Publikační činnost: 2003
ADD - odborné články v domácích impaktovaných časopisech

Dlouhodobě nezaměstnaní - životní situace a strategie. [The long-term unemployed - living conditions and strategies.]. / Tomáš Sirovátka, Petr Mareš, Jiří Vyhlídal - In: Sociologický časopis /Czech Sociological Review. - ISSN 0038-0288 - Roč. 39, č. 1 (2003), s. 37-54.

[ Sirovátka, Tomáš - Mareš, Petr - Vyhlídal, Jiří ]

Anotace:  Stále větší pozornost v ČR přitahuje problematika dlouhodobé nezaměstnanosti. Tato stať shrnuje výsledky dvou vln panelového šetření nezaměstnaných osob ve vybraných okresech ČR. Výzkum se zabýval především dopadem nezaměstnanosti na domácnosti a efektivitou strategií použitých k nalezení nového zaměstnání. Mezi respondenty převládala náchylnost k aplikaci pasivních strategií, které mohou dále zhoršovat jejich pozici na trhu práce. Situace je o to horší, že často jsou bez zaměstnání nejen oni sami, ale i nejbližší příbuzní - negativní důsledky nezaměstnanosti se tak kumulují. Řada z těchto osob se dříve či později ocitá v épasti nezaměstnanostiĹ.
 
Anotace v angličtině:  The issue of long-term unemployment has become the focus of attention in the Czech Republic (CR). This article presents the results of a two-round panel survey of unemployed people (upon their registration at the labour office and after a lapse of 6-8 months) in 7 selected districts of the CR. We studied the impact of unemployment on the households of several social categories of the respondents (defined particularly by their education) and the nature and effectiveness of their respective job-search strategies. The data confirm not only the diversity of situations and variety of strategies followed by the unemployed in dependence on their human capital (indicated by education), but also the fact that a category of marginalised persons has been forming in the Czech labour market, characterised by a discontinuous job career (repeated unemployment). The current welfare-state practice at best allows the unemployed to use long-term waiting tactics and at worst catches many of them in the trap of unemployment.
Klíčová slova: ČR; nezaměstnanost dlouhodobá; strategie nezaměstnaných; kariéra profesionální

Klíčová slova v angličtině: CR; long-term unemployment; job search strategies; discontinuous job career
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
Návaznost: Není přiřazeno VÚPSV
Pracoviště: VUPSVBOOSP Typ: Článek z periodika

Publikační činnost: 2008
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Gender v managementu. : Vyhodnocení analýz a návrhy na opatření z projektu Gender v managementu č. 1J046/05 - DP 1 [Gender in management. : Evaluaiton of the analyses and proposals for measurments fron´m the project Gender in management (No. 1J046/05 - DP)]. / Jan Vlach, Zuzana Šnajdrová, Tomáš Kozelský, Jakub Musil - Praha: VÚPSV, v.v.i., 2008. - 112 s. - ISBN 978-80-7416-003-5

[ Vlach, Jan - Šnajdrová, Zuzana - Kozelský, Tomáš - Musil, Jakub ]

Externí odkaz
Anotace:  Studie shrnuje výsledky analýz a výzkumu zdánlivě specifické problematiky genderu v řídící sféře v jednotě kvantitativních a kvalitativních aspektů. V managementu, zejména podnikatelské sféry, která stojí mimo instituty veřejné kontroly, se koncentrují rozpory politiky rovných příležitostí, rodinné politiky a problémy genderových stereotypů. Výsledky výzkumu mají tedy obecný charakter, upozorňují na nesystémové momenty politiky rovných příležitostí obou pohlaví a na předsudky zakořeněné v české společnosti. Překonání nerovných příležitostí předpokládá dialog ženy - muži a zajištění efektivní struktury služeb pro rodinu.
 
Anotace v angličtině:  Presented study summarizes outputs of both qualitative as well as quantitative analysis and researches dealing with specific problems of gender in management. There is a concentration of conflicts among the politics of equal opportunities, family politics and gender stereotypes especially in the business sphere, which is unreachable by institutes of public control. Presented outcomes are after all rather general; they highlight the unsystematic components of the equal opportunities politics as well as prejudice rooted in Czech society. Dialogue between men and women and provision of effective complex of available service for family is the only way how to get over unequal opportunities.
Klíčová slova: gender; management; příjmy; kariéra profesionální; rodina; čas volný; sladění rodinného a prac. života

Klíčová slova v angličtině: gender; management; income; wages; career development; family; leisure time; reconciliation of family and work life
Klasifikace: T10 - příjmy a mzdy
Návaznost: 1J046/05-DP1 - Gender v managementu
Pracoviště: VUPSVPPAMP Typ: Kniha

Publikační činnost: 2008
AAB - odborné recenzované monografie vydané v domácích vydavatelstvích

Rodina, děti a zaměstnání v české společnosti. [Family, children and employment in Czech society.]. / Tomáš Sirovátka, Ondřej Hora - Bioskovice/Brno: Franišek Šalé - Albert, 2008. - 328 s.

[ Sirovátka, Tomáš - Hora, Ondřej ]

Anotace:  Kniha se zabývá problémy a dilematy, jež řeší v současné době české rodiny ve sféře domácnosti a péče o děti na straně jedné a ve sféře zaměstnání na straně druhé, jakož i důsledky, jež tyto problémy přinášejí pro celou společnost.
Klíčová slova: rodina; sladění pracovního a rodinného života; politika sociální; politika rodinná; gender; zaměstnanost žen; kariéra profesionální; rodičovství; deti; péče o děti; matky; návrat matek do zaměstnání; návrat do zaměstnání; politika zaměstnanosti

Klíčová slova v angličtině: family; reconciliation of family and work life; social policy; family policy; gender; gender division of household duties; employment of women; professional development; parenthood; childcare; children; return to work; return to work of mothers; employment policy
Klasifikace: T04 - rodina, rodinná politika, gender
Návaznost: 1J051/05-DP2 Rodina, zaměstnání, vzdělání
Poznámka:  náklad 200 výtisků
Pracoviště: VUPSVBOOSP Typ: Kniha

Publikační činnost: 2011
BDD - odborné články v domácích recenzovaných časopisech

Vztah profesní dráhy a založení rodiny z hlediska generací žen [The relationship between a professional career and starting a family from the point of view of different generations of women]. / Jana Paloncyová - In: FÓRUM sociální politiky. - ISSN 1802-5854 - Roč. 5, č. 5 (2011), s. 2-8 (7 s.).

[ Paloncyová, Jana ]

Anotace:  V prostředí rostoucích nároků pracovního trhu a zvyšujících se sociálních rizik se zintenzivňuje potřeba slaďování rodinných a profesních rolí. To se vztahuje zejména na ženy, protože v ČR si zachovávají velký vliv v kulturních tradicích zakotvené preference v oblasti rodinného a rodičovského chování spolu s pomalu překonávanými stereotypy v dělbě práce mezi mužem a ženou v soukromé sféře. Cílem příspěvku je analyzovat postavení žen na trhu práce s ohledem na rané fáze rodinného života z hlediska generací.
 
Anotace v angličtině:  In an environment of increasing demands on the labour market and increasing social risks the need to balance family and professional roles, the private and public sphere in personĺs life, becomes more intensive. In Czech society this need applies mainly to women, who are still regarded as the principal careers for the family and household. The aim of this paper is to analyze the status of women in the labor market with regard to the early stages of family life in terms of generations.
Klíčová slova: ČR; ženy; rodina; trh práce; sladění pracovního a rodinného života; kariéra profesionální; rozdíly generační

Klíčová slova v angličtině: Czech Republic; women; family; labour market; reconciliation of work and family life; career development; generational differences
Klasifikace: T04 - rodina, rodinná politika, gender
T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
Návaznost: 2D06004 Aktivní stárnutí, rodina a mezigenerační solidarita
Pracoviště: VUPSVPRP Typ: Článek z periodika

Publikační činnost: 2016
BDD - odborné články v domácích recenzovaných časopisech

Faktory bránící dosahování oborových zájmů sociální práce [ Factors Obstructing Achievement of Social Work Professional Concerns]. / Roman Baláž, Libor Musil - In: Sociální práce/Sociálna práca. - ISSN 1213-6204 - Roč. 16, č. 5 (2016), s. 52-71 (20 s.).

[ Baláž, Roman - Musil, Libor ]

Anotace:  Cílem textu je zodpovědět otázku "Jaké faktory mohou dle relevantní literatury bránit dosahování oborových zájmů sociální práce?". Po metodické stránce je předkládaný text teoretickým článkem, který shrnuje poznání v oblasti bariér dosahování oborových zájmů sociální práce v ČR. Autoři v literatuře nachází společensky-kontextuální, organizačně-kontextuální, procesně-realizační a osobní faktory bránící dosahování oborových zájmů sociální práce.
 
Anotace v angličtině:  This article focuses to answer the question "What factors can obstruct achieving of social work professional concerns according to relevant literature?ö. From a methodological point of view the presented article is theoretical analysis which encapsulates knowledge of achieving of social work professional concerns area. In the literature the authors find socially-contextual, organizationallycontextual, procedurally-implementing and personal factors which obstruct achieving of social work professional concerns
Klíčová slova: ČR; práce sociální; teorie; kariéra profesionální; zákonodárství; pracovníci sociální

Klíčová slova v angličtině: professional concern; social work; working conditions; achieving of concerns; modern professionalism; postmodern institutionalization; entropy transformation
Klasifikace: T06 - sociální pomoc, sociální služby
Pracoviště: Typ: Článek z periodika

Publikační činnost: 2008
BDF - odborné články v ostatních domácích (nerecenzovaných) časopisech

Měření profesního a kariérního růstu. / Hana Doležalová - In: HRM (Human Resource Management)červenec-srpen (2008), s. 41-43.

[ Doležalová, Hana ]

Soubory ke ztažení:
Fulltext

Externí odkaz
Anotace:  Jak hodnotí zaměstnanci firmu z hlediska možností svého profesního rozvoje a kariérního růstu? Nepracují někteří zaměstnanci na místech, kde nemohou využít svůj potenciál? Jakou roli hraje v profesním rozvoji zaměstnanců jejich přímý nadřízený? jsou firemní principy kariérního růstu považovány za spravedlivé? Způsob, jak může zaměstnavatel najít odpověď nejen tyto otázky, a proč jsou právě tyto informace pro úspěšnou firmu důležité, je tématem tohoto článku.
Klíčová slova: kvalita pracovního života; kariéra profesionální; rozvoj profesní kariéry; řízení lidských zdrojů

Klíčová slova v angličtině: quality of working life; professional development; professional qualification; human resource development
Klasifikace: T09 - sociální dialog, pracovní podmínky
Návaznost: 1J018/04-DP1 Měření kvality pracovního života
Pracoviště: Typ: Článek z periodika


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT