Publikační činnost: 2006
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

The Aspect of Culture in the Social Inclusion of Ethnic Minorities. Final Report. Czech Republic. [Aspekty kultury v sociálním začlenění etnických menšin. Závěrečná zpráva. Česká republika.]. / Milada Horáková, Pavel Bareš - Praha: VÚPSV, European Centre for Minority Issues (ECMI), 2006. - 144 s. - ()

[ Horáková, Milada - Bareš, Pavel ]

Externí odkaz
Anotace:  Analyzování souvislostí kultury a sociálního začlenění má zásadní význam při hledání faktorů podporujících kohezi a stabilitu v zemích s velkým podílem etnických menšin v populaci. Sociální vyloučení příslušníků etnických minorit je vážným politickým problémem, který skrývá nebezpečí eskalace etnického násilí. Cílem tohoto projektu je zhodnotit kulturní politiky v 6 členských zemích EU na základě jejich národních akčních plánů pro sociální integraci s využitím koordinační metody. Dimense kultury při sociální integraci etnických menšin. Institucionální rámec sociálního začlenění v ČR. Základní strategické dokumenty artikulující politiky sociálního začlenění etnických menšin v kultuře. Národní menšiny v ČR (romská komunita, komunity cizinců). Národní akční plán. Ukazatele začlenění menšin v relevantních oblastech. Pilotní průzkum mezi odborníky zabývajícími se začleněním minorit. Efektivnost vládní výdajů na vzdělávací politiky pro romskou komunitu.
 
Anotace v angličtině:  Analysing the links between culture and social inclusion has a fundamental importance in the search for factors supporting cohesion and stability in countries with a large proportion of ethnic minorities in their population. Social exclusion of the members of ethnic minorities is viewed as a serious political problem that carries the potential danger of escalating ethnic violence. The project aims to evaluate the cultural policies of six EU member states based on the substance of their National Action Plans for social integration using the coordination method. The dimension of culture in the social Integration of ethnic minorities. institutional framework of social inclusion in the Czech Republic. Basic strategic documents articulating the policies of social inclusion of ethnic minorities in culture. National minorities in the CRc (Roma community, foreign communities.). National Action Plan of the CR. Indicators of ethnic minorities inclusion in relevant areas. Pilot investigation among professionals dealing with inclusion of ethnic minorities. Cost-effectiveness of government education policies for the Roma community.
Klíčová slova: skupiny etnické; vyloučení sociální; integrace; kultura; Romové; politika vzdělávací

Klíčová slova v angličtině: ethnic minorities; social exclusion; integration; culture; Roma community; education policies
Klasifikace: T07 - chudoba, sociální vyloučení, životní úroveň
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV; VS/2005/0686 The Aspect of Culture in the Social Inclusion of Ethnic Minorities. Evaluation of the Impact of Inclusion Policies under the Open Method of Co-ordination in the European Union: Assessing the Cultural Policies of Six Member States
Poznámka:  The project The Aspect of Culture in the Social Inclusion of Ethnic Minorities. Evaluation of the Impact of Inclusion Policies under the Open Method of Co-ordination in the European Union: Assessing the Cultural Policies of Six Member States
ISSN: 1435 - 9812
Pracoviště: VUPSVPTPAZ Typ: Kniha

Publikační činnost: 2006
BEE– odborné příspěvky v nerecenzovaných zahraničních sbornících (konferenční i nekonferenční)

The Aspect of Culture in the Social Inclusion of Ethnic Minorities. Czech Republic. [Kulturní aspekty v sociální inkluzi etnických menšin. Česká republika.]. / Milada Horáková, Pavel Bareš - In: MEU Programme Minorities in the EU. - Flensburg : European Centre for Minority Issues, 2006. - 147 s. (CD).

[ Horáková, Milada - Bareš, Pavel ]

Externí odkaz
Anotace:  Tato práce jednou ze série národních zpráv v rámci projektu ECMI. Analyzování spojitostí mezi kulturou a sociálním začleněním má zásadní význam při hledání faktorů, podporujících kohezi a stabilitu v zemích s velkým podílem etnických menšin v populaci. Sociální vyloučení příslušníků etnických menšin je považováno za vážný politický problém. Kulturní dimenze sociální integrace etnických menšin. Institucionální rámec sociálního začleňování v ČR. Základní strategické dokumenty, formulující politiky sociální inkluze etnických menšin v kultuře. Národnostní menšiny v ČR. Národní akční plán (NAP) ČR. Všeobecné charakteristiky NAP z hlediska kulturních aspektů. Ukazatele začlenění etnických menšin v relevantních oblastech. Pilotní šetření mezi odborníky, zabývajícími se inkluzí etnických menšin. Efektivnost výdajů na vládní vzdělávací politiky pro romskou komunitu.
 
Anotace v angličtině:  This Working Paper is one in a series of country reports submitted under the ECMI project. Analysing the links between culture and social inclusion has a fundamental importance in the search for factors supporting cohesion and stability in countries with a large proportion of ethnic minorities in their population. Social exclusion of the members of ethnic minorities is viewed as a serious political problem. The dimension of culture in the social integration of ethnic minorities. Institutional framework of social inclusion in the CR. Basic strategic documents articulating the policies of social inclusion of ethnic minorities in culture. National minorities in the CR. National action plan of the CR. General characteristics of NAP from the point of view of cultural aspects. Indicators of ethnic minorities inclusion in relevant areas. Pilot investigation among professionals dealing with inslusion of ethnic minorities. Cost-effectiveness of government education policies for the Roma community.
Klíčová slova: menšiny etnické; menšiny národnostní; Romové; integrace; vyloučení sociální; začleňování sociální; národní akční plány sociálního začleňování; kultura

Klíčová slova v angličtině: ethnic minorities; national minorities; Roma community; integration; social exclusion; social inclusion; social inclusion of ethnic minorities; national action plan of social inclusion; cultural aspects
Klasifikace: T07 - chudoba, sociální vyloučení, životní úroveň
Návaznost: VS/2005/0686 The Aspect of Culture in the Social Inclusion of Ethnic Minorities. Evaluation of the Impact of Inclusion Policies under the Open Method of Co-ordination in the European Union: Assessing the Cultural Policies of Six Member States; MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Poznámka:  ECMI Working Paper # 29; ISSN 1435 - 9812; soubor příspěvků na CD - Do 1488
Pracoviště: VUPSVPTPAZ Typ: Článek ze sborníku

Publikační činnost: 2014
ABD - kapitoly v odborných recenzovaných monografiích vydaných v zahraničních vydavatelstvích

Aktivní stárnutí a volný čas aneb jak pěstovat kulturu ve stáří [Active ageing and leisure time or how to do culture in old age]. / Lucie Vidovićová - In: Průvodce vyšším věkem. Manuál pro seniory a jejich pečovatele. - Praha : Mladá Fronta, 2014. - ISBN 978-80-204-3119-6. - s. 153-174 (22 s.).

[ Vidovićová, Lucie ]

Anotace:  Tato kapitola představuje nejběžnější aktivity v rámci konceptu aktivního stárnutí. Je založena na data z výběrových šetření Eurobarometr a Spotřeba a spotřebitelé ve vyšším věku.
 
Anotace v angličtině:  This chapters deals with most pronounced activities in active ageing arena and shows their preferences in the Czech rep. It is based on Eurobaromerer data and survey "Consumption and consumers in higher age".
Klíčová slova: stárnutí aktivní; kultura; vzdělávání celoživotní; dobrovolnictví; cestování; čas volný

Klíčová slova v angličtině: active ageing; culture; lifelong learning; volounteering; travelling; leisure activities
Klasifikace: T02 - stárnutí, staří, demografie
Poznámka:  celkem 200 s.
Pracoviště: VUPSVBOOSP Typ: Článek ze sborníku


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT