Publikační činnost: 2008
ABD - kapitoly v odborných recenzovaných monografiích vydaných v zahraničních vydavatelstvích

Rodina a zaměstnání v průběhu životního cyklu. [Family and employment during the life course.]. / Věra Kuchařová, Věra Haberlová - In: Rodina, děti a zaměstnání v české společnosti. / Tomáš Sirovátka, Ondřej Hora. - Boskovice/Brno : Franišek Šalé - Albert, 2008. - ISBN 978-80-7326-140-5. - s. 19-62.

[ Kuchařová, Věra - Haberlová, Věra ]

Anotace:  Otázky slaďování rodiny a zaměstnání je proto třeba sledovat právě z pohledu různých životních etap. Hlavní zájem je v této stati upřen na období ekonomické aktivity jedince po absolvování vzdělanostní přípravy a před odchodem do důchodu. Kapitola dokumentuje synergické působení externích (objektivních) a individuálních (objektivních a subjektivních) faktorů při hledání strategií slaďování rodiny a zaměstnání. Potvrdila se zásadní role stále se silně reprodukujících genderových rozdílů a to, že životní cyklus je dnes oproti minulosti více předznamenán ekonomickými podmínkami, zejména trhem práce. Vztah rodiny a zaměstnání se mění, byť v České republice v porovnání s jinými zeměmi méně dramaticky. Empirická analýza ukázala, že z pohledu normativního systému není v žádné etapě rodinného cyklu řešení vztahu mezi rodinou a zaměstnáním, zejména pro ženy, jednoduché.
 
Anotace v angličtině:  It is necessary to study questions of family-life balance in the view of different life stages. This text deals especially with a period of economic activity of an individual after initial education and before retirement. The chapter provides evidence of a synergic influence of both external (objective) and individual (objective and subjective) factors influencing search for strategies of reconciliation of family and work. There was proved a fundamental role of gender inequalities that are reproducing, as well as a stronger influence of economic conditions and labour market on a life cycle as compared with the past. A relationship between family and work is changing although in the Czech Republic the change is relatively less dramatic. Our empirical analysis proved that from the normative point of view the work-life balance is a difficult task in any stage of life course, especially for wome
n.
Klíčová slova: ČR; rodina; sladění pracovního a rodinného života; strategie harmoniazce pracovního a rodinného života; gender nerovnost; cyklus životní

Klíčová slova v angličtině: CR; family; reconciliation of working and family life; strategies of reconciliation of family and work; gender inequalities; life cycle
Klasifikace: T04 - rodina, rodinná politika, gender
Návaznost: 1J051/05-DP2 Rodina, zaměstnání, vzdělání; MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVPRP Typ: Článek ze sborníku

Publikační činnost: 2008
ABD - kapitoly v odborných recenzovaných monografiích vydaných v zahraničních vydavatelstvích

Práce a rodina. [Work and family.]. / Věra Kuchařová, Sylva Höhne - In: Důstojná práce v ČR? Národní zpráva pro ILO.. - Praha : VÚPSV, v.v.i., 2008. - ISBN 978-80-7416-005-9. - s. 65-75.

[ Kuchařová, Věra - Höhne, Sylva ]

Anotace:  Harmonizace rodiny a zaměstnání je v ČR téma s dlouhou tradicí vzhledem k vysoké zaměstnanosti žen od 50. let 20. století. To však současně znamená, že jsou zakořeněny mnohé stereotypy, komplikující tento aspekt "decent work" v současných sociálně ekonomických podmínkách. Vycházejí především z přetrvávajících genderových nerovností a vzájemné podmíněnosti těchto nerovností ve sféře rodiny a zaměstnání. Zaměstnanost ve vztahu ke struktuře rodin. Sladění práce a rodiny, zabezpečení v mateřství. Pokles institucionální péče o děti, Role sociálních partnerů.
Klíčová slova: sladění rodinného a prac. života; zaměstnanost matek; gender nerovnost; zab. v mateřství; péče o děti institucionální; flexibilita pracovní; dialog sociální

Klíčová slova v angličtině: reconciliation of family and work life; employment of mothers; gender inequalities; maternity insurance; INSTITUTIONAL CARE for children; labour flexibility; social dialogue
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
T04 - rodina, rodinná politika, gender
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVPRP Typ: Článek ze sborníku

Publikační činnost: 2011
AHG - odborné práce zveřejněné na internetu – v zahraniční (v elektronických informačních zdrojích na internetu, např. příspěvky ve sbornících nebo elektronických časopisech, které nemají tištěný ekvivalent)

Effects of life courses on womenĺs pensions. Czech Republic [Dopady životních drah na důchody žen. Česká republika]. / Věra Kuchařová - 2011. - 6 s.

[ Kuchařová, Věra ]

Akce: Peer Review - Effects of life courses on womenĺs pensions: Berlin , 3. - 4.11.2011 Externí odkaz
Anotace:  Základní charakteristiky životních drah žen a mužů v ČR. Hlavní charakteristiky životních drah žen a mužů v ČR ovlivňující důchody a jejich nerovnosti. Český důchodový systém z pohledu gender rozdílů. Významné rysy vývoje důchodového systému po r. 1990. "Gender citlivé" rysy současného důchodového systému v ČR. Gender nerovnosti českého důchodového systému. Poznámky k tématu do diskuse v Peer Review.
 
Anotace v angličtině:  Basic characteristics of life courses of women and men in the Czech Republic. Main characteristics of life courses of women and men in the Czech Republic affecting pensions and their gender inequalities. The pension system in the Czech Republic from the perspective of gender differences. Important features of the development of the pension system in the Czech Republic after 1990. "Gender sensitiveö features of the current pension scheme in the Czech Republic. Gender inequalities in the Czech pension system. Comments to the topics for discussion at the Peer Review.
Klíčová slova: zab. důchodové; systém; gender; gender nerovnost; ženy; muži; cyklus životní

Klíčová slova v angličtině: pension system; gender differences; life cycle effects
Klasifikace: T05 - důchodové, nemocenské a zdravotní pojištění, zabezpečení v nezaměstnanosti, státní sociální podpora
Poznámka:  Peer Review - Effects of life courses on womenĺs pensions: Berlin , 3. - 4.11.2011
viz uložené 1377
Pracoviště: VUPSVPRP Typ: Elektronický dokument

Publikační činnost: 2013
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Ekonomické podmínky slaďování rodiny a zaměstnání v České republice a ve Francii : Komparace se zaměřením na kontext potřeb a zájmu o služby denní péče o děti [Economic conditions reconciling family and work in the Czech Republic and France: Comparison with a focus on the context of the needs and interest in child day care ]. / Věra Kuchařová - Praha: VÚPSV, v.v.i., 2013. - 93 s. - ISBN 978-80-7416-128-5

[ Kuchařová, Věra ]

Externí odkaz
Anotace:  Tato monografie je zpracována v rámci projektu "Nové formy denní péče o děti v České republice". Projekt se zaměřuje na rozšíření dostupnosti kvalitní a různorodé nerodinné denní péče o děti. Hlavním nástrojem je ověřování možností přenosu dobré praxe z Francie. Tato publikace se zaměřuje na oblast, která vyžaduje v tomto kontextu důkladný rozbor, protože podmiňuje převoditelnost francouzských zkušeností do české společnosti - ekonomické podmínky. Zejména se soustřeďuje na zaměstnanost s přednostním zájmem o zaměstnanost žen a genderové nerovnosti. Předmětem zkoumání je závislost životních podmínek mladých rodin na míře a formách zaměstnanosti v obou zemích. Pozornost je věnována též strategiím slaďování rodiny a zaměstnání a tomu, jak se promítá větší (ve Francii) či menší (v ČR) nabídka služeb denní péče o děti v míře zaměstnanosti matek malých dětí a v pracovních kariérách žen.
 
Anotace v angličtině:  This monograph is produced as part of the research project "New forms of child day care in the Czech Republic". The project focuses on the ways of improving the accessibility of good quality and diverse non-family child day care. The main instrument is the examination of the possibilities of transferring good practices from France. This publication deals with a sphere that is crucial in this context as it determines the transferability of the French experience to the Czech society - economic conditions. Namely, it focuses on employment, paying special attention to women's employment and gender inequalities. The objective of our examination is the dependence of young families' living conditions on the forms of employment and employment rate in both countries. Attention is also paid to work-life balance strategies and to the ways a higher (in France) or a lower (in C.R.) supply of child day care services reflects in the employment rates of mothers of young children and in women's professional careers.
Klíčová slova: zaměstnanost; nezaměstnanost; podmínky ekonomické; flexibilní formy zaměstnávání; úroveň životní; domácnosti; gender nerovnost; sladění pracovního a rodinného života; ČR; Francie

Klíčová slova v angličtině: employment; unemployment; economic conditions; flexible working patterns; standard of living; households; gender inequalities; work-life balance; Czech Republic; France
Klasifikace: T04 - rodina, rodinná politika, gender
T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
Návaznost: ESF_6911/12 Nové formy denní péče o děti v České republice
Poznámka:  Návaznost: Nové formy denní péče o děti v České republice
Pracoviště: VUPSVPRP Typ: Kniha


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT