Publikační činnost: 2011
BDC - odborné články v zahraničních recenzovaných časopisech

Barriers to Integration of Immigrants and Integration Policy in the Czech Republic with Focus on Stakeholders and Their Co-operation [Bariéry integrace imigrantů a integrační politika v České republice se zaměřením na zúčastněné strany a jejich spolupráci]. / Robert Trbola, Miroslava Rákoczyová - In: Migracijske i etničke teme 1. - ISSN 1333-2546 - Roč. 27, č. 1 (2011), s. 77-104 (28 s.).

[ Trbola, Robert - Rákoczyová, Miroslava ]

Anotace:  Rozšířené pojetí sociální politiky ve vyspělých ekonomikách se stále více zaměřuje na sociální integraci migrantů a související sociální práci s touto cílovou skupinou. Na základě kvalitativních rozhovorů s hlavními zúčastněnými stranami sociální integrace v České republice je cílem této studie poskytnout vhled do strategií pro integraci cizinců, na kterých se podílejí aktivity místních subjektů se zvláštním důrazem na roli nevládních organizací v tomto procesu. Kromě toho se autoři snaží upozornit na některé bariéry spolupráce mezi aktéry a riziko neúčinného rozdělení prostředků na podporu sociálních služeb pro migranty.
 
Anotace v angličtině:  Social integration of migrants and related social work with this target group is increasingly becoming a focus of the enlarged conception of social policies in advanced economies. Based on qualitative interviews with the key stakeholders of social integration in the Czech Republic, this study aims to provide some insight into strategies for integration of foreigners charged with activities of local actors with special emphasis on the role of NGOs in this process. Moreover, the authors try to highlight some barriers of collaboration between the actors, and the risk of inefficient allocation of resources to support social services for migrants.
Klíčová slova: cizinci; integrace sociální; koordinace politiky; migrace; práce sociální; organizace nevládní; integrace migrantů

Klíčová slova v angličtině: social integration; migration; social work; NGOs; integration of migrants; policy coordination; stakeholders
Klasifikace: T03 - migrace, cizinci
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV; 2D06002 - Migrující osoby v České republice - postavení na trhu práce a sociální integrace
Poznámka:  viz Do 1571
Pracoviště: VUPSVBOOSP Typ: Článek z periodika

Publikační činnost: 2011
BDD - odborné články v domácích recenzovaných časopisech

Koordinace sociální integrace přistěhovalců z hlediska interakcí mezi jednotlivými úrovněmi veřejné správy [Coordination of the social integration of immigrants from the point of view of interactions between the different levels of public administration]. / Robert Trbola, Miroslava Rákoczyová - In: FÓRUM sociální politiky. - ISSN 1802-5854 - Roč. 5, č. 5 (2011), s. 15-19 (5 s.).

[ Trbola, Robert - Rákoczyová, Miroslava ]

Anotace:  Vysoký počet cizinců ze třetích zemí, kteří dlouhodobě a trvale pobývají v ČR, klade nároky na podporu jejich sociální integrace. Zatímco se sociální integrace cizinců jako sociálně politická agenda dlouhodobě rozvíjí na národní úrovni, dopady imigrace a integrační potřeby vyvstávají především na lokální úrovni. Na nižších úrovních veřejné správy zůstává integrační politika opomíjeným tématem. V ČR dochází k selhávání spolupráce aktérů sociální integrace. Spolupráci jednotlivých aktérů sociální integrace i charakter poskytovaných služeb mimo jiné ovlivňuje způsob financování neziskových organizací, které představují nejvýznamnějšího doručovatele integračních služeb.
 
Anotace v angličtině:  The large number of third-country nationals who are long-term or permanently resident in the CR necessitates support for their social integration. Whereas the social integration of foreigners has for long been developed at national level, immigration and integration requirements mainly impact at local level. Integration policy is somewhat overlooked of lower levels of public administration in the CR. In general there is a failure to cooperate between the social integration actors. Cooperation of these actors and the nature of the provided integration services are partly influenced by the funding of non-profit organisations, which are the principal deliverers of integration services.
Klíčová slova: ČR; cizinci; migrace; integrace migrantů; integrace sociální; správa veřejná; organizace neziskové

Klíčová slova v angličtině: Czech Republic; foreigners; migration; integration of migrants; public administration; nonprofit organizations; social integration
Klasifikace: T03 - migrace, cizinci
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV; 2D06002 - Migrující osoby v České republice - postavení na trhu práce a sociální integrace
Pracoviště: VUPSVBOOSP Typ: Článek z periodika

Publikační činnost: 2014
BDD - odborné články v domácích recenzovaných časopisech

Jak sbírat údaje o migrantech a jejich rodinách: možnosti, výhody a limity [How to collect data on migrants and their families: the possibilities, advantages and limits]. / Zdeněk Uherek, Pavel Bareš, Veronika Beranská, Stanislav Brouček, Milada Horáková, Blanka Kissová, Jan Kubát, Danica Schebelle - In: Culturologia ľ The Journal of Culture. - ISSN 1805-2886 - Roč. 3, č. 1 (2014), s. 52-56 (5 s.).

[ Uherek, Zdeněk - Bareš, Pavel - Beranská, Veronika - Brouček, Stanislav - Horáková, Milada - Kissová, Blanka - Kubát, Jan - Schebelle, Danica ]

Anotace:  Článek porovnává 3 klíčové zdroje dat, které lze použít při studiu integrace rodin migrantů. V první části textu reflektuje posun od studia integrace jednotlivců k integraci rodin migrantů a podtrhuje význam tohoto kroku. V další části srovnává možnosti dat ze Sčítání lidu, domů a bytů s daty Cizineckého informačního systému a s daty, které lze získat konstrukcí výběrového souboru, resp. panelu. Vedle otázky zaměření jednotlivých datových souborů se text soustřeďuje též na problematiku sledování změn v čase a sledování dopadů jednotlivých kroků integrační politiky státu. V případě konstrukce panelu se soustřeďuje podrobněji na otázku opakování výzkumu, obměny členů panelu a na jejich ochotu k následným výzkumům. Text konstatuje, že hromadně získávaná data prostřednictvím Sčítání lidu, domů a bytů a prostřednictvím Cizineckého informačního systému jsou bohužel k analýze údajů o rodinách málo uzpůsobená. Navíc sčítání neumožňuje pružně sledovat dynamiku vývojových změn. Výhody panelu snižují náklady na získání
dat a jejich nereprezentativnost.
 
Anotace v angličtině:  The article compares three key sources of data, which can be used in the study of integration of the families of migrants. In the first part of the text, it reflects the shift from the study of integration of individuals to the integration of families of migrants and underscores the importance of this step. In the next section, it compares the possibilities of the data from the census (Census of People, Homes and Flats) with the data of the Alien Information System and with the data that can be acquired by the construction of a sample of respondents, or panel. Besides the question of the aims of the individual data sets, the text also concentrates on the issue of the observation of changes in time and the observation of the impacts of the individual measures of the integration policy of the state. In the case of the construction of the panel, it therefore focuses in more detail on the question of the repetition of research, replacement of members of the panel and their willingness to participate in subsequent
research. The text notes that the mass acquisitions of data through the Census of People, Homes and Flats and through the Alien Information System are, unfortunately, not adapted enough for analysis of the data on families. Moreover, the census does not allow the flexible observation of the dynamics of development changes. The construction of the panel lowers the costs of data acquisition and the lack of their representativeness.
Klíčová slova: migrace; osoby migrující; cizinci z třetích zemí; rodiny imigrantů; integrace; integrace migrantů; politika migrační; šetření; metody; system informační

Klíčová slova v angličtině: migration; migrants; families of migrants; integration of immigrants; migration policy; surveys; methods; information sources; information systems
Klasifikace: T03 - migrace, cizinci
Návaznost: TD010220 Návrh informačního systému o rodinách imigrantů ze třetích zemí
Poznámka:  viz Do 1589
Pracoviště: Typ: Článek z periodika

Publikační činnost: 2015
BAB - odborné monografie vydané v domácích vydavatelstvích

The Life Situation of Young Migrant Men and their Integration in the Czech Republic. Analysis of National Data gathered in the Migrant Menĺs Well-Being in Diversity Project. / Pavel Bareš, Milada Horáková, Jan Kubát, Danica Schebelle - Praha: RILSA, 2015. - 13 pp.

[ Bareš, Pavel - Horáková, Milada - Kubát, Jan - Schebelle, Danica ]

Externí odkaz
Klíčová slova: osoby migrující; muži; situace životní; integrace migrantů

Klíčová slova v angličtině: migrant persons; men; integration of migrants; life situation
Klasifikace: T03 - migrace, cizinci
Návaznost: MIMEN_9134/14 Migrant menĺs well-being in diversity (Životní situace mladých mužů cizinců)
Pracoviště: VUPSVPSO Typ: Kniha

Publikační činnost: 2015
BAB - odborné monografie vydané v domácích vydavatelstvích

Životní situace mladých mužů z třetích zemí a jejich integrace v České republice. Vyhodnocení poznatků z mezinárodního projektu. / Pavel Bareš, Milada Horáková, Jan Kubát, Danica Schebelle - Praha: VÚPSV, v.v.i., 2015. - 12 s.

[ Bareš, Pavel - Horáková, Milada - Kubát, Jan - Schebelle, Danica ]

Externí odkaz
Klíčová slova: osoby migrující; muži; integrace migrantů; situace životní

Klíčová slova v angličtině: migrant persons; men; integration of migrants; life situation
Klasifikace: T03 - migrace, cizinci
Pracoviště: VUPSVPSO Typ: Kniha

Publikační činnost: 2015
BAA - odborné monografie vydané v zahraničních vydavatelstvích

Experiences of Young Migrant Men and Their Well-Being. An Empirical Study from Seven European Countries. Final report [Zkušenosti mladých migrujících mužů a jejich životní situace. Empirická studie ze sedmi evropských zemí. Závěrečná zpráva]. - Hamburg: CJD Hamburg + Eutin and the partners, 2015. - 147 pp.

Externí odkaz
Klíčová slova: osoby migrující; muži; integrace migrantů; situace životní

Klíčová slova v angličtině: migrant persons; men; integration of migrants; life situation
Klasifikace: T03 - migrace, cizinci
Návaznost: MIMEN_9134/14 Migrant menĺs well-being in diversity (Životní situace mladých mužů cizinců)
Pracoviště: Typ: Kniha

Publikační činnost: 2015
BBA - kapitoly v odborných (nerecenzovaných) monografiích vydaných v zahraničních vydavatelstvích

Chapter IV: Building a Career in a Host Country: Educational and Occupational Determinants of Migrant Menĺs Well-Being [Kapitola 4: Budování kariéry v hostitelské zemi: Vzdělávací a zaměstnanecké determinanty balhobytu migrujících mužů]. / Pavel Bareš, Jan Kubát, Danica Schebelle, Milada Horáková - In: Experiences of Young Migrant Men and Their Well-Being. An Empirical Study from Seven European Countries. Final report. - Hamburg : CJD Hamburg + Eutin and the partners, 2015. - s. 31-41.

[ Bareš, Pavel - Kubát, Jan - Schebelle, Danica - Horáková, Milada ]

Anotace:  Tato kapitola se zaměřuje na domény zaměstnanosti a vzdělávání, které hrají významnou roli v životě člověka, a to nejen z hlediska jejich osobního úspěchu ve společnosti, ale také s ohledem na jejich celkový blahobyt. Zejména v případě migrantů hrají tyto dvě domény klíčovou roli v procesu přizpůsobení se jiné kultuře.
 
Anotace v angličtině:  This chapter focuses on the domains of employment and education, which play a substantial role in a personĺs life not just in terms of their personal success in the society but also with respect to their overall well-being. This is particularly the case for migrants as these two domains play a key role in the acculturation process.
Klíčová slova: osoby migrující; muži; integrace migrantů; situace životní; zaměstnání; vzdělávání

Klíčová slova v angličtině: migrant persons; men; integration of migrants; life situation; employment; education
Klasifikace: T03 - migrace, cizinci
Návaznost: MIMEN_9134/14 Migrant menĺs well-being in diversity (Životní situace mladých mužů cizinců)
Pracoviště: VUPSVPSO Typ: Článek ze sborníku

Publikační činnost: 2015
BAA - odborné monografie vydané v zahraničních vydavatelstvích

Experiences of Young Migrant Men and Their Well-Being. An Empirical Study from Seven European Countries. - Hamburg: CJD Hamburg + Eutin and the partners, 2015. - 19 pp.

Externí odkaz
Klíčová slova: osoby migrující; muži; integrace migrantů; situace životní

Klíčová slova v angličtině: migrant persons; men; integration of migrants; life situation
Klasifikace: T03 - migrace, cizinci
Návaznost: MIMEN_9134/14 Migrant menĺs well-being in diversity (Životní situace mladých mužů cizinců)
Pracoviště: Typ: Kniha

Publikační činnost: 2015
BAA - odborné monografie vydané v zahraničních vydavatelstvích

Možnosti prožití spokojeného života u mladých mužů-cizinců. Empirická studie v sedmi evropských zemích. - Hamburg: CJD Hamburg + Eutin and the partners, 2015. - 19 s.

Externí odkaz
Klíčová slova: osoby migrující; muži; integrace migrantů; situace životní
Klasifikace: T03 - migrace, cizinci
Návaznost: MIMEN_9134/14 Migrant menĺs well-being in diversity (Životní situace mladých mužů cizinců)
Pracoviště: Typ: Kniha


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT