Publikační činnost: 2010
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

The assessment of the pension base calculation. [Hodnocení výpočtu penzijního základu.]. / Martin Holub - Praha: VÚPSV, v.v.i., 2010. - 63 s. - ISBN 978-80-7416-060-8

[ Holub, Martin ]

Externí odkaz
Anotace:  Cílem práce je prezentovat možnosti hodnocení rozhodných výdělků (výpočtového základu), které se berou v úvahu při výpočtu důchodu. Tato monografie představuje způsob posuzování a zpracování rozhodných příjmů ve vybraných zahraničních programech penzí odvozených od výdělků. Autor následně předkládá několik návrhů na úpravu českého veřejného penzijního systému, které jsou založeny na shromážděných informacích. Zaměřuje se hlavně na způsob hodnocení rozhodného období, typy započítávaných příjmů a způsob, jakým jsou zjišťovány penzijními institucemi, a přístup k dobám, které spadají do rozhodného období, včetně případů, kdy nebylo dosaženo dolní zákonné hranice příjmu. Poskytuje také informace o vzorcích výpočtu dávek, používaných v zahraničních od výdělku odvozených penzijních systémech, valorizaci připsaných příjmů, příspěvkových stropech a prazích započitatelných výdělků.
 
Anotace v angličtině:  The objective of the paper is to present the possibility of the assessment reference earnings (calculation basis) which are taken into account by the calculation pension. In this paper is present the way of the assessment and treating with reference incomes in selected foreign earnings-related pension schemes. The author subsequently put forward various proposals for the adjustment of the Czech public pension scheme based on the information gathered. The paper focuses principally on the method of assessment of the reference period, types of income credited for this purpose and the way they are ascertained by pension institutions and the handling of periods falling into the reference period including cases in which the lower statutory income limit has not been reached. The paper also provides information on the benefit formulae applied in foreign earnings-related pension schemes, the valorisation of income credited, contribution ceilings and pensionable earnings thresholds.
Klíčová slova: zab. důchodové; doba započitatelná; srovnání mezinárodní; výpočet dávek; pojištění důchodové; valorizace důchodů; indexace; výdělky započitatelné

Klíčová slova v angličtině: pension scheme; reference period; international comparison; pension benefit formula; pension insurance; valorisation; indexation; pensionable earnings thresholds
Klasifikace: T05 - důchodové, nemocenské a zdravotní pojištění, zabezpečení v nezaměstnanosti, státní sociální podpora
Návaznost: HR165/07 - Stanovení rozhodného období, z něhož se zjišťují příjmy pro výpočet důchodu
Pracoviště: VUPSVPSO Typ: Kniha

Publikační činnost: 2010
BDD - odborné články v domácích recenzovaných časopisech

Možnosti změn při stanovení rozhodného období, z něhož je počítán důchod. [Possibility of changes to the definition of the reference period pensions are calculated from.]. / Martin Holub - In: FÓRUM sociální politiky. - ISSN 1802-5854 - Roč. 4, č. 6 (2010), s. 11-17 (7 s.).

[ Holub, Martin ]

Anotace:  Analytický rozbor mikroekonomických a makroekonomických dopadů možných změn způsobu stanovení rozhodného období pro výpočet důchodu v ČR. Autor zkoumá úpravu délky rozhodného období a změnu způsobu indexace příjmů spadajících do rozhodného období. Obě tyto změny byly posuzovány jak samostatně, tak v kombinaci za využití výpočtových ekonomických simulačních modelů. Prodloužení rozhodného období na celoživotní příjmy by mělo jak na hypotetického jedince s průměrnými příjmy, tak na výdajovou stránku celého důchodového systému jen nepatrný vliv. Změna způsobu indexace příjmů na indexaci dle vývoje cenové hladiny by vedla k poklesu důchodu modelového jedince. Největší úspory důchodového systému by bylo možno očekávat od současné změny způsobu indexace ze mzdové na cenovou a prodloužení rozhodného období na celoživotní příjmy.
 
Anotace v angličtině:  The paper concentrates on analysing the microeconomic and macroeconomic impacts of possible changes in the way the reference period is defined in the CR. The rules governing the length of the reference period and the change in the way incomes falling within the reference period are indexed were scrutinised. Both these changes were assessed in isolation and in combination, using computational economic simulation models. Prolonging the reference period to cover lifelong incomes would have a very slight impact on both the hypothetical individual with average incomes and expenditure side of the pension system as a whole. Changing the way of income indexation to indexing based on the development of a universal price level would lead to a fall in the pension of model individual. The biggest savings in the pension system could be expected from the synergic effect of the current change in the indexing method from wage-based to price-based and the prolonging of the reference period to cover lifelong incomes.
Klíčová slova: systém důchodový; důchody; výše; modelování; období rozhodné; indexace; úspory

Klíčová slova v angličtině: pension system; pension levels; reference period; indexing method; savings
Klasifikace: T05 - důchodové, nemocenské a zdravotní pojištění, zabezpečení v nezaměstnanosti, státní sociální podpora
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV; HR165/07 - Stanovení rozhodného období, z něhož se zjišťují příjmy pro výpočet důchodu
Pracoviště: VUPSVPSO Typ: Článek z periodika


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT