Publikační činnost: 2008
BDF - odborné články v ostatních domácích (nerecenzovaných) časopisech

Navrhované změny v agenturním zaměstnávání. / Olga Bičáková - In: Národní pojištění. - ISSN 0323-2395 - Roč. 39, č. 7 (2008), s. 7-9. lit.

[ Bičáková, Olga ]

Klíčová slova: ČR; zaměstnávání agenturní; právo pracovní; koncepce budoucí; agentury práce; inspekce práce; práce-cizinci

Klíčová slova v angličtině: Czech Republic; temporary agency work; labour law; future conception; employment agencies; labour inspection; employment-foreigners
Klasifikace: T09 - sociální dialog, pracovní podmínky
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVPTPAZ Typ: Článek z periodika

Publikační činnost: 2008
BDF - odborné články v ostatních domácích (nerecenzovaných) časopisech

Navrhované změny v agenturním zaměstnávání od 1.1.2009. / Olga Bičáková - In: Práce a mzda. - ISSN 0032-6208 - Roč. 56, č. 5 (2008), s.47-48.

[ Bičáková, Olga ]

Klíčová slova: ČR; příležitosti pracovní; úřady práce; agentury práce; zaměstnávání agenturní; zaměstnavatelé; zaměstnanost; politika zaměstnanosti; koncepce budoucí; práce-cizinci; inspekce práce; právo pracovní

Klíčová slova v angličtině: Czech Republic; employment opportunities; labour offices; employment agencies; temporary agency work; employers; employment; employment policy; future conception; employment-foreigners; labour inspection; labour law
Klasifikace: T09 - sociální dialog, pracovní podmínky
T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVPTPAZ Typ: Článek z periodika

Publikační činnost: 2010
BDF - odborné články v ostatních domácích (nerecenzovaných) časopisech

EU zahajuje diskusi o budoucnosti penzí. [EU launches debate on future of pensions.]. / Marie Kořánová - In: FÓRUM sociální politiky. - ISSN 1802-5854 - Roč. 4, č. 5 (2010), s. 18-19.

[ Kořánová, Marie ]

Anotace:  Evropská komise zahájila celoevropskou veřejnou diskusi o tom, jak zajistit adekvátní, udržitelné a bezpečné penze a jak může EU nejlépe podpořit úsilí členských států v této oblasti. 7. července 2010 byl zveřejněn konzultační dokument "Green Paper - towards adequate, sustainable and safe European pension systems", tzv. Zelená kniha. Konzultační období bude probíhat po dobu 4 měsíců (končí 15. listopadu) a během této doby může kdokoliv se zájmem o tuto problematiku předložit své názory prostřednictvím specializované webové stránky http://ec.europa.eu/yourvoice/ipm/forms/dispatch?form=pensions. Evropská komise pak bude analyzovat všechny reakce a formulovat návrhy, jak nejlépe dále postupovat. K Zelené knize Evropská komise zveřejnila i doprovodné materiály, dostupné na : http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=89&newsId=839&furtherNews=yes.
Klíčová slova: EU; zab. důchodové; reforma; systém; financování; koncepce budoucí

Klíčová slova v angličtině: pension insurance; reform; system; financing; future conception
Klasifikace: T05 - důchodové, nemocenské a zdravotní pojištění, zabezpečení v nezaměstnanosti, státní sociální podpora
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVPOKIS Typ: Článek z periodika

Publikační činnost: 2010
BHG – odborné práce zveřejněné na internetu - domácí (v elektronických informačních zdrojích na internetu, např. příspěvky ve sbornících nebo elektronických časopisech, které nemají tištěný ekvivalent)

Mají české důchody záviset na počtu vychovaných dětí? I. / Martin Holub - 2010. - 6 s. - ()

[ Holub, Martin ]

Externí odkaz
Anotace:  V současných debatách o způsobu a možnostech důchodové reformy v ČR se objevují návrhy na zohlednění výchovy dětí v důchodových nárocích jejich rodičů. V následujícím textu autor analyzuje jednotlivé reformní návrhy a (ne)možnosti jejich realizace. Článek se pokouší podat přehled silných a slabých stránek jednotlivých konceptů, které se snaží různými způsoby zohlednit počet vychovaných dětí ve výši důchodové dávky.
Klíčová slova: zab. důchodové; doba započitatelná; doby výchovy dětí; doba pojištění; odchod do důchodu; koncepce budoucí; reforma důchodová

Klíčová slova v angličtině: pension insurance; duration of insurance; countable period; care for children; retirement; pension reform; future conception
Klasifikace: T05 - důchodové, nemocenské a zdravotní pojištění, zabezpečení v nezaměstnanosti, státní sociální podpora
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Poznámka:  In: Demografie.info 2010. - ISSN: 1801-2914.
viz Do 1568a
Pracoviště: VUPSVPSO Typ: Elektronický dokument

Publikační činnost: 2010
BHG – odborné práce zveřejněné na internetu - domácí (v elektronických informačních zdrojích na internetu, např. příspěvky ve sbornících nebo elektronických časopisech, které nemají tištěný ekvivalent)

Mají české důchody záviset na počtu vychovaných dětí? II. / Martin Holub - 2010. - 5 s. - ()

[ Holub, Martin ]

Externí odkaz
Anotace:  Tento článek navazuje na 1. část analýzy o možnostech a způsobech zohlednění výchovy dětí v důchodových nárocích rodičů. Text pokračuje v analýze konceptu CPAYG a rozebírá konkrétní předložený návrh jeho realizace v podmínkách ČR. Autor se dále věnuje analýze asignace pojistného.
Klíčová slova: zab. důchodové; doba započitatelná; doby výchovy dětí; doba pojištění; odchod do důchodu; koncepce budoucí; reforma důchodová; pojistné

Klíčová slova v angličtině: pension insurance; duration of insurance; countable period; care for children; retirement; pension reform; future conception; contribution
Klasifikace: T05 - důchodové, nemocenské a zdravotní pojištění, zabezpečení v nezaměstnanosti, státní sociální podpora
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Poznámka:  In: Demografie.info 2010. - ISSN: 1801-2914.
viz Do 1568b
Pracoviště: VUPSVPSO Typ: Elektronický dokument

Publikační činnost: 2010
BHG – odborné práce zveřejněné na internetu - domácí (v elektronických informačních zdrojích na internetu, např. příspěvky ve sbornících nebo elektronických časopisech, které nemají tištěný ekvivalent)

Mají české důchody záviset na počtu vychovaných dětí? III. / Martin Holub - 2010. - 6 s. - ()

[ Holub, Martin ]

Externí odkaz
Anotace:  Příspěvek je pokračováním a shrnutím analýz (I. a II.), které se věnovaly vztahům a závislostem mezi počtem vychovaných dětí a parametry důchodového systému. Po té, co byl představen koncept CPAYG a koncept asignace pojistného, se závěrečný text věnuje možnosti závislosti výše pojistné sazby na počtu vychovaných dětí v podmínkách ČR.
Klíčová slova: zab. důchodové; doba započitatelná; doby výchovy dětí; doba pojištění; odchod do důchodu; koncepce budoucí; reforma důchodová; pojistné

Klíčová slova v angličtině: pension insurance; duration of insurance; countable period; care for children; retirement; pension reform; future conception; contribution
Klasifikace: T05 - důchodové, nemocenské a zdravotní pojištění, zabezpečení v nezaměstnanosti, státní sociální podpora
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Poznámka:  In: Demografie.info 2010. - ISSN: 1801-2914.
viz Do 1568c
Pracoviště: VUPSVPSO Typ: Elektronický dokument

Publikační činnost: 2011
BDF - odborné články v ostatních domácích (nerecenzovaných) časopisech

Determinanty efektivního systému financování a poskytování dlouhodobé péče. [Determinants of an effective system of financing and providing long-term care.]. / Ladislav Průša - In: Rezidenční péče. - ISSN 1801-8718 - Roč. 7, č. 4 (2011), s. 8-9.

[ Průša, Ladislav ]

Anotace:  Pojetí dlouhodobé péče v evropských dokumentech. Současná situace v ČR a nutnost přijetí potřebných opatření.
 
Anotace v angličtině:  The concept of long-term care in the European documents. The current situation in the CR and the need to adopt the necessary measures.
Klíčová slova: ČR; péče dlouhodobá; péče sociálně zdravotní; financování; ústavy; staří; stárnutí; postižení; příspěvek na péči; koncepce budoucí; služby sociální

Klíčová slova v angličtině: Czech Republic; long term care; social and health care; financing; institutional care; elderly / aged; ageing; disabled; care allowance; future conception; social services
Klasifikace: T06 - sociální pomoc, sociální služby
Pracoviště: VUPSVPSO Typ: Článek z periodika

Publikační činnost: 2015
BAB - odborné monografie vydané v domácích vydavatelstvích

Politika přípravy na stárnutí v České republice 2015 [Ageing Policy in the Czech Republic 2015]. / Lucie Vidovićová, Veronika Khýrová - Praha: Ministerstvo práce a sociálních věcí, 2015. - s. - ISBN 978-80-7421-117-1

[ Vidovićová, Lucie - Khýrová, Veronika ]

Anotace:  Ministerstvo práce a sociálních věcí vydalo publikaci Politika přípravy na stárnutí v České republice, která se ve stručnosti věnuje všem hlavním tématům a opatřením. Podkapitoly v části 3 Hlavní opatření přijatá v rámci politiky přípravy na stárnutí v ČR se věnují i celoživotnímu učení a zaměstnávání starších pracovníků a seniorů. Zmíněny jsou i příklady dobré praxe jako projekty Generační tandem nebo Implementace age managementu v České republice.
Klíčová slova: stárnutí; stárnutí aktivní; staří; práva lidská; vzdělávání celoživotní; pracovníci starší; důchodci pracující; služby sociální; stav zdravotní; bezmocnost; koncepce budoucí

Klíčová slova v angličtině: ageing; active ageing; seniors; human rights; lifelong learning; older workers; employment of retired persons; social services; health status; helplessness; future conception
Klasifikace: T02 - stárnutí, staří, demografie
Poznámka:  Dostupné z: http://www.mpsv.cz/files/clanky/24024/Brozura_starnuti_screen.pdf
Pracoviště: VUPSVBOOSP Typ: Kniha

Publikační činnost: 2018
BDF - odborné články v ostatních domácích (nerecenzovaných) časopisech

Transformovat domovy pro seniory? Ne, budovat nová zařízení! / Ladislav Průša - In: Rezidenční péče. - ISSN 1801-8718 - Roč. 14, č. 3 (2018), s. 6-7.

[ Průša, Ladislav ]

Anotace:  Návrhy na zlepšení dostupnosti a kvality pobytových sociálních služeb pro seniory. Graf: Výše průměrných provozních nákladů na lůžko v domovech seniorů a v domovech se zvláštním režimem v závislosti na velikosti zařízení. Tabulka: Počet lůžek v zařízeních dlouhodobé péče v evropských zemích.
Klíčová slova: staří; služby sociální; ústavy dlouhodobé péče; financování; koncepce budoucí; prognózování; výdaje

Klíčová slova v angličtině: seniors; social services; long-term care; institutions; financing; future conception; forecasting; expenditure
Klasifikace: T06 - sociální pomoc, sociální služby
Pracoviště: VUPSVPSO Typ: Článek z periodika

Publikační činnost: 2019
BDD - odborné články v domácích recenzovaných časopisech

Současná struktura služeb dlouhodobé péče a prognóza potřebnosti sociálních služeb 2019-2050 [The current structure of long-term care services and the forecast of the need for social services 2019-2050]. / Jiří Horecký, Ladislav Průša - In: Listy sociální práce. - ISSN 2336-2332 - Roč. 7, č. 18 (2019), s. 10-13 (4 s.).

[ Horecký, Jiří - Průša, Ladislav ]

Soubory ke ztažení:
Fulltext

Anotace:  Základní údaje o sociálních službách v ČR, zhodnocení situace v oblasti dlouhodobé péče v souvislosti se stárnutím populace, mezinárodní srovnání kapacit lůžek dlouhodobé péče, kvantifikace výdajů na dlouhodobou zdravotní a sociální péči , struktura výdajů v roce 2017 podle propočtů VÚPSV, prognózy vývoje počtu příjemců příspěvku na péči a konkrétní návrhy na řešení hrozícího kolapsu sociálních služeb.
 
Anotace v angličtině:  Basic data on social services in the Czech Republic, assessment of the situation in the area of long-term care in connection with population ageing, international comparison of long-term care bed capacities, quantification of expenditure on long-term health and social care, expenditure structure in 2017 according to RILSA calculations, forecasts of the development of the number of beneficiaries of care allowance and concrete proposals to address the imminent collapse of social services.
Klíčová slova: ČR; péče dlouhodobá; služby sociální; stárnutí; koncepce budoucí; financování; srovnání mezinárodní

Klíčová slova v angličtině: Czech Republic; long-term care; social services; ageing; future conception; financing; international comparison
Klasifikace: T06 - sociální pomoc, sociální služby
Pracoviště: Typ: Článek z periodika


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT