Publikační činnost: 2004
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Mezigenerační solidarita. Výzkumná zpráva z mezinárodního srovnávacího výzkumu äHodnota dětí a mezigenerační solidaritaô. [Intergenerational Solidarity. A research report from an international comparison research ôThe Value of Children and Intergenerational Solidarity.ö]. / Ivo Možný, a kol. - Praha: VÚPSV - výzkumné centrum Brno, 2004. - 138 s.

[ Možný, Ivo - a kol. ]

Externí odkaz
Anotace:  Zprávou prezentovaný výzkum byl realizován jako Projekt Mezigenerační solidarita výzkumného tématu Celkové směřování sociální politiky šetřením tří generací žen (dcery, matky, babičky) na českém vzorku. Zpráva přináší zároveň mezinárodní srovnání s obdobně koncipovaným výzkumem na analogické populaci dcer, matek a babiček v Německu a v Turecku. Srovnání je postaveno na datech získaných v mezinárodním projektu Value of Children and Intergenerational Relationship in Six Cultures, koncipovaným profesorkou Giselou Trommsdorff z Konstanz Univerzity a profesorem Bernhardem Nauckem z Chemnitz Univerzity v létech 1999 a 2000.
 
Anotace v angličtině:  The research presented in this report was carried out by the Intergenerational Solidarity Project within the theme ôThe Global Direction of Social Policyö by the survey of three Czech women generations (daughters, mothers and grandmothers). It also contains an international comparison with a similarly conceived research project on an analogical population of daughters, mothers and grandmothers in Germany and Turkey. The comparison is founded on data obtained through the international project Value of Children and Intergenerational Relationships in Six Cultures , which was conceived by Professor Gisela Trommsdorff from Konstanz University and Professor Bernhard Nauck from Chemnitz University between 1999 and 2000.
Klíčová slova: ČR; solidarita; generace; rodina; ženy; matky; deti

Klíčová slova v angličtině: CZECH REPUBLIC; SOLIDARITY; GERMANY; TURKEY; FAMILY; WOMEN; MOTHERS; CHILDREN
Klasifikace: T04 - rodina, rodinná politika, gender
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVB Typ: Kniha

Publikační činnost: 2004
ABD - kapitoly v odborných recenzovaných monografiích vydaných v zahraničních vydavatelstvích

Generace a životní cyklus. [Generations and the Life Cycle.]. / Věra Kuchařová - In: Mechanismy sociální soudržnosti, stratifikace a role sociálního státu.. - Praha : MPSV, 2004. - ISBN 80-86552-86-1. - s. 107-122.

[ Kuchařová, Věra ]

Anotace:  Kapitola je součástí monografie äMechanismy sociální soudržnosti, stratifikace a role sociálního státuô. Vztahy mezi generacemi založené na vzájemném respektu a pomoci a na funkční kontinuitě základních prvků hodnotově normativního systému při směně generací jsou jedním z hlavních předpokladů soudržnosti společnosti. Proto je zde v kontextu se zaměřením publikace věnována pozornost otázkám o tom, jak se mění podmínky mezigenerační spolupráce a solidarity, jak se realizuje tato solidarita, zda a nakolik je narušována a co je toho příčinou. Předmětem zájmu jsou převážně generační vztahy mezi ekonomicky aktivními, čímž se doplňuje obsah jiné části této publikace, zabývající se generačními vztahy mezi ekonomicky aktivními a neaktivními.
 
Anotace v angličtině:  The chapter is a part of a monograph äMechanisms of Social Cohesion, Stratification and the Role of Social Welfare Stateö. Relations between generations that are based on mutual respect and assistance as well as on functional continuity of basic elements of values and norms systems at the process of generational exchange are one of main preconditions of social cohesion. Thus the attention is paid to questions how the conditions for intergenerational solidarity and cooperation have been changing, how the solidarity functions, whether and to what extent it is affected, and for what reasons. The chapter deals mainly with relations economically active population as a complementary part of the book to the chapter about relations between economically active and non-active people.
Klíčová slova: populace ekonomicky aktivní; nerovnost sociální; soudržnost sociální; generace; solidarita

Klíčová slova v angličtině: economical activity; social inequality; social cohesion; generations; social relations; solidarity
Klasifikace: T07 - chudoba, sociální vyloučení, životní úroveň
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVPRP Typ: Článek ze sborníku


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT