Publikační činnost: 2008
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Vzdělávání dospělých ve vybraných zemích EU. [Systems of adult education in the EU selected countries.]. / Helena Vychová - Praha: VÚPSV, v.v.i., 2008. - 185 s. - ISBN 978-80-7416-017-2

[ Vychová, Helena ]

Externí odkaz
Anotace:  Publikace se věnuje problematice zabezpečení fungujícího systému dalšího vzdělávání dospělých. Záměrem publikace je vymezit hlavní konstrukční prvky tohoto systému. Východiskem pro stanovení jednotlivých systémotvorných prvků se stala komparační analýza systémů vzdělávání dospělých ve vybraných zemích EU. Reprezentativní skupina byla vybrána na základě srovnání stavu vzdělávání dospělých v jednotlivých zemích EU. Vhodnými zástupci se staly skandinávské země, Velká Británie, Rakousko, Nizozemsko a Slovinsko. Mezinárodní komparace poznatků získaných sekundární analýzou zdrojových materiálů, především zahraniční literatury, statistických údajů a výzkumných zpráv odborných institucí, představuje na příkladech konkrétních zemí hlavní části utvářející strukturu systému dalšího vzdělávání. Analytická zjištění jsou následně využita pro zpracování dalších částí práce, které se zabývají detailním rozpracováním jednotlivých hlavních konstrukčních prvků systému dalšího vzdělávání a sestavením možného návrhu systému vzděl
ávání dospělých v podmínkách ČR.
 
Anotace v angličtině:  The study devotes to relevant questions of ensuring functional system of adult education. The purpose of study consists in delimitation main structural elements of this system. Comparative analysis of adult education systems in selected EU countries constitutes starting point for stipulation separate system elements. Representative group of EU countries have been chosen by comparison the situation of adult education in all EU member states. The representative group involves Sweden, Finland, Denmark, United Kingdom, Netherlands, Austria and Slovenia. International comparison of information that was obtained by secondary analysis of foreign literature gives statement of main structural elements in the cases of selected member states. Analytic findings are used for the next parts of study that are devoted to detailed description of main systems elements and construction the proposal of Czech adult education system.
Klíčová slova: EU; vzdělávání celoživotní; vzdělávání dospělých; systém; financování; alternativní formy vzdělávání; legislativní rámec; kontrola kvality

Klíčová slova v angličtině: EU; adult education; lifelonf learning; system of adult education; legislative framework; financing; alternative education form; quality check
Klasifikace: T09 - sociální dialog, pracovní podmínky
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVPTPAZ Typ: Kniha

Publikační činnost: 2013
BDD - odborné články v domácích recenzovaných časopisech

Sociální dialog ve vybraných evropských zemích - výsledky výzkumu [Social dialogue in selected European countries - research results]. / Jaroslav Hála - In: FÓRUM sociální politiky. - ISSN 1802-5854 - Roč. 7, č. 5 (2013), s. 2-12 (11 s.).

[ Hála, Jaroslav ]

Anotace:  Tato stať shrnuje stěžejní výsledky výzkumného projektu, který proběhl v druhé polovině roku 2011 a v roce 2012 v rámci veřejné zakázky "Zpracování analýz sociálního dialogu a flexibilních forem práce ve vybraných zemích EU". Stěžejním cílem výzkumu, jemuž byla podřízena obsahová stránka i uplatněná metodologie, byl popis a analýza vybraných národních systémů sociálního dialogu uplatňovaných v Evropě a jejich srovnání. Sociální dialog a kolektivní vyjednávání hrají klíčovou úlohu v pracovněprávních vztazích, a ve většině zkoumaných zemí je svoboda sdružování zaručena ústavou a podmínky sdružování jsou upraveny zákonem. Míra pokrytí kolektivním vyjednáváním má v Evropě poněkud klesající tendenci. Tripartitní sociální dialog ve zkoumaných zemích se liší jak z hlediska právního a organizačního uspořádání, rozsahu a vyjednávaných otázky, tak i z hlediska významu a struktury zúčastněných stran.
 
Anotace v angličtině:  This articles summarises the pivotal results of a research project carried out in the second half of 2011 and in 2012 as part of the public contract "Processing analyses of social dialogue and flexible working solutions in selected European Countries". The research objective, to which the content and applied methodology conformed to, was to describe and analyse selected national systems of social dialogue being applied in Europe and compare them. Social dialogue and collective bargaining play a key role in labour-law relationships, and, in the majority of the countries surveyed, the freedom to associate is guaranteed by the constitution and the conditions of association are regulated by law. The degree of coverage by collective agreements generally far exceeds union density. Tripartite social dialogue in the surveyed countries differs both in terms of legal and organisational set-up, scope and negotiated issues and in terms of significance and structure of the stakeholders. Even the scope and quality of the e
xperience of the people involved on all organisational levels are integral to the importance and influence of social dialogue and collective bargaining.
Klíčová slova: dialog sociální; vyjednávání kolektivní; legislativní rámec; struktura; bipartia; tripartita

Klíčová slova v angličtině: social dialogue; collective bargaining; legal regulations; structure; bipartite; tripartite
Klasifikace: T09 - sociální dialog, pracovní podmínky
Návaznost: 6255/11 Analýzy sociálního dialogu a flexibilních forem práce ve vybraných zemích EU
Pracoviště: VUPSVPSDAPV Typ: Článek z periodika


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT