Publikační činnost: 2009
BED - odborné příspěvky v recenzovaných domácích sbornících (konferenční i nekonferenční)

Zdravotně-sociální péče o seniory v České republice. [Health and social care of seniors in the Czech Republic.]. / Věra Jeřábková - In: Reprodukce lidského kapitálu ľ vzájemné vazby a souvislosti ľ II. ročník : Sborník z konference konané v rámci projektu 2D06026, financovaného MŠMT v rámci Národního programu výzkumu II. - Praha : VŠE v Praze, Nakladatelství Oeconomica, 2009. - ISBN 978-80-245-1434-5. - 8 s..

[ Jeřábková, Věra ]

Akce: Praha, VŠE, 15.-16.12.2008
Anotace:  Vzhledem k pokroku v medicíně a změnám životního stylu jednotlivců se zvyšuje kvalita života spolu s jeho délkou. Sociální změny však způsobují pokles porodnosti, což nevyhnutelně vede k procesu stárnutí. Rostoucí počet seniorů spolu s klesajícím počtem dětí ovlivňuje a bude významně ovlivňovat nejen zdravotní a sociální oblast, ale i ekonomickou sféru. Nehledě na skutečnost, že mnoho starších lidí bude i nadále soběstačných v pokročilém věku a aktivně se zapojí do okolního života, společnost nebude schopná poskytovat zdravotní a sociální péči bez dostatečných kapacit v příslušných institucích.
 
Anotace v angličtině:  Due to medical advances and lifestylesĺ changes of individuals the quality of the life together with its length extends. However, social changes cause the decline in fertility which inevitably leads to the process of ageing. A growing number of seniors with declining number of children affect and will significantly affect the health and social area, but also the economic area. Despite the fact that many older people will remain self-sufficient in the advanced age and actively involve in the surrounding life, the society will not be able to provide health and social care without sufficient capacity in competent institutions.
Klíčová slova: stárnutí; staří; péče institucionální; péče sociální; péče zdravotní; kapacita institucí

Klíčová slova v angličtině: ageing; elderly; social care; health care; institutional care; capacity of homes for elderly; capacity of hospices
Klasifikace: T02 - stárnutí, staří, demografie
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Poznámka:  viz Do 1522/2
Pracoviště: VUPSVPSO Typ: Článek ze sborníku

Publikační činnost: 2013
AAB - odborné recenzované monografie vydané v domácích vydavatelstvích

Ústavní sociální služby v České republice: Přehled a charakteristika vybraných sociálních služeb [Institutional Care in the Czech Republic: Overview and Characteristics of Selected Social Services]. / Pavel Bareš - Praha: MPSV ČR, 2013. - 135 s.

[ Bareš, Pavel ]

Externí odkaz
Anotace:  Analýza shrnuje poznatky o poskytování sociálních služeb pro osoby se zdravotním postižením v České republice, které vyplynuly z vyhodnocení několika datových zdrojů o těchto službách. V rámci první části analýzy byl popsán širší okruh sociálních služeb relevantních pro cílovou skupinu a její další část se zaměřila na čtyři vybrané druhy sociálních služeb. V obou částech analýzy byly některé ukazatele sledovány společně za všechny sledované služby a některé samostatně za jednotlivé druhy sociálních služeb.
 
Anotace v angličtině:  The analysis provides information on the provision of social services for people with disabilities in the Czech Republic. It utilises data from different sources. The first part is devoted to wider range of services which are relevant for the target group. The second part brings additional information on four selected social services. Each part of the study focuses on some common characteristics. At the same time there are presented in each part some specific indicators which regard to selected services as well.
Klíčová slova: postižení; služby sociální; financování; ústavy; kapacita institucí; uživatel

Klíčová slova v angličtině: disabled people; social services; funding; institutional care; user; capacity
Klasifikace: T06 - sociální pomoc, sociální služby
T08 - zdravotně postižení občané, zdravotní postižení
Poznámka:  viz uložené 1714
objednatel: Klient MPSV, zakázka Národní centrum podpory transformace sociálních služeb - Aktivita 5.2 Zpracování analýzy současného stavu poskytování služeb sociální péče (5.2.2 Celorepubliková analýza ústavních služeb)
Pracoviště: VUPSVPSO Typ: Kniha


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT