Publikační činnost: 2001
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Odborná příprava zdravotně postižené mládeže a její uplatnění na trhu práce. [Professional Training of Handicapped Young People and Their Success in the Labour Market.]. / Anna Červenková, Jaromíra Kotíková - Praha: VÚPSV, 2001. - 38 s.

[ Červenková, Anna - Kotíková, Jaromíra ]

Externí odkaz
Anotace:  Práce nejprve sleduje současné možnosti vzdělávání mládeže s handicapem a to jak jejím začleněním do běž-ných středních škol (integrovaný způsob), tak ve speciálních středních školách a učilištích. Konstatuje se, že v integrovaném vzdělávání, k jehož rozvoji došlo zejména po roce 1990, je nutno pokračovat odstraňováním tech-nických a komunikačních bariér. Při rozhodování o integraci je nutno pečlivě vážit možnosti studenta i školy, neboť integrované vzdělávání nemusí být vhodné pro každý případ. Základem empirické části práce bylo kore-spondenční dotazníkové šetření, provedené v letech 2000-2001 na ředitelstvích speciálních škol, u jednotlivých absolventů a u tří nestátních neziskových organizací. Ukázalo se, že předpokladem úspěšného pracovního uplat-nění absolventa s handicapem je především výběr vhodné specializace. Na základě tohoto zjištění se v práci doporučuje, aby v posudkové praxi bylo při výběru zaměstnání.důsledně dodržováno hledisko pozitivní reko-mendace.
 
Anotace v angličtině:  The report follows current opportunities for education of young people with handicaps, both in regular schools (integrated education) as well as in high schools and professional schools that specialize in education of young people with disabilities. We state that integrated education that developed especially after 1990 must continue to dismantle technical and communication barriers. During decision-making whether to use integrated education, it is necessary carefully to evaluate the abilities of both the student and the school, as integrated education may not be suitable for everybody. The empirical research for this study was based on mail-in questionnaire conducted in 2000 and 2001. The questionnaire surveyed principals of specialized schools, individual students and three non-governmental non-profit organizations. The survey showed that for a career success of a disabled graduate it is especially important to choose the appropriate specialization. On the basis of this finding we recommend that career advi
sors use positive recommendations.
Klíčová slova: postižení-mládež; integrace postižených; trh práce

Klíčová slova v angličtině: handicapped young people; integration of handicapped people; labour market
Klasifikace: T08 - zdravotně postižení občané, zdravotní postižení
T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
Návaznost: MPS0000000001
Pracoviště: VUPSVPSO Typ: Kniha

Publikační činnost: 1999
BDF - odborné články v ostatních domácích (nerecenzovaných) časopisech

K integraci neslyšících do většinové společnosti. / Anna Červenková - In: Gong. - ISSN 0323-0732 - Roč. 28, č. 2 (1999), s. 41.

[ Červenková, Anna ]

Anotace:  Významy slova "integrace". Zavádění pojmu "inkluze". Problematika vzdělávání dětí s postižením v USA, v ČR. Segregovaný způsob výchovy handicapovaných dětí shledán jako diskriminující. Inkluze v procesu vzdělávání postiženého dítěte (zapojení dětí s postižením do normálního vyučovacího procesu mezi děti nepostižené). Integrace "formální", integrace "neformální".
Klíčová slova: postižení sluchově; rehabilitace; práva lidská; vzdělávání; vzdělávání-výcvik; zákonodárství; pedagogika sociální; integrace postižených; deti

Klíčová slova v angličtině: CR; aurally disabled; rehabilitatzon; human rights; education; training; legislation; special pedagogics; integration; children
Klasifikace: T08 - zdravotně postižení občané, zdravotní postižení
Návaznost: MPS0000000001
Pracoviště: VUPSVPSO Typ: Článek z periodika

Publikační činnost: 2005
ABD - kapitoly v odborných recenzovaných monografiích vydaných v zahraničních vydavatelstvích

Integrace zdravotně postižených na pracovní trh. [Integration of the disabled on labour market.]. / Miroslava Rákoczyová - In: Účelové programy na lokálních trzích práce : Jejich význam, potřebnost a realizace. / J. Winkler, L. Klimplová, M. Žižlavský. - Brno : Fakulta sociálních studií, MU v Brně, 2005. - ISBN 80-210-3867-5. - s. 69-78 (10 s.).

[ Rákoczyová, Miroslava ]

Anotace:  Hlavním cílem sociální politiky zaměřené na sociální začleňování v EU je posílení sociální koheze a vytvoření inkluzivní společnosti. Za nejlepší ochranu před sociálním vyloučením je obecně považováno placené zaměstnání. Pracovní trh zajišťuje především ekonomickou integraci, má však i řadu sociálně-psychologických účinků. Sociální integrace osob se zdravotním postižením je významná také s ohledem na nárůst jejich počtu v souvislosti se stárnutím populace.
 
Anotace v angličtině:  The main objective of social policy aimed at social inclusion in the EU is to strengthen social cohesion and create an inclusive society. The best protection against social exclusion is generally considered to be paid employment. The labour market provides social integration, but it does a number of social-psychological affects. The social integration of people with handicaps is also important in terms of the increase in their numbers in relation to the aging population.
Klíčová slova: postižení; integrace postižených; trh práce; vyloučení sociální; soudržnost sociální; zaměstnanost postižených

Klíčová slova v angličtině: handicapped persons; integration of handicapped people; labour market; social exclusion; social cohesion; employment of disabled people
Klasifikace: T08 - zdravotně postižení občané, zdravotní postižení
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVBOOSP Typ: Článek ze sborníku

Publikační činnost: 2005
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Vypracování metody pro zjišťování pracovního potenciálu osob se zdravotním postižením vzniklým po pracovním úrazu nebo nemoci z povolání. : Závěrečná zpráva projektu [Development of a method for measurement of work capacity of people with disability caused by a work related injury or work related ilness. : Summary.]. / Daniela Bruthansová, Anna Červenková, Marie Pechanová - Praha: VÚPSV, 2005. - 181 s.

[ Bruthansová, Daniela - Červenková, Anna - Pechanová, Marie ]

Externí odkaz
Anotace:  Jedním z problémů na trhu práce je návrat osob, které utrpěly pracovní úraz nebo trpí nemocí z povolání, do pracovního procesu. Cílem navrhovaného řešení je jednotná metoda funkčního hodnocení pracovního potenciálu osoby, která utrpěla pracovní úraz nebo onemocněla nemocí z povolání, a vytvoření takového systému pracovního hodnocení, který by jasně stanovil v odkazu na Mezinárodní klasifikaci důsledků zdravotního postižení (ICF) schválenou WHO, zda je jedinec vzhledem ke zdravotnímu stavu schopen výdělečné činnosti na částečný či plný úvazek.
 
Anotace v angličtině:  One of the problems in the labour market is the return of persons who have suffered an occupational accident or occupational diseases to the work process. The aim of the proposed solution is a uniform method of functional assessment of employment potential of persons who have suffered a work injury or occupational disease, and creating a such system of employment potential assessment, which would clearly stated in reference to the International Classification of the Disabled (ICF) approved by WHO, if an individual is due to his health conditions capable of gainful employment on a part or full time.
Klíčová slova: ČR; Mezinárodní; postižení; klasifikace invalidity; návrat do zaměstnání; uchazeči o práci; neschopnost pracovní; integrace postižených; metody

Klíčová slova v angličtině: CR; international; disabled persons; classification of disability; return to work; job seekers; work incapacity; work capacity; integration of handicapped people; methods
Klasifikace: T08 - zdravotně postižení občané, zdravotní postižení
Návaznost: HS118/04 Vypracování metody pro zjišťování míry pracovního potenciálu osob se zdravotním postižením vzniklým v důsledku pracovního úrazu anebo nemoci z povolání
Poznámka:  předkladatelem do RIVu je UK ľ 1. lékařská fakulta
Pracoviště: VUPSVPSO Typ: Kniha

Publikační činnost: 2013
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Přehled opatření na úseku politiky zaměstnanosti osob se zdravotním postižením ve vybraných zemích EU [Overview of measures in the field of employment policy of persons with disabilities in selected EU countries]. / Jaromíra Kotíková, ... [a i.] - Praha: VÚPSV, v.v.i., 2013. - 109 s. - ISBN 978-80-7416-141-4

[ Kotíková, Jaromíra - ... [a i.] ]

Externí odkaz
Anotace:  Monografie podává komplexní souhrn o systémech národních politik v oblasti zaměstnanosti osob se zdravotním postižením v 10 vybraných evropských zemích - popisuje různé formy využívaných nástrojů a opatření k usnadnění vstupu na trh práce. Výběr států zahrnuje Belgii (Valonský region), Dánsko, Finsko, Francii, Německo, Polsko, Rakousko, Slovensko, Španělsko a Velkou Británii. Souhrnný přehled informací o legislativním rámci systému, nejdůležitějších subjektech zapojených v této oblasti, informací o posuzování zdravotního postižení, resp. pracovní schopnosti, informací o pracovní rehabilitaci, odborné přípravě a vzdělávání osob se zdravotním postižením.
 
Anotace v angličtině:  The monograph provides a comprehensive perspective of national strategies regarding employment of people with disabilities. The study covers 10 selected European countries and describes various techniques that are used for facilitating the entry into the labor market. Amongst the selected countries can be found Belgium (Walloon region), Denmark, Finland, France, Germany, Poland, Austria, Slovakia, Spain and the UK. Summary includes information on the legislative framework, and an overview of the most important stakeholders involved in this area as well as information on the methods of assessing disability. Last but not least the study includes information on vocational rehabilitation, training and education of people with disabilities.
Klíčová slova: postižení; práce-postižení; politika zaměstnanosti; neschopnost pracovní; rehabilitace pracovní; integrace postižených; zaměstnávání podporované; vzdělávání-výcvik; zákonodárství

Klíčová slova v angličtině: disabled people; employment of disabled people; employment policy; incapacity to work; vocational rehabilitation; integration of handicapped people; supported employment; education-training; legislation
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
T08 - zdravotně postižení občané, zdravotní postižení
Návaznost: 6252/11 Zajištění komplexního řešení systému podpory zaměstnávání osob se zdravotním postižením, návrh metodologie, analytických podkladů, příprava systémových změn a vzdělávacích materiálů v návaznosti na další projekty vzdělávání zaměstnanců
Poznámka:  Monografie byla zpracována v období březen 2011 - červen 2012.
Pracoviště: VUPSVPTPAZ Typ: Kniha

Publikační činnost: 2013
AAB - odborné recenzované monografie vydané v domácích vydavatelstvích

Individuální a společenské dopady využívání ústavních a komunitních služeb: Srovnání sociálních a ekonomických dopadů rozhodnutí o okruhu využívaných služeb ve vybraných modelových situacích [Individual and Social Effects of Institutional Care and Community Services. Comparison of Social and Economic Consequences of Individual Preference in Service Use: Model Examples of the Decision-making Process in Selected Situations and their Evaluation]. / Pavel Bareš, Vladimíra Tomášková - Praha: MPSV ČR, 2013. - 82 s.

[ Bareš, Pavel - Tomášková, Vladimíra ]

Externí odkaz
Anotace:  Studie mapuje sociální a ekonomické dopady rozhodnutí využívat určitý okruh služeb či forem podpory a pomoci u osob se zdravotním postižením. Nejprve popisuje koncepční a analytický přístup k této otázce. Následně jsou vyhodnoceny sociální a ekonomické dopady rozhodnutí o okruhu využívaných služeb či formách podpory a pomoci ve třech vybraných modelových situacích: u dospělé osoby se zdravotním postižením, která využívá služby označované jako služby, které nemají komunitní charakter, u osoby využívající služby komunitního typu a u rodičů ročního dítěte se zdravotním postižením. Provedené vyhodnocení se týká jen vybraných modelových situací a neumožňuje vyvozovat obecnější závěry. Studie tak představuje vstupní exkurz do problematiky, která doposud nebyla hlouběji a systematičtěji vyhodnocena. Zároveň ale také ukazuje možnosti využití navrženého analytického rámce a postupu pro hodnocení uvedené otázky.
 
Anotace v angličtině:  The study investigates social and economic effects of the decision, what type of services or form of care should utilize people with disabilities. The study starts with the description of applied conceptual and analytical approach. Social and economic consequences of the decision on the type of services or care are investigated as follows, whereas three model situations were identified and analysed: the situation of adult with disabilities in institutional care, the situation of adult with disabilities who utilize services in the community and the situation of parents of one-year old child with disabilities. The evaluation regards only to model examples of the decision-making process in selected situations and the conclusions should not be generalized. However the study was intended to be a first entry into the topic which still was not investigated at all. It also shows the way of application of proposed analytical approach for the purpose of analysis of question above.
Klíčová slova: postižení; podmínky životní; situace sociální; integrace postižených; služby sociální; financování

Klíčová slova v angličtině: disabled people; social situation; integration of disabled people; living conditions; social services; funding
Klasifikace: T06 - sociální pomoc, sociální služby
Poznámka:  viz uložené 1713
objednatel: Klient MPSV, zakázka Národní centrum podpory transformace sociálních služeb (Aktivita 5.3 Zpracování analýzy - Česká republika)
Pracoviště: VUPSVPSO Typ: Kniha


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT