Publikační činnost: 2003
BEE– odborné příspěvky v nerecenzovaných zahraničních sbornících (konferenční i nekonferenční)

The Czech pension reform: Encouraging later exit from the labour force. [Česká penzijní reforma: Podpora pozdějšího odchodu z trhu práce.]. / Štěpánka Pollnerová, Sylva Vyhňáková - Antwerp: ISSA, 2003. - 17 s

[ Pollnerová, Štěpánka - Vyhňáková, Sylva ]

Akce: Antverpy, 5.-7.5. 2003, WRL Externí odkaz
Anotace:  Zpráva prezentovaná na konferenci ISSA ä Social security in a long life societyô se zabývá analýzou důchodového systému v České republice a jeho reformami v průběhu 90. let i návrhem další reformy. Pozornost je věnována dopadu těchto důchodových reforem na motivaci k předčasnému odchodu do důchodu a míru ekonomické aktivity starších osob.
 
Anotace v angličtině:  This report presented at the ISSA conference ôSocial Security in a Long Life Societyö analyses the pension system in the Czech Republic and its reforms during the nineties and proposals for further reforms. Attention is paid to the effects of these pension reforms on motivation to early retirement and on the level of economic activity of older people.
Klíčová slova: ČR; odchod do důchodu; hranice věková; pojištění důchodové; reforma; odchod do důchodu předčasný; systém penzijní

Klíčová slova v angličtině: Czech Republic; retirement age; pension reform; early retirement; pension system
Klasifikace: T05 - důchodové, nemocenské a zdravotní pojištění, zabezpečení v nezaměstnanosti, státní sociální podpora
Návaznost: MPS0000000001
Pracoviště: VUPSVP Typ: Kniha

Publikační činnost: 2004
ADD - odborné články v domácích impaktovaných časopisech

Why are they all so eager to retire? [Proč všichni spěchají do důchodu?]. / Ladislav Rabušic - In: Sociologický časopis/Czech Sociological Review. - ISSN 0038-0288 - Roč. 40, č. 3 (2004), s. 319-342.

[ Rabušic, Ladislav ]

Anotace:  Ve stárnoucí české společnosti je věk odchodu do důchodu důležitou otázkou v diskusích o reformě penzijního systému. Ačkoliv Česká republika se z důvodů stárnutí její populace snaží prodlužovat pracovní aktivitu osob v předseniroském a seniorském věku, průměrný věk odchodu do důchodu se zatím nedaří příliš zvyšovat. Důvodem je poměrně značný podíl předčasných odchodů, který v ČR každoročně zaznamenáváme. Tato stať ukazuje tzv. paradox českého odchodu do důchodu, kdy lidé ve věku pracovní aktivity ve výzkumech preferují nízký věk podchodu do důchodu, ale po odchodu do důchodu přiznávají, že se značné části v době, kdy už do důchodu odcházeli, odejít vlastně nechtělo. Vše je dokumentováno na datech z různých reprezentativních výzkumů, v závěru autor nabízí spekulativní vysvětlení tohoto paradoxu.
 
Anotace v angličtině:  In ageing Czech society the age of retirement has become an important issue in debates on how to reform the pension system. In this article, which deals with the transition to retirement, the central question is asked what perspective the Czechs have on the timing of their retirement, and whether they are beginning to prepare themselves for the eventuality that they will have to retire much later than has been the case so far. Using results of various Czech representative surveys, the paradox of early retirement is found. Research conducted among the elderly has shown that many of those who are already retired today admit that they did not really want to retire. The article tries to find explanation of this.
Klíčová slova: zab. důchodové; odchod do důchodu; odchod do důchodu předčasný; hranice věková

Klíčová slova v angličtině: retirement; early retirement; pension system; transition to retirement; statutory retirement age
Klasifikace: T05 - důchodové, nemocenské a zdravotní pojištění, zabezpečení v nezaměstnanosti, státní sociální podpora
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: Typ: Článek z periodika

Publikační činnost: 2000
BDF - odborné články v ostatních domácích (nerecenzovaných) časopisech

Věková hranice odchodu do starobního důchodu ve světle mezinárodních zkušeností. / Markéta Vylítová - In: Sociální politika. - ISSN 0049-0961 - Roč. 26, č. 9 (2000), s. II-III příl..

[ Vylítová, Markéta ]

Anotace:  Ekonomická aktivita osob v předdůchodovém věku. Vývoj schémat a využívání předčasných odchodů do důchodu. Porovnání podílu osob pobírajících předčasné důchody v zemích EU. Poměr důchodu k předchozí mzdě. Předčasný důchod jako alternativa řešení nezaměstnanosti. Nástroje řešení zvyšujícího se tlaku na penzijní systémy v souvislosti se stárnutím pracovní síly.
Klíčová slova: EU; odchod do důchodu; odchod do důchodu předčasný; hranice věková; důchod starobní; nezaměstnaní; pracovníci starší; stárnutí

Klíčová slova v angličtině: EU; retirement; early retirement; retirement age; old age pension; unemployed; older workers; ageing
Klasifikace: T05 - důchodové, nemocenské a zdravotní pojištění, zabezpečení v nezaměstnanosti, státní sociální podpora
Návaznost: MPS0000000001
Pracoviště: VUPSVP Typ: Článek z periodika

Publikační činnost: 2007
BHG – odborné práce zveřejněné na internetu - domácí (v elektronických informačních zdrojích na internetu, např. příspěvky ve sbornících nebo elektronických časopisech, které nemají tištěný ekvivalent)

Důchodové pojištění v Chile. [Pension insurance in Chile.]. / Milan Šlapák, Martin Holub - 2007.

[ Šlapák, Milan - Holub, Martin ]

Externí odkaz
Anotace:  Před 26 lety byla v Chile představena reforma, která přinesla zcela zásadní změnu systému důchodového pojištění. Dávkově definovaný, průběžně financovaný důchodový systém, který zde fungoval přes padesát let, byl nahrazen systémem fondovým, příspěvkově definovaným. V nově zavedeném systému si každý pracovník spoří na důchod na individuálním důchodovém účtu a může si vybrat jednu z komerčních společností Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), která bude jeho účet spravovat a nashromážděné prostředky zhodnocovat. Tato reforma důchodového pojištění byla úzce provázána s celým balíkem zásadních ekonomických reforem provedených v letech 1974 až 1981. Provedené reformy dramaticky změnily hospodářství země a celou společnost. Koho se změny týkaly. Individuální důchodové účty. Odchod do důchodu. Jak spravují fondy svěřené finance. Inspirace pro ostatní.
 
Anotace v angličtině:  26 years ago, a reform was introduced in Chile, which brought about a completely fundamental change in the pension insurance system. The continuously financed pension system defined by benefits, which operated in this country for more than 50 years, was replaced by a fund system defined by contributions. In the newly introduced system, each worker saves for their pension in an individual pension account, and they can choose one of the Administradoras de Fondos de Pensiones commercial companies that will administer their account and increase the value of the accumulated funds. This reform of pension insurance was closely linked to an entire package of economic reforms that were implemented between 1974 and 1981. The implemented reforms dramatically changed the economy of the country and its entire society. Retirement. How the funds administer the finances entrusted to them. Inspiration for others.
Klíčová slova: pojištění důchodové; reforma; hranice věková; odchod do důchodu; financování; Chile

Klíčová slova v angličtině: Chile; pension insurance; reform; financing; retirement; retirement age
Klasifikace: T05 - důchodové, nemocenské a zdravotní pojištění, zabezpečení v nezaměstnanosti, státní sociální podpora
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Poznámka:  publikováno 18.4.2007 - MPSV
Pracoviště: VUPSVPSO Typ: Elektronický dokument

Publikační činnost: 2011
BDF - odborné články v ostatních domácích (nerecenzovaných) časopisech

Ke změnám v důchodových systémech evropských zemí. [Changes in pension systems in European countries.]. / Marie Kořánová, Lenka Krinesová - In: FÓRUM sociální politiky. - ISSN 1802-5854 - Roč. 5, č. 1 (2011), s. 18-19.

[ Kořánová, Marie - Krinesová, Lenka ]

Anotace:  Ekonomická krize uspíšila v řadě zemí přijímání úsporných opatření v důchodových systémech, které se musejí vypořádávat se zvyšujícím se podílem osob v důchodovém věku. Zajištění stability a finanční udržitelnosti těchto systémů v dlouhodobém horizontu je zvlášť naléhavé v době nižších příjmů důchodových systémů způsobených stávající vysokou mírou nezaměstnanosti a vysoké míry zadluženosti řady zemí. Kritéria nároku na důchod je třeba v krátkodobém i dlouhodobém horizontu přizpůsobit současným i předpokládaným podmínkám. Příspěvek informuje o legislativních změnách v penzijních systémech v Řecku a Itálii.
 
Anotace v angličtině:  The economic crisis precipitated adopting austerity measures in the pension systems in a number of countries that must deal with a growing share of people of retirement age. Ensuring long term stability and financial sustainability of these systems is particularly urgent in a time of lower income of pension systems due to current high unemployment and high levels of indebtedness of many countries. The criteria of pension entitlement are necessary to adapt to the current and anticipated conditions in the short and long term. This article inform on legislative changes in the pension systems in Greece and Italy.
Klíčová slova: Řecko; Itálie; zab. důchodové; systém; reforma; odchod do důchodu; podmínky nároku; hranice věková; poměr náhradový; odchod do důchodu předčasný

Klíčová slova v angličtině: Greece; Italy; pension insurance; system; reform; retirement; eligibility ; retirement age; replacement ratio; early retirement
Klasifikace: T05 - důchodové, nemocenské a zdravotní pojištění, zabezpečení v nezaměstnanosti, státní sociální podpora
Pracoviště: VUPSVPOKIS Typ: Článek z periodika

Publikační činnost: 2011
BDF - odborné články v ostatních domácích (nerecenzovaných) časopisech

Ke změnám v zákoně o důchodovém pojištění účinným po 30. září 2011. / Martin Holub - In: FÓRUM sociální politiky. - ISSN 1802-5854 - Roč. 5, č. 4 (2011), s. 27-28 (2 s.).

[ Holub, Martin ]

Anotace:  22.7. 2011 byl ve Sbírce zákonů jako reakce na nález Ústavního soudu z března 2010, který zrušil § 15 zákona o důchodovém pojištění, zveřejněn dlouho očekávaný a diskutovaný zákon č. 220/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění. Tento článek detailně analyzuje, jak se zákonodárci s rozhodnutím Ústavního soudu vypořádali a jaké další významné změny zákon č. 220/2011 Sb. přináší.
Klíčová slova: ČR; zab. důchodové; proces legislativní; základ vyměřovací; důchody; důchody-výše; výpočet; doba započitatelná; doba pojištění; odchod do důchodu; hranice věková; důchod předčasný

Klíčová slova v angličtině: Czech Republic; pension insurance; legislation process; assessment basis; pensions; pensions-amount; calculation; countable period; duration of insurance; retirement; retirement age; early pension
Klasifikace: T05 - důchodové, nemocenské a zdravotní pojištění, zabezpečení v nezaměstnanosti, státní sociální podpora
Pracoviště: VUPSVPSO Typ: Článek z periodika


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT