Publikační činnost: 2006
ABD - kapitoly v odborných recenzovaných monografiích vydaných v zahraničních vydavatelstvích

Postoje k rodině, manželství a rodičovství. [Approaches to a family, marriage and parenthood.]. / Olga Nešporová - In: Socioekonomické hodnoty, politiky a instituce v období vstupu České republiky do Evropské unie. Edice Sociologické studie 06:1 / Zdeněk R. Nešpor, Jiří Večerník, (eds.). - Praha : Sociologický ústav AV ČR, 2006. - ISBN 80-7330-085-0. - s. 215-227 (13 s.).

[ Nešporová, Olga ]

Anotace:  Jakými změnami prošla rodina v západním světě v 2.pol. 20.století. Proměny významu manželství. Diferenciace rodinných modelů. Rodičovství a výchova dětí.
 
Anotace v angličtině:  What sort of changes have families in the west undergone during the 2nd half of the 20th century? Changes in the importance of marriage. Differentiations of family models. Parenting and bringing up children.
Klíčová slova: chování demografické; rodina; rodičovství; formy soužití; manželství; výchova dětí; rozvody

Klíčová slova v angličtině: demographic behaviour; family; forms of cohabitation; marriage; parenthood; divorces; upbringing of children
Klasifikace: T04 - rodina, rodinná politika, gender
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVPRP Typ: Článek ze sborníku

Publikační činnost: 2009
BED - odborné příspěvky v recenzovaných domácích sbornících (konferenční i nekonferenční)

Vybrané souvislosti sňatkového a rodinného chování v ČR v mezinárodním porovnání. [Some circumstances of family behaviour in the Czech republic in cross-national comparison.]. / Věra Kuchařová - In: Reprodukce lidského kapitálu ľ vzájemné vazby a souvislosti ľ II. ročník : Sborník z konference konané v rámci projektu 2D06026, financovaného MŠMT v rámci Národního programu výzkumu II. - Praha : VŠE v Praze, Nakladatelství Oeconomica, 2009. - ISBN 978-80-245-1434-5. - 18 s..

[ Kuchařová, Věra ]

Akce: Praha, VŠE, 15.-16.12.2008
Anotace:  Je to celkový trend v moderních společnostech, že manželské a rodinné chování se v průběhu několika posledních desetiletí mění. Nehledě na společné základní rysy se specifika tohoto vývoje v jednotlivých zemích liší. Jsou založena na kulturních, sociálních a ekonomických nerovnostech zemí, stejně jako na jejich rodinných a sociálních politikách. Jednotlivé indikátory demografického chování tak v každé zemi vytváří více méně konzistentní komplex. Národně odlišné rysy lze chápat také způsobem, jak se takové charakteristiky jako genderové rozdělení práce, sladění práce a osobního života, míry zaměstnanosti matek (malých dětí), mezigenerační solidarita atd. liší mezi různými rodinnými modely. V tomto příspěvku jsou analyzovány některé se zmíněných rozdílů na základě mezinárodních dat z projektu "Generation and Gender Surveyö.
 
Anotace v angličtině:  It is an overall trend in modern societies that marriage and family behaviour has been changing over the last few decades. Despite common basic features the specifics of this development vary in individual countries. They are based on cultural, social and economical inequalities of countries as well as on their family and social politics. Particular indicators of demographic behaviour therefore make up more or less consistent complex in each country. Nationally different features may be envisaged also in the way how characteristics such as gender division of labour, work-life balance, employment rates of mothers (of young children), intergenerational solidarity etc. differs between various family patterns. Some of the mentioned differences are analysed in this paper on the basis of international data from the project "Generation and Gender Surveyö.
Klíčová slova: ČR; srovnání mezinárodní; chování demografické; porodnost; stabilita rodiny; formy rodinného života; formy soužití; sladění pracovního a rodinného života; rozvody; rodičovství

Klíčová slova v angličtině: international comparison; demographic behaviour; fertility; forms of a family life; cohabitation; reconciliation of family and work life; divorces; parenthood
Klasifikace: T04 - rodina, rodinná politika, gender
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV; 2D06004 Aktivní stárnutí, rodina a mezigenerační solidarita
Poznámka:  viz Do 1522/3
Pracoviště: VUPSVPRP Typ: Článek ze sborníku

Publikační činnost: 2021
BDF - odborné články v ostatních domácích (nerecenzovaných) časopisech

Podoba české rodiny v postmoderní době [The Image of the Czech family in Postmodernism]. / Leona HOZOVÁ - In: Rodina jako středobod života zdravé společnosti / Jana JOCHOVÁ. - Praha : Společnost pro Svatováclavská studia, z. s., 2021. - ISBN 978-80-908340-1-9. - s. 70-76 (7 stran).

[ HOZOVÁ, Leona ]

Soubory ke ztažení:

Externí odkaz
Klíčová slova: ČR; rodina; vztahy rodinné; reprodukční plány; manželství; změny; formy soužití

Klíčová slova v angličtině: Czech Republic; family; family relations; family transformation; reproductive plans; MARRIAGE; changes; forms of a family life
Klasifikace: T04 - rodina, rodinná politika, gender
Návaznost: IP70606 Komplexní výzkum o situaci rodin a seniorů
Pracoviště: VUPSVPRP Typ: Článek ze sborníku


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT