Publikační činnost: 2007
BDD - odborné články v domácích recenzovaných časopisech

Práce z domova a její zásah do rodinného života. [Working from Home and its Intervention into Family Life.]. / Renata Kyzlinková, Kamila Svobodová - In: FÓRUM sociální politiky. - ISSN 1802-5854 - Roč. 1, č. 1 (2007), s. 11-17 (7 s.).

[ Kyzlinková, Renata - Svobodová, Kamila ]

Anotace:  Příspěvek prověřuje výskyt práce z domova v České republice a její spojitost s genderem, věkem, dosaženým vzděláním a přítomností nezaopatřených dětí v domácnosti. Dále autorky testují určité hypotézy, které vyplynuly z nedávného kvalitativního průzkumu o teleworku v České republice.
 
Anotace v angličtině:  The paper examines the incidence of working from home in the Czech Republic and its associations with gender, age, educational level and presence of a dependent child in the household. In addition, authors try to test certain hypotheses emerged from recent qualitative research on telework in the Czech Republic.
Klíčová slova: práce z domova; telework; organizace práce; flexibilita pracovní; gender rozdělení domácích povinností; pracoviště; gender rozdíly

Klíčová slova v angličtině: homeworking; telework; work organisation; flexibility; gender division of household duties; place of work; gender differences
Klasifikace: T04 - rodina, rodinná politika, gender
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV; 1J023/04-DP2 Rodina, partnerství a demografické stárnutí: generace a gender
Pracoviště: VUPSVPSDAPV Typ: Článek z periodika

Publikační činnost: 2008
BDD - odborné články v domácích recenzovaných časopisech

Work from Home and its Effects on Family Life. [Práce z domova a její zásah do rodinného života.]. / Renata Kyzlinková, Kamila Svobodová - In: Fórum sociální politiky. Special Issue in English. - ISSN 1803-7488 - Special Issue in English (2008), s. 7-13.

[ Kyzlinková, Renata - Svobodová, Kamila ]

Externí odkaz
Anotace:  Příspěvek prověřuje výskyt práce z domova v České republice a její spojitost s genderem, věkem, dosaženým vzděláním a přítomností nezaopatřených dětí v domácnosti. Dále autorky testují určité hypotézy, které vyplynuly z nedávného kvalitativního průzkumu o teleworku v České republice.
 
Anotace v angličtině:  The paper examines the incidence of working from home in the Czech Republic and its associations with gender, age, educational level and presence of a dependent child in the household. In addition, authors try to test certain hypotheses emerged from recent qualitative research on telework in the Czech Republic.
Klíčová slova: práce z domova; telework; organizace práce; flexibilita pracovní; gender rozdělení domácích povinností; pracoviště; gender rozdíly

Klíčová slova v angličtině: homeworking; telework; work organisation; flexibility; gender division of household duties; place of work; gender differences
Klasifikace: T04 - rodina, rodinná politika, gender
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVPSDAPV Typ: Článek z periodika

Publikační činnost: 2010
BDC - odborné články v zahraničních recenzovaných časopisech

Gender Division of Work and the Labour Market Re-entry of the Czech Women after the Parental Leave [Gender dělba práce a návrat českých žen na trh práce po rodičovské dovolené]. / Helena Tomešová Bartáková - In: Sociológia. - ISSN 0049-1225 - Roč. 42, č. 3 (2010), s. 191-212 (22 s.).

[ Tomešová Bartáková, Helena ]

Anotace:  Rozdělení neplacené domácí práce (péče o domácnost, péče o děti) mezi ženami a muži v současných domácnostech. Gender role a gender rozdělení práce. Závislost zaměstnanosti matek na gender rozdělení práce v domácnosti. Výsledky sociologického výzkumu, zkoumajícího postavení českých žen - matek. Rozdělení gender rolí v ČR. Faktory, které ovlivňují návrat matek po rodičovské dovolené do práce. Závislost na dosaženém stupni vzdělání matek. Bez ohledu na měnící se gender role, ženy nesou i nadále hlavní břímě péče o domácnost a o děti.
 
Anotace v angličtině:  Division of unpaid domestic work (housekeeping, child care) between women and men in today's households. Gender roles and gender division of labor. Dependence of mothers employment on gender division of housework. The results of sociological research that explored the position of Czech women - mothers. Division of gender roles in the Czech Republic. Factors influencing the return of mothers after maternity leave to work. Dependence on educational attaintment of mothers. Regardless of the changing gender roles, women bear the main burden of care of the household and children.
Klíčová slova: ČR; trh práce; dovolená rodičovská; matky; gender; sladění pracovního a rodinného života; rovnost; výzkum; gender rozdělení domácích povinností

Klíčová slova v angličtině: Czech Republic; labour market; parental leave; mothers; gender; reconciliation of work and family life; equity; research; gender division of household duties
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVBOOSP Typ: Článek z periodika

Publikační činnost: 2010
BDD - odborné články v domácích recenzovaných časopisech

Rozdělení genderových rolí mezi rodiči malých dětí v České republice a na Slovensku. [Division of gender roles between the parents of small children in the Czech Republic and Slovakia.]. / Kamila Svobodová, Anna Šťastná - In: FÓRUM sociální politiky. - ISSN 1802-5854 - Roč. 4, č. 4 (2010), s. 2-9 (8 s.).

[ Svobodová, Kamila - Šťastná, Anna ]

Anotace:  Spolu s vysokou mírou participace žen na trhu práce a dominující modelem dvoupříjmové domácnosti jsou především ženy vystaveny dvojímu tlaku, tj. ze strany rodiny a zaměstnání. V tomto kontextu nabývá na významu otázka rozdělení rolí mezi partnery při vykonávání placené a neplacené práce. Potřeba vyššího zapojení mužů v soukromém životě je zvlášť důležitá v rodinách s malými dětmi. Text se zaměřuje na problematiku rovnosti mužů a žen v ČR a na Slovensku s důrazem na sledování specifik a podobností obou zemí. Zvláštní pozornost je věnována diferenciaci jednotlivců a párů na základě jejich genderové orientace, která se promítá do reálného chování mladých rodin v soukromém životě. Jsou sledovány přístupy rodičů k otázce zapojení matek malých dětí na trhu práce, zajištění péče o děti a rozdělení času věnovaného rodině a domácnosti mezi partnery. Data jsou čerpána z unikátních výzkumů rodičů s dětmi do 6 let, provedených paralelně v ČR a SR.
 
Anotace v angličtině:  Due to great employment of women and the dominant model of two-income families, women are particularly exposed to a double pressure - from family and job. The question of division of gender roles in performing paid and unpaid work becomes even more significant in this context. The need for men to play a bigger role in private life is particularly important in families with small children. The paper focuses on the issue of gender equality in the CR and SR, with the emphasis on indentifying differences and similarities between the two countries. Special attention is paid the differentiating individuals and couples based on their gender orientation, which is reflected in the real behaviour of young families in private. Attitudes to employment of mothers with small children, provision of care for children and how the time devoted to family and household is divided between partners are examined. The data are drawn from unique parallel surveys of couples with children under 6 in the CR and SR.
Klíčová slova: ČR; SR; rodina mladá; rodina; gender rozdělení domácích povinností; péče o děti; zaměstnanost; gender

Klíčová slova v angličtině: young family; family; gender division of household duties; gender equality; gender division of roles; child care; employment; gender; CR; Slovakia
Klasifikace: T04 - rodina, rodinná politika, gender
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVPRP Typ: Článek z periodika


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT