Publikační činnost: 2000
BDF - odborné články v ostatních domácích (nerecenzovaných) časopisech

K současnému stavu vnitropodnikové sociální politiky. / Jaroslav Hála - In: Sociální politika. - ISSN 0049-0961 - Roč. 26, č. 11 (2000), s. 9-11.

[ Hála, Jaroslav ]

Anotace:  Cíle a obsah sociální politiky podniku jako jedné z disciplín personálního řízení firmy a specifický nástroj v systému řízení lidských zdrojů. Příčiny nedostatečného uplatňování firemní sociální politiky v rámci podnikatelských organizací v ČR. Příčiny nízké efektivity vnitropodnikové sociální politiky. Postupy při vytváření či transformaci firemních sociálních systémů.
Klíčová slova: ČR; politika personální; péče o zaměstnance; politika sociální firemní; podmínky pracovní; fond sociální

Klíčová slova v angličtině: CR; personnel policy; workers welfare facilities; labour conditions; social fund
Klasifikace: T09 - sociální dialog, pracovní podmínky
Návaznost: MPS0000000001
Pracoviště: VUPSVPSDAPV Typ: Článek z periodika

Publikační činnost: 2013
AHG - odborné práce zveřejněné na internetu – v zahraniční (v elektronických informačních zdrojích na internetu, např. příspěvky ve sbornících nebo elektronických časopisech, které nemají tištěný ekvivalent)

Development of collectively agreed working conditions 1993-2011 [Vývoj kolektivně vyjednaných pracovních podmínek v letech 1993-2011]. / Štěpánka Pfeiferová - Dublin: European Foundation for Improvement of Living and Working Conditions, 2013. - 13 s.

[ Pfeiferová, Štěpánka ]

Externí odkaz
Anotace:  Tato zpráva se zaměřuje na hlavní problémy a trendy v kolektivních smlouvách evidovaných v šetření Informačního systému pracovních podmínek od r. 1993. Ukazuje klesající důraz na vyjednávání o mzdách, a to zejména v souvislosti s globálním ekonomickým zpomalením, a na posun k jiným otázkám, jako je odborová činnost, poskytování informací a konzultací s odbory, odstupné a participace zaměstnanců. Došlo ke zvýšení počtu kolektivních smluv stanovujících povinné příspěvky zaměstnavatele do penzijních programů zaměstnanců, více smluv řeší takové otázky, jako je spravedlivé zacházení na pracovišti a rodičovská dovolená.
 
Anotace v angličtině:  This report focuses on the main issues and trends in collective agreements recorded in the Working Conditions Information System survey since 1993. It shows a decreasing emphasis on wage bargaining, especially in the context of the global economic slowdown, and a shift towards other issues such as trade union operation, the provision of information to and consultation with unions, severance pay and employee participation. There has been an increasing number of collective agreements establishing obligatory employer contributions to employeesĺ pension schemes, and more agreemen
Klíčová slova: vyjednávání kolektivní; smlouvy kolektivní; podmínky pracovn; odbory; mzdy; mzda minimální; doba pracovní; výhody zaměstnanecké; fond sociální

Klíčová slova v angličtině: collective bargaining; collective agreements; working conditions; trade unions; wages; minimum wage; working hours; employee benefits; social fund
Klasifikace: T09 - sociální dialog, pracovní podmínky
Poznámka:  viz uložené 1552
Pracoviště: VUPSVPSDAPV Typ: Elektronický dokument


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT