Publikační činnost: 2015
BDF - odborné články v ostatních domácích (nerecenzovaných) časopisech

Index aktivního stárnutí a jeho potenciál [The Active Ageing Index and its potential]. / Lucie Vidovićová - In: FÓRUM sociální politiky. - ISSN 1802-5854 - Roč. 9, č. 5 (2015), s. 29-30.

[ Vidovićová, Lucie ]

Anotace:  Dne 16. a 17. dubna hostil Oxfordský institut stárnutí populace, Evropské komise a Ekonomická komise OSN pro Evropu mezinárodní seminář na téma indexu aktivního stárnutí (AAI - Active Ageing Index). Index aktivního stárnutí se skládá z analytického nástroje pro měření potenciálu stárnoucích společností a posouzení postavení starších lidí v těchto společnostech.
 
Anotace v angličtině:  On 16 and 17 April the Oxford Institute of Population Ageing, the European Commission and the United Nations Economic Commission for Europe hosted an international seminar on the theme of the Active Ageing Index. The Active Ageing Index (AAI) consists of an analytical tool for the measurement of the potential of ageing societies and the assessment of the position of older people in these societies.
Klíčová slova: konference mezinárodní; stárnutí aktivní; postavení starších lidí; index aktivního stárnutí

Klíčová slova v angličtině: international conference; active ageing; Active Ageing Index; position of older persons
Klasifikace: T02 - stárnutí, staří, demografie
Pracoviště: VUPSVBOOSP Typ: Článek z periodika

Publikační činnost: 2016
BDD - odborné články v domácích recenzovaných časopisech

Index aktivního stárnutí (AAI) v regionální aplikaci [Regional Application of the Active Ageing Index (AAI)]. / Lucie Vidovićová, Marcela Petrová Kafková - In: Demografie. - 2016. - 49-65 (17 s.).

[ Vidovićová, Lucie - Petrová Kafková, Marcela ]

Externí odkaz
Anotace:  Tento příspěvek zavádí index aktivního stárnutí do kontextu České republiky prostřednictvím analýzy indexu a jeho aplikace na regionální úrovni (regionální index aktivního stárnutí - RAAI). Jsou diskutovány silné stránky a omezení indexu aktivního stárnutí, a to zejména s ohledem na jeho omezenou použitelnost pro tvorbu politiky. Aplikace indexu aktivního stárnutí v ČR na úroveň regionů soudržnosti NUTS2 je provedena pomocí dat SHARE. Výsledky ukazují regionální a genderové disparity v RAAI, s regionem Prahy dosahujícím vrcholu žebříčku.
 
Anotace v angličtině:  This paper introduces the Active Ageing Index into the context of the Czech Republic through an analysis of the index and its application at the regional level (Regional Active Ageing Index ľ RAAI). The strengths and limitations of the Active Ageing Index are discussed, particularly with respect to its limited applicability for policy-making. The regional application to NUTS2 is done using SHARE data. The results show regional and gender disparities in RAAI, with the region of Prague reaching the top ranking.
Klíčová slova: index aktivního stárnutí; aplikace regionální; stárnutí populace; stárnutí aktivní; staří; SHARE

Klíčová slova v angličtině: Active Ageing Index (AAI); regional application; population ageing; active ageing; older people; Czech Republic; SHARE
Klasifikace: T02 - stárnutí, staří, demografie
Návaznost: DC201/2013 Příjmová chudoba a materiální deprivace seniorů v České republice v širších souvislostech
Pracoviště: VUPSVBOOSP Typ: Článek ze sborníku


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT