Publikační činnost: 2009
AAB - odborné recenzované monografie vydané v domácích vydavatelstvích

Sociální integrace přistěhovalců v České republice. [Social Integration of Immigrants in the Czech Republic.]. / Miroslava Rákoczyová, Robert Trbola, (eds.) - Praha: SLON, 2009. - 309 s. - ISBN 978-80-7419-023-0

[ Rákoczyová, Miroslava - Trbola, Robert - (eds.) ]

Anotace:  Publikace zachycuje poznatky o procesu sociální integrace a zejména pak integrace na pracovním trhu, zjištěné prostřednictvím více než 250 kvalitativních rozhovorů s přistěhovalci žijícími dlouhodobě v ČR. Různé aspekty procesu integrace do života hostitelské společnosti jsou zpracovány formou dílčích případových studií, které představují samostatné kapitoly, vzniklých analytickým rozdělením přistěhovalců dle zemí původu. Každá z těchto případových studií věnuje pozornost sociální integraci dané skupiny v různých dimenzích tohoto procesu (strukturální, kulturní, interaktivní dimenze). Kniha rozkrývá řadu specifik jednotlivých skupiny, současné však ukazuje i společné rysy sociální integrace bez ohledu na původ přistěhovalců.
 
Anotace v angličtině:  The book presents findings of a research project, including more than 250 qualitative interviews with immigrants living on long-term basis in the Czech Republic. The main focus of the book is on integration process, as viewed and experienced by immigrants themselves, with special attention paid to their inclusion in the labour market. Various aspects in the integration process to the host society are discussed as several case studies of different groups of immigrants that are analysed on the basis of origin. Each case study elaborates on the social integration of a given group and different dimension of the process (structural, cultural, interactive dimensions). The book shows a number of specificities, but at the same time it identifies common features of social integration for immigrants regardless of their origin.
Klíčová slova: migrace; imigranti; integrace sociální; integrace přistěhovalců; trh práce; dimenze integrace; výzkum; aspekty integračního procesu

Klíčová slova v angličtině: migration; immigrants; social integration; integration of immigrants; labour market; dimensions of integration; research; aspects of integration process
Klasifikace: T03 - migrace, cizinci
Návaznost: 2D06002 - Migrující osoby v České republice - postavení na trhu práce a sociální integrace
Poznámka:  Do RIV10 zadány jednotlivé kapitoly publikace (za r. 2009)
Ohlasy:
 (1x)
Pracoviště: VUPSVBOOSP Typ: Kniha

Publikační činnost: 2011
ABD - kapitoly v odborných recenzovaných monografiích vydaných v zahraničních vydavatelstvích

The Immigrant Family in the Integration Process [Rodina imigrantů v integračním procesu]. / Pavel Bareš, Milada Horáková - In: Migration, Diversity and Their Management. - Praha : Institute of Ethnology Academy of Sciences of the Czech Republic, v.v.i., 2011. - ISBN 978-80-87112-46-5. - s. 103-132 (30 s.).

[ Bareš, Pavel - Horáková, Milada ]

Anotace:  Kapitola se věnuje současné migraci. Hlavním cílem výzkumného projektu bylo zjistit, zda a do jaké míry může rodina představovat úspěšnou strategii pro usnadnění integrace přistěhovalců, stejně jako pro absorbování a zmírnění nejtěžších a nejbolestnějších dopadů, které přináší zkušenost migrace. Mezinárodní srovnávací analýzy bylo dosaženo za účelem odpovídajícího posouzení různých integračních trajektorií jednotlivých imigrantů a imigrujících rodin. Shromážděné údaje jsou kvalitativní povahy a jsou velmi různorodé. Jsou tvořeny souborem 77 rodinných rozhovorů, prováděných v pěti evropských zemích. Náš pokus s vytvořením obecného rámce analýzy umožnil každému evropskému partnerovi dosáhnout mezinárodně srovnávací analýzy.
 
Anotace v angličtině:  The text returns to contemporary migration. The main objective of the research project was to identify if and to what extent the family can represent a successful strategy for facilitating immigrantsĺ integration as well as for absorbing and mitigating the hardest and most painful effects brought by the migration experience. A cross-national comparative analysis was achieved in order to assess different integration trajectories of individual immigrants and immigrant families accordingly. The data collected is of a qualitative nature and is particularly huge and extremely varied in nature, composed of a collection of 77 familyĺs interviews carried out in five European countries. Our attempt with the building of a general framework of analysis was to make it possible for every European partner to achieve a Ĺcross-national comparative analysisĺ.
Klíčová slova: migrace; migrace rodin; osoby migrující; integrace přistěhovalců; společnost

Klíčová slova v angličtině: international migration; immigrants; immigrant families; integration process of immmigrant family; family strategies of integration; migrational behaviour; cross-national comparative analysis
Klasifikace: T03 - migrace, cizinci
Poznámka:  viz uložené 1328
celkem 298 s.
Pracoviště: VUPSVPSO Typ: Článek ze sborníku


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT