Publikační činnost: 2003
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Vytvoření informační základny pro analýzu faktorů ovlivňujících rozdíly v úrovni pracovních příjmů (mezd) mužů a žen a modelování (prognózování) těchto rozdílů. Průběžná zpráva. [Information basis creating for analysing of factors which involve pay differences between men and women and for predicting these differences. Current Report.]. / Drahomíra Fischlová - Praha: VÚPSV, 2003. - 90 s.

[ Fischlová, Drahomíra ]

Externí odkaz
Anotace:  Rovnost občanů bez ohledu na pohlaví je součástí základních principů demokratické společ-nosti. K jejímu respektování, včetně praktického uplatňování je Česká republika vázána poža-davky předpokládaného budoucího členství v EU. Cílem práce je, ve vazbě na závěry studie z roku 2002, vytvořit pro soustavnou a věrohodnou analýzu příčin rozdílů v úrovni mezd (vý-dělků) bázi statistických a sociologických dat, metodicky a obsahově srovnatelných, charakte-rizujících pracovní a mzdové podmínky mužů a žen a jejich sledování ve státní a resortní sta-tistice.
 
Anotace v angličtině:  The right of equal treatment for men and women is one of the basic principles of a democratic society. The Czech Republic as a future member of the EU has pledged to respect and to apply it. This report aims to create (in connection with the results of a study from 2002) a database of statistical and sociological information char-acterizing work and wage conditions of men and women in order to analyse reasons of pay differences between men and women. The data must be comparable in content and must be collected using same methods to make the analysis reliable.
Klíčová slova: příjmy; gender mzdové rozdíly; gender rozdíly; rovnost

Klíčová slova v angličtině: income; gender differences; gender pay gap; equity
Klasifikace: T10 - příjmy a mzdy
Návaznost: MPS0000000001
Pracoviště: VUPSVP Typ: Kniha

Publikační činnost: 2007
BDD - odborné články v domácích recenzovaných časopisech

Práce z domova a její zásah do rodinného života. [Working from Home and its Intervention into Family Life.]. / Renata Kyzlinková, Kamila Svobodová - In: FÓRUM sociální politiky. - ISSN 1802-5854 - Roč. 1, č. 1 (2007), s. 11-17 (7 s.).

[ Kyzlinková, Renata - Svobodová, Kamila ]

Anotace:  Příspěvek prověřuje výskyt práce z domova v České republice a její spojitost s genderem, věkem, dosaženým vzděláním a přítomností nezaopatřených dětí v domácnosti. Dále autorky testují určité hypotézy, které vyplynuly z nedávného kvalitativního průzkumu o teleworku v České republice.
 
Anotace v angličtině:  The paper examines the incidence of working from home in the Czech Republic and its associations with gender, age, educational level and presence of a dependent child in the household. In addition, authors try to test certain hypotheses emerged from recent qualitative research on telework in the Czech Republic.
Klíčová slova: práce z domova; telework; organizace práce; flexibilita pracovní; gender rozdělení domácích povinností; pracoviště; gender rozdíly

Klíčová slova v angličtině: homeworking; telework; work organisation; flexibility; gender division of household duties; place of work; gender differences
Klasifikace: T04 - rodina, rodinná politika, gender
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV; 1J023/04-DP2 Rodina, partnerství a demografické stárnutí: generace a gender
Pracoviště: VUPSVPSDAPV Typ: Článek z periodika

Publikační činnost: 2008
BDD - odborné články v domácích recenzovaných časopisech

Work from Home and its Effects on Family Life. [Práce z domova a její zásah do rodinného života.]. / Renata Kyzlinková, Kamila Svobodová - In: Fórum sociální politiky. Special Issue in English. - ISSN 1803-7488 - Special Issue in English (2008), s. 7-13.

[ Kyzlinková, Renata - Svobodová, Kamila ]

Externí odkaz
Anotace:  Příspěvek prověřuje výskyt práce z domova v České republice a její spojitost s genderem, věkem, dosaženým vzděláním a přítomností nezaopatřených dětí v domácnosti. Dále autorky testují určité hypotézy, které vyplynuly z nedávného kvalitativního průzkumu o teleworku v České republice.
 
Anotace v angličtině:  The paper examines the incidence of working from home in the Czech Republic and its associations with gender, age, educational level and presence of a dependent child in the household. In addition, authors try to test certain hypotheses emerged from recent qualitative research on telework in the Czech Republic.
Klíčová slova: práce z domova; telework; organizace práce; flexibilita pracovní; gender rozdělení domácích povinností; pracoviště; gender rozdíly

Klíčová slova v angličtině: homeworking; telework; work organisation; flexibility; gender division of household duties; place of work; gender differences
Klasifikace: T04 - rodina, rodinná politika, gender
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVPSDAPV Typ: Článek z periodika


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT