Publikační činnost: 2015
BDD - odborné články v domácích recenzovaných časopisech

Možné důsledky implementace zákona o sociálních službách perspektivou kritiky modelu New Public Management [Possible consequences of the implementation of the law on social services through the critical view of New Public Management model]. / Ivana Šimíková - In: Sociální práce/Sociálna práca. - ISSN 1213-6204 - Roč. 15, č. 1 (2015), s. 24-35 (12 s.).

[ Šimíková, Ivana ]

Anotace:  Cílem textu je otevřít diskuzi o možných nezamýšlených dopadech implementace zákona o sociálních službách na tradičně chápané poslání a hodnoty nevládního neziskového sektoru poskytujícího sociální služby. Jako východisko pro kritický pohled je použita interpretace modelu New Public Managementu prezentovaná v zahraniční literatuře právě v souvislosti s trendy probíhajícími na poli nestátního neziskového sektoru. V textu je stručně představen koncept New Public Managementu, jeho styčné body s implementací zákona o sociálních službách a následně jsou představeny kritické proudy, týkající se zavádění NPM a důsledků, které má pro charakter nestátního neziskového sektoru, potažmo provádění sociální práce.
 
Anotace v angličtině:  The aim of this text is to open a debate about possible unintended impacts of the implementation of the Law on Social Services on the traditionally perceived role and values of the non-governmental sector providing social services. As the basis for a critical view is used the interpretation of the New Public Management presented in the foreign literature, specifically in connection with the ongoing trends in the field of non-profit sector. The text briefly introduces the concept of New Public Management, its interfaces with the implementation of the Law on Social Services and subsequently presents the critical currents related to the implementation of the NPM and his consequences on the character of the nongovernmental non-profit sector, hence the performing social work.
Klíčová slova: neziskový sektor; služby sociální; New Public Management; marketizace; institucionalizace; profesionalizace; racionalizace

Klíčová slova v angličtině: non-profit sector; social services; New Public Management; marketization; institutionalization; professionalization; rationalization
Klasifikace: T06 - sociální pomoc, sociální služby
Pracoviště: VUPSVBOOSP Typ: Článek z periodika

Publikační činnost: 2019
ADD - odborné články v domácích impaktovaných časopisech

České základní školy v měnící se společnosti: nazrála již doba na zavedení školní sociální práce? [Basic Schools in the Czech Republic: Is It the Right Time Now to Institute School Social Work?]. / Jana Havlíková - In: Sociální práce /Sociálna práca. - ISSN 1213-6204 - Roč. 19, č. 5 (2019), s. 121-135 (15 s.).

[ Havlíková, Jana ]

Anotace:  CÍLE: V kontextu dlouhodobějších proměn společnosti (individualizace, migrace, hodnotová pluralita, sociální a kulturní diverzita, proměna rodiny a dětství, sociální nerovnosti atd.) i aktuálních změn českého školství (zejm. inkluzivní vzdělávání) si článek klade za cíl oživit diskusi o vhodnosti institucionalizace školní sociální práce v prostředí českých základních škol. Komparujeme přitom pohledy ředitelů základních škol a oborníků z oblasti sociální práce. TEORETICKÁ VÝCHODISKA: Vymezení školní sociální práce diskutujeme v kontextu proměn vzdělávání konceptualizovaných jako důsledek společenských procesů postmoderní doby. METODY: Stať pracuje s daty získanými prostřednictvím vyčerpávajícího dotazníkového šetření zaměřeného na ředitele základních škol ČR (N=1763, návratnost 43 %). VÝSLEDKY: Ačkoliv odborníci z oblasti sociální práce spojovali s institucionalizací školní sociální práce řadu pozitivních efektů zejména v oblasti podpory škol při naplňování jejich vzdělávacího a výchovného poslání v podmínkách
měnící se společnosti, většina ředitelů základních škol o přínosu školní sociální práce přesvědčena nebyla. IMPLIKACE PRO SOCIÁLNÍ PRÁCI: Případné vymezení a následná institucionalizace školní sociální práce v českém prostředí by se jednak měla uskutečňovat v úzkém dialogu s potřebami základních škol, již existujícím organizačním a institucionálním kontextem poradenství v českém školství a měnící se společenskou situací. Současně by mj. vyžadovala zpracování odpovídajících metodických materiálů a reflexi tohoto odvětví sociální práce ve studijních programech VOŠ a VŠ oborů sociální práce.
 
Anotace v angličtině:  OBJECTIVES: In terms of longer-term transformations of society (individualisation, migration, value pluralism, social and cultural diversity, the transformation of the family and childhood, social inequalities, etc.) as well as the current changes of Czech education (inclusive education), the article aims to revive the debate on institutionalization of School social work. In doing so, views of directors of basic schools and social work experts were compared. THEORETICAL BASE: Delineation of School social work is discussed in connection to changing education resulting from socioeconomic processes of the postmodern period. METHODS: Quantitative data obtained through an exhaustive questionnaire survey focused on the directors of the Czech basic schools were used (1763 completed questionnaires, response rate 43%). OUTCOMES: Although social work experts associate with institutionalisation of School social work a variety of positive effects, especially in the area of supporting schools in meeting their educational
mission, most directors of schools tended to reject the idea of School social work. SOCIAL WORK IMPLICATIONS: Definition and subsequent institutionalization of Czech School social work, firstly, should take place in close dialogue with the needs of the schools, the existing organizational and institutional environment of education and school consultancy; secondly, adequate methodological support and elaboration of School social work study programmes at universities would be necessary.
Klíčová slova: práce sociální; systém vzdělávací; institucionalizace; šetření; ČR

Klíčová slova v angličtině: social work; education system; institutionalization; survey; Czech Republic
Klasifikace: T06 - sociální pomoc, sociální služby
Návaznost: DC540/2017 Analýza současného stavu výkonu sociální práce ve školách a školských poradenských zařízeních a současného stavu výkonu sociální práce ve vybraných zdravotnických zařízeních
Pracoviště: VUPSVBOOSP Typ: Článek z periodika

Publikační činnost: 2021
BDD - odborné články v domácích recenzovaných časopisech

Cíle sociální práce v kontextu jejího slabého ukotvení [Aims of Social Work in the Context of its Weak Anchoring]. / Olga HUBÍKOVÁ, Jana HAVLÍKOVÁ, Robert TRBOLA - In: Sociální práce/Sociálna práca. - ISSN 1213-6204 - Roč. 21, č. 5 (2021), s. 5-21 (17 stran).

[ HUBÍKOVÁ, Olga - HAVLÍKOVÁ, Jana - TRBOLA, Robert ]

Anotace:  CÍLE: Článek se zabývá otázkou, kdo či co ovlivňuje nebo stanovuje cíle sociální práce v prostředí, kde tomuto oboru chybí vlastní adekvátní formální a institucionální rámec garantující mj. právě autonomní cíle oboru.
TEORETICKÁ VÝCHODISKA: Východiskem je pohled na sociální práci optikou sociální instituce, jakožto určitého konsenzu na cílech, jejich zaměření a ustáleném způsobu řešení specifického společenského problému, přičemž tento konsenzus je společným jmenovatelem institucionalizace i profesionality výkonu sociální práce.
METODY: Poznatky se zakládají na tematické analýze polostrukturovaných expertních rozhovorů se zástupci záměrným způsobem vytvořeného vzorku řídících a metodických orgánů a střešních organizací ovlivňujících výkon sociální práce v různých oblastech.
VÝSLEDKY: V důsledku nedostatečné institucionalizace české sociální práce existuje vysoká náchylnost k záměně, posunu či ztrátě jejích vlastních cílů a obsazení cíli jiných resortů, oborů či organizací, s rizikem, že cíle sociální práce mohou být podřízeny i vlivu takových subjektů, jejichž zájmy jsou se sociální prací obtížně slučitelné či přímo kontradiktorní.
IMPLIKACE PRO SOCIÁLNÍ PRÁCI: Výsledky slouží jako argument pro obnovení a posílení snah o vytvoření závazných, jednotných a ucelených opor sociální práce v ČR.
Klíčová slova: ČR; práce sociální; institucionalizace; standardy; zákon o sociálních službách

Klíčová slova v angličtině: Czech Republic; social work; institutionalization; standards; legislation on social services
Klasifikace: T06 - sociální pomoc, sociální služby
Návaznost: IP70707 Kvalita výkonu sociální práce v ČR - vytvoření metodiky hodnocení a provedení prvotní evaluace
Pracoviště: VUPSVBOOSP Typ: Článek z periodika


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT