Publikační činnost: 2011
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Vývoj nákladů práce a jednotkových nákladů práce v ČR a EU na počátku hospodářské krize [The development of the labour costs and the unit labour costs in the Czech Republic and the EU at the beginning of the economic crisis]. / Tomáš Kozelský, Jan Vlach - Praha: VÚPSV, v.v.i., 2011. - 109 s. - ISBN 978-80-7416-091-2

[ Kozelský, Tomáš - Vlach, Jan ]

Externí odkaz
Anotace:  Publikace se snaží charakterizovat a analyzovat změny v porovnání s předČchozí konjunkturou. Shrnuje roztříštěná data za státy Evropské unie a i data za USA v oblastech nákladů práce, zdanění práce a jednotkových nákladů práce za období let 2004 - 2009. Zhodnocení základních problémů pohybu nákladů a efektivnosti práce v rámci proporcí změn makroekonomického rámce se opírá o výsledky výzkumu, které formulovaly studie vydané VÚPSV a odborné články z let 2005-2009, a výstupy výzkuČmu zahraničních institucí. V první části se studie věnuje úplným nákladům práce v ČR a změnám jejich struktury. Na základě údajů Eurostatu a OECD srovnávají autoři náklady práce a jejich změny na počátku krize v ČR a Evropské unii. Druhá část studie se věnuje jednotkovým nákladům práce, tj. efektivnímu vynakládaní práce a souvislostem jejich vývoje v hospodářském cyklu.
 
Anotace v angličtině:  The publication tries to describe and to analyze changes in comparison with the previous economic boom. It summaČrizes fragmented information from EU countries and the USA on the field of the labour costs, the income taxation and the unit labour costs in the period 2004-2009. The evaluation of the fundamental problems of cost and labour efficiency movements within the proportions of change of the macroeconomic framework is based on research results, which were formulated in the RILSA studies and in the expert articles in 2005-2009 as well as in the foreign researches. The first part deals with the full labour costs in the CR and the changes in their structure. The authors compare labour costs and their changes at the beginning of the crisis in the CR and in the EU on the basis of information provided by Eurostat and OECD. The second part of the study deals with the unit labour costs, i.e. with the efficient expenditure of labour and the economic contexts of their development cycle.
Klíčová slova: ČR; EU; náklady práce; náklady práce jednotkové; zdanění mezd; sociální a zdravotní zabezpečení; krize ekonomická; konjunktura

Klíčová slova v angličtině: CR; EU; labour costs; unit labour costs; income taxation; social and health security; economic crisis; economic boom
Klasifikace: T10 - příjmy a mzdy
Pracoviště: VUPSVPPAMP Typ: Kniha

Publikační činnost: 2012
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Trendy vývoje nákladů práce, zdanění práce, podíl práce na nákladech a jednotkové náklady práce v letech 2005 - 2010 [Trends in the labour costs development, labour taxation, labor's share in costs and unit labour costs in 2005 - 2010]. / Tomáš Kozelský, Jan Vlach - Praha: VÚPSV, v.v.i., 2012. - 119 s. - ISBN 978-80-7416-108-7

[ Kozelský, Tomáš - Vlach, Jan ]

Externí odkaz
Anotace:  Monografie se věnuje vývoji nákladů práce, podílu práce na nákladech a jednotkových nákladů práce v ČR, EU a USA v období hospodářské krize. Kvantitativní a kvalitativní změny v krizových letech 2008-2010 porovnává s posledními roky konČjunktury 2005-2007. Monografie shrnuje roztříštěná data za státy Evropské unie a i data za USA v oblastech nákladů práce a postavení práce v reprodukčním procesu. V první části se monografie věnuje úplným nákladům práce v ČR a změnám jejich struktury. Na základě údajů Eurostatu a OECD srovnávají autoři náklady práce a jejich změny v globální recesi v ČR a Evropské unii. Druhá část monografie se věnuje podílu práce na nákladech. Třetí část se zabývá jednotkovými náklady práce a souvislostmi jejich vývoje v hospodářském cyklu. Příloha obsahuje monitoring nákladů práce v ČR, EU a USA.
 
Anotace v angličtině:  The monograph deals with the development of the labor costs, with the developČment of the labor's share in costs and with the development of the unit labor costs in the Czech Republic, EU and in the USA in a time of the economic crisis. Quantitative and qualitaČtive changes in the crisis years 2008-2010 are compared with the last economic boom years 2005-2007. The study summarizes fragmented information from EU countries and the USA in the field of the labor costs and the status of work in the reproduction process. In its first part, the monograph deals with the full labor costs in the Czech Republic and the changes in their structure. The authors compare labor costs and their changes in the global recession in the Czech Republic and in the EU on the basis of information provided by Eurostat and OECD. The second part of the study deals with labor's share in costs. The third part deals with unit labor costs and the context of their development in the economic cycle. The Annex contains monitoring of the labor c
osts in the Czech Republic, the EU and the USA.
Klíčová slova: náklady práce; podíl práce na nákladech; náklady práce jednotkové; zdanění mezd; sociální a zdravotní zabezpečení; konjunktura; krize ekonomická

Klíčová slova v angličtině: labour costs; labour's share in costs; unit labour costs; income taxation; social and health security; economic boom; economic crisis
Klasifikace: T10 - příjmy a mzdy
Pracoviště: VUPSVPPAMP Typ: Kniha

Publikační činnost: 2019
BAV

Trh práce po krizi [Labour market after crisis]. / Jan Vlach, Jaromíra Kotíková - Praha: VÚPSV, v.v.i., 2019. - 45 s. - ISBN 978-80-7416-342-5

[ Vlach, Jan - Kotíková, Jaromíra ]

Externí odkaz
Anotace:  V důsledku procesu stárnutí populace se snižuje počet osob v produktivním věku. Ve fázi recese, v letech 2008 až 2013, nemusely podniky řešit nedostatek pracovníků. Levná práce usnadnila podnikům působícím na území ČR přežití krize. Nízké úrokové sazby podnikatelská sféra nevyužila k modernizaci své výrobní základny. Organizace se většinou omezily na netechnické a organizační inovace. Tomu odpovídají i dílčí změny ve struktuře zaměstnanosti. Přívětivé domácí prostředí firmám umožnilo nákladově vzdorovat na nadnárodních trzích technicky vyspělejší konkurenci. Následný hospodářský rozmach po roce 2013 prokázal, že se ekonomika dostatečně nepřipravila na nástup digitalizace a robotizace a při extenzivním využití práce narazila na bariéru snižujícího se zdroje pracovních sil, zejména manuálních profesí. Vysoká poptávka po pracovnících na trhu a deformovaná struktura nabídky našla svůj projev v růstu ceny práce.
 
Anotace v angličtině:  Due to the aging population, the number of people in the productive age is decreasing. During the recession (2008-13), the companies did not face labour shortages. Cheap labour has enabled companies installed in the Czech Republic to survive the crisis. The entrepreneurial sphere did not make use of low interest rates to modernise its industrial basis. Firms mostly limited themselves to non-technical and organizational innovations. This was reflected in the partial changes in the structure of unemployment. Friendly local environment has enabled firms to defy technically more advanced competition in the multinational markets thanks to the cost advantage. The subsequent economic expansion after 2013 has revealed the unpreparedness of the economy for the starting digitalisation and robotics, and the firms using the extensive growth strategy hit the limits of labour force size, especially in manual occupations. The high demand for labour and the deformed demand structure resulted in labour cost increase.
Klíčová slova: krize ekonomická; oživení; konjunktura; zaměstnanost; cena práce; mzda; plat

Klíčová slova v angličtině: crisis; boost; boom; employment; labour cost; wage; salary
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
Návaznost: EF692216 Vyhodnocování účinnosti a efektivity realizace APZ; EF692316 Predikce trhu práce
Pracoviště: VUPSVPPAMP Typ: Kniha


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT