Publikační činnost: 2004
AAB - odborné recenzované monografie vydané v domácích vydavatelstvích

Evropská vzdělávací politika / program, principy a cíle. [European education policy / programme, principles and goals.]. / Helena Vychová, Miroslav Brdek - Praha: ASPI Publishing s.r.o., 2004. - 172 s.

[ Vychová, Helena - Brdek, Miroslav ]

Anotace:  Se vstupem České republiky do Evropské unie bude nezbytné dále zkvalitňovat dosud platnou soustavu vzdělávací politiky v naší republice. Tato soustava má - jak to ostatně potvrzují četné analýzy a hodnocení - nemalé nedostatky. Týká se to nejen základního školství, ale i dalších složek a stupňů vzdělávání (vysokoškolská studia, učňovské školství apod.). Publikace Vzdělávací politika v EU obsahuje řadu podnětů z oblasti vzdělávací politiky zemí EU, které využijí čeští pracovníci na různých stupních řízení. Kniha nás podrobně uvádí do problematiky vzdělávání a poskytuje prostor k zamyšlení a inspiracím, jak některé prvky přenést i do vývoje této problematiky v České republice. České republice se totiž se vstupem do Evropské unie otvírá bohatá spolupráce s ostatními členskými zeměmi a bude nucena zkvalitnit analýzy dané problematiky a rychleji reagovat na nabízenou spolupráci.
 
Anotace v angličtině:  The Czech Republic's entry into the EU will make it necessary to improve the quality of the currently education policy system in our republic. The publication contains a number of suggestions from the education policies of EU countries which are used by Czech workers at various management levels. The book introduces educational issues to us in detail and provides space for consideration and inspiration on how to import some of these elements into the development of these issues in the CR. Accession into the EU has opened up possibilities for boundless opportunities for cooperation with other member countries and we will be forced to improve the quality of analyses on this issue and to react more promptly to the co-operation being offered.
Klíčová slova: ČR; integrace evropská; politika vzdělávací; kvalita

Klíčová slova v angličtině: Czech Republic; European integration; education policy; quality of education
Klasifikace: T02 - stárnutí, staří, demografie
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVPTPAZ Typ: Kniha

Publikační činnost: 2003
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Evropský sociální monitoring: jak uchopit sociální kvalitu : Přehledová studie a konceptualizace problému. / Marie Valentová - Praha: VÚPSV, 2003. - 107 s.

[ Valentová, Marie ]

Soubory ke ztažení:
Fulltext

Externí odkaz
Klíčová slova: EU; politika sociální; kvalita; ukazatele sociální; situace sociální; VÚPSV

Klíčová slova v angličtině: EU; social policy; quality; social indicators; social situation; RILSA
Klasifikace: T09 - sociální dialog, pracovní podmínky
Návaznost: MPS0000000001
Pracoviště: Typ: Kniha (zpráva výzkumná)

Publikační činnost: 2022
BDD - odborné články v domácích recenzovaných časopisech

Výsledky v sociální práci a jejich vztah ke kvalitě výkonu sociální práce [Outcomes in Social Work and its Relationship to the Quality of Social Work Practice]. / Jana HAVLÍKOVÁ, Olga HUBÍKOVÁ - In: Sociální práce/Sociálna práca. - ISSN 1213-6204 - Roč. 22, č. 3 (2022), s. 89-106 (17 stran).

[ HAVLÍKOVÁ, Jana - HUBÍKOVÁ, Olga ]

Soubory ke ztažení:

Externí odkaz
Anotace:  CÍLE: Na základě pohledů expertů diskutujeme téma výsledku výkonu sociální práce ľ co lze v sociální práci považovat za výsledky, jaká mají tyto výsledky specifika a jaký mají vztah ke kvalitě výkonu sociální práce.
TEORETICKÁ VÝCHODISKA: Téma výsledkové kvality je zasazeno do širokého kontextu New Public Managementu (NPM). Východiskem pro pojednání o výsledku v sociální práci pak jsou vybrané charakteristiky sociální práce (prvek nepředvídatelnosti a dvojí mandát).
METODY: Byla uplatněna tematická analýza polostrukturovaných rozhovorů se zástupci záměrným výběrem vytvořeného vzorku řídících a metodických orgánů a střešních organizací ovlivňujících výkon sociální práce v různých oblastech.
VÝSLEDKY: Experti spojují s kvalitou sociální práce především ty její výsledky, které mají bezprostřední či dlouhodobý dopad na kvalitu života klientů. Na jejich dosahování má vliv i sociální prostředí, a proto je nelze přímo využít pro externí hodnocení kvality sociální práce. Výsledky typu výstupy, tj. měřitelné aspekty procesu poskytování služeb sociální práce, nelze dle expertů za indikátory kvality sociální práce považovat, a pokud jsou takto využity, hrozí snížení kvality sociální práce.
IMPLIKACE PRO SOCIÁLNÍ PRÁCI: Mechanismy zodpovídání se z výsledků své práce formulované v rámci NPM nejsou pro sociální práci vhodné. Je nezbytné nejen formulovat takové návrhy hodnocení kvality v sociální práci, které důsledně vycházejí z hodnot a specifik sociální práce, ale též usilovat o jejich prosazení.
 
Anotace v angličtině:  OBJECTIVES: Based on expert opinions, we have discussed what may be considered as results in social work, their specifics, and how they relate to the quality of social work practice.
THEORETICAL BASE: Result quality has been framed by the context of New Public Management (NPM). The starting point for discussion of the results in social work was the selected characteristics of social work (the element of unpredictability and the dual mandate).
METHODS: Thematic analyses of semi-structured interviews with representatives of deliberately selected sample of organisations influencing the performance of social work in various areas was applied.
OUTCOMES: Experts associate with the quality of social work primarily outcomes that have an impact on the quality of life of the clients. However, social environment intervenes into outcomes achievement, and therefore they cannot be used for external evaluation of the quality. According to experts, outputs, i.e., measurable aspects of the process of providing social work services, cannot be considered as indicators of the quality of social work; if they are, then there is a risk of decreasing quality.
SOCIAL WORK IMPLICATIONS: Mechanisms of accountability developed within the NPM are not suitable for social work. It is necessary to formulate and to enforce oneĺs own proposals based on the values and specifics of social work.
Klíčová slova: práce sociální; hodnocení; kvalita; správa veřejná

Klíčová slova v angličtině: social work; Evaluation; quality; Public Management
Klasifikace: T06 - sociální pomoc, sociální služby
Návaznost: IP70707 Kvalita výkonu sociální práce v ČR - vytvoření metodiky hodnocení a provedení prvotní evaluace
Pracoviště: VUPSVSPSP Typ: Článek z periodika

Publikační činnost: 2022
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Metodika hodnocení kvality výkonu sociální práce [ : Methodology Guide for Assessment the Quality of Social Work Performance]. / Olga HUBÍKOVÁ, Jana HAVLÍKOVÁ, Robert TRBOLA, Libor MUSIL - Praha: RILSA, 2022. - 292 stran

[ HUBÍKOVÁ, Olga - HAVLÍKOVÁ, Jana - TRBOLA, Robert - MUSIL, Libor ]

Soubory ke ztažení:

Externí odkaz
Anotace:  Metodika hodnocení kvality výkonu sociální práce představuje nástroj pro zjišťování kvality výkonu sociální práce v ČR, který umožní dlouhodobě monitorovat vývoj kvality výkonu sociální práce napříč segmenty sociální ochrany, kde je v současné době sociální práce uplatňována, a to s cílem kontinuální podpory rozvoje profesionální sociální práce v ČR. Metodika obsahuje nejen konceptuální vymezení kvality v sociální práci, včetně parametrů profesionální sociální práce, a metodické návody, ale zahrnuje též nástroje pro hodnocení kvality výkonu sociální práce v ČR ľ jedná se o: (1) Souboru kritérií a indikátorů monitorování kvality výkonu sociální práce, (2) dotazník "Kvalita výkonu sociální práce v ČR" a (3) Klíč pro vyhodnocení kvality výkonu sociální práce v ČR na základě dat získaných s využitím dotazníku "Kvalita výkonu sociální práce v ČR". Metodika vznikala v procesu neustálé interakce mezi teorií a empirickými daty a za úzké spolupráce mezi výzkumem a praxí.
 
Anotace v angličtině:  The Methodology Guide for Assessment the Quality of Social Work Performance is a tool for determining the quality of social work performance in the Czech Republic, which will enable long-term monitoring of the development of the quality of social work performance across the segments of social protection where social work is currently applied, with the aim of continuous support for the progress of professional social work in Czech Republic.
The Guide contains not only a conceptual definition of quality in social work, including the parameters of professional social work, and methodological instructions, but also includes tools for evaluating the quality of social work performance in the Czech Republic, these are: (1) Set of Criteria and Indicators for Monitoring the Quality of Social Work Performance, (2) questionnaire "Quality of Social Work Performance in the Czech Republic" and (3) key for evaluating the quality of social work performance in the Czech Republic based on data obtained using the "Quality of Social Work Performance in the Czech Republic" questionnaire. The Guide was created in the process of constant interaction between theory and empirical data and in close cooperation between research and practice.
Klíčová slova: ČR; metodika; práce sociální; kvalita; hodnocení; standardizace

Klíčová slova v angličtině: Czech Republic; methodology; social work; quality; evaluation; standardization
Klasifikace: T06 - sociální pomoc, sociální služby
Návaznost: IP70707 Kvalita výkonu sociální práce v ČR - vytvoření metodiky hodnocení a provedení prvotní evaluace
Pracoviště: VUPSVSPSP Typ: Kniha

Publikační činnost: 2022
GII – publikace a dokumenty, které nelze zařadit do předchozích kategorií

Prvotní vyhodnocení kvality výkonu sociální práce v ČR provedené v roce 2022. / Jana HAVLÍKOVÁ, Olga HUBÍKOVÁ, Robert TRBOLA - Praha: RILSA - Výzkumné cetnrum v Brně, 2022. - 54 stran

[ HAVLÍKOVÁ, Jana - HUBÍKOVÁ, Olga - TRBOLA, Robert ]

Soubory ke ztažení:

Externí odkaz
Anotace:  Tento materiál přináší souhrnné vyhodnocení celého Souboru kritérií a indikátorů monitorování kvality výkonu sociální práce v ČR dle postupu uvedeného v Metodice hodnocení kvality výkonu sociální práce. Vyhodnocení bylo uskutečněno s využitím dat získaných v roce 2022 dotazníkovým šetřením "Kvalita výkonu sociální práce v ČR". Respondenty tohoto šetření byli sociální pracovníci, kteří v době sběru dat tuto profesi aktivně vykonávali. Osloveni byli sociální pracovníci ze všech oblastí, kde je sociální práce v ČR vykonávána. Datový soubor zahrnuje 1 774 respondentů. V závěru vyhodnocení jsou uvedena doporučení, jak s tímto dokumentem dále pracovat.
 
Anotace v angličtině:  This paper provides a summary evaluation of the entire Set of Criteria and Indicators for Monitoring the Quality of Social Work Performance in the Czech Republic according to the procedure specified in the Methodology Guide for Assessment the Quality of Social Work Performance. The evaluation was carried out using data obtained in 2022 by the questionnaire survey "Quality of social work performance in the Czech Republic". The respondents of this survey were social workers who were actively practicing this profession at the time of data collection. Social workers from all areas where social work is performed in the Czech Republic were approached. The dataset includes 1,774 respondents. At the end of the evaluation, recommendations are given on how to further work with this document.
Klíčová slova: ČR; kvalita; práce sociální; hodnocení

Klíčová slova v angličtině: Czech Republic; social work; monitoring; standardization; evaluation
Návaznost: IP70707 Kvalita výkonu sociální práce v ČR - vytvoření metodiky hodnocení a provedení prvotní evaluace
Pracoviště: VUPSVSPSP Typ: Kniha


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT