Publikační činnost: 2003
BDF - odborné články v ostatních domácích (nerecenzovaných) časopisech

Česká sociální politika při vstupu do EU: Vstup ČR do Evropské unie a sociální jistoty občanů. / Ladislav Průša - In: Sociální politika. - ISSN 0049-0961 - Roč. 29, č. 6 (2003), s. 6-7.

[ Průša, Ladislav ]

Anotace:  K posouzení změn a základních cílů sociální strategie státu od počátku 90.let. Otázka kompatibility realizovaných změn s principy uplatňovanými v zemích EU. Tabulka: Podíly složek sociální ochrany ve vztahu k HDP (v %).
Klíčová slova: ČR; EU; politika sociální; ochrana sociální; HDP; výdaje sociální; integrace evropská

Klíčová slova v angličtině: CR; EU; social policy; social protection; GDP; social expenditure; European integration
Klasifikace: T05 - důchodové, nemocenské a zdravotní pojištění, zabezpečení v nezaměstnanosti, státní sociální podpora
Návaznost: MPS0000000001
Pracoviště: VUPSVPSO Typ: Článek z periodika

Publikační činnost: 2004
ABD - kapitoly v odborných recenzovaných monografiích vydaných v zahraničních vydavatelstvích

Makroekonomický rámec nezaměstnanosti. [Macroeconomic framework of unemployment.]. / Tomáš Sirovátka, Osvald Vašíček - In: Český trh práce a Evropská strategie zaměstnanosti.. / Jiří Winkler, Martin Žižlavský, (eds.). - Brno : FSS MU v Brně, 2004. - ISBN 80-210-3565-X. - s. 83-86.

[ Sirovátka, Tomáš - Vašíček, Osvald ]

Anotace:  Text se zabývá modelem dynamiky vztahu mezi HDP a nezaměstnaností v ČR.
 
Anotace v angličtině:  The paper deals with the relationship between dynamics of GDP and unemployment in the Czech Republic.
Klíčová slova: ČR; HDP; rozvoj ekonomický; nezaměstnanost

Klíčová slova v angličtině: CR; dynamics of GDP; unemployment; Okun´s law
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
Návaznost: Není přiřazeno VÚPSV
Pracoviště: VUPSVBOOSP Typ: Článek ze sborníku

Publikační činnost: 2008
BDD - odborné články v domácích recenzovaných časopisech

Vývoj ekonomiky v České republice a Slovenské republice [Economic development in the Czech Republic and Slovak Republic]. / Jaroslav Kux - In: FÓRUM sociální politiky. - ISSN 1802-5854 - Roč. 2, č. 5 (2008), s. 43-44.

[ Kux, Jaroslav ]

Anotace:  Cílem stati je poukázat na základě konkrétních dat na shody či rozdíly v ekonomickém vývoji obou zemí s cílem poskytnout čtenáři alespoň základní informace o současné ekonomické situaci a vývoji v obou zemích. Ekonomický i sociální vývoj v obou republikách byl v prvých dvou letech po osamostatnění v r. 1993 do značné míry ovlivněn průběhem transformace ekonomiky počátkem 90. let, v rámci tehdejšího společného československého státu, charakterizovaným především poklesem HDP a propadem zaměstnanosti, nebývale vysokým růstem inflace a poklesem reálnných mezd. Z uvedených příčin, ale i z praktických důvodů nedostatku vhodných srovnatelných dat je charakteristika vývoje uváděna až od r. 1995. Tabulka: Přehled vývoje ekonomických a sociálních ukazatelů České republiky a Slovenské republiky od r. 1995.
Klíčová slova: ČR; SR; ekonomika; vývoj; situace ekonomická; HDP; zaměstnanost; nezaměstnanost; inflace; mzdy; ceny; rozpočet státní; výdaje sociální; mzda průměrná; výdaje sociální; rozpočet státní

Klíčová slova v angličtině: Czech Republic; Slovakia; economy; development; economic situation; GDP; employment; unemployment; inflation; wages; prices; state budget; social expenditure; average wage; social expenditure; state budget
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVPTPAZ Typ: Článek z periodika


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT