Publikační činnost: 2011
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Lokální strategie integrace cizinců v ČR II : (případová studie Brno) [Local strategies of foreigners´integration in the Czech Republic II (the case of city of Brno)]. / Miroslava Rákoczyová, Robert Trbola, Jiří Vyhlídal - Praha: VÚPSV, v.v.i., 2011. - 68 s. - ISBN 978-80-7416-089-9

[ Rákoczyová, Miroslava - Trbola, Robert - Vyhlídal, Jiří ]

Externí odkaz
Anotace:  V této publikaci se autoři věnují hlubší analýze strategií a postupů klíčových institucí, provázanosti jejich opatření a přístupů k otázkám integrace cizinců na lokální úrovni, a to konkrétně v případě města Brna. V rámci institucionálČního zázemí se zaměřili na role, činnosti a přínos všech klíčových lokálních aktérů v oblasti podpory sociální integrace přistěhovalců na území města.
 
Anotace v angličtině:  In this publication, the authors give a deeper analysis of policies and procedures of key institutions, integration of measures and approaches to issues of integration of foreigners at the local level, particularly in the case of city of Brno. Within the institutional background, they focused on the role, activities and contribution of all key local actors in promoting social integration of immigrants in the city.
Klíčová slova: integrace cizinců; lokální strategie integrace; klíčoví aktéři; institucionální zázemí; koordinace

Klíčová slova v angličtině: integration of foreigners; local integration strategy; key actors; institutional facilities; coordination
Klasifikace: T03 - migrace, cizinci
Pracoviště: VUPSVBOOSP Typ: Kniha

Publikační činnost: 2017
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Screening podmínek pracovní, léčebné, sociální a pedagogické rehabilitace v ČR [Screening of conditions of vocational, medical, social and pedagogic rehabilitation in the Czech Republic]. / Petr Džambasov, Jaroslav Dostál, Jaromíra Kotíková, Patrik Rücker - Praha: VÚPSV, v.v.i., 2017. - 96 s. - ISBN 978-80-7416-305-0

[ Džambasov, Petr - Dostál, Jaroslav - Kotíková, Jaromíra - Rücker, Patrik ]

Externí odkaz
Anotace:  Rehabilitace je definována jako soubor opatření směřujících k co nejrychlejšímu sociálnímu začlenění jedince s postiženým zdravím (nemocí, úrazem, vrozenou vadou). Opatření musí být poskytována koordinovaně, bez zbytečných průtahů, v souladu s povahou individuální situace zdravotně postižené osoby. Východiskem pro mapování podmínek a bariér koordinace rehabilitace se stal materiál s názvem "Teze koordinace rehabilitace osob se zdravotním postiženým", ke kterému se vztahuje řešení "Screening jednotlivých oblastí rehabilitace v ČR" z hlediska zmapoČvání dostatečnosti fungování jednotlivých oblastí rehabilitace a existence vhodných podmínek pro koordinaci rehabilitace, popř. existence bariér, které by koordinaci mohly bránit nebo ji limitovat. Jednotlivé oblasti rehabilitace - léčebná, sociální, pracovní a pedagogická, byly mapovány dle 4 základních kritérií: institucionální podmínky, personální zabezpečení, cílová skupina a náklady.
 
Anotace v angličtině:  Rehabilitation is defined as a set of measures focused on the fastest as possible social inclusion of an handicapped individual (disease, accident, inborn imperfection). Measures should be provided in a coordinated way, without redundant delays, in line with the nature of an individual situation of the handicapped person. Way out for mapping rehabilitation coordination conditions and barriers has been described in the material "Theses rehabilitation coordination of handicapped persons"2 to which refers solution "Screening of particular rehabilitation areas in the Czech Republic" mapping functional sufficiency of particular rehabilitation areas and existence of proper conditions for rehabilitation coordination, e.g. existence of barriers which could obstruct coordination or restrain it. Particular rehabilitation areas as medical, social, labour and pedagogic - has been mapped according to 4 basic criterions: institutional conditions, Human Resources management, target group and costs.
Klíčová slova: koordinace; rehabilitace léčebná; rehabilitace sociální; rehabilitace pracovní; rehabilitace pedagogická; osoba se zdravotním postižením

Klíčová slova v angličtině: coordination; medical rehabilitation; social rehabilitation; vocational rehabilitation; pedagogic rehabilitation; handicapped persons
Klasifikace: T08 - zdravotně postižení občané, zdravotní postižení
Návaznost: DC527/2016 Screening podmínek pracovní, léčebné, sociální a pedagogické rehabilitace v ČR
Poznámka:  Návaznost: Screening podmínek pracovní, léčebné, sociální a pedagogické rehabilitace v ČR
Pracoviště: Typ: Kniha


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT