Publikační činnost: 2005
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Hodnocení Vládního programu podpory terénní sociální práce v sociálně vyloučených romských komunitách - (hodnoty a fakta). [Evaluation of the governmental support program for the filed social work within social excluded Roma communities - (values and facts).]. / Jiří Winkler, Ivana Šimíková - Praha: VÚPSV - výzkumné centrum Brno, 2005. - 103 s.

[ Winkler, Jiří - Šimíková, Ivana ]

Externí odkaz
Anotace:  Zpráva popisuje průběh imoplementace vládního programu podpory TSP při městských samosprávách a posky-tuje doporučení pro tvůrce politických rozhodnutí na centrální i lokální úrovni. Zjišťuje omezenou kapacitu klí-čových institucí programu dosahovat plánovaných cílů. Identifikuje faktory, které kapacitu programu limitují.
 
Anotace v angličtině:  Report describes process of implementation governmental support program for social workers within social excludet localities at city councils in the Czech republic. It provides recommendation for policy makers at central and local level. It discovers limited capabilities of this program actors to achieve goals and identifies severals factors of these failures.
Klíčová slova: vyloučení sociální; Romové; projekty; hodnocení

Klíčová slova v angličtině: program evaluation; participative evaluation; Roma projects; social exclusion
Klasifikace: T07 - chudoba, sociální vyloučení, životní úroveň
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVBOOSP Typ: Kniha

Publikační činnost: 2006
AHG - odborné práce zveřejněné na internetu – v zahraniční (v elektronických informačních zdrojích na internetu, např. příspěvky ve sbornících nebo elektronických časopisech, které nemají tištěný ekvivalent)

How to Govern and Evaluate Labour Market Policies. Czech Republic. [Jak řídit a hodnotit politiky trhu práce. Česká republika.]. / Tomáš Sirovátka - 2006.

[ Sirovátka, Tomáš ]

Externí odkaz
Anotace:  Politický kontext v České republice. Způsob řízení politik trhu práce, monitorování a hodnocení. Hlavní bariéry rychlejšího rozvoje řízení. Přenositelnost a podmínky pro švédský systém. řízení a hodnocení politiky trhu práce. Relevantní diskutované otázky a pravděpodobný další vývoj.
 
Anotace v angličtině:  Policy context in the Czech Republic. Governance of labour market policies, monitoring and evaluation. Main barriers of a faster development of governance. Transferability and conditions for application of the Swedish system of governance and evaluation. Relevant debated issues and likely future development.
Klíčová slova: trh práce; politika zaměstnanosti; monitorování; hodnocení

Klíčová slova v angličtině: labour market; employment policy; governance of labour market policies; monitoring; evaluation of employment policy
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Poznámka:  PEER REVIEWS - Mutual learning programme of the European employment strategy
Pracoviště: VUPSVBOOSP Typ: Elektronický dokument

Publikační činnost: 2007
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Programy aktivní politiky zaměstnanosti v ČR v roce 2005: Hodnocení efektů na nezaměstnanost v roce 2006. [Programmes of active employmen policy. Evaluation of effects on unemployment in 2006.]. / Tomáš Sirovátka, Václav Kulhavý - Praha: VÚPSV, v.v.i. - výzkumné centrum Brno, 2007. - 106 s. - ISBN 978-80-87007-66-2

[ Sirovátka, Tomáš - Kulhavý, Václav ]

Externí odkaz
Anotace:  V této analytické zprávě se zabýváme hodnocením efektů APZ v České republice. Vedle efektů různých programů APZ (rekvalifikace, VPP, SÚPM, absolventských míst, chráněných dílen a míst, SVČ a IAP) sledujeme vliv parametrů programů (podle typů, délky, nákladů a kombinace programů). Efekty analyzujeme v období až jeden a půl roku po ukončení programů. Tato práce navazuje na poznatky zjištěné v posledních studiích VÚPSV. Hlavní inovací předložené zprávy je aplikace nového výzkumného přístupu - tzv. párování, kdy na základě známých vlastností hledáme stejné jedince a zjišťujeme míru rizika. Aby se efekty APZ mohly dostatečně projevit, účastníky programů sledujeme nejméně šest měsíců po ukončení APZ.
 
Anotace v angličtině:  This analytical report deals the evaluation of the Active Labour Markets Measures in the Czech Republic. Besides effects of different ALMPs (training, activation and subsidized jobs) we follow the influence of the parameters of the programs such as subtypes, duration, subsidies or combination of programs. Effects are perceived in the period of one year and a half after the end of the particular program. The text links the concluding of the previous research of the RILSA. Main innovation of the research is the application of the matching pairĺs methodology. To see the overall effects, the participants are examined at least six months after the end of the program.
Klíčová slova: politika zaměstnanosti aktivní; vzdělávání-výcvik; zaměstnání podporované; trh práce; regrese logistická; hodnocení

Klíčová slova v angličtině: evaluation; quasi-experiment; net and gross effects; active labour market measures; training; subsidized jobs; activation; labour market; match pairs; logistic regression
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVBOOSP Typ: Kniha

Publikační činnost: 2010
BDD - odborné články v domácích recenzovaných časopisech

Hodnocení účinnosti programů aktivní politiky zaměstnanosti před příchodem finanční a ekonomické krize. [Evaluation of the effectiveness of active labour market policy programmes before the onset of the financial and economic crisis.]. / Tomáš Sirovátka, Ondřej Hora, Helena Tomešová Bartáková, Jiří Vyhlídal - In: FÓRUM sociální politiky. - ISSN 1802-5854 - Roč. 4, č. 2 (2010), s. 13-18 (6 s.).

[ Sirovátka, Tomáš - Hora, Ondřej - Tomešová Bartáková, Helena - Vyhlídal, Jiří ]

Anotace:  Studie hodnotí účinnost jednotlivých opatření aktivní politiky zaměstnanosti na národní úrovni v České republice za rok 2007. Cílem studie je identifikovat, jaký dopad měly programy zaměřené na jednotlivé skupiny nezaměstnaných, implementované v r. 2007, na registrované nezaměstnané. K hodnocení programů jsou využita data z administrativního systému pro monitorování nezaměstnanosti (OKpráce), který zahrnuje data za všechny nezaměstnané osoby a všechny typy programů, implementovaných s účastí nebo prostřednictvím úřadů práce.
 
Anotace v angličtině:  This paper seeks to assess active labour market policy measures at national level in the Czech Republic for the year 2007. The goal of the paper is to identify how programmes targeted various groups of the unemployed and what effect measures implemented in 2007 had on the registered unemployed. To evaluate the programmes we use data from the administrative system for monitoring unemployment (OKpráce), which includes data for all unemployed persons and all types of programmes implemented with the participation of or through the labour offices.
Klíčová slova: politika zaměstnanosti; politika zaměstnanosti aktivní; efektivnost; hodnocení; projekty; rekvalifikace; zaměstnávání podporované; práce chráněná; úřady práce

Klíčová slova v angličtině: active labor market policy; effectiveness; assessment; äctive labour market measures; projects; labour offices; retraining; sheltered employment; supported employment
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVBOOSP Typ: Článek z periodika

Publikační činnost: 2011
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Hledání příkladů dobré praxe: programy financované z Evropského sociálního fondu v České republice zaměřené na zlepšení přístupu znevýhodněných skupin na trh práce [Finding examples of good practice - programmes funded by the European Social Fund in the Czech Republic aimed at improving access of disadvantaged groups in the labor market]. / Ivana Šimíková - Praha: VÚPSV, v.v.i., 2011. - 73 s. - ISBN 978-80-7416-096-7

[ Šimíková, Ivana ]

Externí odkaz
Anotace:  V posledních několika desítkách let proběhlo na trhu práce několik zásadních změn, které mají důsledky pro charakter práce, charakter pracovních trhů a jejich aktéry. Hovoří se o diferenciaci rizik, segmentaci pracovních trhů a dualistické strategii ochrany práce, kombinující vysokou produktivitu a vysoké mzdy s vysokou nezaměstnaností a vysokým stupněm sociální ochrany. Mnohé z nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti jsou podporovány právě v rámci ESF. Někteří autoři jsou ke kapacitě těchto opatření řešit negativní efekty trendů popsaných výše poměrně skeptičtí a zároveň upozorňují na jejich evaluační deficit, který je realitou i v ČR. Chybí ucelený přehled o opatřeních, jejich vyhodnocení a tím pádem i příklady těch programů, které selhaly. Tato studie si klade za cíl přispět k dílčímu zaplnění tohoto deficitu a vyhodnotit právě dva z programů financovaných ESF, které byly zaměřeny na zvýšení přístupu na trh práce jedné ze znevýhodněných skupin, a to v českých podmínkách.
 
Anotace v angličtině:  In recent decades several fundamental changes took place in the labour markets that have implications for the nature of work, the nature of labor markets and their actors. We are talking about the differentiations of the risks, segmentation of labour markets and labour protection dualistic strategy, combining high productivity and high wages with high unemployment and a high degree of social protection. Many of the tools of active employment policy are being supported under the ESF. Some writers are quite skeptical about the capacity of these measures to address these negative effects and points on their evaluation deficit. There is a lack of a comprehensive overview of the measures, their evaluation and thus the examples of those programs that have failed. This study aims to contribute to the partial filling of the deficit and to evaluate just two of the programs funded by the ESF, which focused on the increasing access to the labor market one of the disadvantaged groups in Czech conditions.
Klíčová slova: trh práce; skupiny znevýhodněné; Romové; vyloučení sociální; segmentace trhu práce; projekty; program sociální; dobrá praxe; hodnocení

Klíčová slova v angličtině: labour market; disadvantage groups; disadvantaged groups; social exclusion; labour market segmentation; evaluation; Roma minority; projects; social program; good practice
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVBOOSP Typ: Kniha

Publikační činnost: 2012
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Srovnání efektů aktivní politiky zaměstnanosti v České republice v období růstu (2007) a během první fáze krize (2009) [Comparison of active employment policy effects in the Czech Republic in the period of growth (2007) and during the first phase of the crisis (2009)]. / Ondřej Hora, Tomáš Sirovátka - Praha: VÚPSV, v.v.i., 2012. - 61 s. - ISBN 978-80-7416-106-3

[ Hora, Ondřej - Sirovátka, Tomáš ]

Externí odkaz
Anotace:  Cílem této monografie bylo zjistit výsledky aktivních programů trhu práce (APTP) v období ekonomické recese (rok 2009) ve srovnání s předchozí publikací provedenou v období ekonomické expanze (rok 2007). Publikace je založena na statistických analýzách s využitím administrativních údajů úřadů práce v ČR (OKpráce). Srovnává cílení APTP na nezaměstnané a také porovnává výsledky s quasi kontrolní skupinou těch, kteří nejsou účastníky APTP v krátkém a střednědobém horizontu (1-18 měsíců po skončení programu). Programy v ČR byly v letech 2007 i 2009 poměrně dobře zaměřeny na nejvíce ohrožené skupiny, jako jsou rodiče malých dětí, osoby se zdravotním postižením a dlouhodobě nezaměstnaní. Pro většinu evidovaných programů byly pozitivní výsledky podstatně častější než v kvazi kontrolní skupině. Výsledky vzdělávacích programů byly příznivější ve středním horizontu než v krátkodobém. APTP jsou (ve srovnání s kontrolní skupinou) schopny pomoci překonat některé z jednotlivých znevýhodnění a problémů nezaměstnaných lidí.
 
Anotace v angličtině:  The aim of this publication was to identify outcomes of active labour market programs (ALMP) in the period of economic recession (year 2009) in comparison to previous publication done in period of economic expansion (year 2007). The publication is based on statistical analyses using administration data of employment offices in the Czech Republic (OKpráce). It compares targeting of ALMP to unemployed and also compares outcomes with quasi control group of ALMP non participants for short and middle term period (1-18 months after end of the program). The programs in the Czech Republic were both in 2007 and 2009 relatively well targeted to most vulnerable groups such as parents of small children, persons with health handicaps and long-term unemployed. For most evidenced programs the positive outcomes were substantially more often than in the quasi control group. Outcomes of training programs were more positive in middle-term period than in short-term period. ALMP are (in comparison to control group) able to help o
vercoming some of individual handicaps and problems of unemployed people.
Klíčová slova: politika zaměstnanosti; programy aktivní politiky zaměstnanosti; hodnocení

Klíčová slova v angličtině: employment policy; active labour market programmes; evaluation of employment policy
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
Návaznost: HC193/10 Zhodnocení ohrožení na trhu práce a efektivních opatření v měnících se podmínkách
Pracoviště: VUPSVBOOSP Typ: Kniha

Publikační činnost: 2018
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Metodika monitorování a vyhodnocování dotačních programů Úřadu vlády ČR zaměřených na integraci romské menšiny [Methodology for monitoring and evaluation of the grant programs of the Office of the Government of the Czech Republic focused on the integration of the Roma minority]. / Ivana Šimíková, Robert Trbola, Jiří Vyhlídal - Praha: VÚPSV, v.v.i. - výzkumné centrum Brno, 2018. - 136 s.

[ Šimíková, Ivana - Trbola, Robert - Vyhlídal, Jiří ]

Externí odkaz
Anotace:  Metodika byla vytvořena s finanční podporou TA ČR, v rámci stejnojmenného projektu aplikovaného výzkumu TD03000321. Metodika představuje komplexní nástroj interního hodnocení dotačních programů zejména pro zástupce Oddělení Rady vlády pro záležitosti romské menšiny a sekretariátu Rady vlády pro národnostní menšiny ÚV ČR, kteří mají přímý vliv na věcný obsah a implementaci programů. Cílem jejího uplatnění je přinést informace užitečné pro strategické rozhodování o koncepci programů a jejich další implementaci. Metodika obsahuje sadu kritérií a indikátorů hodnocení dotačních programů, s cílem vyhodnotit programy ze tří perspektiv: z hlediska souladu programových cílů s národními integračními cíli; z hlediska souladu implementace podpořených projektů s koncepčními záměry dotačních programů a z hlediska výstupů a výsledků, které programy přinášejí pro změnu situaci koncové cílové skupiny ľ příslušníků romské etnické menšiny.
 
Anotace v angličtině:  Methodology was created with the financial support of the TA CR, in the course of a project applied research TD03000321. The methodology is a comprehensive tool for the internal evaluation of the grant programs and it is intended especially for representatives of the Government Council Departments for Roma Minority Affairs and the Government Council Secretariat for the Roma Minority Affairs who have a direct impact on the content and implementation of the programs. The aim is to bring useful information for strategic decision-making about the conception of programs and their further implementation. The methodology includes a set of criteria and indicators of grant programs, to evaluate programs from three perspectives: harmony of the programsĺ objectives with the national integration objectives; consistent implementation of supported projects with the conceptual intentions of the subsidy programs and the aspect of the outputs and results of the programs that bring the change the situation of the target group
ľ members of the Roma ethnic minority.
Klíčová slova: monitorování; hodnocení; implementace; začleňování sociální; integrace; Romové; metodika certifikovaná

Klíčová slova v angličtině: monitoring; Evaluation; implementation; social inclusion; integration; Roma minority
Klasifikace: T07 - chudoba, sociální vyloučení, životní úroveň
Návaznost: TD03000321 Metodika systému monitorování a evaluace dotačních programů ÚV ČR zaměřených na integraci romské menšiny
Pracoviště: VUPSVBOOSP Typ: Kniha

Publikační činnost: 2019
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Realizace vybraných programů aktivní politiky zaměstnanosti a hodnocení jejich efektivity a účinnosti perspektivou zaměstnanců ÚP ČR v roce 2017: Dílčí podkladová studie I. [Implementation of selected programmes of active employment policy and evaluation of their efficiency and effectiveness from the perspective of the Labour Office of the Czech Republic in 2017: Partial background study I.]. / Miroslava Rákoczyová, Miriam Kotrusová, Pavel Horák, Jan Kubát, Helena Marešová, Danica Schebelle, Marie Táborská, Robert Trbola, Jana Váňová - Praha: VÚPSV, v.v.i., 2019. - 85 s. - ISBN 978-80-7416-338-8

[ Rákoczyová, Miroslava - Kotrusová, Miriam - Horák, Pavel - Kubát, Jan - Marešová, Helena - Schebelle, Danica - Táborská, Marie - Trbola, Robert - Váňová, Jana ]

Externí odkaz
Anotace:  Studie se zabývá mapováním realizace vybraných nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti prostřednictvím reflexe zaměstnanců ÚP ČR v roce 2017. Sledovány byly vybrané programy APZ, především veřejně prospěšné práce, společensky účelná pracovní místa a rekvalifikace. Tato dílčí zpráva doplňuje kvantitativní analýzu "Zhodnocení krátkodoČbých a střednědobých dopadů vybraných programů APZ realizovaných v roce 2014 s důrazem na situaci dlouhodobě nezaměstnaných" o kvalitativně hloubkový vhled do dané problematiky. Byla využita smíšená metodologie sociálně-vědního výzkumu, v rámci kterého bylo realizováno on-line dotazování, na které navazovaly individuální polostrukturované rozhovory a skupinové rozhovory s respondenty ze všech krajů ČR. Při analýze dat byla využita statistická analýza kvantitativních dat a obsahová (tematická) analýza kvalitativních dat.
Získaná zjištění poukazují na relativně dobře nastavenou APZ, která podporuje zaměstnanost a uplatnitelnost osob na trhu práce, naráží však na specifika související s fungováním trhu práce v období plné zaměstnanosti a na systémová omezení související s nezaměstnaností v ČR (zejména exekuce, nízké mzdy, nelegální zaměstnanost).
 
Anotace v angličtině:  This study is mapping the implementation of selected tools of active labor market programmes (ALMP) in 2017 through the reflection of the Czech Labor Office employees in 2017. It concentrates mainly on the following active labor market programmes: community work, socially purposeful jobs and retraining. This sub-report complements the quantitative analysis "Evaluation of short and mid-term impacts of some ALM programmes with focus on long-term unemployed people implemented in 2014" with a qualitatively in-depth insight into the issue. A mixed methodology of socio-scientific research was used, where on-line questioning was conducted, followed by individual semi-structured interviews and group interviews with respondents from all regions of the Czech Republic. Statistical analysis of quantitative data and content (thematic) analysis of qualitative data was used to analyze the data.
Acquired findings point to relatively well-defined ALMP, which promote employment and employability of people in the labor market, however, it encounters specificities related to the functioning of the labor market during the period of full employment and to systemic restrictions related to unemployment in the Czech Republic (especially seizure or property, low wages, illegal employment).
Klíčová slova: politika zaměstnanosti aktivní; kraje; hodnocení; zaměstnanci ÚP ČR; ČR

Klíčová slova v angličtině: active employment policy; regions; evaluation; labour office employees
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
Návaznost: EF692216 Vyhodnocování účinnosti a efektivity realizace APZ
Pracoviště: VUPSVBOOSP Typ: Kniha

Publikační činnost: 2022
BDD - odborné články v domácích recenzovaných časopisech

Výsledky v sociální práci a jejich vztah ke kvalitě výkonu sociální práce [Outcomes in Social Work and its Relationship to the Quality of Social Work Practice]. / Jana HAVLÍKOVÁ, Olga HUBÍKOVÁ - In: Sociální práce/Sociálna práca. - ISSN 1213-6204 - Roč. 22, č. 3 (2022), s. 89-106 (17 stran).

[ HAVLÍKOVÁ, Jana - HUBÍKOVÁ, Olga ]

Soubory ke ztažení:

Externí odkaz
Anotace:  CÍLE: Na základě pohledů expertů diskutujeme téma výsledku výkonu sociální práce ľ co lze v sociální práci považovat za výsledky, jaká mají tyto výsledky specifika a jaký mají vztah ke kvalitě výkonu sociální práce.
TEORETICKÁ VÝCHODISKA: Téma výsledkové kvality je zasazeno do širokého kontextu New Public Managementu (NPM). Východiskem pro pojednání o výsledku v sociální práci pak jsou vybrané charakteristiky sociální práce (prvek nepředvídatelnosti a dvojí mandát).
METODY: Byla uplatněna tematická analýza polostrukturovaných rozhovorů se zástupci záměrným výběrem vytvořeného vzorku řídících a metodických orgánů a střešních organizací ovlivňujících výkon sociální práce v různých oblastech.
VÝSLEDKY: Experti spojují s kvalitou sociální práce především ty její výsledky, které mají bezprostřední či dlouhodobý dopad na kvalitu života klientů. Na jejich dosahování má vliv i sociální prostředí, a proto je nelze přímo využít pro externí hodnocení kvality sociální práce. Výsledky typu výstupy, tj. měřitelné aspekty procesu poskytování služeb sociální práce, nelze dle expertů za indikátory kvality sociální práce považovat, a pokud jsou takto využity, hrozí snížení kvality sociální práce.
IMPLIKACE PRO SOCIÁLNÍ PRÁCI: Mechanismy zodpovídání se z výsledků své práce formulované v rámci NPM nejsou pro sociální práci vhodné. Je nezbytné nejen formulovat takové návrhy hodnocení kvality v sociální práci, které důsledně vycházejí z hodnot a specifik sociální práce, ale též usilovat o jejich prosazení.
 
Anotace v angličtině:  OBJECTIVES: Based on expert opinions, we have discussed what may be considered as results in social work, their specifics, and how they relate to the quality of social work practice.
THEORETICAL BASE: Result quality has been framed by the context of New Public Management (NPM). The starting point for discussion of the results in social work was the selected characteristics of social work (the element of unpredictability and the dual mandate).
METHODS: Thematic analyses of semi-structured interviews with representatives of deliberately selected sample of organisations influencing the performance of social work in various areas was applied.
OUTCOMES: Experts associate with the quality of social work primarily outcomes that have an impact on the quality of life of the clients. However, social environment intervenes into outcomes achievement, and therefore they cannot be used for external evaluation of the quality. According to experts, outputs, i.e., measurable aspects of the process of providing social work services, cannot be considered as indicators of the quality of social work; if they are, then there is a risk of decreasing quality.
SOCIAL WORK IMPLICATIONS: Mechanisms of accountability developed within the NPM are not suitable for social work. It is necessary to formulate and to enforce oneĺs own proposals based on the values and specifics of social work.
Klíčová slova: práce sociální; hodnocení; kvalita; správa veřejná

Klíčová slova v angličtině: social work; Evaluation; quality; Public Management
Klasifikace: T06 - sociální pomoc, sociální služby
Návaznost: IP70707 Kvalita výkonu sociální práce v ČR - vytvoření metodiky hodnocení a provedení prvotní evaluace
Pracoviště: VUPSVSPSP Typ: Článek z periodika

Publikační činnost: 2022
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Metodika hodnocení kvality výkonu sociální práce [ : Methodology Guide for Assessment the Quality of Social Work Performance]. / Olga HUBÍKOVÁ, Jana HAVLÍKOVÁ, Robert TRBOLA, Libor MUSIL - Praha: RILSA, 2022. - 292 stran

[ HUBÍKOVÁ, Olga - HAVLÍKOVÁ, Jana - TRBOLA, Robert - MUSIL, Libor ]

Soubory ke ztažení:

Externí odkaz
Anotace:  Metodika hodnocení kvality výkonu sociální práce představuje nástroj pro zjišťování kvality výkonu sociální práce v ČR, který umožní dlouhodobě monitorovat vývoj kvality výkonu sociální práce napříč segmenty sociální ochrany, kde je v současné době sociální práce uplatňována, a to s cílem kontinuální podpory rozvoje profesionální sociální práce v ČR. Metodika obsahuje nejen konceptuální vymezení kvality v sociální práci, včetně parametrů profesionální sociální práce, a metodické návody, ale zahrnuje též nástroje pro hodnocení kvality výkonu sociální práce v ČR ľ jedná se o: (1) Souboru kritérií a indikátorů monitorování kvality výkonu sociální práce, (2) dotazník "Kvalita výkonu sociální práce v ČR" a (3) Klíč pro vyhodnocení kvality výkonu sociální práce v ČR na základě dat získaných s využitím dotazníku "Kvalita výkonu sociální práce v ČR". Metodika vznikala v procesu neustálé interakce mezi teorií a empirickými daty a za úzké spolupráce mezi výzkumem a praxí.
 
Anotace v angličtině:  The Methodology Guide for Assessment the Quality of Social Work Performance is a tool for determining the quality of social work performance in the Czech Republic, which will enable long-term monitoring of the development of the quality of social work performance across the segments of social protection where social work is currently applied, with the aim of continuous support for the progress of professional social work in Czech Republic.
The Guide contains not only a conceptual definition of quality in social work, including the parameters of professional social work, and methodological instructions, but also includes tools for evaluating the quality of social work performance in the Czech Republic, these are: (1) Set of Criteria and Indicators for Monitoring the Quality of Social Work Performance, (2) questionnaire "Quality of Social Work Performance in the Czech Republic" and (3) key for evaluating the quality of social work performance in the Czech Republic based on data obtained using the "Quality of Social Work Performance in the Czech Republic" questionnaire. The Guide was created in the process of constant interaction between theory and empirical data and in close cooperation between research and practice.
Klíčová slova: ČR; metodika; práce sociální; kvalita; hodnocení; standardizace

Klíčová slova v angličtině: Czech Republic; methodology; social work; quality; evaluation; standardization
Klasifikace: T06 - sociální pomoc, sociální služby
Návaznost: IP70707 Kvalita výkonu sociální práce v ČR - vytvoření metodiky hodnocení a provedení prvotní evaluace
Pracoviště: VUPSVSPSP Typ: Kniha

Publikační činnost: 2022
GII – publikace a dokumenty, které nelze zařadit do předchozích kategorií

Prvotní vyhodnocení kvality výkonu sociální práce v ČR provedené v roce 2022. / Jana HAVLÍKOVÁ, Olga HUBÍKOVÁ, Robert TRBOLA - Praha: RILSA - Výzkumné cetnrum v Brně, 2022. - 54 stran

[ HAVLÍKOVÁ, Jana - HUBÍKOVÁ, Olga - TRBOLA, Robert ]

Soubory ke ztažení:

Externí odkaz
Anotace:  Tento materiál přináší souhrnné vyhodnocení celého Souboru kritérií a indikátorů monitorování kvality výkonu sociální práce v ČR dle postupu uvedeného v Metodice hodnocení kvality výkonu sociální práce. Vyhodnocení bylo uskutečněno s využitím dat získaných v roce 2022 dotazníkovým šetřením "Kvalita výkonu sociální práce v ČR". Respondenty tohoto šetření byli sociální pracovníci, kteří v době sběru dat tuto profesi aktivně vykonávali. Osloveni byli sociální pracovníci ze všech oblastí, kde je sociální práce v ČR vykonávána. Datový soubor zahrnuje 1 774 respondentů. V závěru vyhodnocení jsou uvedena doporučení, jak s tímto dokumentem dále pracovat.
 
Anotace v angličtině:  This paper provides a summary evaluation of the entire Set of Criteria and Indicators for Monitoring the Quality of Social Work Performance in the Czech Republic according to the procedure specified in the Methodology Guide for Assessment the Quality of Social Work Performance. The evaluation was carried out using data obtained in 2022 by the questionnaire survey "Quality of social work performance in the Czech Republic". The respondents of this survey were social workers who were actively practicing this profession at the time of data collection. Social workers from all areas where social work is performed in the Czech Republic were approached. The dataset includes 1,774 respondents. At the end of the evaluation, recommendations are given on how to further work with this document.
Klíčová slova: ČR; kvalita; práce sociální; hodnocení

Klíčová slova v angličtině: Czech Republic; social work; monitoring; standardization; evaluation
Návaznost: IP70707 Kvalita výkonu sociální práce v ČR - vytvoření metodiky hodnocení a provedení prvotní evaluace
Pracoviště: VUPSVSPSP Typ: Kniha


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT