Publikační činnost: 2007
BED - odborné příspěvky v recenzovaných domácích sbornících (konferenční i nekonferenční)

Interakce měnové a fiskální politiky v malé otevřené ekonomice v systému s autonomní měnovou politikou a fiskálním pravidlem. [Monetary and Fiscal Policy Interaction in a Small Open Economy with Autonomous Monetary Policy and Fiscal Policy Rule.]. / David Prušvic - In: Teoretické a praktické aspekty veřejný financí. - Praha : VŠE v Praze, 2007. - nestr. (14 s.).

[ Prušvic, David ]

Akce: Praha, 13.-14.4.2007, VŠE, EUR
Anotace:  Článek diskutuje v jednoduchém modelu chování centrální banky a vlády v malé otevřené ekonomice s výrazně autonomní měnovou politikou a fiskální politikou omezenou deficitním fiskálním pravidlem. Zvolený model tak plně koresponduje s českou realitou, kdy nezávislost České národní banky je hodnocena jako poměrně vysoká, jejím měnově-politickým režimem je cílování inflace, a české veřejné rozpočty, respektive finance sektoru vládních institucí, v terminologii systému národních účtů, podléhají fiskálním pravidlům Paktu stability a růstu, jenž ve zjednodušené formě požaduje vyvarovat se nadměrným deficitům stanoveným na úrovni 3 % HDP a nepřekročit hodnotu dluhové kvóty ve výši 60 %. Protože česká soustava veřejných financí není v současné době konfrontována s problémem překročení referenční hodnoty podílu dluhu na HDP a zřejmě několik let nebude, soustřeďuje se analýza jen na kritérium deficitní. Výstup analýzy může přispět k řešení otázky, jakou fiskální politiku provádět po vstupu do Hospodářské a měnové unie, ve které Evropská centrální banka plní pro všechny členské státy shodnou měnově-politickou úlohu.
 
Anotace v angličtině:  The study discusses central bankĺs and governmentĺs behaviour in a small open economy with a strong autonomous monetary policy and fiscal policy restricted by fiscal policy rule. Composed model thus fully corresponds to the Czech reality, where the Czech National Bankĺs independency is evaluated as a very strong one, its monetary-policy regime is inflation targeting and Czech public finance, or the General Government Sectorĺs finance (according to system of national accounts ESA 95), must follow fiscal policy rules of a Stability and Growth Pact. It simply claims deficits not to exceed the 3% level of GDP and a public debt should remain below the 60% of GDP limit. Because the Czech economy is not confronted with the ôexcessive debtö problem and it seems it wonĺt be for a few years, the analysis focuses an attention especially on deficit limit criteria. The study could contribute to solution of the question, what fiscal policy should be practiced before and after the Economic and Monetary Union entrance.
Klíčová slova: politika fiskální; politika monetární; inflace

Klíčová slova v angličtině: fiscal policy; monetary policy; interaction; open economy; fiscal policy rule; inflation targeting
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVP Typ: Článek ze sborníku

Publikační činnost: 2008
BDD - odborné články v domácích recenzovaných časopisech

Vývoj ekonomiky v České republice a Slovenské republice [Economic development in the Czech Republic and Slovak Republic]. / Jaroslav Kux - In: FÓRUM sociální politiky. - ISSN 1802-5854 - Roč. 2, č. 5 (2008), s. 43-44.

[ Kux, Jaroslav ]

Anotace:  Cílem stati je poukázat na základě konkrétních dat na shody či rozdíly v ekonomickém vývoji obou zemí s cílem poskytnout čtenáři alespoň základní informace o současné ekonomické situaci a vývoji v obou zemích. Ekonomický i sociální vývoj v obou republikách byl v prvých dvou letech po osamostatnění v r. 1993 do značné míry ovlivněn průběhem transformace ekonomiky počátkem 90. let, v rámci tehdejšího společného československého státu, charakterizovaným především poklesem HDP a propadem zaměstnanosti, nebývale vysokým růstem inflace a poklesem reálnných mezd. Z uvedených příčin, ale i z praktických důvodů nedostatku vhodných srovnatelných dat je charakteristika vývoje uváděna až od r. 1995. Tabulka: Přehled vývoje ekonomických a sociálních ukazatelů České republiky a Slovenské republiky od r. 1995.
Klíčová slova: ČR; SR; ekonomika; vývoj; situace ekonomická; HDP; zaměstnanost; nezaměstnanost; inflace; mzdy; ceny; rozpočet státní; výdaje sociální; mzda průměrná; výdaje sociální; rozpočet státní

Klíčová slova v angličtině: Czech Republic; Slovakia; economy; development; economic situation; GDP; employment; unemployment; inflation; wages; prices; state budget; social expenditure; average wage; social expenditure; state budget
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVPTPAZ Typ: Článek z periodika

Publikační činnost: 2009
BDD - odborné články v domácích recenzovaných časopisech

K vývoji výdělků za rok 2008. / Jan Vlach - In: FÓRUM sociální politiky. - ISSN 1802-5854 - Roč. 3, č. 2 (2009), s. 30.

[ Vlach, Jan ]

Klíčová slova: ČR; mzdy; statistika; inflace; krize ekonomická; mzda průměrná

Klíčová slova v angličtině: Czech Republic; wages; statistics; inflation; economic crisis; average wage
Klasifikace: T10 - příjmy a mzdy
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Poznámka:  nezadávat do RIV (1 str.)
Pracoviště: VUPSVPPAMP Typ: Článek z periodika

Publikační činnost: 2009
AAB - odborné recenzované monografie vydané v domácích vydavatelstvích

Slabikář finanční gramotnosti. : Učebnice základních 7 modulů finanční gramotnosti. [Primer of financial literacy.]. / Jaromíra Kotíková, a kol. - Praha: COFET, a.s., 2009. - 448 s. - ISBN 978-80-254-4207-4

[ Kotíková, Jaromíra - a kol. ]

Anotace:  Finanční gramotnost je definována jako soubor znalostí, dovedností a hodnotových postojů občana nezbytných k tomu, aby finančně zabezpečil sebe a svou rodinu v současné společnosti a aktivně vystupoval na trhu finančních produktů a služeb. Finanční gramotnost jako správa osobních/rodinných financí zahrnuje 3 složky: gramotnost peněžní, cenovou a rozpočtovou. Nedílnou součástí finanční gramotnosti je i porozumění základní makroekonomickým ukazatelům a daňová oblast. K finanční gramotnosti se dále pojí gramotnost numerická, informační a právní. Slabikář je plně v souladu s dokumenty EU a vychází ze systému budování finanční gramotnosti na ZŠ a SŠ.
Klíčová slova: rozpočet rodinný; gramotnost finanční; chování ekonomické; vyloučení sociální; minimum existenční; minimum životní; příjmy; informace; půjčky; poradenství finanční; pojištění; bankovnictví; inflace; daně; gramotnost právní

Klíčová slova v angličtině: financial literacy; family budget; social exclusion; economic behaviour; subsistence minimum; living minimum; income; information; loans; money; financial counselling; insurance; banking; inflation; taxes; legal literacy
Klasifikace: T07 - chudoba, sociální vyloučení, životní úroveň
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Poznámka:  učebnice
Další autoři: Noveský, Ivan ľ Tuvora, Jiří ľ Kotýnková, Magdalena ľ Kopecký, Leoš ľ Abrahámek, Jan ľ Kasal, Josef ľ Pelcák, Stanislav ľ Bělík, Václav ľ Kudelová, Miluše ľ Masníkosová, Pavla ľ Fiala, Petr ľ Tejkal, Jan ľ Vávrová, Hana
Pracoviště: VUPSVPTPAZ Typ: Kniha

Publikační činnost: 2018
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Zpráva o hospodaření seniorských domácností 2010 - 2015 [Report on housekeeping of seniors´ households 2010-2015]. / Vlastimil Beran, Jana Godarová - Praha: VÚPSV, v.v.i., 2018. - 49 s. - ISBN 978-80-7416-319-7

[ Beran, Vlastimil - Godarová, Jana ]

Externí odkaz
Anotace:  Zpráva seznamuje čtenáře s výsledky výzkumu, jehož cílem bylo zmapovat finanční situaci seniorů v České republice v letech 2010-2015. V roce 2015 žilo v České republice 10 529 752 obyvatel. Z toho osob starších 65 let bylo přes 17,9 %. V první části zprávy je uvedena predikce vývoje seniorské části populace, která jasně hovoří o dalším nárůstu této skupiny populace (20,5 % v roce 2020, 32,2 % v roce 2050). Statistiky vykazují trend prodlužování délky života (v ČR je naděje dožití při narození u mužů 78 let, u žen 82 let). Hospodaření seniorů či seniorských domácností (1. decil, 1. kvintil a průměr jednoČčlenné a dvoučlenné seniorské domácnosti) je přímo odvislé od hlavního a mnohdy jediného zdroje jejich příjmů, výše starobního důchodu. Z celkového počtu nově přiznaných starobních důchodů (více než 50 %) nedosahuje výše hranice příjmové chudoby (10 220 Kč pro rok 2015). Druhým významným parametrem je cenová hladina statků a služeb základních potřeb. Výdaje seniorských domácností tvoří z více jak poloviny výd
aje na potraviny a nealkoholické nápoje a bydlení, voda, energie, paliva (dělení dle mezinárodní klasifikace COICOP) a v průměrné seniorské domácnosti tvořily 49-66 % v roce 2015. Výsledné hospodaření domácnosti je závislé na velikosti. Zatímco jednočlenné domácČnosti seniorů ve sledovaném období velmi těžko dosahovaly alespoň vyrovnaného hospodaření, dvoučlenné domácnosti byly schopny tvořit malé rezervy. Dlouhodobě existuje rozdíl mezi obecným indexem spotřebitelských cen a indexem spotřebitelských cen důchodců. Index spotřebitelských cen důchodců je dlouhodobě vyšší, proto jsou ovlivněny seniorské domácnosti inflací více než domácnosti v produktivním věku. Je potřeba věnovat tomuto rozdílu indexů spotřebitelských cen pozornost a flexibilně na jeho vývoj reagovat. Datovými zdroji zprávy byly data zpracovávané Českým statistickým úřadem: Statistika rodinných účtů a EU-SILC.
 
Anotace v angličtině:  The report introduces readers the results of the research aimed at mapping the financial situation of seniors in the Czech Republic in 2010-2015. In 2015, 10 529 752 inhabitants lived in the Czech Republic. Of those it was over 17.9% over the age of 65. In the first part of the report there is a prediction of the development of the senior proportion of the population, which clearly speaks about the further growth of this population group (20.5% in 2020, 32.2% in 2050). The statistics show us a trend of longer life expectancy (life expectancy at birth in the Czech Republic for men is 78 years, for women is 82 years).
The financial situation of seniors (1st decil, 1st quintile, and the average for one-person and two-member senior households) is directly dependent on the main and often the only source of their income, which is the amount of the old-age pension. Over 50% of the seniors of the total number of newly granted old-age pensions do not reach the income of poverty threshold (CZK 10,220 for 2015). The second important parameter is the price level of basic goods and services. Senior household spending accounts for more than half of its expenditures on Food and non-alcoholic beverages, and on Housing, water, electricity, gas and other fuels (according to the COICOP international classification), and it takes 49-66% of expenditures in the average senior household in 2015. The resulting household economy is dependent on the size of household. While single-person senior households very hardly achieve at least a balanced budget in the reference period, two-member households are able to generate small reserves. There is a
long-term difference between the general consumer price index and the special consumer price index for senior households. The special consumer price index for senior households is in long term higher, therefore senior households are affected by inflation more than households in economically productive age. It is necessary to pay attention to this difference in consumer price indices and to respond flexibly to its development. The data sources of the report are data processed by the Czech Statistical Office: the Household Budget Survey and EU-SILC.
Klíčová slova: domácnost seniorská; vývoj demografický; příjmy; výdaje; inflace; index spotřebitelských cen

Klíčová slova v angličtině: senior Households; demographic development; income; expenditure; inflation; Consumer Price Index
Klasifikace: T10 - příjmy a mzdy
Návaznost: TD03000156 Preference seniorů a realita jejich ekonomické situace v komparaci s činností municipalit v rámci programu aktivního stárnutí - manuál pro sociální odbory vybraných municipalit
Pracoviště: VUPSVPPAMP Typ: Kniha


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT