Publikační činnost: 2005
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Vypracování metody pro zjišťování pracovního potenciálu osob se zdravotním postižením vzniklým po pracovním úrazu nebo nemoci z povolání. : Závěrečná zpráva projektu [Development of a method for measurement of work capacity of people with disability caused by a work related injury or work related ilness. : Summary.]. / Daniela Bruthansová, Anna Červenková, Marie Pechanová - Praha: VÚPSV, 2005. - 181 s.

[ Bruthansová, Daniela - Červenková, Anna - Pechanová, Marie ]

Externí odkaz
Anotace:  Jedním z problémů na trhu práce je návrat osob, které utrpěly pracovní úraz nebo trpí nemocí z povolání, do pracovního procesu. Cílem navrhovaného řešení je jednotná metoda funkčního hodnocení pracovního potenciálu osoby, která utrpěla pracovní úraz nebo onemocněla nemocí z povolání, a vytvoření takového systému pracovního hodnocení, který by jasně stanovil v odkazu na Mezinárodní klasifikaci důsledků zdravotního postižení (ICF) schválenou WHO, zda je jedinec vzhledem ke zdravotnímu stavu schopen výdělečné činnosti na částečný či plný úvazek.
 
Anotace v angličtině:  One of the problems in the labour market is the return of persons who have suffered an occupational accident or occupational diseases to the work process. The aim of the proposed solution is a uniform method of functional assessment of employment potential of persons who have suffered a work injury or occupational disease, and creating a such system of employment potential assessment, which would clearly stated in reference to the International Classification of the Disabled (ICF) approved by WHO, if an individual is due to his health conditions capable of gainful employment on a part or full time.
Klíčová slova: ČR; Mezinárodní; postižení; klasifikace invalidity; návrat do zaměstnání; uchazeči o práci; neschopnost pracovní; integrace postižených; metody

Klíčová slova v angličtině: CR; international; disabled persons; classification of disability; return to work; job seekers; work incapacity; work capacity; integration of handicapped people; methods
Klasifikace: T08 - zdravotně postižení občané, zdravotní postižení
Návaznost: HS118/04 Vypracování metody pro zjišťování míry pracovního potenciálu osob se zdravotním postižením vzniklým v důsledku pracovního úrazu anebo nemoci z povolání
Poznámka:  předkladatelem do RIVu je UK ľ 1. lékařská fakulta
Pracoviště: VUPSVPSO Typ: Kniha

Publikační činnost: 2005
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Hodnocení pracovního potenciálu jedince pro účely zaměstnanosti [Assessment of the work potential of individuals for purposes of employment]. / Daniela Bruthansová, Alexandr Vávra, Anna Červenková - Praha: VÚPSV, 2005. - 46 s.

[ Bruthansová, Daniela - Vávra, Alexandr - Červenková, Anna ]

Externí odkaz
Anotace:  I. Hodnocení funkční kapacity jako součást pracovní rehabilitace - základy metodiky. Úvod a teoretická východiska. Proces návratu člověka po nemoci či zranění do zaměstnání. II. Hodnocení funkční kapacity jedince - přehled používaných postupů. III. Hodnocení funkční kapacity pro účely zaměstnanosti - doporučený postup.
 
Anotace v angličtině:  I. Assessment of functional capacity as part of vocational rehabilitation - basic methodology. Introduction and theoretical background. The process of returning of a person after an illness or injury to work. II. Assessment of functional capacity of the individual - an overview of the procedures in practice. III. Assessment of functional capacity for employment purposes - guidelines.
Klíčová slova: postižení; neschopnost pracovní; návrat do zaměstnání; klasifikace invalidity; rehabilitace pracovní

Klíčová slova v angličtině: disabled persons; work capacity; work incapacity; return to work; classification of disability; vocational rehabilitation
Klasifikace: T08 - zdravotně postižení občané, zdravotní postižení
Návaznost: HS118/04 Vypracování metody pro zjišťování míry pracovního potenciálu osob se zdravotním postižením vzniklým v důsledku pracovního úrazu anebo nemoci z povolání
Pracoviště: VUPSVPSO Typ: Kniha

Publikační činnost: 2009
BDD - odborné články v domácích recenzovaných časopisech

Nová klasifikace nemoci a zdraví. [New Classificatio of Disease and Health.]. / Daniela Bruthansová, Anna Červenková, Věra Jeřábková - In: Česká geriatrická revue. - ISSN 1214-0732 - Roč. 7, č. 2 (2009), s. 90-96 (7 s.).

[ Bruthansová, Daniela - Červenková, Anna - Jeřábková, Věra ]

Anotace:  V současné době jsou v ČR pro potřeby zdravotnictví a sociální oblasti k dispozici 2 klasifikační systémy. K všeobecně známé a osvědčené Mezinárodní klasifikaci nemocí a přidružených zdravotních problémů ve znění 10. decenální revize (MKN-10) přibyla od r. 2008 i Mezinárodní klasifikace funkčních schopností, disability a zdraví (MKF). Vzhledem k odlišnému účelu i použití obou klasifikací lze očekávat, že se v praxi postupně uplatní obě. Obecné srovnání obou klasifikací.
 
Anotace v angličtině:  There currently exist two systems of classification for health care and social care in the Czech Republic. There is the generally known and time tested International Classification of Diseases in its 10th version (ICD-10). Then there is the International Classification of Functioning, Disability and Health (ICF), which was added in 2008. Given the different use and purpose of each classification, we expect that both of them will gradually coexist in practice. General comparison of both classifications.
Klíčová slova: Mezinárodní klasifikaci nemocí a přidružených zdravotních problémů; Mezinárodní klasifikace funkčních schopností, disability a zdraví; invalidita; klasifikace invalidity; aktivita; participace; péče sociální; populace starší

Klíčová slova v angličtině: International Classification of Diseases; International Classification of Functioning, Disability and Health; disability; classification of disability; activity; social care; older population
Klasifikace: T08 - zdravotně postižení občané, zdravotní postižení
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Poznámka:  sig: Do 1505
Pracoviště: VUPSVPSO Typ: Článek z periodika


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT