Publikační činnost: 2004
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Náklady práce. [Labour costs.]. / Ivo Baštýř, Jan Vlach, David Prušvic - Praha: VÚPSV, 2004. - 35 s.

[ Baštýř, Ivo - Vlach, Jan - Prušvic, David ]

Externí odkaz
Anotace:  Úplné náklady práce spojují ekonomickou a sociální sférou, odrážejí mechanismy rozdělovacích a přerozdělovacích procesů, působí na vztahy mezi sociálními partnery a dalšími sociálními skupinami, ovlivňují konkurenceschopnost domácích podniků a kvalitu pracovní síly. Jejich nominální i reálná úroveň je vzájemné interakci s pohybem a úrovní HDP, produktivitou práce a cenovou hladinou. Struktura je odrazem souvislostí politického, ekonomického a sociálního pohybu. Práce se věnuje zejména dynamice jednotkových nákladů práce a její komparaci s ostatními zeměmi Evropské unie, zejména pak s těmi, které jsou strukturou a výkonem ekonomiky české republice nejvíce podobné. V ČR je systém utváření nákladů práce pod tlakem rozporných tendencí: postupná ztráta konkurenční výhody levné práce (důsledek vyrovnávání cenových hladin s evropským trhem a apreciace Kč), nedostatek zdrojů v sociálním, zdravotnickém a vzdělávacím systému, nahrazování práce kapitálem v procesu restrukturalizace podnikatelské sféry.
 
Anotace v angličtině:  Total labour costs connect the economic and social spheres, reflect the mechanisms of distributive and overdistributive processes, influence the relations between social partners and other social groups, influence the competitiveness of domestic enterprises and the quality of the workforce. Their nominal and real level is a mutual interaction with the movement and level of the GDP, productivity of labour and the price level. The structure reflects the context of the political, economic and social movement. Paper describes a unit labour costs dynamism and its comparison with other countries in the European union, mainly with those, which have similar structure and performance of the economy. It devotes to factors which contribute to unit labour costs movements as well. In the Czech Republic the system of formation of labour costs is under the pressure of contradictory tendencies: the gradual loss of the competitive advantage of inexpensive work, a lack of resources in the social, health and education system, the replacement of work by capital in the process of the restructuring of the business sphere.
Klíčová slova: ČR; náklady práce; EU; produktivita práce; kompenzace

Klíčová slova v angličtině: CZECH REPUBLIC; LABOUR COST; EU; LABOUR PRODUCTIVITY; COMPENSATIONS FOR EMPLOYEES
Klasifikace: T10 - příjmy a mzdy
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Ohlasy:
 (1x)
Pracoviště: VUPSVPPAMP Typ: Kniha

Publikační činnost: 2008
BDF - odborné články v ostatních domácích (nerecenzovaných) časopisech

Poskytování odstupného zaměstnavatelem. / Olga Bičáková - In: PSK - Personální a sociálně právní kartotéka. - ISSN 1211-9482 - Roč. 11, č. 3 (2008), s. 7-8.

[ Bičáková, Olga ]

Anotace:  Výčet případů, kdy se po skončení pracovního poměru poskytuje odstupné ve výši nejméně trojnásobku průměrného výdělku.
Klíčová slova: ukončení zaměstnání; kompenzace; právo pracovní; podmínky nároku

Klíčová slova v angličtině: termination of employment; replacement rate; labour law; eligibility
Klasifikace: T09 - sociální dialog, pracovní podmínky
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVPTPAZ Typ: Článek z periodika

Publikační činnost: 2008
BDF - odborné články v ostatních domácích (nerecenzovaných) časopisech

Ochrana zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele. / Olga Bičáková - In: Právo a zaměstnání. - ISSN 1211-1139 - Roč. 17, č. 1 (2008), s. 7-14.

[ Bičáková, Olga ]

Anotace:  Vymezení některých pojmů. Mzdové nároky zaměstnanců nadnárodního zaměstnavatele. Zveřejnění podání návrhu na prohlášení konkurzu. Žádost o uspokojení mzdových nároků. Prokazování výše dlužných mzdových nároků zaměstnanců. Výplata mzdových nároků. Srážky a odvody z přiznaných mzdových nároků. Povinnost zaměstnavatele k úhradě finančních prostředků vyplacených úřadem práce. Povinnost zaměstnance k vrácení vyplacených finančních prostředků. Shrnutí povinností úřadu práce.
Klíčová slova: ČR; insolvence; zákonodárství; bankroty; kompenzace; VÚPSV; společnosti zahraniční; výplata-způsob; úřady práce

Klíčová slova v angličtině: Czech Republic; insolvency; legislation; bankruptcies; replacement rate; RILSA; foreign companies; method of payment; labour offices
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVPTPAZ Typ: Článek z periodika

Publikační činnost: 2008
BDF - odborné články v ostatních domácích (nerecenzovaných) časopisech

Firmy a zaměstnanci. / Olga Bičáková - In: Právo pro podnikání a zaměstnání. - ISSN 1801-6014 - Roč. 17, č. 5 (2008), s. 7-20.

[ Bičáková, Olga ]

Anotace:  Obsah: Zákon o stabilizaci veřejných rozpočtů novelizuje zákon o zaměstnanosti. Zákon o zaměstnanosti v číslech roku 2008. Osoby se zdravotním postižením na trhu práce v České republice. Povinnost zaměstnávat osoby se zdravotním postižením ve výši povinného podílu se vztahuje i na agentury práce. Zvýšená ochrana mladistých zaměstnanců. Poskytování odstupného zaměstnavatelem v roce 2008. Zákon o zaměstnanosti a jeho novelizace přispívá k větší flexibilitě práce a proti sociálnímu vyloučení.
Klíčová slova: ČR; zaměstnanost; zákonodárství; postižení; práce-postižení; práce-mládež; mládež; ukončení zaměstnání; kompenzace; podmínky pracovní; zaměstnanci; zaměstnavatelé

Klíčová slova v angličtině: Czech Republic; employment; legislation; disabled; employment-disabled; youth employment; youth; termination of employment; replacement rate; working conditions; employees; employers
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
T09 - sociální dialog, pracovní podmínky
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVPTPAZ Typ: Článek z periodika

Publikační činnost: 2008
BDF - odborné články v ostatních domácích (nerecenzovaných) časopisech

Odpovědnost zaměstnavatele na odložených věcech zaměstnance. / Olga Bičáková - In: PSK - Personální a sociálně právní kartotéka. - ISSN 1211-9482 - Roč. 11, č. 7 (2008), s. 12-14.

[ Bičáková, Olga ]

Klíčová slova: ČR; vztahy pracovní; zaměstnanci; zaměstnavatelé; kompenzace

Klíčová slova v angličtině: Czech Republic; labour relations; employees; employers; replacement rate
Klasifikace: T09 - sociální dialog, pracovní podmínky
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVPTPAZ Typ: Článek z periodika

Publikační činnost: 2008
BDF - odborné články v ostatních domácích (nerecenzovaných) časopisech

Důvod stanovení dovolené a překážky na straně zaměstnavatele. / Olga Bičáková - In: Veřejná správa. - ISSN 1213-6581 - č. 15 (2008), s. 15.

[ Bičáková, Olga ]

Anotace:  Určení doby čerpání dovolené. Rozvrh čerpání dovolené. Doby, na které zaměstnavatel nesmí určit čerpání dovolené (vojenské cvičení, pracovní neschopnost, mateřská nebo rodičovská dovolená). Podmínky hromadného čerpání dovolené. V případě překážek práce na straně zaměstnavatele vyplácí zaměstnavatel svému zaměstnanci náhradu mzdy nebo platu ve výši 60 až 100 procent průměrného výdělku (což neplatí, bylo-li uplatněno konto pracovní doby).
Klíčová slova: ČR; dovolená; právo pracovní; kompenzace; doba pracovní; smlouvy kolektivní; odbory

Klíčová slova v angličtině: Czech Republic; leave; labour law; replacement rate; working hours / hours of work; collective agreements; trade unions
Klasifikace: T09 - sociální dialog, pracovní podmínky
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVPTPAZ Typ: Článek z periodika

Publikační činnost: 2008
BDF - odborné články v ostatních domácích (nerecenzovaných) časopisech

Práva a povinnosti zaměstnavatele při poskytování odstupného. / Olga Bičáková - In: Veřejná správa. - ISSN 1213-6581 - č. 16 (2008), s. 14.

[ Bičáková, Olga ]

Anotace:  Podmínky výplaty odstupného v případě skončení pracovního poměru. Výše odstupného. Případy, kdy je zaměstnavatel zproštěn povinnosti vyplácet odstupné. Výplata odstupného. Kdy je zaměstnanec povinen vrátit zaměstnavateli odstupné (nebo jeho poměrnou část). Za jakých podmínek není zaměstnanec povinen vracet odstupné (v případě, že nastoupí do práce k témuž zaměstnavateli).
Klíčová slova: ČR; právo pracovní; ukončení zaměstnání; kompenzace; výše; podmínky nároku; úrazy pracovní; choroby z povolání; výplata-způsob; podmínky zaměstnání; poměr pracovní

Klíčová slova v angličtině: Czech Republic; labour law; termination of employment; replacement rate; amount; eligibility ; occupational accidents; occupational diseases; method of payment; conditions of employment; employment relationship
Klasifikace: T09 - sociální dialog, pracovní podmínky
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVPTPAZ Typ: Článek z periodika

Publikační činnost: 2008
BDF - odborné články v ostatních domácích (nerecenzovaných) časopisech

Výpovědní lhůta. / Olga Bičáková - In: Veřejná správa. - ISSN 1213-6581 - č. 25 (2008), s. 14-15. obr.

[ Bičáková, Olga ]

Anotace:  Formy ukončení pracovního poměru (dohodou, výpovědí, okamžitým zrušením, zrušením ve zkušební době, uplynutím sjednané doby). Formy výpovědi ze strany zaměstnance. Podmínky okamžitého zrušení pracovního poměru ze strany zaměstnance. Případy, kdy je nutno vrátit "odstupné".
Klíčová slova: ČR; právo pracovní; ukončení zaměstnání; zaměstnanci; poměr pracovní; zaměstnavatelé; řízení; vztahy pracovní; kompenzace

Klíčová slova v angličtině: Czech Republic; labour law; termination of employment; employees; employment relationship; employers; proceedings; labour relations; replacement rate
Klasifikace: T09 - sociální dialog, pracovní podmínky
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVPTPAZ Typ: Článek z periodika

Publikační činnost: 2015
BDD - odborné články v domácích recenzovaných časopisech

Financování služeb sociální péče v ČR - teorie a praxe [Financing of social care services in the Czech Republic - theory and practice]. / Ladislav Průša - In: FÓRUM sociální politiky. - ISSN 1802-5854 - Roč. 9, č. 3 (2015), s. 2-9 (8 s.).

[ Průša, Ladislav ]

Anotace:  Po zhruba 15 letech očekávání vstoupil v r. 2007 v platnost zákon o sociálních službách. Jednou z nejvýznamnějších změn, kterou tento zákon zavedl, byl nový systém financování sociálních služeb. Cílem tohoto příspěvku je na základě aktuálních dat o struktuře financování služeb sociální péče dokumentovat, že základní teoretická východiska tohoto systému nebyla naplněna, což má za následek, že systém financování je neefektivní a celý systém sociálních služeb i nadále stagnuje. Tato skutečnost je alarmující především z hlediska očekávaných demografických trendů. V závěru příspěvku jsou proto naznačena některá klíčová opatření, která by přispěla k odstranění dnes existujících problémů.
 
Anotace v angličtině:  After a wait of approximately 15 years, the Social Services Act came into effect in 2007. One of the most significant changes to be introduced by this act was the new social services financing system. Using current data on the structure of the social services financing system, this paper aims to document the fact that the system's fundamental theoretical starting points have not been fulfilled, resulting in the financing system being inefficient and the entire social services system continuing to stagnate. This is alarming, especially in light of the anticipated demographic trends. In its conclusion, the paper therefore indicates several key measures contributing towards eliminating the problems that exist today.
Klíčová slova: služby sociální péče; financování služeb sociální péče; příspěvek na péči; dotace; kompenzace

Klíčová slova v angličtině: social care services; financing of social services; care allowance; subsidy; compensation payment
Klasifikace: T06 - sociální pomoc, sociální služby
Pracoviště: VUPSVPSO Typ: Článek z periodika

Publikační činnost: 2022
GII – publikace a dokumenty, které nelze zařadit do předchozích kategorií

Epidemie covidu-19 a nerovná distribuce příjmů v krajích České republiky [The Covid-19 Epidemic and Unequal Distribution of Incomes in the Regions of the Czech Republic]. / Filip ČERVENKA, Vlastimil Beran, Diana Bílková - Praha: VÚPSV, v. v. i., 2022. - 36 stran

[ ČERVENKA, Filip - Beran, Vlastimil - Bílková, Diana ]

Soubory ke ztažení:

Externí odkaz
Anotace:  Studie dekomponuje a analyzuje regionální příjmové nerovnosti v České republice po vypuknutí pandemie covidu-19. Identifikován byl značný nárůst mzdové koncentrace. Nicméně vlivem ostatních zdrojů příjmů byl teto nárůst překonán. To mělo za následek pokles celkového Giniho indexu v roce 2020. Tento výsledek však nelze přičíst na vrub systému sociálního zabezpečení, ale aktivitě veřejného sektoru. Snížení nerovnosti bylo dosaženo pomocí diskreční politiky (např. podnikatelské kompenzační bonusy). Pro snížení nerovností skrze stávající systém sociálního zabezpečení by vláda ČR mohla rozšířit pomoc v hmotné nouzi, přídavky na dítě, dávky pěstounské péče nebo příspěvky na bydlení. Tyto sociální transfery vykazují nejnižší průměrné náklady z hlediska snižování nerovností a zároveň tvoří zanedbatelnou část objemu sociálních výdajů.
 
Anotace v angličtině:  The study decomposes and analyzes regional income inequality in the Czech Republic after the start of COVID-19 pandemic. Significant rise of wage concentration was identified; however, it was overruled by the effect of other income sources, resulting in decline on the total Gini index in 2020. This outcome can be attributed to activity of the public sector, however not to the social security system. The decline of inequality was achieved through discretionary policy, as entrepreneurial compensation bonuses. To decrease the inequality by existing social security scheme, Czech government could augment assistance in material need, child allowance, foster care benefit or housing allowance. These social transfers show the lowest average cost in terms of reducing inequality and at the same time account for a negligible part of current social expenses.
Klíčová slova: nerovnost; příjmy; náklady; mzda minimální; zab. sociální; covid-19; kompenzace

Klíčová slova v angličtině: inequality; incomes; costs; minimum wage; social security; covid-19; compensation
Klasifikace: T10 - příjmy a mzdy
Návaznost: IP70101 Vliv minimální mzdy na trh práce v ČR
Pracoviště: VUPSVSPS Typ: Kniha


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT