Publikační činnost: 2002
AAB - odborné recenzované monografie vydané v domácích vydavatelstvích

Česká společnost: nejdůležitější fakta o kvalitě našeho život. [Czech Society. Basic indicators of quality of life.]. / Ivo Možný - Praha: Portál, 2002. - 208 s. - ISBN 80-7178-624-1

[ Možný, Ivo ]

Anotace:  Sociologický přehled základních indikátorů kvality života v České republice v mezinárodním srovnání. Trendy vývoje rodiny, vzdělání, zdraví, práce, životního prostředí, medií a volného času, občanské participace a zločinnosti za posledních padesát let se zvláštním důrazem na poslední desetiletí politické, sociální a ekonomické transformace jsou kriticky zkounány s indikací latentních nerovnováh v budoucím vývoji.
 
Anotace v angličtině:  A sociological overview of the basic indicators of the quality of life in the Czech society presented in international comparison and context. Trends of development in the family, health, education, labour, environment, media und leisure, civic participation and crime are critically examined in the last fifty years with a special attention devoted to the last ten years of political, social and economic transformation.
Klíčová slova: ČR; společnost; kvalita života

Klíčová slova v angličtině: Czech society; quality of life
Klasifikace: T07 - chudoba, sociální vyloučení, životní úroveň
Návaznost: Není přiřazeno VÚPSV
Pracoviště: VUPSVB Typ: Kniha

Publikační činnost: 2002
BAB - odborné monografie vydané v domácích vydavatelstvích

Průvodce krajinou priorit pro Českou republiku. [Guide to the priorities for the Czech Republic.]. / Martin Potůček, Milada Horáková, a kol.., (okruh spolupracujících odborníků) - Praha: Centrum pro ekonomické a sociální strategie, 2002. - 686 s. - ISBN 80-86349-06-3

[ Potůček, Martin - Horáková, Milada - a kol.. - (okruh spolupracujících odborníků) ]

Anotace:  Publikace se snaží o vystižení priorit České republiky v oblasti politiky, veřejné správy, občanského i komerčního sektoru. Vystihuje souvislosti vývoje různých oblastí života české společnosti v celostním pohledu a v dlouhodobé perspektivě. Podmínky a fungování vzdělávací soustavy, význam sociální soudržnosti a sociálního státu, partnerství státních úředníků a veřejného sektoru. Příprava ČR na vstup do EU a její plné uplatnění v EU. Otázky kvality a udržitelnosti života.
 
Anotace v angličtině:  This publication is trying to outline the priorities for the Czech Republic in policies, public administration, civil and commercial sectors. It outlines the developments in various areas of the life of Czech society as a whole and in the long term. The conditions and the functioning of the education system, the importance of social cohesion and the welfare state, the partnership of the state officials and the public sector. The preparation of the Czech Republic for the accession to the EU and its functioning in the EU. The issues of the quality of life and sustainable development.
Klíčová slova: ČR; integrace evropská; kvalita života; stát sociální; politika veřejná; soudržnost sociální; rozvoj udržitelný

Klíčová slova v angličtině: CR; European integration; quality of life; policy; welfare state; social cohesion; public sector; sustainable development
Klasifikace: T07 - chudoba, sociální vyloučení, životní úroveň
Návaznost: Není přiřazeno VÚPSV
Pracoviště: Typ: Kniha

Publikační činnost: 2009
BDD - odborné články v domácích recenzovaných časopisech

Kardiovaskulární revoluce. [The Cardiovascular Revolution.]. / Jan Bruthans, Daniela Bruthansová - In: Demografie. - ISSN 0011-8265 - Roč. 51, č. 3 (2009), s. 182-189 (8 s.).

[ Bruthans, Jan - Bruthansová, Daniela ]

Anotace:  Kardiovaskulární úmrtnost se v ČR v průběhu posledních 30 let významně snížila, mění se i kardiovaskulární morbidita obvykle v důsledku lepšího monitorování rizikových faktorů a lepší léčby těchto onemocnění. Kardiovaskulární choroby postihují převážně lidi ve středním a vyšším věku a se stárnutím české populace budou mít stále větší významnější dopad na zdraví a kvalitu života populace.
 
Anotace v angličtině:  In the Czech Republic cardiovascular mortality has decreased significantly in the past 30 years and cardiovascular morbidity is changing, obviously as a result of the improved screening of risk factors and advances in the treatment of cardiovascular disease. Cardiovascular disease predominantly affects people of middle age and older and with the ageing of the Czech population it will continue to have a significant impact on the health of the population and quality of life.
Klíčová slova: kardiovaskulární úmrtnost; kardiovaskulární morbidita; faktory rizikové; kardiovaskulární léčba; primární a sekundární prevence; stárnutí populace; kvalita života

Klíčová slova v angličtině: cardiovascular mortality; cardiovascular morbidity; risk factors; cardiovascular treatment; primary and secondary prevention; population ageing; quality of life
Klasifikace: T02 - stárnutí, staří, demografie
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: Typ: Článek z periodika

Publikační činnost: 2010
BHG – odborné práce zveřejněné na internetu - domácí (v elektronických informačních zdrojích na internetu, např. příspěvky ve sbornících nebo elektronických časopisech, které nemají tištěný ekvivalent)

Představy o životě v důchodu a finančním zabezpečení ve stáří. / Kamila Svobodová - 2010. - 4 s. - ()

[ Svobodová, Kamila ]

Externí odkaz
Anotace:  V rámci studia problematiky stárnutí populace, odchodu do důchodu a přípravy na stáří je zajímavé zaměřit pozornost též na představy lidí o životě v důchodu a finančním zabezpečení ve stáří. Následující text se zabývá právě tímto tématem.
Klíčová slova: staří; stárnutí; odchod do důchodu; styl životní; kvalita života

Klíčová slova v angličtině: elderly; ageing; retirement; life style; quality of life
Klasifikace: T02 - stárnutí, staří, demografie
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Poznámka:  In: Demografie.info, 2010. ISSN: 1801-2914.
viz Do 1564
Pracoviště: VUPSVPRP Typ: Elektronický dokument

Publikační činnost: 2012
ADD - odborné články v domácích impaktovaných časopisech

Aktivity seniorů ve velkých městech: zdraví, prostor a subjektivní kvalita života [Activities of Seniors in Large Towns: Health, Space and Subjective Quality of Life]. / Lucie Vidovićová, Marcela Petrová Kafková - In: Sociologický časopis/Czech Sociological Review. - ISSN 0038-0288 - Roč. 48, č. 5 (2012), s. 939-963 (25 s.).

[ Vidovićová, Lucie - Petrová Kafková, Marcela ]

Anotace:  Článek přináší analýzu vybraných činností vykonávaných seniory v centrálních oblastech velkých českých měst. Teoreticky laděný článek o vztahu mezi kvalitou života starších lidí a fyzickým prostředím, ve kterém žijí, vychází z výběrového šetření mezi seniory staršími 60 let, kteří žijí ve čtrnácti velkých městech po celé České republice.
 
Anotace v angličtině:  The article presents an analysis of selected activities engaged in by seniors in the central areas of large Czech towns. The authors set out from the assumption that activities are a factor that animate the physical environment and, together with the actual quality of the physical environment, importantly contribute to the quality of life of seniors. The authors illustrate this on the basis of a sample survey conducted among seniors over the age of sixty living in fourteen large towns around the Czech Republic.
Klíčová slova: ČR; stárnutí; stárnutí aktivní; staří; styl životní; kvalita života; sociologie; výzkum; gerontologie; teorie; šetření

Klíčová slova v angličtině: Czech Republic; ageing; active ageing; activities; quality of life; environment; research; disability
Klasifikace: T02 - stárnutí, staří, demografie
Poznámka:  Dostupmé z http://sreview.soc.cas.cz/cs/issue/158-sociologicky-casopis-czech-sociological-review-5-2012/3220
Ohlasy:
 (1x)
Pracoviště: VUPSVBOOSP Typ: Článek z periodika

Publikační činnost: 2013: 2013
AAB - odborné recenzované monografie vydané v domácích vydavatelstvích

Stáří ve městě, město v životě seniorů. / Lucie Vidovićová, Lucie Galčanová, Marcela Petrová Kafková, Dana Sýkorová - Vyd. 1. - Praha: Sociologické nakladatelství (SLON), 2013; Brno: Masarykova univerzita, 2013. - 371 s. - (Studie; Sv. 98) - ISBN 978-80-7419-141-1

[ Vidovićová, Lucie - Galčanová, Lucie - Petrová Kafková, Marcela - Sýkorová, Dana ]

Klíčová slova: stárnutí; staří; sociologie; kvalita života; výzkum; bydlení; mobilita; styl životní

Klíčová slova v angličtině: ageing; elderly / aged; sociology; quality of life; research; housing; mobility; life style
Klasifikace: T02 - stárnutí, staří, demografie
Pracoviště: VUPSVBOOSP Typ: Kniha

Publikační činnost: 2015
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Příjmová chudoba a materiální deprivace seniorů: subjektivní a objektivní pohledy [Income poverty and material deprivation in old age: objective and subjective dimensions of this phenomenon]. / Lucie Vidovićová, Robert Jahoda, Jiří Vyhlídal, Pavel Kofroň, Jana Godarová - Praha: VÚPSV, v.v.i., 2015. - 109 s. - ISBN 978-80-7416-215-2

[ Vidovićová, Lucie - Jahoda, Robert - Vyhlídal, Jiří - Kofroň, Pavel - Godarová, Jana ]

Externí odkaz
Anotace:  Tento rozbor se zaměřuje na problematiku příjmové chudoby a materiální deprivace ve vyšším věku s přihlédnutím jak k objektivním, tak subjektivním dimenzím tohoto fenoménu. Monografie má tři základní části. V první části textu, ihned po rekapitulaci teoretického rámce zpracovávaných konceptů, je využito dat výběrového šetření "Životní podmínky" - SILC za období 2008-2012 a na jejich základě představena "objektivní" situace starších osob v ČR. V druhé části se opíráme zejména o sekundární analýzu výběrového šetření "Spotřebitelé", realizovaného v dospělé populaci ČR (40+) a vytěžujeme zde získaná data z pohledu subjektivní chudoby a materiální deprivace. Zaměřujeme se na sociálně determinované souvislosti mezi "stárnutím" per se a "subjektivní chudobou" jako významným determinantem kvality života. V třetí části je pak věnována detailní pozornost nástrojům a priori definovaným jako forma zvýšení finanční, resp. příjmové jistoty ve vyšším věku, a to zejména v kritickém období přechodu do starobního důchodu. Tzv.
předdůchody jsou podrobeny rozboru z pohledu délky pobírání a výše měsíční úložky.
 
Anotace v angličtině:  This analysis focuses on the issue of income poverty and material deprivation in old age considering both the objective and subjective dimensions of this phenomenon. Analysis has three basic parts. In the first part of the text, immediately after the recapitulation of the theoretical framework of concepts processed, the data from survey "Living Conditions" - SILC for the period 2008-2012 are analysed and the "objective" situation of older persons is presented. In the second part, we rely mainly on the secondary analysis of the "Consumers" survey, realized in the adult population of the Czech Republic (40+), concentrating on a subjective point of view of poverty and material deprivation. We focus on socially determined relation between the "aging" per se and "subjective poverty" as an important determinant of quality of life. The third part, a detailed attention is devoted to the instruments a priori defined as a form of increasing financial or income security in old age, especially during the critical transit
ion into retirement. The so-called pre-retirement schemes are analysed in terms of the length of the receipt and the amount of monthly deposits.
Klíčová slova: senioři; deprivace materiální; příjmy; chudoba; spotřeba; kvalita života; připojištění důchodové; předdůchody

Klíčová slova v angličtině: older people; material deprivation; income; poverty; consumption; quality of life; pre-retirement schemes
Klasifikace: T02 - stárnutí, staří, demografie
T07 - chudoba, sociální vyloučení, životní úroveň
Pracoviště: VUPSVBOOSP Typ: Kniha

Publikační činnost: 2018
BDD - odborné články v domácích recenzovaných časopisech

Vybrané rozdíly v kvalitě života českých seniorů ve městě a na venkově [Selected differences in the quality of life of Czech seniors in the city and the countryside]. / Lucie Vidovićová - In: FÓRUM sociální politiky. - ISSN 1802-5854 - Roč. 12, č. 3 (2018), s. 2-8 (7 s.).

[ Vidovićová, Lucie ]

Anotace:  Příspěvek prezentuje vybrané dimenze konceptu kvality života ve stáří v pohledu urbánní vs. rurální prostředí a pokouší se přispět k rozpravě, zda je venkov, anebo spíše město, (nej)vhodnějším místem k zestárnutí. Venkov je ve veřejném diskurzu často zkratkovitě vnímán jako zpátečnický, nudný, jednolitý, vylidňující se, stárnoucí, chudý, a co do služeb neobsloužený. Oproti tomu města bývají stereotypně pojímána jako progresivní, rostoucí, bohatá, rychlá, ale také anonymní a nebezpečná. Tyto aspekty pak mohou různou měrou ovlivňovat percipovanou kvalitu života u starších respondentů. Studie využívá dva datové soubory reprezentativní pro seniorskou městskou (n = 1921) a rurální (n = 1235) populaci starší 60 let. Čtyřicet šest indikátorů je na základě teoretického studia literatury rozděleno do osmi dimenzí kvality života: vztahy s rodinou a přáteli, emocionální well-being, materiální well-being, zdraví, ekonomická aktivita a veřejné aktivity, pocit přináležení k lokální komunitě, osobní bezpečí a mobilita. Ve v
íce než jedné třetině sledovaných indikátorů vykazují města i vesnice přibližně stejné hodnoty, ve 20 % indikátorů poskytují města výhodnější podmínky pro kvalitu života ve vyšším věku, ale v celých 43 % je pozitivněji hodnoceno prostředí a kvalita života ve vesnických oblastech. Čeští venkovští senioři jsou subjektivně zdravější, mají vyšší příjmy a menší náklady na bydlení, mají lepší vztahy ve svém sousedství, ve kterém se cítí bezpečně a jsou s ním o něco pevněji spjati. Městští senioři jsou zvýhodněni lepší dopravní infrastrukturou a příležitostí pro kulturně produktivní aktivity, které mohou být i funkcí jejich v průměru vyššího vzdělání. V diskusi upozorňujeme na "deficitní" přístup vybraných politik k životním podmínkám na vesnicích, které nejsou hodnoceny jako svébytné podle principu souladu mezi jedincem a jeho životním prostorem, ale spíše jako méněcenné vůči kontextům urbánním.
 
Anotace v angličtině:  The paper presents an analysis of the rural-urban divide in terms of the quality of life of older people in the Czech Republic. The results aim to contribute to the debate about whether the countryside or the city is the better place to grow old. In public discourse, the term "rural" is often equated with conservativism, boredom, uniformity, deprivation, ageing, social exclusion, and underdeveloped services. In contrast, cities are stereotypically conceived as progressive, growing, rich, fast-paced, but also anonymous and dangerous. These aspects can influence the perceived quality of life of older respondents to varying degrees. The study uses two data sets representative of the senior urban (n = 1921) and rural (n = 1235) populations over 60 years of age. Forty-six indicators are divided into eight dimensions of quality of life: family and friend relationships, emotional well-being, material well-being, health, economic and public activities, place attachment, personal safety, and mobility. In more than one
third of the indicators monitored, cities and villages show approximately the same values, while in 20 % of the indicators cities appear to provide more favorable conditions with respect to quality of life at higher age; however, in 43 % of indicators, rural areas appear to provide more favorable conditions than cities. Rural seniors in the Czech Republic are subjectively healthier, have higher incomes and lower housing costs, have better relationships in their neighborhoods, and feel safer and slightly more included. Urban seniors benefit from better transport infrastructure and opportunities for culturally productive activities, which can be a function of their generally higher education. In the discussion, we draw attention to the "deficient" approach of selected policies to living conditions in villages, these treating villages more as "cities in the making" and putting greater moral value on the urban features of life. By doing so, they disregard "person-environment fit" principles which reflect the cong
ruence between the individual and his or her living space.
Klíčová slova: ČR; senioři; města; venkov; kvalita života

Klíčová slova v angličtině: CR; older people; cities; rural areas; quality of life
Klasifikace: T02 - stárnutí, staří, demografie
Pracoviště: VUPSVBOOSP Typ: Článek z periodika


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT