Publikační činnost: 2000
ABD - kapitoly v odborných recenzovaných monografiích vydaných v zahraničních vydavatelstvích

Non-take-up jako problém sociální kompetence. [Non-take-up of social security benefits - a Problem of Social Skill.]. / Petr Mareš - In: Česká sociální politika na prahu 21. století. - Spisy FSS brněnské univerzity; sv. 3. / Tomáš Sirovátka, (ed.). - Brno : Masarykova univerzita, 2000. - ISBN 80-210-2307-4. - s. 71-83.

[ Mareš, Petr ]

Klíčová slova: nečerpání dávek; dávky sociální; zabezpečení sociální; klienti

Klíčová slova v angličtině: non-trake-up; social benefits; social welfare; client
Klasifikace: T07 - chudoba, sociální vyloučení, životní úroveň
Návaznost: Není přiřazeno VÚPSV
Pracoviště: VUPSVBOOSP Typ: Článek ze sborníku

Publikační činnost: 2003
BDD - odborné články v domácích recenzovaných časopisech

Dilema kvantity a kvality v kultuře služeb sociální práce. [The dilemma between quantity and quality and the culture of social work services.]. / Libor Musil - In: Sociální práce/Sociálna práca. - ISSN 1213-6204 - č. 0/2 (2003), s. 73-90.

[ Musil, Libor ]

Anotace:  Cílem této přehledové stati je teoreticky vymezit východiska hledání odpovědi na praktickou otázku: " Je možné zdokonalit služby sociální práce, jejichž kvalita je omezovýna nepříznivým poměrem mezi malým počtem pracovníků a vysokým počtem klientů, zvyšováním počtu pracovníků?" Odpověď na uvedenou otázku zde vychází z interpretace textů Lipskyho a Goffmana , kteří se v kontextu teorie organizace 50. a 60. let zabývali dilematem kvantity a kvality ve veřejných službách.
 
Anotace v angličtině:  The article is devoted to the question: "If the quality of social work services is hampered by high level of demand, is it possible to imporove it simply by hiring additional workes?" To answer this qustion, arguments by Lipsky and Goffman on the ways of coping with the dilemma bettwenn high demand and the responsiveness of social servicis by public workers are examined. The concept of "culture of tackling numerous cientele" is developed.
Klíčová slova: kultura poskytování sociálních služeb; práce sociální; klienti; kvalita sociálních služeb

Klíčová slova v angličtině: culture of social work services; dilemmas of work with client; quantity versus quality; social work
Klasifikace: T06 - sociální pomoc, sociální služby
Návaznost: MPS0000000001
Pracoviště: VUPSVBOOSP Typ: Článek z periodika

Publikační činnost: 2001
ABC - kapitoly v odborných recenzovaných monografiích vydaných v zahraničních vydavatelstvích

Social Workes, Their Approaches to Clients and the Credibility of Social Security Measures. [Sociální pracovníci, jejich přístupy ke klientům a kredibilita opatření sociálního zabezpečení.]. / Libor Musil - In: Confidence and Changes: Managing Social Protection in the New Millennium.. - The Hague : Kluwer Law International, 2001. - ISBN 90-411-1681-8. - s. 251-265.

[ Musil, Libor ]

Anotace v angličtině:  The aim of paper is to propose some hypotheses concerning the influence of social work organisations approaches to clients on the credibility of social protection systems. Selected dilemmas of client-processing in social service agencies are described, the responses fo social workes to the dilemmas are examined and possible implications of thes responses on clients confidence in systems of social protection are discussed.
Klíčová slova: práce sociální; klienti; služby sociální

Klíčová slova v angličtině: social work; approaches to clients; dilemmas od client-processing; social service agencies
Klasifikace: T06 - sociální pomoc, sociální služby
Návaznost: Není přiřazeno VÚPSV
Pracoviště: VUPSVBOOSP Typ: Článek ze sborníku

Publikační činnost: 2001
ABD - kapitoly v odborných recenzovaných monografiích vydaných v zahraničních vydavatelstvích

Sociální dávky jako součást komplexní intervence do situace klienta. [Social benefits as part of the comprehensive intervention into a clientĺs situation.]. / Libor Musil - In: Dávky sociálního státu. / Petr Mareš, (ed.). - Brno : Masarykova univerzita, Georgetown, 2001. - ISBN 80-210-2624-3. - s. 128-137.

[ Musil, Libor ]

Anotace:  Příspěvek nastiňuje pojmový rámec reflexe vlivu služeb sociální práce na účelnost a účinnost sociálních dávek.
 
Anotace v angličtině:  This contribution outlines the framework concept of the influence of social work services on the purpose and effectiveness of social benefits.
Klíčová slova: dávky sociální; práce sociální; služby sociální; klienti; efektivnost

Klíčová slova v angličtině: social benefits; social work; social services; clients; efficiency of social benefits
Klasifikace: T06 - sociální pomoc, sociální služby
Návaznost: Není přiřazeno VÚPSV
Pracoviště: VUPSVBOOSP Typ: Článek ze sborníku

Publikační činnost: 2002
ABD - kapitoly v odborných recenzovaných monografiích vydaných v zahraničních vydavatelstvích

Jednostrannost a symetrie v kultuře služeb sociální práce. [One-sidedness and symmetry in the cultue of social work services.]. / Libor Musil - In: Sociologie jako umění možného.. - Brno : Masarykova univerzita, 2002. - ISBN 80-210-2852-1. - s. 129-161.

[ Musil, Libor ]

Anotace:  Text je věnován dilematům mezi sociálním pracovníkem a jeho klientem.
 
Anotace v angličtině:  The text devoted to the dilemma betwen social worker and his or her client.
Klíčová slova: práce sociální; pracovníci sociální; klienti

Klíčová slova v angličtině: social work; social workers; clients of social workers
Klasifikace: T06 - sociální pomoc, sociální služby
Návaznost: MPS0000000001
Pracoviště: VUPSVBOOSP Typ: Článek ze sborníku

Publikační činnost: 2008
BED - odborné příspěvky v recenzovaných domácích sbornících (konferenční i nekonferenční)

Problematika asistenčních psů. [Problems of Assistance Dogs.]. / Zdeňka Galetová - In: Terapie a asistenční aktivity lidí za pomoci zvířat. : Odborná konference s mezinárodní účastí - sborník příspěvků.. - Praha : Česká zemědělská univerzita v Praze, 2008. - ISBN 978-80-213-1773-4. - s. 43-45.

[ Galetová, Zdeňka ]

Akce: Praha, 16.-17.4.2008, EUR
Anotace:  V současné době nenalezneme v platných právních předpisech ČR pojem "asistenční pes". VÚPSV se mj. zabývá také problematikou asistenčních psů z pohledu současných podpor ve vztahu k subjektům výcviku psů a ve vztahu k jejich uživatelům. Výzkumný projekt je zadán MPSV a má být ukončen v prosinci 2008. Hlavním cílem je snaha o legislativně uchopitelnou definici asistenčního psa a vymezení jasné cílové skupiny uživatelů. Dále shromáždění údajů o nákladech na výcvik a údajů o subjektech výcviku - počet, rozložení v rámci ČR, počet ročně předaných psů apod.
 
Anotace v angličtině:  Up to the present we have been unable to find the concept "assistance dog" in Czech legislation. The RILSA is engaged in issues involving such dogs from the point of view of current support for assistance dog (training) programme and their users. The research project has been commissioned by the MLSA and should be completed by December 2008. The main aim is to determine a suitable, legislatively applicable definition of such dogs and to specify clearly the range of users. Subsequently, data will be collected on the costs involved in the training of assistance dogs as well as on current assistance dog programmes - their numbers, their allocation within the CR and the annual number of such dogs provided for those in need.
Klíčová slova: pes asistenční; definice; zákonodárství; výdaje; výcvik asistenčních psů; klienti

Klíčová slova v angličtině: assistance dog; definition; legislation; assistance dog training programme; costs; clients
Klasifikace: T06 - sociální pomoc, sociální služby
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVPSO Typ: Článek ze sborníku

Publikační činnost: 2019
AAB - odborné recenzované monografie vydané v domácích vydavatelstvích

Analýza sociálních a zdravotních služeb dlouhodobé péče ČR [Analysis of Social Services and Healthcare Services Providing Long-term Care in the Czech Republic]. / Petr Wija, Jan Žofka, Pavel Bareš - Praha: Institut pro sociální politiku a výzkum, z. s.,, 2019. - 102 s. - ISBN 978-80-907662-2-8

[ Wija, Petr - Žofka, Jan - Bareš, Pavel ]

Externí odkaz
Anotace:  Publikace analyzuje dostupné statistické údaje o sociálních a zdravotních službách dlouhodobé péče. Zaměřuje se na pět klíčových oblastí dlouhodobé péče: demografický vývoj a zdravotní stav, dávky podmíněné zdravotním stavem (příspěvek na péči, příspěvek na mobilitu, průkazy osob se zdravotním postižením, příspěvek na zvláštní pomůcku), poskytovatelé a kapacity sociálních a zdravotních služeb, včetně dotací krajů a obcí na vybrané sociální služby, struktura uživatelů sociálních a zdravotních služeb dlouhodobé péče a pracovníci a vybrané profese působící v dlouhodobé péči.
 
Anotace v angličtině:  The publication analyzes available statistical data on social and health services of long-term care. It focuses on five key areas of long-term care: demographic development and health, health-related benefits (care allowance, mobility allowance, disability card, special aid allowance), providers and capacities of social and health services, including subsidies of regions and municipalities for selected social services, structure of users of social and health services of long-term care and workers and selected professions active in long-term care.
Klíčová slova: péče dlouhodobá; péče zdravotní; vývoj demografický; klienti; financování

Klíčová slova v angličtině: long-term care; health care; social services; demographic development; client; funding
Klasifikace: T06 - sociální pomoc, sociální služby
Pracoviště: Typ: Kniha

Publikační činnost: 2019
AAB - odborné recenzované monografie vydané v domácích vydavatelstvích

Atlas dlouhodobé péče ČR [Atlas of Longterm Care in the Czech Republic]. / Petr Wija, Jan Žofka, Pavel Bareš - Praha: Institut pro sociální politiku a výzkum, z. s., 2019. - 104 s. - ISBN 978-80-907662-1-1

[ Wija, Petr - Žofka, Jan - Bareš, Pavel ]

Externí odkaz
Anotace:  Publikace obsahuje mapové výstupy, do nichž byly pro sledované územní celky (kraje ČR, respektive správní obvody obcí s rozšířenou působností) zaneseny statistické údaje o sociálních a zdravotních službách dlouhodobé péče. Zaměřuje se na pět klíčových oblastí dlouhodobé péče: demografický vývoj a zdravotní stav, dávky podmíněné zdravotním stavem (příspěvek na péči, příspěvek na mobilitu, průkazy osob se zdravotním postižením, příspěvek na zvláštní pomůcku), poskytovatelé a kapacity sociálních a zdravotních služeb, včetně dotací krajů a obcí na vybrané sociální služby, struktura uživatelů sociálních a zdravotních služeb dlouhodobé péče a pracovníci a vybrané profese působící v dlouhodobé péči.
 
Anotace v angličtině:  The publication contains maps which capture statistical data on social and health services of long-term care in selected territorial units (regions, administrative districts of municipalities with extended powers). It focuses on five key areas of long-term care: demographic development and health, health-related benefits (care allowance, mobility allowance, disability card, special aid allowance), providers and capacities of social and health services, including subsidies of regions and municipalities for selected social services, structure of users of social and health services of long-term care and workers and selected professions active in long-term care.
Klíčová slova: péče dlouhodobá; péče zdravotní; služby sociální; vývoj demografický; klienti; financování

Klíčová slova v angličtině: long-term care; health care; social services; demographic development; client; funding
Klasifikace: T06 - sociální pomoc, sociální služby
Pracoviště: Typ: Kniha


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT