Publikační činnost: 2007
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Zaměstnavatelé zahraničních pracovníků v České republice a jejich role v procesu sociální integrace. : Analýza poptávky po zahraniční pracovní síle. [Employers of foreign workers in the Czech Republic and their role int he process of social integration. : The analysis of foreign labour demand.]. / Miroslava Rákoczyová, Robert Trbola, Jiří Vyhlídal, Pavel Kofroň - Praha: VÚPSV - výzkumné centrum Brno, 2007. - 156 s. : lit., obr., tab., příl. - ISBN 978-80-87007-92-1

[ Rákoczyová, Miroslava - Trbola, Robert - Vyhlídal, Jiří - Kofroň, Pavel ]

Externí odkaz
Anotace:  V této studii je pozornost věnována především analýze přístupu zaměstnavatelů k zaměstnávání zahraničních pracovníků a dále na postavení imigrantů na trhu práce. Studie vychází z dotazníkového šetření reprezentativního vzorku zaměstnavatelů, kteří v ČR legálně zaměstnávají cizince. V souboru dotázaných organizací jsou analyzovány takové charakteristiky poptávkové strany trhu práce, jako je její velikost a struktura v rámci všech odvětví národního hospodářství, kvalita a charakteristiky pracovních míst obsazovaných cizinci, segmenty trhu práce, v nichž jsou tato pracovní místa nabízena, a identifikace dalších charakteristik zaměstnavatelů zahraničních pracovníků. Souběžně jsou prezentovány výstupy analýz struktury populace zahraničních pracovníků z hlediska věku, pohlaví, vzdělání, země původu a vykonávané ekonomické aktivity. Deskripce situace na straně poptávky po zahraniční práci i na straně její nabídky je v předkládané studii doplněna také analýzou pohledu zaměstnavatelů na sociální integraci zahraničních
pracovníků a zhodnocení jejich role v tomto procesu.
 
Anotace v angličtině:  This study presents an analysis of employers' attitudes towards employment of foreigners in their companies as well as analysis of migrants' position on the Czech labour market. The study is based on survey of representative sample of employers, that legally employ foreigners on the Czech labour market. Characteristics such as structure and size of employers and their distribution across different sectors of national economy are analysed. Moreover, the study focuses on a quality of working positions and their characteristics and the differentiation of labour market segments in which these positions are offered. The study focuses also on the analysis of the foreign labour force, which aims at description of the size and structure of the migrant work, structure of the migrant population according to age, qualification and nationality, and the type of economic activities that the migrants exercise. The study also pays attention to the approach of employers to the process of social integration and evaluates their
role in this process.
Klíčová slova: migrace; migrace pracovní; integrace sociální; trh práce; cizinci; zaměstnavatelé; kvalita práce; motivace zaměstnavatelů; sektory národního hospodářství

Klíčová slova v angličtině: migration; labour migration; social integration; labour market; migrant workers; employers; quality of work; motivation of employers; national economy sectors
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
T03 - migrace, cizinci
Návaznost: 2D06002 - Migrující osoby v České republice - postavení na trhu práce a sociální integrace
Ohlasy:
 (1x)
Pracoviště: VUPSVBOOSP Typ: Kniha

Publikační činnost: 2011
ABD - kapitoly v odborných recenzovaných monografiích vydaných v zahraničních vydavatelstvích

Místo dole, místo nahoře: cizinci ze třetích zemí na českém trhu práce [Place down, place at the top: foreifners from third countries in the Czech labour market]. / Miroslava Rákoczyová - In: Institucionální podmínky sociální integrace cizinců v ČR II : Role zaměstnání a vybraných institucí v procesu integrace. - Brno : Barrister & Principal, o. s., 2011. - ISBN 978-80-87474-20-4. - s. 9-38 (30 s.).

[ Rákoczyová, Miroslava ]

Anotace:  Tato kapitola se zabývá kvalitou práce cizinců ze třetích zemí a především jejími souvislostmi s průběhem procesu sociální integrace přistěhovalců v ČR. Nejprve stručně nastíníme strukturu zahraniční zaměstnanosti, přičemž si budeme všímat zejména marginalizačních tendencí. Navážeme dosavadními zjištěními o kvalitě pracovních míst pro cizince, přičemž budeme vycházet zejména z realizovaného dotazníkového šetření reprezentativního vzorku 1 000 zaměstnavatelů, kteří v ČR legálně zaměstnávají cizince. Ve třetí části textu se pak zaměříme na porozumění souvislostem mezi kvalitou práce a sociální integrací. Naším cílem je hlubší porozumění významu charakteristik pracovního místa pro sociální integraci cizinců ze třetích zemí v České republice.
 
Anotace v angličtině:  This chapter deals with the quality of the work of foreigners from third countries, and particularly its relation to the social integration process of immigrants in the CR. First we briefly outline the structure of the foreign employment; we will pay attention mainly to marginalization tendencies. Then follow findings on the quality of jobs for foreigners that are based on a realized questionnaire survey of representative sample of 1,000 employers who legally employ foreigners in the CR. In the third part of the text, then we focus on understanding the relationship between quality of work and social integration. Our goal is a deeper understanding of the importance of job characteristics for social integration of foreigners from third countries in the Czech Republic.
Klíčová slova: cizinci; cizinci z třetích zemí; trh práce; integrace cizinců; kvalita práce; zaměstnanost cizinců; marginalizace trhu práce

Klíčová slova v angličtině: foreigners; foreigners from third countries; labour market; integration of foreigners; quality of work; employment of foreigners; marginalization
Klasifikace: T03 - migrace, cizinci
T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
Návaznost: 2D06002 - Migrující osoby v České republice - postavení na trhu práce a sociální integrace
Poznámka:  celkem 188 s.
Pracoviště: VUPSVBOOSP Typ: Článek ze sborníku

Publikační činnost: 2021
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Kvalita výkonu sociální práce očima sociálních pracovníků [The Quality of Social Work in the Eyes of Social Workers]. / Jana HAVLÍKOVÁ, Olga HUBÍKOVÁ, Libor MUSIL, Robert TRBOLA - První vydání - Praha: VÚPSV, v. v. i. - Výzkumné centrum Brno, 2021. - 123 stran - ISBN 978-80-7416-416-3 (print), - ISBN 978-80-7416-417-0 (pdf)

[ HAVLÍKOVÁ, Jana - HUBÍKOVÁ, Olga - MUSIL, Libor - TRBOLA, Robert ]

Soubory ke ztažení:

Externí odkaz
Anotace:  Monografie reaguje na bílé místo oboru a profese sociální práce, spočívající v absenci jednotného obecně uznávaného vymezení kvality v sociální práci v ČR. Na základě empirického kvalitativního výzkumu (polostrukturované rozhovory, metoda Delphi) zachycuje současné představy spojované českými sociálními pracovníky (řadovými i zástupci profesních skupin, střešních organizací, řídících orgánů atd.) s "kvalitou výkonu sociální práce". Východiskem analýzy je pojetí kvality jako sociálního konstruktu. Představy sociálních pracovníků jsou s pomocí tematické analýzy nejprve analyzovány a tříděny optikou obecných rovin pojmu kvalita, ve druhém přiblížení pak perspektivu dimenzí kvality v sociální práci inspirovanou Donabedianovým modelem, doplněným o dimenzi kontextu a o dimenzi role uživatelů. V návaznosti na jednotlivé dimenze výkonu sociální práce jsme následně usilovali o extrahování kritérií a indikátorů, jimiž by bylo možné zjišťovat kvalitu výkonu sociální práce.
Monografie představuje jeden z výstupů institucionálního projektu Výzkumného ústavu práce a sociálních věcí, v. v. i., s názvem "Kvalita výkonu sociální práce v ČR ľ vytvoření metodiky hodnocení a provedení prvotní evaluace". V rámci projektu slouží jako empirický podklad pro formulaci aplikovaného výstupu jímž je "Metodika hodnocení kvality výkonu sociální práce v ČR", a může sloužit i jako východisko při diskusích o vytváření nástrojů pro zajišťování kvality výkonu sociální práce v národním měřítku.
 
Anotace v angličtině:  The study addresses grey area of the profession of social work, consisting in the absence of generally recognized definition of quality of social work performance in the Czech Republic. Based on empirical qualitative research (semi-structured interviews, Delphi method), it captures current ideas associated by Czech social workers (both, front-line workers and representatives of professional groups, umbrella organizations, governing bodies, etc.) with the "quality of social work performance". The starting point of the analysis is the concept of quality as a social construct. With the help of thematic analysis, the ideas of social workers are first analyzed and sorted from the perspective of general levels of the concept of quality; subsequently, it is applied the analytical perspective of dimensions of quality in social work inspired by Donabedian's model, supplemented by the dimension of context and the dimension of the role of users.
In connection with the individual dimensions of social work, we further sought to extract criteria and indicators that could be used to determine the quality of social work. The study represents one of the outputs of the institutional project of the Research Institute of Labour and Social Affairs, v. v. i., entitled "Quality of social work performance in the Czech Republic ľ creation of evaluation methodology and initial evaluation". Within the project the study serves as an empirical basis for the formulation of applied output, which is the "Methodology for evaluating the quality of social work in the Czech Republicö and can also serve as a starting point for discussions on creating tools for ensuring the quality of social work on a national scale.
Klíčová slova: ČR; práce sociální; pracovníci sociální; kvalita práce; kvalita sociálních služeb; výzkum kvalitativní

Klíčová slova v angličtině: Czech Republic; social work; social workers; quality of work; quality of social services; quantitative survey
Klasifikace: T06 - sociální pomoc, sociální služby
Návaznost: IP70707 Kvalita výkonu sociální práce v ČR - vytvoření metodiky hodnocení a provedení prvotní evaluace
Pracoviště: VUPSVBOOSP Typ: Kniha


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT