Publikační činnost: 2002
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Legitimita sociální politiky. [Legitimacy of social policy.]. / Tomáš Sirovátka, Marie Valentová - Praha: VÚPSV - výzkumné centrum Brno, 2002. - 83 s.

[ Sirovátka, Tomáš - Valentová, Marie ]

Externí odkaz
Anotace:  Legitimita sociální politiky je významným prvkem a faktorem formování veřejného mínění a veřejné politiky. Předložená studie je sekundární analýzou výzkumů, které přinesly poznatky k tématu legitimity sociální politiky v průběhu devadesátých let. Postihuje vývoj názorů veřejnosti a diferenciaci názorů různých segmentů populace na sociální politiku. Porovnání zjištění s jinými evropskými zeměmi poskytuje důležitý srovnávací rámec. Postoje občanů jsou zachyceny na několika úrovních: jde o názory na preferované principy sociální politiky, na roli státu, na oprávněnost různých skupin populace na opatření sociální politiky, na potřebný rozsah opatření sociální politiky v různých oblastech. Vedle toho je zachyceno hodnocení opatření sociální politiky v různých oblastech a hodnocení účinků těchto opatření. Autoři rozebírají souvislosti, které by mohly vysvětlit zjištěný protiklad mezi relativně silnou podporou a požadavky občanů vůči klíčovým opatřením sociální politiky na jedné straně, a vcelku kritické hodnocení
konkrétních opatření v této oblasti.
 
Anotace v angličtině:  Legitimacy of social policy represents the crucial factor in the process of shaping public opinion as well as public policy of the government. This study is a secondary analysis of the surveys on this topic made during 90s in the Czech Republic. It focuses on the development and on the social differentiation of public opinion about social policy. The comparisons with the attitudes of the public in other European countries are provided as a benchmark. Social policy is presented here at the level of attitudes of the public to the principles of social policy, to the role of the government, opinions about deservingness of various groups of population with regard to the provisions of social policy, and about the scope of the provisions in different areas of social policy. Along with that, evaluation of impacts and effects of the actual measures of social policy is shown. The authors discuss the possible reasons of the contradiction, which has been identified between support of social policy at the level of princip
les on the one hand and critical attitudes to the concrete policy measures on the other hand.
Klíčová slova: politika sociální; legitimnost sociální politiky

Klíčová slova v angličtině: social policy; legitimacy of social policy
Klasifikace: T05 - důchodové, nemocenské a zdravotní pojištění, zabezpečení v nezaměstnanosti, státní sociální podpora
Návaznost: MPS0000000001
Pracoviště: VUPSVBOOSP Typ: Kniha

Publikační činnost: 2005
BDC - odborné články v zahraničních recenzovaných časopisech

Mennyire megfelelo a szociális juttatások színvonala a Cseh Koztársaságban. [Adequacy of social security in the Czeh Republic. /Adekvátnost sociálního zabezpečení v České republice.]. / Tomáš Sirovátka - In: Esély, Trsadalom - és szociálpolitikai folyóirat. - ISSN 0865-0810 - Roč. 16, č. 3 (2005), s. 3-24 ( 22 s.).

[ Sirovátka, Tomáš ]

Anotace:  Cílem studie je analyzovat adekvátnost a efektivnost systému sociálního zabezpečení v ČR od r. 1990 do r. 2003. Adekvátnost je definována z objektivního pohledu jako citlivost opatření sociálního zabezpečení na nová rizika a potřeby, zejména na riziko chudoby. Ze subjektivního hlediska je definována ve smyslu hodnocení a postojů občanů k různým opatřením sociálního zabezpečení.
 
Anotace v angličtině:  The aim of the paper is to analyze adequacy and effectiveness of the system of social security in the Czech Republic since 1990 until 2003. Adequacy is defined on the objective level as responsiveness of social security arrangements to the new risks and needs (namely to the risk of poverty). On the subjective terms it is defined in terms of evaluations and attitudes of the citizens related to the various social security arrangements.
Klíčová slova: zabezpečení sociální; legitimnost sociální politiky; efektivnost; chudoba

Klíčová slova v angličtině: adequacy; legitimacy; effectiveness; social security; poverty
Klasifikace: T07 - chudoba, sociální vyloučení, životní úroveň
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVBOOSP Typ: Článek z periodika


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT