labour market protection in the Czech Republic.]. / Markéta Nekolová - Praha: VÚPSV, v.v.i., 2008. - 72 s. : lit., obr., tab., příl. - ISBN 978-80-87007-89-1

[ Nekolová, Markéta ]

Externí odkaz
Anotace:  Tato teoreticko-analytická studie ve své podstatě uvádí evropský politický koncept flexicurity do prostředí českého trhu práce. Stěžejní analytická část studie je postavena na přehledu dosavadní teoretické báze flexicurity a jejího odrazu v politice EK směrem k členským zemím EU. EK členským státům doporučuje, aby se zaměřily na tyto sféry regulace trhu práce: úpravu legislativní ochrany pracovních míst zajišťující dostatečnou numerickou flexibilitu trhu práce, rozvoj aktivní politiky zaměstnanosti a systému dalšího vzdělávání dospělých jako záruk dostatečné ochrany zaměstnanosti flexibilních i standardních pracovníků a úpravu sociálního systému ochrany příjmu tak, aby poskytoval dostatečnou úroveň ochrany v případě ztráty příjmu všech typů pracovníků. Závěrečná doporučení by měla nastínit směr dalších úprav na základě předchozí identifikace problémových oblastí flexicurity v ČR a přispět k další odborné diskuzi.
 
Anotace v angličtině:  This theoretical and analytical study deals with the introduction of flexicurity policy approach into Czech labour market. Pivotal analytical part of the report results from theoretical background of the flexicurity issue and from its reflection in European Commission policy and EC recommendations towards Member States. Member States are recommended to focus on these areas of labour market regulation: arrangements of the employment protection legislation towards adequate numerical flexibility, expansion of the active labour market policy and adult learning system towards adequate employment security for both standard and flexible workers and arrangements of the social security system towards adequate income security of both groups of workers. The final recommendations should rather outline policy direction on the basis of previous problems identification and contribute to subsequent discussion.
Klíčová slova: flexicurity; trh práce; flexibilita pracovní; nezaměstnaní; politika zaměstnanosti; vzdělávání dospělých; zabezpečení sociální; systém; flexibilita numerická

Klíčová slova v angličtině: flexicurity; labour market; labour flexibility; unemployment; employment policy; system of social security; adult learning; numerical flexibility
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVPTPAZ Typ: Kniha

Publikační činnost: 2009
BDD - odborné články v domácích recenzovaných časopisech

Numerická flexibilita na českém trhu práce. [Numerical flexibility on the Czech labour market.]. / Markéta Nekolová - In: FÓRUM sociální politiky. - ISSN 1802-5854 - Roč. 3, č. 1 (2009), s. 8-14 (7 s.).

[ Nekolová, Markéta ]

Anotace:  V případě ČR zaznívá dlouhodobě argument, že český trh práce je příliš rigidní a vyžaduje deregulaci. Výsledky mezinárodních srovnání však ukazují, že ČR patří mezi země s nevyšší úrovní numerické flexibility. Cílem článku je zjistit, zde je český trh práce z hlediska numerické flexibility opravdu rigidní nebo může konkurovat zemím jako je Dánsko nebo Nizozemsko. Analýza vychází z teoretických poznatků týkajících se této problematiky a je rozděleno do dvou samostatných kapitol analyzujících odděleně vnější i vnitřní numerickou flexibilitu v ČR.
 
Anotace v angličtině:  It is often said that the Czech labour market is too rigid and requires deregulation. However, according to the results of international comparisons, the Czech Republic ranks among the countries with highest numerical flexibility. This article aims to determine whether Czech labour market is really too rigid or can compete in numerical flexibility with Denmark or the Netherlands. The analysis is based on theoretical knowledge on this topic and is divided into two separate chapters separately analyzing the external and internal numerical flexibility in the country.
Klíčová slova: trh práce; flexibilita numerická; flexibilita pracovní; flexicurity

Klíčová slova v angličtině: labour market; labour flexibility; numerical flexibility; flexicurity
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVPTPAZ Typ: Článek z periodika

Publikační činnost: 2010
BDD - odborné články v domácích recenzovaných časopisech

Význam konceptu lidského kapitálu v ekonomické teorii v době ekonomické recese. [Importance of the concept of human capital in economic theory at a time of economic recession.]. / Markéta Horáková - In: FÓRUM sociální politiky. - ISSN 1802-5854 - Roč. 4, č. 6 (2010), s. 2-10 (9 s.).

[ Horáková, Markéta ]

Anotace:  Článek zkoumá, proč a jakými způsoby je třeba posilovat rozvoj a kvalitu lidského kapitálu v době ekonomické krize na různých úrovních (jednotlivec, firmy, národní a nadnárodní politiky). Prezentuje obecné souvislosti konceptu lidského kapitálu v ekonomické teorii a význam vzdělání (jisté úrovně lidského kapitálu) pro fungování jednotlivců (nejen) na trhu práce.
 
Anotace v angličtině:  This paper examines why and in what ways the development and quality of human capital is fostered at a time of economic recession at various levels (the individual, firms, national and transnational policies). It presents the general contexts of the concept of human capital in economic theory and importance of education (a certain level of human capital) for functioning of individuals on the labour market and elsewhere.
Klíčová slova: zdroje lidské; teorie; krize ekonomická; kapitál sociální; kapitál lidský; vzdělání; kvalifikace odborná; zaměstnatelnost; flexibilita funkční; flexibilita numerická; vzdělávání-výcvik

Klíčová slova v angličtině: human capital; social capitals; filter theory; signalling theory; job competition model; theory of credentialism; qualification inflation; employability; education; numerical and functional flexibility; workforce training; economic crisis
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVBOOSP Typ: Článek z periodika


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT