Publikační činnost: 2020
BDD - odborné články v domácích recenzovaných časopisech

Přístupy sociálních pracovníků ke strategickým dilematům ve světle Globální definice sociální práce [Approaches of Social Workers to Strategic Dilemmas in Light of the Global Definition of Social Work]. / Mirka NEČASOVÁ - In: Sociální práce/Sociálna práca. - ISSN 1213-6204 - Roč. 20, č. 5 (2020), s. 41-56 (16 stran).

[ NEČASOVÁ, Mirka ]

Anotace:  CÍLE: Text přináší odpovědi na otázku, jak koresponduje přístup sociálních pracovníků ke strategickým dilematům s požadavky a hodnotami vyjádřenými v Globální definici sociální práce. TEORETICKÁ VÝCHODISKA: Prostředí, ve kterém sociální pracovníci vyvíjejí svoji činnost, je v postmoderní společnosti provázeno různými změnami a nejistotami. Autoři poukazují na rozporuplnou povahu sociální práce i na nová sociální rizika a dopady neoliberalismu. Mají-li sociální pracovníci v těchto podmínkách obstát, je třeba, aby měli jasnou představu o profesi sociální práce a své úloze a dokázali reagovat na nové trendy a požadavky. Tyto požadavky jsou vyjádřeny v základních dokumentech profese, především v definici sociální práce.
Ve výzkumu se tedy zaměřuji na trendy vyjádřené v aktuální Globální definici sociální práce a na přístupy účastníků výzkumu ke strategickým dilematům, která svou povahou vybízejí k reakci v intencích hodnot uvedených v Globální definici. METODY: Téma bylo zkoumáno prostřednictvím kvantitativní a kvalitativní výzkumné strategie zaměřené na přístup sociálních pracovníků ke strategickým dilematům. VÝSLEDKY: Z výsledků vyplývá, že účastníci výzkumu se ztotožňují s předchozí definicí sociální práce a trendy vyjádřené v aktuální definici až na výjimky nereflektují. IMPLIKACE PRO SOCIÁLNÍ PRÁCI: Na základě zjištění autorka uvádí doporučení pro výuku budoucích sociálních pracovníků.
 
Anotace v angličtině:  OBJECTIVES: The text provides answers to the question of how the approach of social workers to the strategic dilemmas corresponds with the requirements and values expressed in the Global Definition of Social Work. THEORETICAL BASE: In postmodern society, the environment in which social workers operate is accompanied by various changes and uncertainties. The authors point out the contradictory nature of social work and the new social risks and impacts of neoliberalism. If social workers are to stand up to these conditions, they need to have a clear picture of the social work profession and their role, and be able to respond to new trends and demands. These requirements are expressed in the basic documents of the profession, especially in the definition of social work.
In the research, I focus on trends expressed in the current Global definition of social work and on the attitudes of research participants to strategic dilemmas, which by their nature encourage a response within the values set out in the Global definition. METHODS: The topic was examined through a quantitative and qualitative research strategy aimed at social workers' access to strategic dilemmas. OUTCOMES: The results show that the research participants, with a few exceptions, identify themselves with the previous definition of social work and do not reflect the trends expressed in the current definition. SOCIAL WORK IMPLICATIONS: Based on the findings, the author makes recommendations for teaching future social workers.
Klíčová slova: práce sociální; definice; strategická dilemata; hodnoty

Klíčová slova v angličtině: social work; social work definition; strategic dilemmas; values
Klasifikace: T06 - sociální pomoc, sociální služby
Návaznost: IP70702 Výzkum etických dilemat, hodnot a principů sociální práce
Poznámka:  ISSN 1805-885X (Online)
EID výsledku v databázi Scopus: 2-s2.0-85096084029
Pracoviště: VUPSVBOOSP Typ: Článek z periodika

Publikační činnost: 2021
BDF - odborné články v ostatních domácích (nerecenzovaných) časopisech

Hodnota rodiny a rodičovství a preferovaný způsob života vs. realita partnerských a rodičovských drah (Z výzkumných poznatků týmu pro rodinnou politiku VÚPSV v roce 2020) [The value of family and parenthood and preferred way of life vs. the reality of partner and parental life courses (From the research findings of the RILSA family policy team in 2020)]. / Věra KUCHAŘOVÁ - In: Rodina : Zpravodaj MPSVč. 3 (2021), s. 11-12 (2 strany).

[ KUCHAŘOVÁ, Věra ]

Soubory ke ztažení:

Externí odkaz
Anotace:  Článek seznamuje esejistickou formou s výsledky zkoumání životních podmínek, demografického chování a faktorů jej ovlivňujících se zaměřením na konfrontaci externích a subjektivních vlivů.
 
Anotace v angličtině:  The article informs in an essay form about the results of the study of living conditions, demographic behavior and factors influencing it with a focus on the confrontation of external and subjective influences.
Klíčová slova: ČR; rodina; rodičovství; hodnoty; plánování rodiny; preference

Klíčová slova v angličtině: Czech Republic; family; parenthood; values; family planning; preference
Klasifikace: T04 - rodina, rodinná politika, gender
Návaznost: IP70606 Komplexní výzkum o situaci rodin a seniorů
Poznámka:  Dostupné z: https://www.mpsv.cz/documents/20142/225508/Zpravodaj_3.pdf/7fbd33b3-777d-c8f3-1724-b32d7f03b61a
Pracoviště: VUPSVPRP Typ: Článek z periodika


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT